04
PAź
2016

Z wiaderkiem w ręku w poszukiwaniu jadeitu.

Tags :
Posted By :
Comments : Off

Kilka dni temu Inter­net obie­gła infor­ma­cja o Chiń­czy­kach bro­dzą­cych w wodzie, z wia­der­kiem w ręku poszu­ku­ją­cych mine­rału zwa­nego jade­item.

Na ślad tego waż­nego dla kul­tury Chin mine­rału natknęli się w cza­sie remontu dro­go­wcy w pro­win­cji Jun­nan. Takie zna­le­zi­ska zda­rzają się w tym rejo­nie bar­dzo czę­sto. Legendy gło­szą, iż han­dlowy podró­żu­jąc po szlaku her­ba­cia­nym i jedwab­nym odrzu­cali kawałki szla­chet­nego mine­rału… dzi­siaj miesz­kańcy Teng­chongu, kie­ru­jąc się chę­cią wzbo­ga­ce­nia, (cena za jadeit  nie­ustan­nie wzra­sta, dwu­krot­nie prze­bija śred­nią cenę złota)  z łopatą w ręku roz­po­częli aktywne poszu­ki­wa­nia dro­go­cen­nego mine­rału.

z19143585qjadeit-wydobywany-w-birmanskim-stanie-kachin

Jadeit wydo­by­wany w bir­mań­skim sta­nie Kachin

Cha­rak­te­ry­styka i wystę­po­wa­nie

Jadeit jest rzad­kim mine­ra­łem, wystę­pu­ją­cym naj­czę­ściej  w Myan­n­ma­rze (Birma) oraz w Chi­nach (pro­win­cja Yun­nan; Tybet), Rosji, Japo­nii, Mek­syku, Nowej Zelan­dii, USA. W Pol­sce został stwier­dzony w Tąpa­dłach u pod­nóża góry Ślęży koło Sobótki na Przed­gó­rzu Sudec­kim. Bywa także spo­ty­kany w Górach Kaczaw­skich.

Jadeit powstaje w zme­ta­mor­fi­zo­wa­nych osa­dach sodo­wych oraz ska­łach wul­ka­nicz­nych pod wpły­wem wyso­kiego ciśnie­nia. Jest mine­ra­łem zwię­złym i mecha­nicz­nie wytrzy­ma­łym. Może przy­bie­rać barwę: białą, szarą, żółtą, żół­to­złotą, żół­to­zie­loną, zie­loną, ciem­no­zie­loną, czar­no­zie­loną, czarną, a także różową, czer­woną, czer­wo­no­po­ma­rań­czową, czer­wo­no­bru­natną, nie­bie­ską i fio­le­tową. Naj­wy­żej jako­ści kamie­nie o szma­ra­gno­wo­zie­lo­nej lub lawen­do­wej bar­wie, naj­bar­dziej pożą­dane, zwane są żadem impe­rial­nym (cesar­skim).

jadeit-massatronicrtemagicc_yuennan-jadeit_-_china_01-jpg jadeit200px-jadecolours

Zasto­so­wa­nie

Jadeit to, przede wszyst­kim, atrak­cyjny i nie­zwy­kle poszu­ki­wany kamień kolek­cjo­ner­ski, deko­ra­cyjny i jubi­ler­ski. Popyt na biżu­te­rię wyko­naną z jade­itu wzra­sta, dla­tego warto zwra­cać szcze­gólną uwagę na wyroby niż­szej jako­ści, które czę­sto pod­da­wane są spe­cjal­nym pro­ce­som tech­no­lo­gicz­nym, mają­cym na celu popra­wie­nie wyglądu kamie­nia.

imagesrtemagicc_jadeit_robylane_com-jpg3093

Kamień wła­dzy, dłu­go­wiecz­no­ści, płod­no­ści, mądro­ści i rów­no­wagi, (jak nazwano jadeit) wraz z nefry­tem sta­no­wią dużą war­tość w kul­tu­rze Chin od sta­ro­żyt­no­ści. Two­rzono z nich przed­mioty rytu­ale, chro­niące zmar­łych, zbroje, rzeźby, amu­lety, przed­mioty codzien­nego użytku.

najwiekszy-na-swiecie-budda-z-jadeitu

Naj­więk­szy na świe­cie Budda wyko­nany z jade­itu

Jadeit koja­rzony jest rów­nież z mocami lecz­ni­czymi. Ezo­te­rycy twier­dzą, że pomaga przy dole­gli­wo­ściach ner­ko­wych i cho­ro­bach pęche­rza, wzmac­nia pracę śle­dziony, wzmaga odpor­ność, łago­dzi pół­pa­śca, pomaga odwod­nić orga­nizm, co jest pomocne w odchu­dza­niu…

 

Zespół GGS-Projekt

 

Źró­dła:

Jerzy Żaba, Ilu­stro­wany słow­nik skał i mine­ra­łów. Kato­wice, 2003.

Zdję­cia: fot.greatmyanmar.com, (Esther Htsu­san / AP (AP Photo/Esther Htsu­san)).

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »