08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

  Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj: Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” ...
19
LIP
2017

Ostatnie realizacje

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów” Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »