Ochrona środowiska

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wpisują się w misję naszej firmy. Dziedzina ochrony środowiska stanowi wszelkie działania mające na celu zrównoważone wykorzystanie oraz odnawianie i zasobów i składników środowiska naturalnego. Ochrona środowiska ma na celu przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom zanieczyszczeń, jednocześnie kształtuje racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów środowiskowych. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wpisują się w misję naszej firmy.

W związku z powyższym oferujemy Państwu wykonanie m.in. usług:

 • prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia wód podziemnych
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych
 • obsługę inwestycji, od przeprowadzenia audytu środowiskowego nieruchomości (due diligence) wraz z badaniami jakości powierzchni ziemi (akredytowane), po uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • opracowanie KIP
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • obsługa w zakresie remediacji terenów zanieczyszczonych
 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów

 

W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oferujemy kompleksowe wsparcie

W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • Przygotujemy kosztorys prac remediacyjnych
 • Doradzimy w wyborze optymalnej metody remediacji,
 • Opracujemy projekt planu remediacji,
 • Uzgodnimy projekt w urzędzie (decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska),
 • Sami przeprowadzimy remediację, lub
 • Pomożemy w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poni­żej przed­sta­wiamy zagad­nie­nia zwią­zane z ochroną śro­do­wi­ska:

Czym jest pro­ce­dura Oceny Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko (OOŚ)?

Ocena oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko sta­nowi pod­sta­wowy instru­ment do praw­nej ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego, która deter­mi­nuje i wymu­sza nie­jako zana­li­zo­wa­nie przed­się­wzię­cia przez przed­się­biorcę pod kątem ochrony śro­do­wi­ska. Pod­sta­wo­wym celem prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury OOŚ jest uzy­ska­nie infor­ma­cji o pla­no­wa­nym przez przed­się­biorcę przed­się­wzię­ciu, a ści­ślej na czym dana inwe­sty­cja będzie pole­gała, i jaki będzie zakres jej inge­ren­cji w śro­do­wi­sko natu­ralne.   Celem prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia Oceny Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko jest prze­wi­dze­nie ewen­tu­al­nych zagro­żeń, na eta­pie pla­no­wa­nia inwe­sty­cji, jak rów­nież na eta­pie reali­za­cji  i wdro­że­nia w życie danego przed­się­wzię­cia. OOŚ pozwala rów­nież na eli­mi­na­cję poten­cjal­nych zagro­żeń poprzez wcze­śniej­sze okre­śle­nie ich skali, roz­mia­rów i dzia­łań w celu ich ogra­ni­cze­nia  i mini­ma­li­zo­wa­nia nega­tyw­nego oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. W prak­tyce ścieżka OOŚ obej­muje m.in.:

 • wery­fi­ka­cję opra­co­wa­nia — Raport Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko ( Raport Śro­do­wi­skowy)
 • uzy­ska­nia na dro­dze postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego sto­sow­nych opi­nii i uzgod­nień
 • wdro­że­nie udziału spo­łe­czeń­stwa
 • wyda­nie doku­mentu Decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach zgody na reali­za­cję przed­się­wzię­cia ( Decy­zji Śro­do­wi­sko­wej)

Które przed­się­wzię­cia wyma­gają pro­ce­dury OOŚ?

Pod­sta­wo­wym aktem praw­nym, który regu­luje prze­bieg pro­ce­dury OOŚ jest Ustawa z dnia 3 paź­dzier­nika 2008 r. o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udziale spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko ( Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), nato­miast Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 r. w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) i   Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmie­nia­jące roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać  na śro­do­wi­sko (Dz.U. 2013 poz. 817) zawiera rodzaje przed­się­wzięć pod­le­ga­ją­cych OOŚ. W Roz­po­rzą­dze­niach wska­zano:

 • rodzaje przed­się­wzięć mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko­wych – GRUPA I
 • rodzaje przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko – GRUPA II
 • przed­się­wzię­cia któ­rych doko­ny­wane zmiany w dzia­ła­niach i obiek­tach prze­kwa­li­fi­ko­wują je z grupy I do grupy II

Które przed­się­wzię­cia należą do poszcze­gól­nej grupy regu­luje Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 r. w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) oraz Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmie­nia­jące roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. 2013 poz. 817). Jeśli nie są Pań­stwo pewni czy w przy­padku Pań­stwa przed­się­wzię­cia wyma­gane jest prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­dury OOŚ, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! Pro­ce­dura OOŚ prze­pro­wa­dzana jest zawsze dla przed­się­wzięć z GRUPY I – mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko oraz z GRUPY II – mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko, jed­nak tylko wtedy, kiedy organ wła­ściwy do wyda­nia decy­zji uzna to za konieczne. W przy­padku GRUPY II przed­się­biorca spo­rzą­dza kartę infor­ma­cyjną przed­się­wzię­cia, która kie­ro­wana jest do organu wła­ści­wego do wyda­nia decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, który z kolei wydaje takową decy­zję lub obli­guje przed­się­biorce do przej­ścia peł­nej ścieżki OOŚ i spo­rzą­dze­nia m.in. raportu śro­do­wi­sko­wego. Organ stwier­dza­jący koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury OOŚ i napi­sa­nia  raportu śro­do­wi­sko­wego podej­muje swoją decy­zję m.in. na pod­sta­wie rodzaju i cha­rak­teru całego przed­się­wzię­cia, jego usy­tu­owa­nia oraz rodzaju i skali ewen­tu­al­nego oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. W przy­padku GRUPY I przed­się­biorca, który obo­wiąz­kowo musi wyko­nać raport śro­do­wi­skowy, może wcze­śniej zwró­cić się do wła­ści­wego organu wyda­ją­cego decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach z gotową karta infor­ma­cyjną przed­się­wzię­cia wraz z prośbą o usta­le­nie zakresu raportu śro­do­wi­sko­wego.

Kto i gdzie wydaje decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach?

Orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach jest:

 • wójt, bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta, z paroma wyjąt­kami, kiedy orga­nem jest:
 • Regio­nalny Dyrek­tor Ochrony Śro­do­wi­ska, dla :
 • przed­się­wzięć mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko: dróg, linii kole­jo­wych, napo­wietrz­nych linii elek­tro­ener­ge­tycz­nych, insta­la­cji do prze­syłu ropy naf­to­wej, pro­duk­tów naf­to­wych, sub­stan­cji che­micz­nych lub gazu, sztucz­nych zbior­ni­ków wod­nych,  obiek­tów jądro­wych, skła­do­wisk odpa­dów pro­mie­nio­twór­czych,
 • przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych na tere­nach zamknię­tych,
 • przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych na obsza­rach mor­skich;
 • zmiany lasu, nie­sta­no­wią­cego wła­sno­ści Skarbu Pań­stwa, na uży­tek rolny;
 • przed­się­wzięć pole­ga­ją­cych na reali­za­cji inwe­sty­cji w zakre­sie lot­ni­ska użytku publicz­nego;
 • inwe­sty­cji w zakre­sie ter­mi­nalu;
 • inwe­sty­cji zwią­za­nych z regio­nal­nymi sie­ciami sze­ro­ko­pa­smo­wymi;
 • przed­się­wzięć pole­ga­ją­cych na zmia­nie lub roz­bu­do­wie przed­się­wzięć wymie­nio­nych powy­żej;
 • przed­się­wzięć pole­ga­ją­cych na reali­za­cji inwe­sty­cji w zakre­sie budowli prze­ciw­po­wo­dzio­wych
 • Gene­ralny Dyrek­tor Ochrony Śro­do­wi­ska, dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie obiek­tów ener­ge­tyki jądro­wej,
 • Sta­ro­sta, w przy­padku sca­la­nia, wymiany lub podziału grun­tów,
 • Dyrek­tor Regio­nal­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych, w przy­padku zmiany lasu, sta­no­wią­cego wła­sność Skarbu Pań­stwa na uży­tek rolny

W przy­padku zakresu usług naszej firmy orga­nem wła­ści­wym do wyda­wa­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wych jest w więk­szo­ści przy­pad­ków wójt, bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta. Dodat­kowo w obo­wią­zu­ją­cych usta­wach i roz­po­rzą­dze­niach ist­nieje poję­cie wła­ści­wo­ści miej­sco­wej, tzn. orga­nem wła­ści­wym miej­scowo jest organ wła­ściwy dla miej­sca reali­za­cji inwe­sty­cji. Poję­cie to odnosi się głów­nie do dwóch przy­pad­ków, gdy inwe­sty­cja reali­zo­wana jest na obsza­rze mor­skim lub czę­ściowo wkra­cza na te tery­to­ria, wów­czas orga­nem wła­ści­wym jest Regio­nalny Dyrek­tor.

Co powi­nien zawie­rać wnio­sek o wyda­nie decy­zji OOŚ?

W zależ­no­ści od rodzaju przed­się­wzię­cia i jego zakwa­li­fi­ko­wa­nia do jed­nej z grup przed­się­wzięć mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko lub przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko. Dla obu grup przed­się­wzięć Ustawa dokład­nie okre­śla jakie załącz­niki powinno się dołą­czyć  do Wnio­sku o wyda­nie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach. Ist­nieje jed­nak wiele wyjąt­ków, w zależ­no­ści od cha­rak­teru danego przed­się­wzię­cia. W związku z powyż­szym, ze względu na roz­bu­do­wane prze­pisy obo­wią­zu­ją­cych aktów praw­nych zapra­szamy Pań­stwa do kon­taktu ! Ogól­nie  Wnio­sek o wyda­nie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach powi­nien zawie­rać nastę­pu­jące załącz­niki : doku­men­ta­cyjne:

 • raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko lub kartę infor­ma­cyjną przed­się­wzię­cia  w 3 egzem­pla­rzach wraz zapi­sem w for­mie elek­tro­nicz­nej

kar­to­gra­ficzne:

 • wypis z reje­stru grun­tów obej­mu­jący prze­wi­dy­wany teren (GRUPA I i II)
 • kopię mapy ewi­den­cyj­nej obej­mu­ją­cej prze­wi­dy­wany teren (GRUPA I)
 • wypis i wyrys z miej­sco­wego planu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego (GRUPA I)
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z gra­ni­cami terenu i obej­mu­jącą obszar   ewen­tu­al­nego oddzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia (GRUPA I)

for­malne:

 • dowód uisz­cze­nia opłaty skar­bo­wej za wyda­nie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach oraz jeśli zaist­nieje taka potrzeba rów­nież dowód opłaty za zło­że­nie doku­mentu peł­no­moc­nic­twa.

Czym jest raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na środowisko?(raport śro­do­wi­skowy).

Raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko ( dalej raport OOŚ) sta­nowi pod­sta­wowy doku­ment wyma­gany w prze­biegu pro­ce­dury OOŚ. Raport OOŚ zawiera infor­ma­cje na temat rodzaju i skali zamie­rza­nego przed­się­wzię­cia, oddzia­ły­wań danego przed­się­wzię­cia na eta­pie budowy, eks­plo­ata­cji, jak rów­nież likwi­da­cji. Raport OOŚ sta­nowi roz­bu­do­wane opra­co­wa­nie na temat cha­rak­teru pla­no­wa­nej dzia­łal­no­ści, ale głów­nie sku­pia się na ana­li­zie moż­li­wych wpły­wów na śro­do­wi­sko natu­ralne i moż­li­wo­ści ich wyklu­cze­nia lub ogra­ni­cze­nia do mini­mum. Co dokład­nie powi­nien zawie­rać raport OOŚ okre­śla art. 66  Ustawa  z dnia 3 paź­dzier­nika 2008 r.  o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udziale spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko ( Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227). Raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko powi­nien zawie­rać m.in.:

 • opis pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia, a w szcze­gól­no­ści: cha­rak­te­ry­stykę całego przed­się­wzię­cia i warunki użyt­ko­wa­nia terenu w fazie budowy i eks­plo­ata­cji lub użyt­ko­wa­nia, główne cechy cha­rak­te­ry­styczne pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, prze­wi­dy­wane rodzaje i ilo­ści zanie­czysz­czeń, wyni­ka­jące z funk­cjo­no­wa­nia pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia;
 • opis ele­men­tów przy­rod­ni­czych śro­do­wi­ska obję­tych zakre­sem prze­wi­dy­wa­nego oddzia­ły­wa­nia pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko,
 • opis ist­nie­ją­cych w sąsiedz­twie lub w bez­po­śred­nim zasięgu oddzia­ły­wa­nia pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia zabyt­ków chro­nio­nych,
 • opis prze­wi­dy­wa­nych skut­ków dla śro­do­wi­ska w przy­padku nie­podej­mo­wa­nia przed­się­wzię­cia,
 • opis ana­li­zo­wa­nych warian­tów, w tym: wariantu pro­po­no­wa­nego przez wnio­sko­dawcę oraz racjo­nal­nego wariantu alter­na­tyw­nego, wariantu naj­ko­rzyst­niej­szego dla śro­do­wi­ska wraz z uza­sad­nie­niem ich wyboru;
 • okre­śle­nie prze­wi­dy­wa­nego oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko ana­li­zo­wa­nych warian­tów, w tym rów­nież w przy­padku wystą­pie­nia poważ­nej awa­rii prze­my­sło­wej, a także moż­li­wego trans­gra­nicz­nego oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko;
 • uza­sad­nie­nie pro­po­no­wa­nego przez wnio­sko­dawcę wariantu, ze wska­za­niem jego oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, w szcze­gól­no­ści na: ludzi, rośliny, zwie­rzęta, grzyby i sie­dli­ska przy­rod­ni­cze, wodę i powie­trze, powierzch­nię ziemi, z uwzględ­nie­niem ruchów maso­wych ziemi, kli­mat i kra­jo­braz, dobra mate­rialne, zabytki i kra­jo­braz kul­tu­rowy, wza­jemne oddzia­ły­wa­nie mię­dzy powyż­szymi ele­men­tami, opis metod pro­gno­zo­wa­nia zasto­so­wa­nych przez wnio­sko­dawcę oraz opis prze­wi­dy­wa­nych zna­czą­cych oddzia­ły­wań pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko, obej­mu­jący bez­po­śred­nie, pośred­nie, wtórne, sku­mu­lo­wane, krótko-, śred­nio– i dłu­go­ter­mi­nowe, stałe i chwi­lowe oddzia­ły­wa­nia  na śro­do­wi­sko,  wyni­ka­jące z: ist­nie­nia przed­się­wzię­cia, wyko­rzy­sty­wa­nia zaso­bów śro­do­wi­ska, emi­sji;
 • opis prze­wi­dy­wa­nych dzia­łań mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie, ogra­ni­cza­nie lub kom­pen­sa­cję przy­rod­ni­czą nega­tyw­nych oddzia­ły­wań na śro­do­wi­sko, w szcze­gól­no­ści na cele i przed­miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte­gral­ność tego obszaru;
 • ana­lizę moż­li­wych kon­flik­tów spo­łecz­nych zwią­za­nych z pla­no­wa­nym przed­się­wzię­ciem,
 • przed­sta­wie­nie pro­po­zy­cji moni­to­ringu oddzia­ły­wa­nia pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia na eta­pie jego budowy i eks­plo­ata­cji lub użyt­ko­wa­nia,
 • wska­za­nie trud­no­ści wyni­ka­ją­cych z nie­do­stat­ków tech­niki lub luk  we współ­cze­snej wie­dzy, jakie napo­tkano, opra­co­wu­jąc raport;
 • stresz­cze­nie w języku nie­spe­cja­li­stycz­nym infor­ma­cji zawar­tych w rapor­cie.

Jak długo trwa pro­ce­dura oceny oddzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko?

Czym jest pozwo­le­nie zin­te­gro­wane?

Pozwo­le­nia zin­te­gro­wane zostały wpro­wa­dzone do  prawa pol­skiego jako następ­stwo wymo­gów unij­nych — prawa unij­nego Dyrek­tywy Unii Euro­pej­skiej  nr 96/61/WE zwaną  Dyrek­tywą IPPC  (z ang. Inte­gra­ted Pol­lu­tion Pre­ven­tion and Con­trol – zin­te­gro­wa­nego zapo­bie­ga­nia i ogra­ni­cza­nia zanie­czysz­czeń). W pra­wie pol­skim zało­że­nia oraz wymogi Dyrek­tywy Unij­nej zostały trans­po­no­wane z Ustawą Prawo ochrony śro­do­wi­ska z dnia 27 kwiet­nia 2001r. (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150, z późn.zm.). Pozwo­le­nie zin­te­gro­wane, sta­nowi formę licen­cji na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści, które zastę­puje cząst­kowe pozwo­le­nia śro­do­wi­skowe obo­wią­zu­jące dotych­czas, obej­mu­jąc swym zakre­sem wszyst­kie oddzia­ły­wa­nia śro­do­wi­skowe okre­ślane w pozwo­le­niach cząst­ko­wych oraz ich wza­jemne powią­za­nia. Wnio­sek o wyda­nie pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego powi­nien pod­kre­ślać cało­ściowe podej­ście zakładu do ochrony śro­do­wi­ska reali­zo­wane m.in. poprzez zasto­so­wa­nie naj­lep­szych dostęp­nych tech­nik (ang. best ava­ila­ble tech­ni­ques, BAT) tj. naj­bar­dziej efek­tyw­nych tech­nik w osią­ga­niu wyso­kiego ogól­nego poziomu ochrony śro­do­wi­ska jako cało­ści, o takim stop­niu roz­woju, który umoż­li­wia jej prak­tyczne zasto­so­wa­nie z uwzględ­nie­niem warun­ków eko­no­micz­nych i tech­nicz­nych oraz rachunku kosz­tów inwe­sty­cyj­nych i korzy­ści dla śro­do­wi­ska, a którą to tech­nikę pro­wa­dzący daną insta­la­cję może uzy­skać – i wdro­żyć.

Kto jest zobli­go­wany do wyko­na­nia raportu począt­ko­wego i koń­co­wego?

Obo­wią­zek wyko­ny­wa­nia rapor­tów począt­ko­wych i koń­co­wych dla przed­się­wzięć nakłada nowe­li­za­cja Ustawy Prawo ochrony śro­do­wi­ska z dnia 21 sierp­nia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101), z dnia  5 wrze­śnia 2014r. , z zapi­sów któ­rej wynika jed­no­znacz­nie, że raporty począt­kowe sta­no­wią inte­gralną część wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nych dla insta­la­cji ubie­ga­ją­cych się o nie po raz pierw­szy, lub wnio­sku o wyda­nie zmiany do pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego dla insta­la­cji doko­nu­ją­cych istot­nych zmian w ich funk­cjo­no­wa­niu. Roz­po­rzą­dze­nie szcze­gó­łowo okre­śla przed­się­wzię­cia obli­gu­jące przedsiębiorcę/właściciela do posia­da­nia raportu począt­ko­wego oraz koń­co­wego. Jeśli chcą Pań­stwo dowie­dzieć się, czy przed­się­wzię­cie kwa­li­fi­kuje się do wyko­na­nia raportu począt­ko­wego ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Co zawiera raport począt­kowy?

Raport począt­kowy ma na celu wyka­zać oddzia­ły­wa­nia przed­się­wzię­cia na poszcze­gólne ele­menty śro­do­wi­ska. Raport począt­kowy wyma­gany jest jako jeden z załącz­ni­ków do wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego i zgod­nie z art. 208 ustawy Prawo ochrony śro­do­wi­ska powi­nien zawie­rać:

 • infor­ma­cje na temat dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej na tere­nie zakładu, roz­po­zna­nie zanie­czysz­czeń histo­rycz­nych, archi­wal­nych, należy wyka­zać poten­cjalne moż­liwe zanie­czysz­cze­nia, które wystą­piły w prze­szło­ści lub zamie­ścić udo­ku­men­to­wane i prze­ba­dane obszary sąsied­nich zakła­dów lub ognisk zanie­czysz­czeń ;
 • infor­ma­cje na temat dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nych w prze­szło­ści na tere­nie zakładu, które mogły sta­no­wić lub sta­no­wią poten­cjalne zagro­że­nie dla śro­do­wi­ska, jak rów­nież ziden­ty­fi­ko­wa­nie źró­deł i rodza­jów zanie­czysz­czeń,
 • skla­sy­fi­ko­wa­nie sub­stan­cji powo­du­ją­cych ryzyko, wyko­rzy­sty­wa­nych, pro­du­ko­wa­nych lub uwal­nia­nych przez wyma­ga­jące pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego insta­la­cje, poło­żone na tere­nie zakładu;
 • okre­śle­nie badań wstęp­nych i szcze­gó­ło­wych koniecz­nych do prze­pro­wa­dze­nia, w celu dokład­nego okre­śle­nia stanu zanie­czysz­cze­nia gleby, ziemi i wód grun­to­wych na tere­nie zakładu sub­stan­cjami powo­du­ją­cymi ryzyko sto­so­wa­nymi, pro­du­ko­wa­nymi lub uwal­nia­nymi przez wyma­ga­jące pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego insta­la­cje, jak rów­nież okre­śle­nie ilo­ści oraz głę­bo­ko­ści pobie­ra­nych pró­bek, odle­gło­ści punk­tów roz­po­znaw­czych (siatka roz­po­znaw­cza).
 • raport powi­nien zawie­rać część opi­sową, tabe­la­ryczną oraz gra­ficzną — mapę roz­kładu zanie­czysz­czeń na danym tere­nie, będącą wypad­kową mate­ria­łów archi­wal­nych oraz wyni­ków otrzy­ma­nych w toku pro­wa­dze­nia badań wstęp­nych i szcze­gó­ło­wych.

Raport koń­cowy spo­rzą­dzany jest w spo­sób umoż­li­wia­jący  porów­na­nie zawar­tych w nim wyni­ków badań i pomia­rów z wyni­kami badań i pomia­rów zawar­tymi w rapor­cie począt­ko­wym. Raport koń­cowy zawiera część tek­stową, porów­na­nia tabe­la­ryczne oraz gra­ficzne przed­sta­wie­nie zasię­gów zanie­czysz­czeń stanu obec­nego oraz stanu okre­ślo­nego w rapor­cie począt­ko­wym, głów­nie w for­mie map.

Zarówno nie przed­ło­że­nie przez przedsiębiorcę/właściciela zakładu raportu począt­ko­wegokoń­co­wego, w sytu­acji gdy jest do tego zobo­wią­zany, organ wła­ściwy do wyda­nia decy­zji  pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego oraz stwier­dza­jący jej wygaśnięcie,nakłada obo­wią­zek spo­rzą­dze­nia i przed­ło­że­nia rapor­tów okre­śla­jąc ter­min wyko­na­nia tego obo­wiązku.

Za nie zło­że­nie raportu począt­ko­wego lub koń­co­wego lub przed­ło­że­nie raportu nie­zgod­nego z wyma­ga­niami grozi kara grzywny.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl