22
MAR
2018

Światowy Dzień Wody

Świa­towy Dzień Wody to święto, obcho­dzone corocz­nie. Zostało usta­no­wione przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 22 grud­nia 1992. Świa­towy Dzień Wody ma przy­po­mi­nać nam, że pro­blem  zwią­zany z bra­kiem dostępu do wody pit­nej nadal ist­nieje (ok. 800 milio­nów...
19
LIP
2017

Ostatnie realizacje

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów” Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­...
24
MAJ
2017

Najnowsze realizacje

Ostat­nie reali­za­cje Zespołu GGS-Projekt: Wyko­na­nie ozna­cze­nia zawar­to­ści nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń 2 pró­bek wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną dla TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o. Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nyc...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »