Sprzęt

Prace tere­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up (odwierty do głębokości 40m), wiertnicy gąsienicowej H16G (odwierty do głębokości 30 m), prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m oraz sondy CPT/CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT. Nasz zespół dys­po­nuje ponadto wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich.

Dodat­kowo nasza firma wyko­nuje otwo­ry geo­ter­mal­ne, hydro­geo­lo­gicz­ne, poszu­ki­waw­cze oraz geologiczno-inżynierskie na tere­nie całego kraju. 

 

Zapew­niamy kom­plek­sową obsługę tech­niczną oraz prawną.

Posia­damy zespół geo­lo­gów upraw­niony do pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia kat. VII , V, IV, XI, XII oraz XII co zapew­nia wysoką jakość ofe­ro­wa­nych przez nas usług oraz wyko­ny­wa­nia prac tere­no­wych, pro­fe­sjo­nalną obsługę sprzętu z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy.  

dysponujemy sprzętem:

wiert­nica samo­cho­dowa H16S

Wiert­nica samo­cho­dowa typu H16S zamon­to­wana została na samo­cho­dzie ISUZU. Prze­zna­czona jest do wyko­ny­wa­nia nie­ru­ro­wa­nych otwo­rów w grun­cie metodą śli­ma­kową o śred­nicy Ø110 mm, s=36 mm, L=1,5m.

Wiert­nica posiada nie­za­leżny napęd sil­ni­kiem spa­li­no­wym oraz dwie stopy pod­po­rowe.

Wier­ce­nie odbywa się za pomocą jed­no­bie­go­wej gło­wicy obro­to­wej oraz śli­ma­ków zakoń­czo­nych gło­wicą wier­cącą.

Dane tech­niczne urzą­dze­nia:

 

 Wiertnica H16S_Isuzu

 

wiertnica H16GW z sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT

Wiertnica H16GW z sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT -wiertnica geotechniczna gąsienicowa typu H16G – wiertnica pionowa Bipromasz do geotechniki wykorzystywana do wiercenia otworów pionowych na sucho metodą obrotową świdrem ślimakowym o przykładowej średnicy fi110 na głębokość do 20m, Wiertnicę zamontowano na lekkim podwoziu gąsienicowym będącym integralną częścią maszyny, co umożliwia jej łatwe przemieszczanie, wjazd w trudno dostępne miejsca. 

 Wiertnica-H16GW-z-sondą-dynamiczną-DPL-DPM-DPH-DPSH-SPT

sonda statyczna PAGANI TG 63-200

Sonda statyczna PAGANI TG 63-200. W klasie wagowej maszyn nie przekraczających 1 200 kg sonda PAGANI TG 63-200 określana jest jako najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne na świecie.

Główną zaletą sondy PAGANI TG 63-200 jest półautomatyczny system kotwienia i kotwienie maszyny w miejscu dla punktów współrzędnych badania. Włoska marka dokonała również zmian konstrukcyjnych głowic i prowadnic wkręcających kotwy.  Sonda PAGANI TG 63-200 to niezwykle mobilne urządzenie pozwalające wykonać badania w trudnych warunkach.

prób­nik rdze­niowy otwarty RKS

Prób­niki rdze­niowe (prze­lo­towe) typu RKS służą do pobie­ra­nia pró­bek gruntu wyso­kiej jako­ści. Umoż­li­wiają pobór pró­bek na potrzeby badań geo­lo­gicz­nych i geo­tech­nicz­nych. Głę­bo­kość son­do­wa­nia jest uza­leż­niona od głę­bo­ko­ści wystę­po­wa­nia wody grun­to­wej i wynosi mak­sy­mal­nie do 4 m poni­żej zwier­cia­dła wody.

Wypo­sa­że­nie prób­nika:

 • Młot uda­rowy Bosch GSH 16–30
 • Adap­ter 6-kąt do młota uda­ro­wego
 • Żerdź Ø 36 mm x 1 m, zwor­nik M22 — ilość zależna od głę­bo­ko­ści son­do­wa­nia sto­so­wana pod­czas wbi­ja­nia za pomocą młota uda­ro­wego
 • Narzę­dzie ratun­kowe do żer­dzi Ø 36 mm
 • Klucz pła­ski 32 mm do żer­dzi Ø 36 mm, spe­cjalny, prze­dłu­żany — 2 szt.
 • Zacisk kulowy do żer­dzi Ø 22 — 36 mm
 • Pod­stawa wyciągu ręcz­nego lub wycią­garka hydrau­liczna do żer­dzi
 • Sto­lik do wyciągu dźwi­gnio­wego

 https://www.youtube.com/watch?v=FZr_f0L-fms

zestawy do wier­ceń ręcz­nych

Zestaw zawiera świ­dry kute wytwarzane ręcz­nie z mate­ria­łów o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści na uszko­dze­nia mecha­niczne dzięki czemu dosko­nale spraw­dzą się pod­czas ręcz­nego wier­ce­nia w trud­nych warun­kach geo­lo­gicz­nych.

Zestaw składa się z róż­nego rodzaju świ­drów, dosto­so­wa­nych do grun­tów o zróż­ni­co­wa­nej gene­zie.

Zasto­so­wane w zesta­wie żer­dzie wyko­ny­wane są ręcz­nie [kwa­dra­towe lub okrą­głe].

W przy­padku nawier­ce­nia zwier­cia­dła wód grun­to­wych ist­nieje moż­li­wość odcię­cia poziomu wodo­no­śnego za pomocą rur osło­no­wych.

W zesta­wie posia­damy świ­dry kute oraz akce­so­ria:

 • Świ­der okien­kowy Ø65–90 mm
 • Świ­der spi­ralny dwu­zwo­jowy  Ø38 mm
 • Świ­der rurowy Ø65–90 mm
 • Żer­dzie kute do świ­drów ręcz­nych
 • Pokrę­tła do żer­dzi: dwu­dzielne oraz górne

sonda dyna­miczna lekka SD-10

Sonda Dyna­miczna Lekka (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny) prze­zna­czona jest do wyzna­cza­nia zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych.

Sonda_dynamiczna_SD_10_reczna_zestaw_01_prodbigWyciag_szczekowy_sredni_WSS_prodbig

 

Son­do­wa­nie dyna­miczne polega na bada­niu oporu, jaki sta­wia grunt przy dyna­micz­nym zagłę­bia­niu koń­cówki stoż­ko­wej wbi­ja­nej przy uży­ciu młota o wadze 10 kg.

Pro­po­no­wany zestaw prze­zna­czony do bada­nia zagęsz­cze­nia gruntu do głę­bo­ko­ści do 10 m p.p.t.

ZASTOSOWANIE:

 • Son­do­wa­nia lek­kie typu DPL [obciąż­nik 10 kg] — zakres do 10 m p.p.t.
 • Wyzna­cza­nie stop­nia zagęsz­cze­nia gruntu ID
 • Wyzna­cza­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia gruntu IS

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

PN-BN-04452:2002

Geo­tech­nika. Bada­nia polowe.

PN-EN ISO 22476–2:2005

Roz­po­zna­nie i bada­nia geo­tech­niczne. Bada­nia polowe. Część 2. Son­do­wa­nie dyna­miczne

ENV 1997–3:2000

Euro­code 7. Geeotech­ni­cal design. Part 3. Design assi­sted by field testing.

PN-EN 1997–2:2009 [Euro­kod 7]

Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne. Część 2. Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego

lekka płyta dyna­miczna HMP LVG

Urzą­dze­nie służy do okre­śla­nia dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia Evd. Zapew­nia:

 • Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści osia­da­nia s/v
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia Evd
 • Pre­zen­ta­cja wyni­ków bada­nia na wyświe­tla­czu reje­stra­tora lub wydruku

badania geotechniczne

Cha­rak­te­ry­styka nowo­cze­snego reje­stra­tora 4 gene­ra­cji HMP LFG-4:

 • zwięk­szona pre­cy­zja pomia­rów w sto­sunku do wer­sji LFG SD
 • panel nawi­ga­cyjny
 • szybka i intu­icyjna obsługa urza­dze­nia, 12 języ­ków do wyboru (w tym j. pol­ski)
 • pamięć wewnętrzna umoż­li­wia­jąca zapis 500 cykli pomia­ro­wych
 • sygna­li­za­cja dźwię­kowa goto­wo­ści urzą­dze­nia do pracy
 • wej­ście USB umoż­li­wia­jące pod­łą­cze­nie pamięci zewnętrz­nej USB i kom­pu­tera

płyta sta­tyczna VSS

Płyta sta­tyczna VSS prze­zna­czona jest do ozna­cza­nia nośno­ści pod­łoża grun­to­wego poprzez wyzna­cza­nie modułu odkształ­ce­nia gruntu Ev. Bada­nie prze­pro­wa­dzane jest w naprze­mien­nych cyklach obcią­ża­nia i odcią­ża­nia gruntu. Urzą­dze­nie zapew­nia:

 • POMIAR JEDNOPUNKTOWY
 • Odczyt obcią­że­nia bez­po­śred­nio z mano­me­tru
 • Odczyt osia­da­nia bez­po­śred­nio z czuj­nika pomia­ro­wego

ZASTOSOWANIE:

 • Pomiar osia­da­nia gruntu pod wpły­wem obcią­że­nia sta­tycz­nego
 • Wyzna­cza­nie pier­wot­nego modułu odkształ­ce­nia EV1
 • Wyzna­cza­nie wtór­nego modułu odkształ­ce­nia EV2
 • Obli­cza­nie wskaź­nika odkształ­ce­nia gruntu Io
 • Wyzna­cza­nie nośno­ści pod­łoża grun­to­wego

 KOMPATYBILNOŚĆ Z NORMAMI:

DIN 18134

Deter­mi­ning the defor­ma­tion and strength cha­rac­te­ri­stics of soil by the plate loading test

 Urzą­dze­nie dostępne w dwóch wer­sjach:

Płyta sta­tyczna VSS 1F-a (ana­lo­gowa) – 100 kN

Płyta sta­tyczna VSS 1F-e (elek­tro­niczna) – 100 kN

 W zesta­wie:

 • Pre­cy­zyjny czuj­nik pomia­rowy – zega­rowy lub elek­tro­niczny w zależ­no­ści od wer­sji – doklad­ność pomiaru 0,01 mm
 • Tele­sko­powy sta­tyw pomia­rowy, alu­mi­niowy z uchwy­tem czuj­nika na końcu belki

Nóżki z moż­li­wo­ścią regu­la­cji wyso­ko­ści

 • Urzą­dze­nie obcią­że­niowe o sile naci­sku 100 kN

Pompa hydrau­liczna z cylin­drem hydrau­licz­nym

Pre­cy­zyjny mano­metr Ø160 mm zamon­to­wany uko­śnie

Podwójna skala o zakre­sie 0–250 bar oraz 0–0,8 MN/m2

Wąż wyso­ko­ci­śnie­niowy o dłu­go­ści 2 m

 • Płyta obcią­że­niowa Ø300 mm z wbu­do­waną pozio­micą, tune­lem pomia­ro­wym i dol­nym adap­te­rem do cylin­dra hydrau­licz­nego
 • Zestaw trzpieni prze­dłu­ża­ją­cych 530 mm z gór­nym prze­gu­bem kulo­wym z magne­sem

sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT

Son­do­wa­nie sondą SLVT pozwala na uzy­ska­nie w pro­sty i szybki spo­sób cha­rak­te­ry­styki wytrzy­ma­lo­ścio­wej bada­nych warstw pod­łoża grun­to­wego.
Celem bada­nia jest wydzie­le­nie w pod­łożu spo­istych grun­tów sła­bych, bar­dzo sła­bych oraz grun­tów orga­nicz­nych. Mak­sy­malna zale­cana głę­bo­kość to 6 — 10 m p.p.t.

Sonda_krzyzakowa_SLVT_Zestaw_SLVTa_prodbig

Bada­nie polega na wyzna­cze­niu mak­sy­mal­nej siły (momentu obro­to­wego) potrzeb­nej do wyko­na­nia obrotu krzy­żaka umiesz­czo­nego na głę­bo­ko­ści bada­nia. i prze­pro­wa­dzane jest pod­czas badań tere­no­wych.

Stan­dar­dowo pod­czas bada­nia sto­so­wane są koń­cówki krzy­ża­kowe o wymia­rach (H x D, gdzie H=2D):

 • 200 x 100 mm — dla grun­tów bar­dzo sła­bych
 • 80 x 40 mm — dla grun­tów twar­do­pla­stycz­nych

Dodat­kowo sto­so­wać można rów­nież koń­cówki:

 • 120 x 60 mm
 • 80 x 120 mm
 • SLVT — stoż­kowo krzy­ża­kowa, wymiary krzy­żaka: 80 x 40 mm

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:

PN-BN-04452:2002

Geo­tech­nika. Bada­nia polowe

niwe­la­tor Bosch

Urzą­dze­nie geo­de­zyjne, moco­wany na trój­noż­nym sta­ty­wie, umoż­li­wia­jący pomiar róż­nicy wyso­ko­ści (niwe­la­cji) pomię­dzy punk­tami tere­no­wymi.

 • Przy­go­to­wany do pracy w tere­nie dzięki sta­bil­nej, meta­lo­wej obu­do­wie zabez­pie­czo­nej przed pyłem i wodą (IP 54)
 • Solidna kon­struk­cja z wbu­do­wa­nym celow­ni­kiem koli­ma­to­ro­wym oraz zin­te­gro­waną libellą pudeł­kową
 • bez­pieczny trans­port dzięki blo­ka­dzie kom­pen­sa­tora
 • Celow­nik koli­ma­to­rowy do zgrub­nego celo­wa­nia
 • pry­zmat pen­ta­go­nalny umoż­li­wia łatwiej­szy odczyt libelli pudeł­ko­wej
 • duży przy­cisk ogni­sko­wa­nia uła­twia celo­wa­nie
 • Obiek­tyw o dużej jasno­ści zapew­nia dobry odczyt łaty
 • Wysoka dokład­ność (1,6 mm / 30 m) przy dużych odle­gło­ściach
 • Płynne usta­wia­nie kąta przy pomocy sprzę­gła pośli­zgo­wego, obsługa obu­stronna
 • Obraz pro­sty
Zadzwoń do nas Extraseo.pl