25
STY
2018

Zmiany w Prawie Wodnym…

Od wielu mie­sięcy w mediach dys­ku­to­wano na temat słusz­no­ści zmian w Pra­wie Wod­nym, które były podyk­to­wane, przede wszyst­kim, potrzebą dosto­so­wa­nia pol­skiego prawa do dyrek­tyw UE. Długo ocze­ki­wane i oma­wiane zmiany  przy­niósł rok 2018. Od 1 stycz­nia 2018 roku obo­wią­zuje nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Do pobra­nia

 

Wody Pol­skie

Nowa ustawa z dniem 1 stycz­nia 2018 r.  powo­łała do ist­nie­nia nowy organ admi­ni­stra­cji publicz­nej tj. Pań­stwowe Gospo­dar­stwo Wodne Wody Pol­skie. Do zadań Wód Pol­skich należy mie­dzy innymi udzie­la­nie zgód wod­no­praw­nych, które obej­mują:

 • wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego,
 • przy­ję­cie zgło­sze­nia wod­no­praw­nego,
 • wyda­nie oceny wod­no­praw­nej,
 • zwol­nień z zaka­zów doty­czą­cych odpo­wied­nio gro­ma­dze­nia i loka­li­zo­wa­nia na obsza­rach szcze­gól­nego zagro­że­nia powo­dzią poru­sza­nia się pojaz­dami w wodach powierzch­nio­wych oraz po grun­tach pokry­tych wodami oraz chro­nią­cych wały prze­ciw­po­wo­dziowe.

 

Do 1 stycz­nia 2018 r. decy­zja o wyda­niu pozwo­le­nia wod­no­praw­nego nale­żała do sta­ro­stów, mar­szał­ków woje­wództw oraz dyrek­to­rów RZGW.

Wszyst­kie sprawy zwią­zane z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, które zostały wsz­częte jesz­cze w 2017 roku zostały prze­ka­zane wła­ści­wym orga­nom na pod­sta­wie art. 545. ust. 5 (Ustawa Prawo Wodne — Dz.U. 2017 poz. 1566). Nato­miast pozwo­le­nia wod­no­prawne wydane na pod­sta­wie prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych do 31 grud­nia 2017 r. obo­wią­zują także po wej­ściu w życie nowego Prawa wod­nego z kil­koma wyjąt­kami.

Nowe Prawo Wodne wpro­wa­dziło zmiany w sys­te­mie wyda­wa­nia pozwo­leń wod­no­praw­nych, zgło­szeń wod­no­praw­nych i w spo­rzą­dza­niu ope­ratu wod­no­praw­nego. Wraz z wej­ściem w życie nowego Prawa Wod­nego poja­wia się nowe poję­cie: zgoda wod­no­prawna oraz ocena wod­no­prawna.

 

Zgoda wod­no­prawna

Udzie­le­nie zgody wod­no­praw­nej obej­muje m. in.: przy­ję­cie zgło­sze­nia wod­no­praw­nego, wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, czy oceny wod­no­praw­nej.

 

Ocena wod­no­prawna

Ocena wod­no­prawna to cał­ko­wi­cie nowy ele­ment wyma­gany w przy­padku inwe­sty­cji lub dzia­ła­nia mogą­cego zna­cząco wpły­nąć na śro­do­wi­sko (art. 425).

Ocenę wydaje się w dro­dze decy­zji na wnio­sek pod­miotu pla­nu­ją­cego reali­za­cję danej inwe­sty­cji lub dzia­ła­nia (art. 426).

Jeżeli usta­lono, że pla­no­wana inwe­sty­cja lub dzia­ła­nie nie wpływa na moż­li­wość osią­gnię­cia celów śro­do­wi­sko­wych,

 • dla jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych nie­wy­zna­czo­nych jako sztuczne lub sil­nie zmie­nione jest ochrona oraz poprawa ich stanu eko­lo­gicz­nego i stanu che­micz­nego, tak aby osią­gnąć co naj­mniej dobry stan eko­lo­giczny i dobry stan che­miczny wód powierzch­nio­wych, a także zapo­bie­ga­nie pogor­sze­niu ich stanu eko­lo­gicz­nego i stanu che­micz­nego,
 • dla sztucz­nych i sil­nie zmie­nio­nych jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich poten­cjału eko­lo­gicz­nego i stanu che­micz­nego, tak aby osią­gnąć co naj­mniej dobry poten­cjał eko­lo­giczny i dobry stan che­miczny wód powierzch­nio­wych, a także zapo­bie­ga­nie pogor­sze­niu ich poten­cjału eko­lo­gicz­nego oraz stanu che­micz­nego,
 • dla jed­no­li­tych czę­ści wód pod­ziem­nych jest:
  1. zapo­bie­ga­nie lub ogra­ni­cza­nie wpro­wa­dza­nia do nich zanie­czysz­czeń;
  2. zapo­bie­ga­nie pogor­sze­niu oraz poprawa ich stanu;
  3. ich ochrona i podej­mo­wa­nie dzia­łań napraw­czych, a także zapew­nia­nie rów­no­wagi mię­dzy pobo­rem a zasi­la­niem tych wód, tak aby osią­gnąć ich dobry stan,
 • dla obsza­rów chro­nio­nych jest osią­gnię­cie norm i celów wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów, na pod­sta­wie któ­rych te obszary chro­nione zostały utwo­rzone, prze­pi­sów usta­na­wia­ją­cych te obszary lub doty­czą­cych tych obsza­rów, o ile nie zawie­rają one w tym zakre­sie odmien­nych ure­gu­lo­wań.

organ wła­ściwy w spra­wach ocen wod­no­praw­nych wydaje ocenę wod­no­prawną (art. 431).

 

Jeżeli usta­lono, że pla­no­wana inwe­sty­cja lub dzia­ła­nie wpływa nega­tyw­nie na moż­li­wość osią­gnię­cia celów śro­do­wi­sko­wych, o któ­rych mowa powy­żej, organ wła­ściwy w spra­wach ocen wod­no­pra­nych nakłada, w dro­dze posta­no­wie­nia, obo­wią­zek przed­ło­że­nia doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie warun­ków:

 • podej­mo­wane są wszel­kie dzia­ła­nia, aby łago­dzić skutki nega­tyw­nych oddzia­ły­wań na stan jed­no­li­tych czę­ści wód;
 • przy­czyny zmian i dzia­łań,
 1. nie­osią­gnię­cie dobrego stanu eko­lo­gicz­nego lub dobrego poten­cjału eko­lo­gicz­nego oraz nie­za­po­bie­że­nie pogor­sze­niu stanu eko­lo­gicz­nego lub poten­cjału eko­lo­gicz­nego, jeżeli jest ono skut­kiem nowych zmian wła­ści­wo­ści fizycz­nych jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych;
 2. nie­za­po­bie­że­nie pogor­sze­niu stanu eko­lo­gicz­nego jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych ze stanu bar­dzo dobrego do dobrego lub nie­za­po­bie­że­nie pogor­sze­niu poten­cjału eko­lo­gicz­nego z mak­sy­mal­nego do dobrego, jeżeli jest ono wyni­kiem nowych dzia­łań czło­wieka, zgod­nych z zasadą zrów­no­wa­żo­nego roz­woju i nie­zbęd­nych dla roz­woju spo­łe­czeń­stwa.

są uza­sad­nione nad­rzęd­nym inte­re­sem publicz­nym, a pozy­tywne efekty zwią­zane z ochroną zdro­wia, utrzy­ma­niem bez­pie­czeń­stwa oraz zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem prze­wa­żają nad korzy­ściami dla spo­łe­czeń­stwa i śro­do­wi­ska zwią­za­nymi z osią­gnię­ciem celów śro­do­wi­sko­wych dla:

 1. jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych nie­wy­zna­czo­nych jako sztuczne lub sil­nie zmie­nione;
 2. sztucz­nych i sil­nie zmie­nio­nych jed­no­li­tych czę­ści wód powierzch­nio­wych;
 3. jed­no­li­tych czę­ści wód pod­ziem­nych;
 4. obsza­rów chro­nio­nych.

utra­co­nymi w następ­stwie tych zmian i dzia­łań;

 • zakła­dane korzy­ści wyni­ka­jące ze zmian i dzia­łań, o któ­rych mowa, nie mogą zostać osią­gnięte przy zasto­so­wa­niu innych dzia­łań, zna­cząco korzyst­niej­szych z punktu widze­nia inte­re­sów śro­do­wi­ska, ze względu na nega­tywne uwa­run­ko­wa­nia wyko­nal­no­ści tech­nicz­nej lub nie­pro­por­cjo­nal­nie wyso­kie koszty ( 432).

 

Opłaty

Wyso­kość opłaty za oceną oraz innych opłat za wyda­wa­nie zgód wod­no­praw­nych będzie okre­ślana co roku w dro­dze obwiesz­cze­nia  wyda­wa­nego przez mini­stra wła­ści­wego do spraw gospo­darki wod­nej (niż do dnia 31 paź­dzier­nika każ­dego roku). Pozo­stałe opłaty zwią­zane z udzie­le­niem zgód wod­no­praw­nych w 2018 roku wyno­szą:

 • przy­ję­cie zgło­sze­nia wod­no­praw­nego 87 zł.
 • wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego 217 zł (jeżeli w jed­nej decy­zji wydano co naj­mniej dwa pozwo­le­nia wod­no­prawne, które nie są toż­same rodza­jowo, opłatę za wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego mnoży się przez liczbę tych pozwo­leń wod­no­praw­nych, przy czym mak­sy­malna wyso­kość opłaty nie może prze­kro­czyć 4340 zł – Prawo wodne, art. 398 ust. 4).
 • wyda­nie oceny wod­no­praw­nej pod­lega opła­cie w kwo­cie 868 zł (Prawo wodne, art. 398 ust. 5).

Opłaty, o któ­rych mowa, wnosi się na rachu­nek ban­kowy Wód Pol­skich.

 

Nowe Prawo Wodne = zaostrzone sank­cje

Każdy kto odpro­wa­dza wody opa­dowe i roz­to­powe do wód oraz wpro­wa­dza ścieki do wód lub do ziemi bez pozwo­le­nia wod­no­praw­nego od 1 stycz­nia 2018 r musi liczyć się z poważ­nymi kon­se­kwen­cjami. Prawo Wodne wpro­wa­dza tzw. „opłaty pod­wyż­szone”. Dział XII USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe usługi z zakresu hydro­ge­olo­gii zgodne z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą!

Pozwo­le­nia wod­no­prawne

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna

 

Adresy czę­ści pla­có­wek PGW Wody Pol­skie w poszcze­gól­nych regio­nach:

 1. Gdańsk: http://gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,1123,1133
 2. Gli­wice: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/orzgw-sp-1525354935/kontakt2
 3. Kra­ków: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie/index.php/kontakt
 4. Poznań: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/aktualnosci/1248-mapa-i-adresy-placowek-pgw-wody-polskie-w-regionie-wodnym-warty
 5. Szcze­cin: http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/aktualnosci/single/id/3176
 6. Wro­cław: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/219/Zarzady_Zlewni
 7. War­szawa: https://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni

 

Źró­dła:

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »