Obsługa budów

 

GGS-Projekt oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę inwestycji budowlanych (indywidualnych i przemysłowych), drogowych i mostowych. Oferujemy obsługę geologiczną oraz nadzór geotechniczny nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

 

W celu weryfikacji istniejących warunków gruntowo-wodnych nasza firma wykonuje następujące badania:

 • bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID
 • bada­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS
 • bada­nie płytą dyna­miczną Evd
 • Badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS Szczegóły>
 • bada­nie wyko­na­nej nawierzchni
 • Badanie pod program funkcjonalno-użytkowy
 • bada­nie labo­ra­to­ryjne grun­tów oraz wód
 • określenie zgodności panujących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową dla danej inwestycji
 • doradztwo technologiczne
 • nadzór inwestorski
 • weryfikacja i opracowanie specyfikacji technicznych przed przetargiem.

Każde badanie wykonane przez naszą firmę przeprowadzone jest przez osobę doświadczoną i w pełni wykwalifikowaną. Prace wykonywane są zgodnie z normami Polskimi, Europejskimi oraz z szczególnym uwzględnieniem zasad BHP. Dysponujemy własnym sprzętem wiertniczym niezbędnym do wykonania wielu prac geologiczno-inżynierskich. Wszystkie prace laboratoryjne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zapewniamy wysoką jakość wykonanych usług i konkurencyjne ceny.

Więcej szczegółów pod linkiemhttps://www.extraobslugabudow.pl/

6 Powodów dla których warto wybrać GGS-Projekt Labolatorium geotechniczne

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Od samego początku istnienia nasza firma stawia na indywidualne podejście do klienta- każde zapytanie ofertowe rozpatrywane i konsultowane jest z odpowiednim specjalistą i wyceniane adekwatnie do zadanych warunków i zakresu prac.

JAKOŚĆ

To właśnie jakość wyróżnia nas wśród konkurencji. Pracownia GGS-Projekt bazuje na najlepszych standardach, stale doskonaląc proponowane usługi i produkty.

WSPARCIE

Wiedza jest wartością, którą przekazuje się dalej, dlatego nasz zespół dzieli się swoim doświadczeniem w postaci poradnictwa zawodowego.

PASJA

Trzonem naszej firmy są młodzi ludzie, pracujący z przyjemnością i dużym zaangażowaniem. Pasja i pozytywne nastawienie do życia przekłada się na bardzo wysoką jakość realizowanych usług i efektywność działania.

WIEDZA

Kadra GGS-Projekt ciągle podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

DOŚWIADCZENIE

Wszystkie prace wykonywane są przez zespół geologów z uprawnieniami kat. VII oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI-, oraz XII nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa. Nasi pracownicy zdobywali doświadczenie w firmach o szerokim wachlarzu usług.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OBSŁUGI BUDÓW PRZEMYSŁOWYCH I INDYWIDUALNYCH

Nasza firma pod­jęła stałą współ­pracę z grupą pro­jek­tan­tów budow­la­nych oraz archi­tek­tów, dla któ­rych wyko­nu­jemy odpo­wied­nie bada­nia geo­tech­niczne jesz­cze przed wyko­na­niem pro­jektu. Wyko­nane przez GGS-Projekt bada­nia geo­tech­niczne pozwa­lają unik­nąć zbęd­nych kosz­tów w cza­sie budowy i pro­ble­mów w cza­sie użyt­ko­wa­nia budyn­ków.

Koszty wyko­ny­wa­nych badań oraz doku­men­ta­cji usta­lane są indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i zakresu prac.

Nasza firma pod­jęła stałą współ­pracę z grupą pro­jek­tan­tów budow­la­nych oraz archi­tek­tów, dla któ­rych wyko­nu­jemy odpo­wied­nie bada­nia geo­tech­niczne jesz­cze przed wyko­na­niem pro­jektu. Wyko­nane przez GGS-Projekt bada­nia geo­tech­niczne pozwa­lają unik­nąć zbęd­nych kosz­tów w cza­sie budowy i pro­ble­mów w cza­sie użyt­ko­wa­nia budyn­ków.

Koszty wyko­ny­wa­nych badań oraz doku­men­ta­cji usta­lane są indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i zakresu prac.

Wyko­nu­jemy:

 • wstępne bada­nia geo­tech­niczne pod­łoża przed zaku­pem działki
 • bada­nia i doku­men­ta­cje geo­lo­giczne i geo­tech­niczne pod budowę domu jed­no­ro­dzin­nego, wie­lo­kon­dy­gna­cyj­nego, lokalu użyt­ko­wego itp. Zgodne z PN-B-02479:1998 Geo­tech­nika. Doku­men­to­wa­nie geo­tech­niczne.  Zasady ogólne oraz  Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 24 wrze­śnia 1998 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OBSŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG

Od początku ist­nie­nia GGS-Projekt zaj­muje się obsługą geo­lo­giczną i geo­tech­niczną w zakre­sie budowy i moder­ni­za­cji dróg, chod­ni­ków i budowy ekra­nów aku­stycz­nych. Wyko­nu­jemy zle­ce­nia na tere­nie całej Pol­ski dla naj­więk­szych wyko­naw­ców obiek­tów z zakresu budow­nic­twa ogól­nego i prze­my­sło­wego, dro­go­wego, mosto­wego, hydro­tech­nicz­nego oraz kole­jo­wego.

Zakres naszych prac obej­muje prace tere­nowe (m.in. wyko­na­nie odpo­wied­niej ilo­ści otwo­rów geo­lo­gicz­nych, okre­śle­nie pro­filu ist­nie­ją­cej nawierzchni i wysa­dzi­no­wo­ści gruntu, ocenę zagęsz­cze­nia, okre­śle­nie sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy i warun­ków gruntowo-wodnych) i prace kame­ralne (spo­rzą­dze­nie Doku­men­ta­cji geo­tech­nicz­nej lub Doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej– przy skom­pli­ko­wa­nych warun­kach geo­lo­gicz­nych.)

W NASZEJ PRACOWNI WYKORZYSTUJEMY SPRZĘT, POZWALAJĄCY NA PRECYZYJNE WYKONANIE BADAŃ PRZY OBSŁUDZE BUDÓW. NACIĆNIJ + I SPRAWDŹ WYKAZ SPRZĘTU.

SONDA DYNAMICZNA SD-10– wyko­rzy­sty­wana jest przez nasz Zespół do wyzna­cza­nia stop­nia zagęsz­cze­nia oraz  wskaź­nika zagęsz­cze­nia grun­tów nie­spo­istych. Son­do­wa­nie dyna­miczne polega na bada­niu oporu, jaki sta­wia grunt przy dyna­micz­nym zagłę­bia­niu koń­cówki stoż­ko­wej wbi­ja­nej przy uży­ciu młota o wadze 10 kg.  Posia­dany przez nasz sprzęt prze­zna­czony jest do bada­nia zagęsz­cze­nia gruntu do głę­bo­ko­ści 10 m p.p.t.

PŁYTA SZTYWNA VSS –nasza pra­cow­nia doko­nuje ozna­cza­nia nośno­ści pod­łoża grun­to­wego poprzez wyzna­cza­nie modułu odkształ­ce­nia gruntu E, wyko­rzy­stu­jąc płytę sta­tyczną VSS. Zapew­niamy pomiar jed­no­punk­towy, odczyt obcią­że­nia bez­po­śred­nio z mano­me­tru i odczyt osia­da­nia bez­po­śred­nio z czuj­nika pomia­ro­wego.

LEKKA PŁYTA DYNA­MICZNA — Dzięki zasto­so­wa­niu lek­kiej płyty dyna­micz­nej mamy moż­li­wość pomiaru dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia EVD. Dzięki sto­so­wa­nym kore­la­cjom oraz doświad­cze­niu zespołu w szybki spo­sób prze­li­czamy wynik bada­nia z płyty dyna­micz­nej na moduł wtórny (nośność).

SONDA STOŻKOWO-KRZYŻAKOWA SLVT– wyko­rzy­sta­nie sondy stożkowo-krzyżakowej SLVT pozwala na uzy­ska­nie w pro­sty i szybki spo­sób cha­rak­te­ry­styki wytrzy­ma­ło­ścio­wej bada­nych warstw pod­łoża grun­to­wego.
Celem bada­nia jest wydzie­le­nie w pod­łożu spo­istych grun­tów sła­bych, bar­dzo sła­bych oraz grun­tów orga­nicz­nych. Mak­sy­malna zale­cana głę­bo­kość to 6 — 10 m p.p.t.

IS

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

 • Eko Baza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Łukasiewicz
 • Skanska S.A.
 • Tamtron S.A.
 • Topsand S.C. Katarzyna Stachura Jakub Stachura
 • Eurotech Sp. z o.o.
 • P.W. Structum Sp. z o.o.
 • And Investment Sp. z o.o.
 • Aleks Bartkowiak Btproject
 • Hydrogop Sp. z o.o.
 • Firma Budowlana Polczyk Kazimierz Polczyk
 • Ec Ciepło Sp. z o.o.
 • Eurobud Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ergopol Sp. z o.o.
 • “Bud — System” Sp. z o.o.
 • Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o.
 • Termoprojekt Sp z o.o.
 • Mirbud S.A.
 • P.P.H.U. “El-Mar” S.C. Danuta, Marek Tokarz
 • Menard Polska Sp. z o.o.
 • Dorbud S.A.

 

Jeste­śmy ela­stycz­nym part­ne­rem biur pro­jek­to­wych, firm budow­la­nych, a także osób pry­wat­nych. Posia­damy duże doświad­cze­nie w obsłu­dze obiek­tów inży­nier­skich (dróg, par­kin­gów, sieci uzbro­je­nia pod­ziem­nego, domów jedno i wie­lo­ro­dzin­nych).

GGS-Projekt Sp. z o.o.

Ul. Stalowa 17, 41-503 Chorzów

tel. 698 957 789 lub  794 966 609

Zadzwoń do nas Extraseo.pl