Geo­tech­nika — bada­nia geo­tech­niczne/geologiczne

Zgoda na przetwarzanie danych

Geo­lo­gia inży­nier­ska i geo­tech­nika zaj­muje się bada­niem warun­ków geo­lo­gicz­nych, a w szcze­gól­no­ści ich zmien­no­ści, na potrzeby pro­jek­to­wa­nia, wyko­naw­stwa i reali­za­cji obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych oraz fun­da­men­tów budyn­ków i nawierzchni dro­go­wych. Są to nauki inter­dy­scy­pli­narne wyko­rzy­stu­jące wie­dzę m.in. z dzie­dziny mecha­niki grun­tów, grun­to­znaw­stwa, hydro­ge­olo­gii, inży­nie­rii budow­la­nej, geo­fi­zyki czy geo­mor­fo­lo­gii.

 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­na­nie:

 • wykonanie odwiertów geotechnicznych/geologicznych
 • opra­co­wań pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich
 • opra­co­wań opi­nii geo­tech­nicz­nych
 • okre­śle­nia para­me­trów geo­tech­nicz­nych pod­łoża budow­la­nego
 • bada­nia geo­tech­niczne gruntu
 • son­do­wa­nia grun­tów ( DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT)
 • badań zagęsz­czeń nasy­pów
 • badań labo­ra­to­ryj­nych i polo­wych grun­tów
 • dozoru i kie­ro­wa­nia robo­tami geo­lo­gicz­nymi

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

Nasza firma ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe usługi w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śla­nie przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane. Prace tere­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up (odwierty do głębokości 40 m), wiertnicy gąsienicowej H16G (odwierty do głębokości 30 m), prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m oraz sondy CPT/CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT.

Nasz zespół dys­po­nuje ponadto wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich. W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych badań geo­tech­nicz­nych, w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia inwe­sty­cji oraz wyma­gań inwestora wyko­nu­jemy:

Opi­nie geo­tech­niczne

PROJEKTY geo­tech­niczne

dOKUMENTACJE

geotechniczne 

dOKUMENTACJE

 badań podłoża  Więcej >

dOKUMENTACJE

geologiczno inzynierskie

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej.

Opi­nie geo­tech­niczne wyko­rzy­sty­wane są we wcze­snym eta­pie pro­jek­to­wa­nia . Doku­ment jakim jest opi­nia geo­tech­niczna, pozwala Inwe­sto­rowi zapro­jek­to­wać zakres koniecz­nych  badań tere­no­wych i zmi­ni­ma­li­zo­wać koszty, zwią­zane z posa­do­wie­niem obiek­tów budow­la­nych.

Zama­wia­jąc opi­nię geo­tech­niczną w Naszej Pra­cowni otrzy­mu­jesz:

 • doku­ment speł­nia­jący wszel­kie wymogi prawa
 • fachową pomoc i wszel­kie nie­zbędne infor­ma­cje zwią­zane z ist­nie­ją­cymi warun­kami grun­to­wymi.

Nasza pra­co­wa­nia wyko­nuje opi­nie geo­tech­niczne od początku ist­nie­nia. Wyko­nu­jemy opi­nie geo­tech­niczne dla dużych firm budow­la­nych, ale także dla klien­tów indy­wi­du­al­nych na tere­nie Ślą­ska i nie tylko.

Dołącz do grona Naszych zado­wo­lo­nych Klien­tów! 

 

 Opra­co­wu­jemy rów­nież doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekty geo­tech­niczne, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy.

Wyko­nu­jemy doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie, które zostały okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. oraz szcze­gó­łowo w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 8 maja 2014 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

Opi­nie geo­tech­niczne oraz doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z pra­wem, nie wyma­gają zatwier­dze­nia. Czas ich wyko­na­nia, przez Nasz Zespół,zależy od wiel­ko­ści zadania-do prac przy­stę­pu­jemy zaraz po otrzy­ma­niu zle­ce­nia. Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie pod­le­gają już innym prze­pi­som i czas ich wyko­na­nia, nie zależy tylko od Zespołu GGS-Projekt, ale jest także uza­leż­niony dzia­ła­nia odpo­wied­nich urzę­dów.

Jeste­śmy ela­stycz­nym part­ne­rem biur pro­jek­to­wych, firm budow­la­nych, a także osób pry­wat­nych. Posia­damy duże doświad­cze­nie w obsłu­dze obiek­tów inży­nier­skich (dróg, par­kin­gów, sieci uzbro­je­nia pod­ziem­nego, domów jedno i wie­lo­ro­dzin­nych).

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach. Naci­śnij +, aby roz­wi­nąć listę

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach”

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­masą w Cho­rzo­wie

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa ogrodu Jor­da­now­skiego w Parku Śro­dula w Sosnowcu”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę sieci cie­płow­ni­czej w Tychach;

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w rejo­nie ulicy Maciej­ko­wic­kiej w Cho­rzo­wie;

Opi­nia geo­tech­niczna dla przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­nego REPTY Tar­now­skie Góry.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby budowy kana­li­za­cji w Ryb­niku

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­tarną w miej­sco­wo­ści Brze­ziny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod prze­bu­dowę ul. Grun­waldz­kiej od ul. Kotu­cza do ul. Budow­la­nych w Ryb­niku.

Bada­nia geo­tech­niczne w Zabrzu na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Spe­cja­li­stycz­nego ENERGOTERM Sp. z o.o.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę i roz­bu­dowę drogi w Liso­wi­cach w woje­wódz­twie ślą­skim

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę komina na działce XXXXXX w Kato­wi­cach

Opi­nia okre­sla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXXXXXX w Kato­wi­cach

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXX w Imie­li­nie

Doku­men­ta­cja geo­fi­zyczna na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Techniczno-Handlowego  Tech Trade  Krzysz­tof  Goła­szew­ski

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach

Odwierty geo­tech­niczne i spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej dla Hexe Sp. z o.o.

Odwierty geo­tech­niczne w miej­sco­wo­ści Oset­nica na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Badań i Eks­per­tyz Śro­do­wi­ska SEPO Sp. z o.o.

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz eks­per­tyzy dla zada­nia p.n. Budowa Wod­nego Placu Zabaw w Kato­wi­cach na zle­ce­nie Firmy GUTKOWSKI Jan Gut­kow­ski

Wyko­na­nie badań geo­tech­nicz­nych celem okre­śle­nia warun­ków gruntowo-wodnych w Jele­niej Górze

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz eks­per­tyzy dla inwe­sty­cji budow­la­nej w Kato­wi­cach

Spo­rzą­dze­nie ana­lizy doty­czą­cej okre­śle­nia stanu tech­nicz­nego kon­struk­cji drogi tech­nicz­nej pro­wa­dzą­cej do han­ga­rów na tere­nie MPL “Kato­wice” w Pyrzo­wi­cach

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jektu geo­tech­nicz­nego na potrzeby budowy budynku hote­lo­wego przy MPL Pyrzo­wice

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane budynki miesz­kalne jed­no­ro­dzinne w Kato­wi­cach

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki grun­towo wodne w Jaworz­nie

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w czę­ści dro­go­wej ulicy Goło­no­skiej w Dąbro­wie Gór­ni­czej, w woj. ślą­skim na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­towa ne ekrany aku­styczne w Mielcu, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne a potrzeby budowy mostu w Lebo­szo­wi­cach, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z bada­niami i opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji geo­tech­nicz­nej dla Urzędu Miej­skiego w Siech­ni­cach.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w pod­łożu hali pro­duk­cyj­nej w Będzi­nie, przy ul. Dąbrow­skiej 73 , na zle­ce­nie Scholz POLSKA S.A.

Opi­nia geo­tech­niczna na po­trzeby prze­bu­dowy drogi po­wia­towej 4791 S w Ma­li­no­wi­cach i chod­nika przy dro­gach po­wia­to­wych 4719 S, 4783 S i 4747 S w miej­sco­wo­ściach Psary,Go­ląsza Biska i Dąbie w gmi­nie Psary, na zle­cenie Po­wia­to­wego Za­rządu Dróg w Będzi­nie.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby prze­bu­dowy pawi­lonu han­dlo­wego Car­re­four Pol­ska w Jastrzę­biu Zdroju , na zle­cenie firmy Planco sp. z o.o.

Wy­ko­nanie od­wiertów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z ba­da­niami i opra­co­wa­niem wy­ników” dla Urzędu Gminy w Siech­ni­cach.

Wyko­na­nie usług z zakresu robót geo­lo­gicz­nych i opra­co­wań geo­tech­nicz­nych dla INTERGEO Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna przy roz­bu­do­wie zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS ul. Kole­jowa 1. 32–312 Jaro­szo­wiec.

Bada­nia geo­tech­niczne i opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną sieć kana­li­za­cyjną w miej­sco­wo­ści  Wrzeczko, gmina Łysz­ko­wice w woj. łódz­kim.

Obsługa geo­tech­niczna “Prze­bu­dowa i nad­bu­dowa budynku Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medy­cyny i Reha­bi­li­ta­cji AMED oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cji hali Cen­trum Zdro­wia i Rekre­acji Rucho­wej Fit­ness Fun” w Kato­wi­cach.

Pro­jekt geo­tech­niczny pod­łoża pod sta­no­wi­ska pracy G7 i G8 żura­wia gąsie­ni­co­wego na tere­nie Sta­dionu Ślą­skiego w Cho­rzo­wie.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wany budy­nek biu­rowy na działce przy ulicy Michał­ko­wic­kiej 2 w Cho­rzo­wie.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie pię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego budynku (hotel) w Pyrzowicach-lotnisko na działce ewi­den­cyj­nej nr 497/98.
Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w Goczałkowicach-Zdroju.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie hali maga­zy­no­wej w Klesz­czo­wie gm. Rudzi­niec.

Opi­nia geo­tech­niczna dla usta­le­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­do­wie­nia budynku sta­cji kon­troli pojaz­dów w Kro­to­szy­nie .

Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nych oraz doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jek­tów geo­tech­nicz­nych w uli­cach: Dąbrówki, Gór­no­ślą­skiej — Wita Stwo­sza, Kra­kow­skiej, Fabrycz­nej, Saskiej (Część I).

Spra­woz­da­nie z badań zawar­to­ści czę­ści orga­nicz­nych oraz odczynu pHz prób gruntu pobra­nych w miej­scu prac budow­la­nych (pod­pory mostu) dla inwe­sty­cji pod nazwą „Prze­bu­dowa mostu w ciągu drogi woje­wódz­kiej nr 907, km 39+028 w miej­sco­wo­ści Czar­ków” dla SKANSKA S.A.

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska okre­śla­jąca warunki grun­towe dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie sta­cji paliw płyn­nych i gazo­wych w mie­ście Czerwionka-Leszczyny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie windy budynku sądu w Mysło­wi­cach przy ul. Kra­kow­skiej.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną  dla posa­do­wie­nia obiektu mosto­wego w miej­sco­wo­ści Żar­no­wiec i Dobra.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych i badań geo­fi­zycz­nych w Kato­wi­cach na ul. Wro­cław­skiej na zle­ce­nie DL INVEST GROUP DL Pro­ject Mana­ge­ment S.A.

Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża oraz opra­co­wa­nie pro­jektu geo­tech­nicz­nego inwe­sty­cji dla pro­jek­to­wa­nego budynku hote­lo­wego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji „Budowa wod­nego placu zabaw w Cho­rzo­wie”.

Wyko­na­nie kom­plek­so­wych  badań geo­lo­gicz­nych i opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej w zw. z inwe­sty­cją pn. Budowa budynku han­dlo­wego MAJSTER w Radzion­ko­wie na zle­ce­nie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K.

Opi­nia okre­śla­jąca geo­tech­niczne warunki pod­łoża dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie budynku dzie­wię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym w Kato­wi­cach na dział­kach dla DORBUD S.A.

Wyko­na­nie 17 odwier­tów do 1,00 m ppt i 5 otwo­rów 5,00 ppt wraz z pobo­rem prób do badań labo­ra­to­ryj­nych na tere­nie zakładu PCC Syn­teza w Kędzie­rzy­nie– Koźlu.

Sprawozdanie z badań otworowych w tym terenowych i laboratoryjnych przeprowadzonych na terenie budowy Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odwiercenie 15 otworów wiertniczych o głębokościach od 6,0 do 12,5 m. Łącznie odwiercono 123,0).

Wykonanie badań geologicznych na potrzeby zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji” w 5 województwach.

Opinia geotechniczna, dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie – Prokocimiu (odwiercenie 22 otworów geotechnicznych o głębokościach od 10,0 do 10,5 m. Łącznie odwiercono 224,0 mb.)

Sporządzenie Opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowe pod nieckami basenowymi na terenie basenów kąpielowych przy ul. Powstańców 2 w Głubczycach- odwiercenie 22 otworów geotechnicznych o głębokościach od 5,0 do 15,0 m. Łącznie odwiercono 176,5 mb.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną, dla inwestycji polegającej na budowie estakady nad potokiem Doa, w Gliwicach, w woj. śląskim    Zakres wykonanych robót obejmował:- odwiercenie 4 otworów geotechnicznych o głębokości 15,0 m. Razem odwiercono 60,0 mb.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną, dla inwestycji polegającej na budowie murów oporowych, w rejonie ul. Wójtowskiej, w Gliwicach, w woj. śląskim – odwiercenie 6 otworów geotechnicznych o głębokości 12,0 m. Razem odwiercono 72,0 mb.

Opinia geotechniczna w ramach inwestycji pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice – odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj” – 5 otworów o głębokości 12,0 m każdy. Łącznie odwiercono 60,0 mb.

Opi­nie geo­tech­niczne na po­trzeby bu­dow­nictwa jed­no­ro­dzin­nego m.in. w miej­sco­wo­ściach Gli­wice, Ka­to­wice, Pie­kary Ślą­skie, Bę­dzin, Za­wiercie, Tar­now­skie Góry, Radzion­ków, Mia­steczko Ślą­skie, Dobie­szo­wice, Zen­dek, Bytom, Orzech, Bielsko-Biała,Zbrosławice, Miko­łów, Dąbrowa Gór­ni­cza, Wro­cław, Ruda Ślą­ska, Cho­rzów (… ponad 50 opra­co­wań)

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie parku handlowego, w Piekarach Śląskich.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odsiarczania spalin.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo – biurowego z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym w Katowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na przebudowie siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” zlokalizowanej w Katowicach

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Świętochłowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego w Mysłowicach w rejonie ul. Oświęcimskiej (dz. ew. nr 646/116 Obręb 0007)

 Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego niepodpiwniczonego, na działce ewidencyjnej nr 652/150,  przy ul. Juliana Fałata 30 w Katowicach

 Dokumentacja określająca warunki geologiczno- dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem w parterze w Sosnowcu przy ul. Mieleckiej (dz. nr ew. 2505/3, 2506/7, 2507/6, 2509/1)”

  Dokumentacja określająca warunki  geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej  na budowie budynku biurowo-usługowego  w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krupanka  (dz. ew nr 1629/122)

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego z Opinią geotechniczną dla potrzeb projektowanej inwestycji polegającej na rozbudowie Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli przy ul. Murarskej

i wiele innych…

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Poni­żej przed­sta­wiamy zagad­nie­nia zwią­zane z geo­lo­gią inży­nier­ską i geo­tech­niką :

Czym jest kate­go­ria geo­tech­niczna?

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

W jaki spo­sób ustala się kate­go­rię geo­tech­niczną?

W celu usta­le­nia kate­go­rii geo­tech­nicz­nej powin­ni­śmy uwzględ­nić m.in.:

 • sto­pień zło­żo­no­ści warun­ków geo­tech­nicz­nych (tabela poni­żej)
 • wiel­kość budowli
 • roz­kład i spo­sób prze­ka­zy­wa­nia obcią­żeń na pod­łoże
 • moż­li­wo­ści osia­dań i moż­liwe wystę­po­wa­nie róż­nic w osia­da­niach
 • oddzia­ły­wa­nie pod­łoża na budowlę
 • dodat­kowe czyn­niki mogące wpły­wać na budowlę czy pod­łoże, jak np. oddzia­ły­wa­nie agre­syw­nych wód, warunki powo­du­jące pęcz­nie­nie czy wysy­cha­nie.

Jakie wyróż­niamy rodzaje kate­go­rii geo­tech­nicz­nych?

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

 • jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
 • ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
 • wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

 

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

 • kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
 • ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
  grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
 • przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
 • tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
 • nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

 

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

 • obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
 • nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
 • obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397) (patrz roz­dział OCHRONA ŚRODOWISKA)
 • budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
 • budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
 • przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
 • duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
 • głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
 • tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
 • obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

Bada­nia geo­tech­niczne gruntu

Nasza firma wno­sząc na rynek usługi naj­wyż­szej jako­ści, ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śle­nia przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego.

Wyko­nu­jemy takie bada­nia geo­tech­niczne gruntu jak:

 • bada­nia geo­tech­niczne oraz geologiczno-inżynierskie
 • bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wię­cej…
 • bada­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Wię­cej…
 • bada­nie modu­łów nośno­ści VSS Wię­cej…
 • bada­nie płytą dyna­miczną Evd  Więcej > 
 • bada­nie labo­ra­to­ryjne grun­tów i wód
 • bada­nia mie­sza­nek mineralno-asfaltowych
 • bada­nie wyko­na­nej nawierzchni

Czym jest OPINIA GEOTECHNICZNA i kiedy spo­rzą­dza się opi­nię geo­tech­niczną?

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

Czym jest DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest PROJEKT GEOTECHNICZNY i kiedy spo­rzą­dza się pro­jekt geo­tech­niczny?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

 • pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
 • okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
 • przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
 • obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
 • usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
 • spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
  i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
 • okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
 • gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję inży­nier­ska?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

Czym jest doku­men­ta­cja bada­nia pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. 

Zapraszamy klientów z miast : Badania Geotechniczne Bełchatów, Badania Geotechniczne Będzin, Badania Geotechniczne Biała Podlaska, Badania Geotechniczne Białystok, Badania Geotechniczne Bielsko Biała, Badania Geotechniczne Bydgoszcz, Badania Geotechniczne Bytom, Badania Geotechniczne Chełm, Badania Geotechniczne Chorzów, Badania Geotechniczne Czeladź, Badania Geotechniczne Czestochowa, Badania Geotechniczne Dąbrowa Górnicza, Badania Geotechniczne Elbląg, Badania Geotechniczne Ełk, Badania Geotechniczne Gdańsk, Badania Geotechniczne Gdynia, Badania Geotechniczne Gliwice, Badania Geotechniczne Głowno, Badania Geotechniczne Gniezno, Badania Geotechniczne Gorzów, Badania Geotechniczne Grudziądz, Badania Geotechniczne Inowroclaw, Badania Geotechniczne Jastrzębie, Badania Geotechniczne Jaworzno, Badania Geotechniczne Jelenia Góra, Badania Geotechniczne Kalisz, Badania Geotechniczne Katowice, Badania Geotechniczne Kędzierzyn-Koźle, Badania Geotechniczne Kielce, Badania Geotechniczne Knurów, Badania Geotechniczne Konin, Badania Geotechniczne Koszalin, Badania Geotechniczne Kraków, Badania Geotechniczne Legionowo, Badania Geotechniczne Legnica, Badania Geotechniczne Leszno, Badania Geotechniczne Lubin, Badania Geotechniczne Lublin, Badania Geotechniczne Łomża, Badania Geotechniczne Łódź, Badania Geotechniczne Mielec, Badania Geotechniczne Mikołów, Badania Geotechniczne Mysłowice, Badania Geotechniczne Nowy Sącz, Badania Geotechniczne Olsztyn, Badania Geotechniczne Opole, Badania Geotechniczne Ostrołęka, Badania Geotechniczne Ostrowiec Świętokrzyski, Badania Geotechniczne Ostrów Wielkopolski, Badania Geotechniczne Pabianice, Badania Geotechniczne Piekary Śląśkie, Badania Geotechniczne Piła, Badania Geotechniczne Piotrków, Badania Geotechniczne Płock, Badania Geotechniczne Poznań, Badania Geotechniczne Pruszków, Badania Geotechniczne Przemyśl, Badania Geotechniczne Racibórz, Badania Geotechniczne Radom, Badania Geotechniczne Ruda Śląska, Badania Geotechniczne Rybnik, Badania Geotechniczne Rzeszów, Badania Geotechniczne Siedlce, Badania Geotechniczne Siemianowice Ślaskie, Badania Geotechniczne Słupsk, Badania Geotechniczne Sosnowiec, Badania Geotechniczne Stalowa Wola, Badania Geotechniczne Starachowice, Badania Geotechniczne Stargard, Badania Geotechniczne Suwałki, Badania Geotechniczne Szczecin, Badania Geotechniczne Świdnica, Badania Geotechniczne Świętochłowice, Badania Geotechniczne Tarnowskie Góry, Badania Geotechniczne Tarnów, Badania Geotechniczne Tczew, Badania Geotechniczne Tomaszów Mazowiecki, Badania Geotechniczne Toruń, Badania Geotechniczne Tychy, Badania Geotechniczne Wałbrzych, Badania Geotechniczne Warszawa, Badania Geotechniczne Wrocław, Badania Geotechniczne Zabrze, Badania Geotechniczne Zamość, Badania Geotechniczne Zawiercie, Badania Geotechniczne Zgierz, Badania Geotechniczne Zielona Góra, Badania Geotechniczne Żory.

Oferta pdf do pobrania

Zadzwoń do nas Extraseo.pl