Jak badamy zagęszczenie gruntu?

Zagęsz­cze­nie gruntu określane jest na podstawie dwóch parametrów:

  • Stopnia zagęszczenia ID
  • Wskaźnika zagęszczenia IS

Oferta GGS-Projekt

Chcesz otrzymać ofertę na zagęszczenia gruntu ?

Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzielany jest na wszystkie zapytania wysłane z formularza ze strony GGSprojekt

Sto­pień zagęsz­cze­nia gruntu (ID)

Wyraża natu­ralny stan gruntu utwo­rzony i zagęsz­czony przez naturę. Para­metr ten doty­czy tylko i wyłącz­nie grun­tów nie­spo­istych i zależy od rodzaju gene­tycz­nego gruntu, uziar­nie­nia, kształtu ziarn, wil­got­no­ści oraz poro­wa­to­ści.

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków dla gruntu mineralnego (Definicja z „ PODSTAWOWE NAZWY WG PN-B-02481:1998, PN – 86/B-02480 i PN-B-02481:1998”).

W tabeli poni­żej przed­sta­wiono podział grun­tów nie­spo­istych ze względu na ich sto­pień zagęsz­cze­nia wg normy PN-86/B-02480.

podział gruntów1

Wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS)

jest parametrem zagęszczenia gruntu nasypowego, czyli uformowanego przez czło­wieka. Wyraża się stosunkiem gęstości objętościowej badanego gruntu zagęszczonego na budowie (ρ_d) do maksymalnej gęstości objętościowej gruntu oznaczonej w laboratorium (ρ_ds) — metoda Proctora. I_S=ρ_d/ρ_ds

Wartość wskaźnika zagęszczenia najczęściej waha się między wartością 0,95–1,00, zdarzają się przypadki gdy wartość ta przekracza 1,00.

Jakimi metodami badamy wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz stopień zagęszczenia gruntu?

Metody badań wskaźnika zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia:

  • Badania laboratoryjne
  • Metoda ta polega na pobraniu próbki gruntu cylindrem o znanej objętości.
  • Następnie próbkę przenosi się do laboratorium i oznacza masę oraz wilgotność.
  • Ważne jest, aby próbkę dobrze zabezpieczyć przed utratą wilgotności.
  • Dodatkowo w laboratorium oznaczamy maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego i wilgotność optymalną Metodą Proctora. Porównując dwa parametry, czyli gęstość objętościową szkieletu gruntowego z budowy oraz maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego uzyskaną w laboratorium otrzymujemy parametr IS.
  • Sondowanie gruntu

 

Badanie wykonujemy sondą dynamiczną SD-10 i polega ono na zliczaniu ilość uderzeń
na każde 10 cm wpędu sondy. Zasadniczo za pomocą sondy SD-10 określony jest stopień
zagęszczenia ID, ale korzystając z odpowiedniego przeliczenia empirycznego uzyskujemy
wskaźnik zagęszczenia. Poniżej podano wzory do wyznaczenia parametru ID oraz IS
na podstawie badania sondą SD-10.

I_D=0,071+0,429lgN_10
gdzie,
N_10 to ilość uderzeń na każde 10 cm wpędu sondy
I_S=0,818/(0,958–0,174I_D )

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Zadzwoń do nas Extraseo.pl