14
LUT
2018

Gruntowe pionowe wymienniki ciepła

Kie­ru­jąc się naszym doświad­cze­niem możemy śmiało stwier­dzić, że naj­bar­dziej popu­larne są pio­nowe, grun­towe wymien­niki cie­pła. Czym jest pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła? Naj­pro­ściej mówiąc pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła to rurka (sonda) wypeł­nion...
30
SIE
2017

Wideorelacja z prac terenowych..;)

  Wię­cej: Wideo 1 Wideo 2   Zapra­szamy do kon­taktu! GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ul. Naru­to­wi­cza 3 41–503 Cho­rzów Sekre­ta­riat: 794 966 609 Biuro Zarządu: 698 957 789 e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP      6272743787 REGON...
19
LIP
2017

Ostatnie realizacje

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów” Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­...
24
LUT
2017

Poradnik geotechniczny

Wycho­dząc naprze­ciw Klien­tom  zamiesz­czamy odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia doty­czące badań geo­tech­nicz­nych, które  w dużym stop­niu uła­twią Pań­stwu roz­po­czę­cie współ­pracy z geo­lo­giem oraz roz­wieją wąt­pli­wo­ści zwią­zane ze słusz­no­śc...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »