07
KWI
2017

Współpraca GGS Projekt i DMM Sp. z o.o z Polską Grupą Górniczą

Posted By :
Comments : Off

Za nami kolejny ważny pro­jekt!

Pra­cow­nia GGS-Projekt ma na swoim kon­cie kolejny suk­ces z zakresu geo­lo­gii zło­żo­wej. Zakoń­czy­li­śmy pro­jekt zwią­zany obsługą geo­lo­giczną przy wier­ce­niu z powierzchni otworu badaw­czego „Gostyń 4”. Zle­ce­nie wyko­na­li­śmy wspól­nie z Przed­się­bior­stwem Pro­jek­tów Gór­ni­czych i Wier­ceń Geo­lo­gicz­nych DMM Sp. z o.o  na zle­ce­nie  Pol­skiej Grupy Gór­ni­czej Sp. z o.o.  To już drugi taki wielki pro­jekt reali­zo­wany przez Nasz Zespół.

pggggs dmm

 

Nasze zada­nia spro­wa­dzały się do prac tere­no­wych i kame­ral­nych.

Prace tere­nowe przy­pa­dły na okres zimowy, kiedy tem­pe­ra­tura osią­gała – 30 °C .Wraz z wykwa­li­fi­ko­waną kadrą wier­ta­czy musie­li­śmy wal­czyć z prze­ciw­no­ściami losu ;) …i cho­ciaż zima nie nale­żała do szcze­gól­nie łaska­wych to prace wiert­ni­cze były pro­wa­dzone przez 24 godziny na dobę.

Do naszych zadań nale­żało:

Pro­wa­dze­nie na bie­żąco karty otworu z wykre­sem chro­no­me­trażu

Kon­trola chro­no­me­trażu

Bie­żące pro­fi­lo­wa­nie prze­wier­ca­nych warstw, pobie­ra­nie i opi­sy­wa­nie pró­bek rdze­nia

Foto­gra­fo­wa­nie i opis spę­kań

Spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej rdze­nia

Wyko­ny­wa­nie prac zwią­za­nych z opró­bo­wa­niem pokła­dów węgla

Pro­wa­dze­nie obser­wa­cji płuczki i jej para­me­trów

Koor­dy­no­wa­nie badań labo­ra­to­ryj­nych

Udział w komi­sji likwi­da­cyj­nej, rekul­ty­wa­cji i zabez­pie­cze­nia otworu po zakoń­cze­niu pro­jektu.

Po zakoń­czo­nych pra­cach tere­no­wych przy­stą­pi­li­śmy do prac kame­ral­nych.

„Wszyst­kie ręce na pokład” na wiele dni to zawo­ła­nie stało się dewizą naszego Zespołu. Roz­po­częły się ana­lizy wyni­ków badań, zesta­wia­nie ich w tabe­lach, oma­wia­nie, opi­sy­wa­nie meto­dyki badań, wycią­ga­nie wnio­sków, two­rze­nie załącz­ni­ków gra­ficz­nych itp. Tak powstała „Doku­men­ta­cja geo­lo­giczna badaw­czego otworu wiert­ni­czego Gostyń 4 w obsza­rze kon­ce­syj­nym „Za rowem Bełc­kim”.

Jeste­śmy dumni, że nasz Zespół kolejny raz pora­dził sobie z wyzwa­niem i jed­no­cze­śnie zdo­był nowe doświad­cze­nie. Mamy nadzieję na dal­szy roz­wój i reali­za­cję kolej­nych zaawan­so­wa­nych pro­jek­tów w dzie­dzi­nie geo­lo­gii zło­żo­wej.

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »