GGS-Projekt

Nasz blog

Wsparcie dla Maćka- członka Zespołu GGS-Projekt

  Nasz wspaniały kolega w ubiegłym tygodniu uległ poważnemu wypadkowi. Na własnym podwórku wchodząc do basenu zahaczył o stelaż i wpadł do wody, doznał uszkodzenia kręgosłupa - złamania w odcinku szyjnym. Po tygodniowym pobycie na Oddziale Intensywnej Terapii...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie bloku energetycznego opalanego biomasą, w Chorzowie, na terenie CEZ Chorzów" Opinia geotechniczna pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzeziny. Opinia...

czytaj dalej

GGS-owskie znaleziska…

Przestawiamy przykłady karbońskich skamielin roślin znalezionych przez Nasz Zespół we fragmentach rdzenia wiertniczego. Większość okazów (zespół blisko 50 skamielin roślinnych )  należy do 5 grup systematycznych: roślin widłakowych, roślin skrzypowych, paproci...

czytaj dalej

Ostatnia realizacja

Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowaną budowę nowej infrastruktury kolejowej, w rejonie stacji Bór Dolny, dla rekultywacji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu. Zadaniem opinii było określenie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych podłoża...

czytaj dalej

Badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska. Rodzaj oczyszczalni uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych. Pracownia GGS-Projekt przeprowadza badania...

czytaj dalej

Metody wierceń geologicznych

Wiercenia geologiczne są elementarną metodą pozyskiwania informacji o podłożu. Wiercenie geologiczne umożliwiają: pobieranie próbek gruntów ustalenie profilu geologiczne ustalenie cech fizyczno-mechanicznych gruntów pobieranie próbek wód itd. (Źródło:...

czytaj dalej

Najnowsze realizacje

Ostatnie realizacje Zespołu GGS-Projekt: Wykonanie oznaczenia zawartości niedopuszczalnych zanieczyszczeń 2 próbek wraz z dokumentacją fotograficzną dla TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Sporządzenie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu wodonośnego...

czytaj dalej

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Najczęstsze błędy popełniane na budowach... jak ich uniknąć? Pracownia geologii i ochrony środowiska od początku istnienia świadczy usługi z zakresu obsługi budów i odwiertów geotechnicznych. Odwiedzamy budowy na terenie całego kraju, z naciskiem na Śląsk. Prowadzimy...

czytaj dalej

Hydrogeologia

Nasza firma z powodzeniem realizuje projekty z zakresu hydrogeologii. W ostatnim czasie wykonaliśmy operaty na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klientów dołączyli już HALIKOWSKI...

czytaj dalej

Projekt TANGO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych” został ukończony. Projekt był realizowany w Ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR I NCN TANGO. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była...

czytaj dalej

Projekt Prawa Wodnego

Od 1.07.2017 r zacznie obowiązywać nowe Prawo Wodne. Projekt przewiduje szereg zmian, które są  podyktowane dostosowaniem polskich przepisów do prawa UE.   Projekt Prawo wodne     Źródła:...

czytaj dalej
Extraseo.pl