Analiza ryzyka dla ujęcia wody

Analiza ryzyka – definicja

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest stosunkowo nowym elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.), które wg ustawy mają na celu:

Zarządzanie zasobami wodnymi służące zaspakajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska wodnego związanymi z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności (Art. 10 pkt 1), ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją (Art. 10 pkt 3) oraz

Zapewnienie odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych – ustanawianie stref ochronnych ujęć wody (Art. 120 pkt 1 ww. ustawy).

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest dokumentem kluczowym w sytuacji planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia na którą składają się teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej.

Analiza ryzyka nie jest literalnie wymagana w przypadku planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia złożonej tylko z terenu ochrony bezpośredniej, ale należy ją wykonać aby udowodnić że strefa ochrony pośredniej nie jest merytorycznie zasadna.

Ustanawianie strefy ochronnej (Art. 133. Prawo wodne)

 1. Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się z urzędu.
 2. Strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia się:
 • na wniosek właściciela ujęcia wody;
 • z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1, a z przeprowadzonej analizy ryzyka, o której mowa w ust. 3, wynika potrzeba jej ustanowienia.
 1. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 2, ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.
 2. Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka, o której mowa w ust. 3, i przekazać ją do właściwego wojewody.

Zaufali nam :

 • Studzienice Sp. z o.o.
 • Nowy Szpital Sp. z o.o.
 • Silesia Architekci
 • Fructoplant Sp. z o.o.
 • Firma Projektowo-Wykonawcza Geo-Rock
 • Gijo Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Busko Zdrój
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy
 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Kielcach
 • I wielu innych.

.

Nasze najważniejsze projekty:

Doku­men­ta­cja Hydro­ge­olo­giczna okre­śla­jąca warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­liny ze złoża węgla kamien­nego “Stu­dzie­nice 1″.

W 2014 i 2016 roku GGS-Projekt jako czło­nek Zespołu Badaw­czego na zle­ce­nie KGHM Pol­ska Miedź S.A. wyko­nał nastę­pu­jące opra­co­wa­nia:

 • Dosto­so­wa­nie „Zasad pro­wa­dze­nia robót gór­ni­czych w kopal­niach KGHM Pol­ska Miedź S.A. w warun­kach zagro­że­nia wod­nego” do wymo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie zagro­żeń natu­ral­nych w zakła­dach gór­ni­czych.
 • Zasady moni­to­ringu wód pod­ziem­nych
  i powierzch­nio­wych w rejo­nie oddzia­ły­wa­nia kopalń rud mie­dzi KGHM Pol­ska Miedź S.A.

 

 • Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej ujmującego wody utworów trzecio- i czwartorzędowych na potrzeby zakładu „XXXXT” w Kuźni Raciborskiej, woj. śląskim

 • Opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu na stosunki wodne odwodnienia budowlanego w trakcie budowy XXXX.

 • Opinia dotycząca wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „XXXXXXXX”, na warunki wodne terenów przyległych.

 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem otworami wiertniczymi wykopów budowlanych w rejonie projektowanej przebudowy XXXXXXXXX wraz z niezbędną infrastrukturą

Poni­żej przed­sta­wiamy Pań­stwu zagad­nie­nia doty­czące pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny analizy ryzyka dla ujęcia wody:

Wymagania co do treści Analizy ryzyka

 przedstawione w ww. (Art. 133 ust. 3 Prawo Wodne):

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

    Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o:

 • Analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne.

Analizy hydrogeologiczne (hydrologiczne) zawierają istotne informacje dla ujęcia, które nie są zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej (hydrologicznej). Z uwagi na merytoryczny zakres tych informacji powinny być sporządzone przez uprawnionego hydrogeologa (lub hydrologa dla ujęć wód powierzchniowych).

 • Dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną.
 1. Obowiązkowa zawartość treści dokumentacji hydrogeologicznych określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Większość dokumentacji hydrogeologicznych starszych ujęć powstała w okresie, gdzie obowiązywały inne przepisy w sprawie zawartości tych dokumentów. Właściciel ujęcia powinien zaktualizować swoją dokumentację hydrogeologiczną, aby informacje w niej zawarte były przydatne do współcześnie wymaganych standardów dotyczących ujęcia.

W dokumentacji hydrogeologicznej, dla określonych warunków eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami określa się potrzebę ustanowienia stref ochronnych, ustala się zakres obszaru zasilania ujęcia, obszaru spływu wód do ujęcia, granicę zasilania ujęcia wyznaczonego 25-letnim czasem dopływu wód do ujęcia lateralnie i czas dopływu wód w pionie, granice 25-letniego czasu wymiany wód w warstwie wodonośnej(jeżeli jest potrzeba).

 1. Do opracowanej Analizy ryzyka należy załączyć kopie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i jej dodatki (aneksy).
 • Analizę identyfikacji zagrożeń wynikającej ze sposobu zagospodarowania terenu.
 1. Zakres terenu, o którym mowa, w szczególności, dla ujęć wód podziemnych, powinien wynikać wprost z dokumentacji hydrogeologicznej, co wynika z art. 123 ww. ustawy Prawo wodne.

W razie stwierdzenia, w dokumentacji hydrogeologicznej, że nie ma potrzeby wyznaczania strefy pośredniej dla ujęcia, teren gdzie będą identyfikowane zagrożenia powinien ustalić hydrogeolog w Analizie hydrogeologicznej.

 1. W przypadku braku w dokumentacji hydrogeologicznej treści wyżej wymienionych w punkcie I.2.2) należy dokumentację dostosować do obowiązujących przepisów i wówczas przyjąć zakres terenu badanego w Analizie ryzyka na podstawie danych z uzupełnionej dokumentacji hydrogeologicznej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, w celu uproszczenia, można dopuścić, że, jeżeli budowa hydrogeologiczna jest jednoznacznie wskazująca na brak zagrożeń dla warstwy wodonośnej i nie ma innych przesłanek np. w postaci nieprawidłowych wyników badań wody, uprawniony hydrogeolog powinien przedstawić w Analizie hydrogeologicznej zakres terenu do objęcia analizą ryzyka i uzasadnić to.
 • Wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Kto powinien sporządzić analizę ryzyka wód?

Jak często wykonywać analizę ryzyka? (Art. 133 ust. 6 Prawo wodne)

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Zalecamy, aby opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlecić wykwalifikowanym hydrogeologom posiadającym kwalifikacje zawodowe kat. IV lub V.

Pracownia GGS-Projekt oferuje szeroki wachlarz usług hydrogeologicznych. Nasz Zespół tworzą wykwalifikowani i doświadczeni hydrogeolodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach naukowych, szkoleniach hydrogeologicznych.

Posiadamy doświadczenie w nadzorowaniu i dozorowaniu studni (także ponad 600 metrowych), dokumentowaniu zasobów wód, ustalaniu stref ochronnych ujęć.

 

 •  

Co zawiera graficzna część analizy ryzyka ?

 

 1. Mapę dokumentacyjną proponowanych granic strefy ochronnej, sporządzoną na podkładzie map topograficznych, w skali co najmniej 1:25 000, z zaznaczonymi jej proponowanymi granicami, podziałem obszaru strefy na rejony o zróżnicowanym stopniu naturalnej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie oraz lokalizacją zinwentaryzowanych ognisk zanieczyszczeń;
 2. Mapę poglądową czasu przesączania wód z powierzchni terenu do ujętego poziomu wodonośnego, prezentującą naturalną podatność poziomu na zanieczyszczenie;
 3. Mapę hydroizohips eksploatowanego poziomu wodonośnego z zaznaczeniem obszaru spływu wód do ujęcia oraz izochrony 25-letniego czasu dopływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia wód podziemnych;
 4. Mapę poglądową sumarycznego czasu dopływu wody do dokumentowanego ujęcia wód podziemnych z powierzchni terenu i w warstwie wodonośnej;
 5. Mapę aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz przeznaczenia terenu, przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu – przy uwzględnieniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

 •  

Kogo dotyczy przeprowadzenia analizy ryzyka?

(Art. 133 ust. 5 Prawo wodne)

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.
 1. Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Najważniejsze elementy analizy ryzyka wód

 • OBSZAR SPŁYWU WÓD DO UJĘCIA (OSW),
 • STREFA ZASOBOWA UJĘCIA (SZU),
 • INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ,
 • NATURALNA PODATNOŚĆ WARSTWY WODONOŚNEJ NA ZANIECZYSZCZENIE,
 • CZAS PRZEPŁYWU WÓD W WARSTWIE WODONOŚNEJ (STREFA SATURACJI),
 • CZAS PRZESĄCZANIA SIĘ WÓD PRZEZ WARSTWY IZOLUJĄCE (STREFA AERACJI).

 

Wytyczne metodyczne podczas sporządzania analizy ryzyka wód wg Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP):

 • WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU HYDROGEOLOGII,
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNĄ DOKUMENTACJĘ HYDROGEOLOGICZNĄ UJĘCIA TJ. NIE STARSZĄ NIŻ SPRZED 10-15 LAT (OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI),
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNE BADANIA I POMIARY TERENOWE,
 • WYKONYWANIE Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH METOD ANALITYCZNYCH I MODELOWAŃ NUMERYCZNYCH,
 • USTANAWIANE DLA OCHRONY JAKOŚCI I ILOŚCI ZASOBÓW,
 • WDRAŻANIE MONITORINGU OSŁONOWEGO UJĘĆ,
 • MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA INDYWIDUALNYCH ZAKAZÓW I NAKAZÓW W STREFIE / PODSTREFACH,
 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA OPRACOWANIE / WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ.
Extraseo.pl