27
STY
2017

Trudna praca geologa…

Posted By :
Comments : Off

Nasza praca nie należy do łatwych.

Nie­jed­no­krot­nie musimy wyko­ny­wać ją w trud­nych warun­kach tere­no­wych i atmos­fe­rycz­nych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śli­skie powierzch­nie, teren zasy­pany gru­zem albo zaro­śnięty i nie­upo­rząd­ko­wany.

Nasza praca w tere­nie to nie tylko dozór…..to także ciężka praca fizyczna (głę­bo­kie wier­ce­nia, prze­rzu­ca­nie szne­ków, prze­no­sze­nie skrzy­nek, pobie­ra­nie prób, rekul­ty­wa­cja itp.).

20150902_140758 20150904_161338 20151102_16570020160112_09302220160212_131425 20160623_124448

Dobry geo­log powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się cier­pli­wo­ścią, umie­jęt­no­ścią pracy w Zespole. Dobra orga­ni­za­cja pracy i samo­dziel­ność to pod­stawa suk­cesu. Geo­log jest prze­cież orga­ni­za­to­rem prac. Do jego zadań należy okre­śla­nie loka­li­za­cji, uzy­ski­wa­nie zgód na wjazdy, zabez­pie­cze­nie miej­sca pracy, roz­mowy z Inwe­sto­rami oraz Urzęd­ni­kami.

Teo­re­ty­kom mówimy NIE! Naszą firmę budują PRAKTYCY-ludzie kocha­jący geo­lo­gię. Posia­damy doświad­cze­nie w róż­nych dzie­dzi­nach Nauk o Ziemi, zdo­by­wa­li­śmy je przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług.

Praca geo­loga wymaga od nas nie­ustan­nego roz­woju, sze­ro­kiej wie­dzy i cią­głego zdo­by­wa­nia nowej, pozna­wa­nia nowych tech­no­lo­gii, śle­dze­nia obo­wią­zu­ją­cego prawa, dużej wyobraźni, twór­czego dzia­ła­nia, dostrze­ga­nia związ­ków przy­czy­nowo — skut­ko­wych i pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji (Nasz Zespół posiada upraw­nie­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia kat. II, V, VII oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI, XI oraz XII, XII nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa), a nawet utrzy­my­wa­nia dosko­na­łej kon­dy­cji fizycz­nej.

…wykształ­ce­nie kie­run­kowe to nie wszystko!

Naj­waż­niej­sza w pracy geo­loga jest pasja! My tę pasję mamy!

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »