27
LIP
2017

Wsparcie dla Maćka– członka Zespołu GGS-Projekt

Posted By :
Comments : Off

 

Nasz wspa­niały kolega w ubie­głym tygo­dniu uległ poważ­nemu wypad­kowi. Na wła­snym podwórku wcho­dząc do basenu zaha­czył o ste­laż i wpadł do wody, doznał uszko­dze­nia krę­go­słupa — zła­ma­nia w odcinku szyj­nym. Po tygo­dnio­wym poby­cie na Oddziale Inten­syw­nej Tera­pii prze­nie­siono Go na oddział orto­pe­dii z roz­po­zna­niem: „Pacjent przy­tomny, w kon­tak­cie logicz­nym, wydolny odde­chowo. Z pora­że­niem koń­czyn dol­nych oraz głę­bo­kim nie­do­wła­dem koń­czyn gór­nych”.

W tej chwili naj­waż­niej­sza jest inten­sywna reha­bi­li­ta­cja!

Maciek jest fan­ta­stycz­nym przy­ja­cie­lem i geo­lo­giem!

Każdy, kto miał moż­li­wość współ­pra­co­wać z Mać­kiem wie, że jest duszą towa­rzy­stwa, pro­fe­sjo­na­li­stą, pasjo­na­tem geo­lo­gii, ale także empatą.…

dla­tego zwra­camy się z prośbą o wpłatę na reha­bi­li­ta­cję Naszego Przy­ja­ciela! Nawet przy­sło­wiowa zło­tówka przy­bliża Mu powrót do “nor­mal­nego życia” a Rodzi­nie pozwoli na przy­sto­so­wa­nie miesz­ka­nia na Jego powrót! Maciek poma­gał wszyst­kim bez zasta­no­wie­nia, zarówno w życiu pry­wat­nym, jak i zawo­do­wym! “Teraz teraz jest moment, w któ­rym on liczy na nas”.

 

Wpłaty można doko­nać na stro­nie zrzutka.pl. Wystar­czy klik­nąć w poniż­szy link

https://zrzutka.pl/xc6un5

 

geolog Maciek grupowe macie+konrad maciek 1 maciek 3

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »