09
PAź
2017

Sonda dynamiczna

Sonda dyna­miczna lekka– SD-10-DPL (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny)

 

Sonda dyna­miczna lekka  służy do wyzna­cza­nia  zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych.

Son­do­wa­nie dyna­miczne polega na bada­niu oporu, jaki sta­wia grunt przy dyna­micz­nym zagłę­bia­niu koń­cówki stoż­ko­wej wbi­ja­nej przy uży­ciu młota o wadze 10 kg.

Son­do­wa­nie dyna­miczne to nic innego, jak wbi­ja­nie ręczne w pod­łoże, z powierzchni terenu, kolumny żer­dzi, która zakoń­czona jest koń­cówką w kształcę stożka.

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=03&minor=01&sub=03

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=03&minor=01&sub=03

Para­me­trem son­do­wa­nia jest Ilość uda­rów młota, która nie­zbędna jest do zagłę­bie­nia żer­dzi na 10 cm. Osoba prze­pro­wa­dza­jąca bada­nie powinna skru­pu­lat­nie i na bie­żąco pro­wa­dzić zapisy na odpo­wied­nim for­mu­la­rzu. Inter­pre­ta­cję badań okre­śla norma PN-B-04452:2001.

Firma GGS-Projekt ofe­ruje sze­roki wachlarz usług, dot. badań gruntu, w tym także, bada­nie sondą dyna­miczną Szcze­góły oferty

 

Son­do­wa­nie dyna­miczne wyko­ny­wa­li­śmy m.in. w trak­cie budowy ruchu elek­trycz­nego i sta­cji hydrau­licz­nej w Kra­ko­wie, dla Inwe­sty­cji przy ul. Sikor­skiego w Zabrzu, ul. Malwy w Kato­wi­cach oraz ul. Raci­bor­skiej w Sośni­co­wi­cach. Refe­ren­cje

Zapra­szamy do kon­taktu.

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »