Projekty i realizacje

Realizacje

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi reali­za­cjami. Wybierz inte­re­su­jący Cię temat i naci­śnij “+” aby roz­wi­nąć listę:

Realizacje z zakresu hydrogeologii

Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nych z poziomu wodo­no­śnego wapie­nia musz­lo­wego i retu na zle­ce­nie CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O.O.

Doku­men­ta­cja Hydro­ge­olo­giczna okre­śla­jąca warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­liny ze złoża węgla kamien­nego “Stu­dzie­nice 1″.

Opra­co­wa­nie czę­ści gra­ficz­nej dla tematu pn. “Zasady moni­to­ringu wód pod­ziem­nych i powierzch­nio­wych w rejo­nie oddzia­ły­wa­nia kopalń rud mie­dzi KGHM Pol­ska Miedź S.A.”

Wyko­na­nie załącz­ni­ków gra­ficz­nych do opra­co­wa­nia pt.: “Doda­tek nr 1 do doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej okre­śla­ją­cej warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wtła­cza­niem wód zło­żo­wych do warstw kam­bru środ­ko­wego, poziom Para­do­xi­des para­do­xis­si­mus (P.p) w rejo­nie złoża ropy naf­to­wej B8.

Wyko­na­nie kom­plet­nej doku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do uzy­ska­nia pozwo­leń i uzgod­nień wła­ści­wych orga­nów a następ­nie prze­pro­wa­dze­nie robót dla likwi­da­cji studni głę­bi­no­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie Nowego Szpi­tala w Olku­szu  Sp. z o.o., w tym wyko­na­nie  pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych na likwi­da­cję studni uję­cia wody na tere­nie szpi­tala w Olku­szu, wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na likwi­da­cję urzą­dze­nia wod­nego, wyko­na­nie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej z likwi­da­cji studni.

Wyko­na­nie pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych oraz  doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej usta­la­jąca zasoby eks­plo­ata­cyjne uję­cia wody pod­ziem­nej z utwo­rów neo­genu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 na działce o nr 960/4 dla Szpi­tala Powia­to­wego w Chmiel­niku, woj. świę­to­krzy­skie.

Opra­co­wa­nie Ope­ra­tów wod­no­praw­nych wraz pozy­ska­niem Decy­zji wod­no­praw­nych z podzia­łem: na zada­nia:
Zada­nie Nr 1– DW Nr 768 w m. Kazi­mie­rza Wielka ul. Kole­jowa – odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych z terenu drogi woje­wódz­kiej w km 52+180 na dz. Nr. ewid. 23 do prze­pu­stu dro­go­wego; Zada­nie 2 — na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków desz­czo­wych do rzeki Desty z kana­li­za­cji desz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej w pasie Drogi Woje­wódz­kiej nr 757 w m. Sta­szów, ul. Opa­tow­ska z km 33+360 do km 34+700” dla Świę­to­krzy­skiego Zarządu Dróg Woje­wódz­kich w Kiel­cach.

Wyko­na­nie Ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nych na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu  dla wodo­ciągu gru­po­wego w Lip­nie dla Urzędu Gminy Oksa, w woj. świę­to­krzy­skim.

Opi­nia hy­dro­ge­olo­giczna przy ul. Sien­kie­wicza 58A w My­sło­wi­cach na zle­cenie KWK „Mysło­wice” Pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych na wyko­na­nie studni w miej­sco­wo­ściach: Drze­wica, Zagnańsk, Chmiel­nik, Cho­rzewa, Kielce.

Wyko­na­nie kom­plet­nej doku­men­ta­cji w celu likwi­da­cji uję­cia wody pod­ziem­nej na tere­nie sta­cji paliw Orlen w Dyno­wie, w woj. pod­kar­pac­kie dla  AA Pro­jekt  Sp. z o.o., w tym wyko­na­nie  pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych na likwi­da­cję studni oraz uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na likwi­da­cję urzą­dze­nia wod­nego.

Opi­nie hy­dro­ge­olo­giczne na po­trzeby in­sta­lacji przy­do­mo­wych oczysz­czalni ście­ków w m.in. miej­sco­wo­ściach Ka­to­wice, Tar­now­skie Góry, Pie­kary Ślą­skie Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych na wy­ko­nanie studni S-​1 w miej­sco­wości Drze­wica, po­wiat opo­czyński, woj. łódz­kim.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nych z uję­cia studni wier­co­nej „Nowy Nurek” w Busku — Zdroju dla Uzdro­wi­ska Busko-Zdrój S.A.

Wyko­na­nie sze­regu ope­ra­tów wod­no­praw­nych dla Zakładu Usług Stu­dzien­nych Marian Wój­cik, np. „Na pobór wód pod­ziem­nych z utwo­rów kredy gór­nej otwo­rem zasad­ni­czym nr 1 w Lipi­nie, dla wodo­ciągu gru­po­wego w Lipiew oraz pobór wód pod­ziem­nych z utwo­rów kredy gór­nej dla wodo­ciągu gru­po­wego w Węgle­szy­nie, w woj. Świę­to­krzy­skim, ” Na pobór wód pod­ziem­nych z utwo­rów triasu ze studni nr 1,2,3 i 4 dla zaopa­trze­nia Gminy Rado­szyce”.
Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z terenu Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej Psary-Dąbie do ist­nie­ją­cej kana­li­za­cji desz­czo­wej” dla SILESIA ARCHITEKCI w Kato­wi­cach.

Wyko­na­nie opi­nii i doradz­two hydro­lo­giczne przy budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego w Elek­trowni Jaworzno III-Elektrownia I.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z terenu CH Pla­tan w Zabrzu.

Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej oraz hydro­ge­olo­gicz­nej wraz z wyko­na­niem ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych z kana­li­za­cji desz­czo­wej pro­jek­to­wa­nego odcinka ul. Tet­ma­jera w Zawier­ciu.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych na tere­nie pro­jek­to­wa­nego par­kingu przy ul. 1 Maja w Rudzie Ślą­skiej.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego dla odpro­wa­dze­nia wód opa­do­wych do kanału kana­li­za­cji desz­czo­wej a następ­nie wylo­tem na pola z terenu inwe­sty­cji (dachy i nawierzch­nie utwar­dzone) w związku z inwe­sty­cją Roz­bu­dowa i prze­bu­dowa Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej w Psa­rach.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych z terenu Drogi Woje­wódz­kiej nr 768 w m. Kazi­mie­rza Wielka, ul. Kole­jowa w km 52+180 na dz. ewid. nr 23 do prze­pu­stu dro­go­wego.

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej drogi dojaz­do­wej i dachów domów jed­no­ro­dzin­nych oraz odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ist­nie­ją­cego stawu na tere­nie pola gol­fo­wego w Przy­toku.

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych oraz na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ziemi z terenu pro­jek­to­wa­nych hal Ślą­skiego Cen­trum Logi­stycz­nego BIK w Sosnowcu

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści terenu ul. Błot­nej i Ostat­niego Tura w Jak­to­ro­wie kolek­to­rem DN 250 mm do rzeki Pisia Tuczna oraz kolek­to­rem DN 200 mm do ist­nie­ją­cego rowu.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód roz­to­po­wych i opa­do­wych z terenu całego zakładu tj. namio­to­wej hali maga­zy­no­wej, hali pro­duk­cyj­nej oraz par­kingu dla firmy Bater Sp. z o.o. War­sza­wie.

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej sta­cji paliw płyn­nych i gazo­wych w mie­ście Czerwionka-Leszczyny przy ulicy 3 Maja do rzeki Bie­rawki w km 44+710 km.

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej uję­ciem „Wełecz II – Zdroj miej­sco­wo­ści Wełecz, gmina Busko-Zdrój.

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu dla wodo­ciągu gru­po­wego w Lip­nie.

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów triasu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 w miej­sco­wo­ści Koło­mań.

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu  stud­nią wier­coną na działce o nr 1476, w miej­sco­wo­ści Gąbin, gmina Gąbin, powiat płocki, woj. Mazo­wiec­kie.

Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla oczysz­czalni ście­ków poło­żo­nej w Jastrzę­biu k/Poraja, na tere­nie Ośrodka Sportu i Rekre­acji.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do rzeki Rawki w km 29+020 za pomocą ist­nie­ją­cego wylotu w Budach Grab­skich.

Ope­rat wod­no­prawny  na prze­bu­dowę rowu odwad­nia­ją­cego na działce w Miko­ło­wie przy ul. Stra­żac­kiej, woj. ślą­skie.

Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego dot. urzą­dzeń wod­nych oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu skła­da­ją­cego się ze studni S-1, w miej­sco­wo­ści Klo­nowo Dolne.

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych
oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych do ziemi z czę­ści terenu ulicy Kazi­mie­rza Przerwy-Tetmajera w Zawier­ciu.

Pro­jekt robót geo­lo­gicz­nych na wyko­na­nie otworu awa­ryj­nego dla uję­cia wody pod­ziem­nej w Bel­nie w ramach zada­nia pn.: „Upo­rząd­ko­wa­nie gospo­darki wodno-ściekowej w otu­li­nie i na tere­nie ŚPN — Etap VI – Moder­ni­za­cja SUW w Bie­li­nach i połą­cze­nie z wodo­cią­giem Kako­nin w miej­sco­wo­ści Bie­liny Pod­le­sie oraz budowa studni w Bel­nie” oraz uzy­ska­nie wyma­ga­nych pozwo­leń, opi­nii, uzgod­nień i zatwier­dzeń dla Urzędu Gminy Bie­liny, w woj. świę­to­krzy­skim.

Wyko­na­nie pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych na potrzeby wyko­na­nia ujęć wód pod­ziem­nych w miej­sco­wo­ściach Purda, Jastrzę­bie Zdrój, Cho­rzewa, Kielce, Zagnańsk, Sta­ra­cho­wice oraz Chmiel­nik.

Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx;

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych w oczysz­czo­nych w oczysz­czalni „Ornontowice-Południe” oraz na odpro­wa­dze­nie ście­ków desz­czo­wych w Ornon­to­wi­cach wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego;

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych w miej­sco­wo­ści Kietrz.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych  do rzeki Bytomki  z terenu Cen­trum Han­dlo­wego „Pla­tan” w Zabrzu oraz drogi dojaz­do­wej wzdłuż rzeki Bytomki,  kolek­to­rem DN 600 mm km 7+235 i kolek­to­rem DN 500 mm km 7+475.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z Bazy Regionu SN i nN Trzebinia-Siersza przy ul. Kopalnianej 2 do umocnionego rowu otwartego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg ul. Solarnia i Zachodnia w Ornontowicach, do urządzenia wodnego – rowu.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji w miejscowości Łapanów.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – Pajęczno.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej za pomocą drenażu rozsączającego do ziemi.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z rejonu dworca kolejowego PKP.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze Stacji Elektroenergetycznej Czeladź.

Wykonanie 15 operatów przekroczenie projektowaną  linią światłowodową wraz z kablem telekomunikacyjnym.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody podziemnej z utworów wapienia muszlowego studnią głębinową S-1 położną w Zabrzu.

Operat wodnoprawny na przekroczenie liniami kablowymi elektroenergetycznymi.

Operat wodnoprawny na przekroczenie rurociągiem produktowym.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie nadmiaru wód leczniczych z ujęcia „XXXX” do potoku.

Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów triasu dolnego studnią głębinową S-1 położoną w Nakle Śląskim

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów wapienia muszlowego – studni S-1 zlokalizowanej w Zabrzu ul. Wincentego Witosa

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wódpodziemnych ujmującego wodę z utworów triasu dolnego – studni S-1 zlokalizowanej w Sączowie.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej ujmującego wody utworów trzecio- i czwartorzędowych na potrzeby zakładu „XXXXT” w Kuźni Raciborskiej, woj. śląskim

Opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu na stosunki wodne odwodnienia budowlanego w trakcie budowy XXXX.

Opinia dotycząca wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „XXXXXXXX”, na warunki wodne terenów przyległych.

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem otworami wiertniczymi wykopów budowlanych w rejonie projektowanej przebudowy XXXXXXXXX wraz z niezbędną infrastrukturą

Operat wodnoprawny na odprowadzenie do ziemi za pośrednictwem istniejących dwoch studni chłonnych podczyszczonych wod opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia stanowisk transformatorów w Wadowicach

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi  z rejonu dworca kolejowego PKP Swarzewo

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze szczelnego stanowiska transformatorowego w Sosnowcu

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie do ziemi za pośrednictwem istniejących dwóch studni chłonnych podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia stanowisk transformatorow w Skawinie

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Elektroenergetycznej w Siemoni

 Operat wodnoprawny na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drog ul. Solarnia i Zachodnia do cieku Potok od Solarni w miejscowości Ornontowice

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z rejonu dworca kolejowego PKP Mrzezino

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu „MAGDA plant-based Sp. z o. o.” do rowu – ziemi w miejscowości Kobylec, w gm. Łapanów

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu budynku handlowego przy ul. Śląskiej w Kłodzku do potoku Jodłownik

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Barcelońskiej w Katowicach do rzeki Mleczna

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu ciepłowni w Kamiennej Gorze do rzeki Bóbr

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu Osiedla Południowego i odcinka drogi 060-KD80 w Gdańsku do Potoku M2

 Operat wodnoprawny na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Obsługi Samochodów do urządzenia wodnego – rowu, zwanego Rów Graniczny w miejscowości Bytom

 Operat wodnoprawny na odprowadzenie do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu w miejscowości Białka

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego budynku handlowego oraz przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Bielskiej w Buczkowicach, pow. bielski, woj. śląskie

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą studni chłonnej w Świętochłowicach

 Operat wodnoprawny pod budowę domu jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na terenie szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr 176/23 w miejscowości Ruda, gm. Radzymin

 Operat wodnoprawny pod budowę domku letniskowego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr 993/3 w miejscowości Arciechów, gm. Radzymin

 Operat wodnoprawny na wprowadzanie do gruntu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego Rzeszow/Sucha Góra w miejscowości Czarnorzeki

 Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu mieszaniny ścieków bytowych i ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji neutralizacji chłodziw Przedsiębiorstwa Remtech Sp. z o. o. w Sosnowcu

 Operat wodnoprawny na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z ręcznej myjni samochodowej oraz zakładów przy Al. Młodych w Siemianowicach Śląskich

 Operat wodnoprawny na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu podczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Firmy Ges Recycling Polska Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich

 Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych  ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków Miasteczko Śląskie poprzez rów melioracyjny  do potoku Graniczna Woda w km 16+700

  Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Leżajsku do rzeki San w km 79+00

 Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu wód odciekowych (ściekow przemysłowych) pochodzących z punktu zbierania złomu w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Koszykowej

 Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanej pralni wodnej w miejscowości Targowisko

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 1056/74 przy ul. Księżycowej w Bojszowach Nowych

 Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studniami 5z bis i 6z bis na ujęciu „Kwitek” zlokalizowanym przy ul. Ks. Koziełka w Knurowie

Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów kredy górnej za pomocą studni WD-1 w miejscowości Wielki Dół, gm. Miechów

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów kredowo-paleogeńskich (flisz) – studni S-1 zlokalizowanej w Kobylcu, gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów jury górnej – studni S-1 zlokalizowanej w miejscowości Bębło, gm. Wielka Wieś, pow. krakowskim, woj. małopolskim

 Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów jury górnej – studni S-1 zlokalizowanej w Kwaśniowie Górnym, gm. Klucze, pow. olkuskim, woj. małopolskim

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów gornokredowych (flisz) – studni S-1 zlokalizowanej w Buczkowicach, pow. bielski, woj. śląskie

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wod podziemnych ujmującego wodę z utworów gornokredowych (flisz) – studni S-1 zlokalizowanej w Szczyrku, pow. bielski, woj. śląskie

 Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Nasiechowice”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Celiny Przesławickie

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Dziewięcioły”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Falniów”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Kalina Rędziny”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Zarogów”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Szczepanowcie”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Brzuchania”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Wielki Dół”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Szpital”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Pstroszyce-Rozpierzchów”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Biskupice”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Bezdno”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Adamowice”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Wielkanoc”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Trzebienice”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Kamienica”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Ulina Mała”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Czaple Małe”

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Czaple Wielkie”

Reali­za­cje zwią­zane z doku­men­ta­cją geo­tech­niczną, geologiczno-inżynierską

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach”

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­masą w Cho­rzo­wie

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa ogrodu Jor­da­now­skiego w Parku Śro­dula w Sosnowcu”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę sieci cie­płow­ni­czej w Tychach;

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w rejo­nie ulicy Maciej­ko­wic­kiej w Cho­rzo­wie;

Opi­nia geo­tech­niczna dla przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­nego REPTY Tar­now­skie Góry.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby budowy kana­li­za­cji w Ryb­niku

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­tarną w miej­sco­wo­ści Brze­ziny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod prze­bu­dowę ul. Grun­waldz­kiej od ul. Kotu­cza do ul. Budow­la­nych w Ryb­niku.

Bada­nia geo­tech­niczne w Zabrzu na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Spe­cja­li­stycz­nego ENERGOTERM Sp. z o.o.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę i roz­bu­dowę drogi w Liso­wi­cach w woje­wódz­twie ślą­skim

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę komina na działce XXXXXX w Kato­wi­cach

Opi­nia okre­sla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXXXXXX w Kato­wi­cach

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXX w Imie­li­nie

Doku­men­ta­cja geo­fi­zyczna na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Techniczno-Handlowego  Tech Trade  Krzysz­tof  Goła­szew­ski

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach

Odwierty geo­tech­niczne i spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej dla Hexe Sp. z o.o.

Odwierty geo­tech­niczne w miej­sco­wo­ści Oset­nica na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Badań i Eks­per­tyz Śro­do­wi­ska SEPO Sp. z o.o.

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz eks­per­tyzy dla zada­nia p.n. Budowa Wod­nego Placu Zabaw w Kato­wi­cach na zle­ce­nie Firmy GUTKOWSKI Jan Gut­kow­ski

Wyko­na­nie badań geo­tech­nicz­nych celem okre­śle­nia warun­ków gruntowo-wodnych w Jele­niej Górze

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz eks­per­tyzy dla inwe­sty­cji budow­la­nej w Kato­wi­cach

Spo­rzą­dze­nie ana­lizy doty­czą­cej okre­śle­nia stanu tech­nicz­nego kon­struk­cji drogi tech­nicz­nej pro­wa­dzą­cej do han­ga­rów na tere­nie MPL “Kato­wice” w Pyrzo­wi­cach

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jektu geo­tech­nicz­nego na potrzeby budowy budynku hote­lo­wego przy MPL Pyrzo­wice

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane budynki miesz­kalne jed­no­ro­dzinne w Kato­wi­cach

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki grun­towo wodne w Jaworz­nie

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w czę­ści dro­go­wej ulicy Goło­no­skiej w Dąbro­wie Gór­ni­czej, w woj. ślą­skim na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­towa ne ekrany aku­styczne w Mielcu, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne a potrzeby budowy mostu w Lebo­szo­wi­cach, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z bada­niami i opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji geo­tech­nicz­nej dla Urzędu Miej­skiego w Siech­ni­cach.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w pod­łożu hali pro­duk­cyj­nej w Będzi­nie, przy ul. Dąbrow­skiej 73 , na zle­ce­nie Scholz POLSKA S.A.

Opi­nia geo­tech­niczna na po­trzeby prze­bu­dowy drogi po­wia­towej 4791 S w Ma­li­no­wi­cach i chod­nika przy dro­gach po­wia­to­wych 4719 S, 4783 S i 4747 S w miej­sco­wo­ściach Psary,Go­ląsza Biska i Dąbie w gmi­nie Psary, na zle­cenie Po­wia­to­wego Za­rządu Dróg w Będzi­nie.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby prze­bu­dowy pawi­lonu han­dlo­wego Car­re­four Pol­ska w Jastrzę­biu Zdroju , na zle­cenie firmy Planco sp. z o.o.

Wy­ko­nanie od­wiertów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z ba­da­niami i opra­co­wa­niem wy­ników” dla Urzędu Gminy w Siech­ni­cach.

Wyko­na­nie usług z zakresu robót geo­lo­gicz­nych i opra­co­wań geo­tech­nicz­nych dla INTERGEO Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna przy roz­bu­do­wie zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS ul. Kole­jowa 1. 32–312 Jaro­szo­wiec.

Bada­nia geo­tech­niczne i opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną sieć kana­li­za­cyjną w miej­sco­wo­ści  Wrzeczko, gmina Łysz­ko­wice w woj. łódz­kim.

Obsługa geo­tech­niczna “Prze­bu­dowa i nad­bu­dowa budynku Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medy­cyny i Reha­bi­li­ta­cji AMED oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cji hali Cen­trum Zdro­wia i Rekre­acji Rucho­wej Fit­ness Fun” w Kato­wi­cach.

Pro­jekt geo­tech­niczny pod­łoża pod sta­no­wi­ska pracy G7 i G8 żura­wia gąsie­ni­co­wego na tere­nie Sta­dionu Ślą­skiego w Cho­rzo­wie.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wany budy­nek biu­rowy na działce przy ulicy Michał­ko­wic­kiej 2 w Cho­rzo­wie.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie pię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego budynku (hotel) w Pyrzowicach-lotnisko na działce ewi­den­cyj­nej nr 497/98.
Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w Goczałkowicach-Zdroju.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie hali maga­zy­no­wej w Klesz­czo­wie gm. Rudzi­niec.

Opi­nia geo­tech­niczna dla usta­le­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­do­wie­nia budynku sta­cji kon­troli pojaz­dów w Kro­to­szy­nie .

Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nych oraz doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jek­tów geo­tech­nicz­nych w uli­cach: Dąbrówki, Gór­no­ślą­skiej — Wita Stwo­sza, Kra­kow­skiej, Fabrycz­nej, Saskiej (Część I).

Spra­woz­da­nie z badań zawar­to­ści czę­ści orga­nicz­nych oraz odczynu pHz prób gruntu pobra­nych w miej­scu prac budow­la­nych (pod­pory mostu) dla inwe­sty­cji pod nazwą „Prze­bu­dowa mostu w ciągu drogi woje­wódz­kiej nr 907, km 39+028 w miej­sco­wo­ści Czar­ków” dla SKANSKA S.A.

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska okre­śla­jąca warunki grun­towe dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie sta­cji paliw płyn­nych i gazo­wych w mie­ście Czerwionka-Leszczyny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie windy budynku sądu w Mysło­wi­cach przy ul. Kra­kow­skiej.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną  dla posa­do­wie­nia obiektu mosto­wego w miej­sco­wo­ści Żar­no­wiec i Dobra.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych i badań geo­fi­zycz­nych w Kato­wi­cach na ul. Wro­cław­skiej na zle­ce­nie DL INVEST GROUP DL Pro­ject Mana­ge­ment S.A.

Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża oraz opra­co­wa­nie pro­jektu geo­tech­nicz­nego inwe­sty­cji dla pro­jek­to­wa­nego budynku hote­lo­wego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji „Budowa wod­nego placu zabaw w Cho­rzo­wie”.

Wyko­na­nie kom­plek­so­wych  badań geo­lo­gicz­nych i opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej w zw. z inwe­sty­cją pn. Budowa budynku han­dlo­wego MAJSTER w Radzion­ko­wie na zle­ce­nie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K.

Opi­nia okre­śla­jąca geo­tech­niczne warunki pod­łoża dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie budynku dzie­wię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym w Kato­wi­cach na dział­kach dla DORBUD S.A.

Wyko­na­nie 17 odwier­tów do 1,00 m ppt i 5 otwo­rów 5,00 ppt wraz z pobo­rem prób do badań labo­ra­to­ryj­nych na tere­nie zakładu PCC Syn­teza w Kędzie­rzy­nie– Koźlu.

Sprawozdanie z badań otworowych w tym terenowych i laboratoryjnych przeprowadzonych na terenie budowy Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odwiercenie 15 otworów wiertniczych o głębokościach od 6,0 do 12,5 m. Łącznie odwiercono 123,0).

Wykonanie badań geologicznych na potrzeby zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji” w 5 województwach.

Opinia geotechniczna, dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie – Prokocimiu (odwiercenie 22 otworów geotechnicznych o głębokościach od 10,0 do 10,5 m. Łącznie odwiercono 224,0 mb.)

Sporządzenie Opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowe pod nieckami basenowymi na terenie basenów kąpielowych przy ul. Powstańców 2 w Głubczycach- odwiercenie 22 otworów geotechnicznych o głębokościach od 5,0 do 15,0 m. Łącznie odwiercono 176,5 mb.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną, dla inwestycji polegającej na budowie estakady nad potokiem Doa, w Gliwicach, w woj. śląskim    Zakres wykonanych robót obejmował:- odwiercenie 4 otworów geotechnicznych o głębokości 15,0 m. Razem odwiercono 60,0 mb.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną, dla inwestycji polegającej na budowie murów oporowych, w rejonie ul. Wójtowskiej, w Gliwicach, w woj. śląskim – odwiercenie 6 otworów geotechnicznych o głębokości 12,0 m. Razem odwiercono 72,0 mb.

Opinia geotechniczna w ramach inwestycji pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice – odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj” – 5 otworów o głębokości 12,0 m każdy. Łącznie odwiercono 60,0 mb.

Opi­nie geo­tech­niczne na po­trzeby bu­dow­nictwa jed­no­ro­dzin­nego m.in. w miej­sco­wo­ściach Gli­wice, Ka­to­wice, Pie­kary Ślą­skie, Bę­dzin, Za­wiercie, Tar­now­skie Góry, Radzion­ków, Mia­steczko Ślą­skie, Dobie­szo­wice, Zen­dek, Bytom, Orzech, Bielsko-Biała,Zbrosławice, Miko­łów, Dąbrowa Gór­ni­cza, Wro­cław, Ruda Ślą­ska, Cho­rzów (… ponad 50 opra­co­wań)

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie parku handlowego, w Piekarach Śląskich.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odsiarczania spalin.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo – biurowego z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym w Katowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na przebudowie siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” zlokalizowanej w Katowicach

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Świętochłowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego w Mysłowicach w rejonie ul. Oświęcimskiej (dz. ew. nr 646/116 Obręb 0007)

 Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego niepodpiwniczonego, na działce ewidencyjnej nr 652/150,  przy ul. Juliana Fałata 30 w Katowicach

 Dokumentacja określająca warunki geologiczno- dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem w parterze w Sosnowcu przy ul. Mieleckiej (dz. nr ew. 2505/3, 2506/7, 2507/6, 2509/1)”

  Dokumentacja określająca warunki  geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej  na budowie budynku biurowo-usługowego  w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krupanka  (dz. ew nr 1629/122)

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego z Opinią geotechniczną dla potrzeb projektowanej inwestycji polegającej na rozbudowie Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli przy ul. Murarskej

Realizacje dotyczące pomp ciepła

Pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych na wy­ko­nanie otwo­rów wiert­ni­czych, w celu wy­ko­rzy­stania cie­pła Ziemi w miej­sco­wo­ściach – Bielsko-​Biała, Kudowa-​Zdrój, Wro­cław, My­sło­wice, Knu­rów, Mysz­ków, Ogro­dzie­niec, Lu­sowo, Świd­nica, Brenna, Ja­strzębie Zdrój, Ładza, Łódź, War­szawa, Su­lęcin, Za­ko­pane, Rze­szów, Sie­cino, Ustroń, Bielsk, Brenna, Bielsko-Biała, Czu­ba­jo­wi­zna, Doma­szo­wice, Goł­dap, Gło­gów, Gra­bina, Gdańsk, Gdy­nia, Jabłonna, Jaran­to­wice, Komo­rowo, Knieja, Kieł­czó­wek, Kro­to­czyn, Kostoł­moty ( Mie­dziana Góra), War­szawa, Szczyrk, Szcze­cin, Zduń­ska Wola, Zelów, Zator, Zako­pane, Wro­cław, Wój­cin, Wło­cła­wek, Suchy Las, Raci­szyn, Skó­rzewo, Serby, Świd­nica (Zie­lona Góra), Trzeb­nica, Rasz­czyce, Pru­szo­wice, Poznań, Pie­trzy­ko­wice, Łódź, Płock, Puki­nin, Łęczna, Lip­sko, Kurów Mały, Nowa Korze­niówka, Ozo­ro­wice, Ostróda, Gro­chowa, Nowa Wieś, Para­dyż, Dyma­czewo Stare, Ustka, Skier­nie­wice, Sta­ra­cho­wice, Sokol­niki,Pro­mienko, Żer­niki, Tleń, Ogro­dzie­niec, Boró­wiec, Koło, Komor­niki, Krap­ko­wice, Komor­niki, Łódź, Mie­ści­ska, Nekielka, Ozo­ro­wice, Rogo­zino, Turek, Lusowo, Jele­nia Góra (…ponad 300 opra­co­wań)

Plany ru­chów za­kładu wy­ko­nu­ją­cego ro­boty geo­lo­giczne nie­po­le­ga­jące na ba­da­niach geo­fi­zycz­nych wy­ma­ga­ją­cych uży­cia środ­ków strza­ło­wych, na wy­ko­nanie otwo­rów wiert­ni­czych w celu wy­ko­rzy­stania cie­pła Ziemi – w miej­sco­wo­ściach m.in. Kra­ków na po­trzeby Ma­ło­pol­skiego La­bo­ra­to­rium Bu­dow­nictwa Pa­syw­nego dla Po­li­tech­niki Kra­kow­skiej im. T.Kościuszki oraz m.in. w miej­sco­wo­ściach Jele­nia Góra, Ładza, Kunów Mały.

Realizacje w dziedzinie geologii złożowej

Obsługa geo­lo­giczna przy wier­ce­niu z powierzchni otworu badaw­czego G4 SDJ oraz wyko­na­nie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej badaw­czego otworu wiert­ni­czego G4 SDJ w złożu węgla kamien­nego “Silesia-Dankowice-Jawiszowice” w obsza­rze kon­ce­syj­nym “Jawi­szo­wice.

Obsługa geo­lo­giczna przy wier­ce­niu z powierzchni otworu badaw­czego „Gostyń 4” dla Pol­skiej Grupy Gór­ni­czej.

Obsługa geo­lo­giczna wraz z wyko­na­niem:

  • doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej badaw­czego otworu wiert­ni­czego “OS-4 BIS” w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” dla LW Bog­danka S.A.
  • doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej badaw­czego otworu wiert­ni­czego OS-4 w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” ” dla LW Bog­danka S.A.
  • doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej, hydro­ge­olo­gicz­nej i gazo­wej dla potrzeb głę­bie­nia “Szybu S3.1″ w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” LW Bog­danka S.A.

Pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia złoża węgla kamien­nego „Stu­dzie­nice 1”Na lata 2018 – 2055.

Doku­men­ta­cja Hydro­ge­olo­giczna okre­śla­jąca warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­liny ze złoża węgla kamien­nego “Stu­dzie­nice 1″.

W 2014 i 2016 roku GGS-Projekt jako czło­nek Zespołu Badaw­czego na zle­ce­nie KGHM Pol­ska Miedź S.A. wyko­nał nastę­pu­jące opra­co­wa­nia:

  1. Dosto­so­wa­nie „Zasad pro­wa­dze­nia robót gór­ni­czych w kopal­niach KGHM Pol­ska Miedź S.A. w warun­kach zagro­że­nia wod­nego” do wymo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie zagro­żeń natu­ral­nych w zakła­dach gór­ni­czych.
  2. Zasady moni­to­ringu wód pod­ziem­nych
    i powierzch­nio­wych w rejo­nie oddzia­ły­wa­nia kopalń rud mie­dzi KGHM Pol­ska Miedź S.A.

Wyko­na­nie dodatku  nr 2 do Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża węgla kamien­nego „Czeczott-Pole Zachód” w kate­go­riach B,C1,C2 oraz dodatku nr 4 do Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża węgla kamien­nego „Mię­dzy­rze­cze” w kat. C2.

Wyko­na­nie na zle­ce­nie Kom­pani Węglo­wej S.A. Oddział KWK „Zie­mo­wit”- obec­nie Pol­ska Grupa Gór­ni­cza Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit zada­nia, pole­ga­ją­cego na: „Dosto­so­wa­niu zapi­sów Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża „Imie­lin Pół­noc” do wymo­gów „Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża…” z 15 lipca 2015 roku.

Wyko­na­nie Pro­jektu Robót Geo­lo­gicz­nych na roz­po­zna­nie złoża kru­szywa natu­ral­nego (pia­sków) na działce nr 245/2 w miej­sco­wo­ści Sta­sio­las, w gmi­nie Ujazd, w powie­cie toma­szow­skim, w woj. łódz­kim.

Spo­rzą­dze­nie karty infor­ma­cyj­nej przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­cego na eks­plo­ata­cji złoża kru­szywa natu­ral­nego (pia­sków) na działce nr 245/2 w miej­sco­wo­ści Sta­sio­las, w gmi­nie Ujazd, w powie­cie toma­szow­skim, w woj. łódz­kim.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża kru­szywa natu­ral­nego „Sta­sio­las 1” w kate­go­rii C1.

Poświadczenia

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach:

Projekty

Transfer wiedzy i praktyki

Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­zań sfery badawczo-rozwojowej z przed­się­bior­cami poprzez reali­za­cję staży dla pra­cow­ni­ków nauko­wych w ślą­skich mikro, małych i śred­nich przed­się­bior­stwach. W ramach reali­za­cji pro­jektu TRANSFER WIEDZY I PRAKTYKI firma GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska pod­jęła współ­pracę z naukow­cem Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach, w celu wspól­nego wypra­co­wa­nia nowych pro­duk­tów, usług i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, co zaowo­cuje wzro­stem inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy w woje­wódz­twie ślą­skim.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego

eko staż

EKO-STAŻ jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym przez Regio­nalną Izbę Gospo­dar­czą w Kato­wi­cach we współ­pracy z Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim w Kato­wi­cach oraz Naczelną Orga­ni­za­cją Tech­niczną Fede­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Naukowo-Technicznych Radą Miej­ską w Gli­wi­cach. Głów­nym celem EKO-STAŻU jest zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­za­nia sfery B + R z przed­się­bior­stwami, poprzez reali­za­cję staży dla 3 pra­cow­ni­ków nauko­wych, w tym 2 pra­cow­ni­ków Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach oraz 1 pra­cow­nika Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w fir­mie GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska. Adre­sa­tami pro­jektu są pra­cow­nicy naukowi jed­no­stek nauko­wych, pra­cow­nicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni woje­wódz­twa ślą­skiego pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność naukową w branży EKO, a także przed­się­bior­stwa MSP z branż okre­ślo­nych w pro­gra­mie Roz­woju Tech­no­lo­gicz­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego 2010–2020 – Tech­no­lo­gie dla ochrony śro­do­wi­ska i Tech­no­lo­gie dla ener­ge­tyki i gór­nic­twa.

współpraca drogą do innowacji

Reali­za­cja pro­jektu „Współ­praca drogą do inno­wa­cji”. Pro­jekt reali­zo­wany jest w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki Prio­ry­tet VIII Regio­nalne Kadry Gospo­darki Dzia­ła­nie 8.2 Trans­fer wie­dzy Pod­dzia­ła­nie 8.2.1 Wspar­cie dla współ­pracy sfery nauki i przed­się­biorstw. Pla­no­wany czas pro­jektu to 01 paź­dzier­nika 2013 – 31 stycz­nia 2015 r.. Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­zań sfery B+R Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego z przed­się­bior­stwami woje­wódz­twa ślą­skiego słu­żące roz­wo­jowi gospo­dar­czemu woje­wódz­twa w kie­runku zgod­nym z zapi­sami Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji.
Pro­jekt reali­zo­wany jest przez part­ner­stwo 3 pod­mio­tów:
– Lider – COMBIDATA Poland sp. z o.o.,
– Part­ner – Cen­trum Inno­wa­cji, Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Fun­da­cja Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego,
– Part­ner – TUV NORD Pol­ska sp. z o.o.
W ramach reali­za­cji pro­jektu firma GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska pod­jęła współ­pracę z naukow­cem Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach, w celu prze­pro­wa­dze­nia szko­leń z udzia­łem obu zain­te­re­so­wa­nych stron.
Doro­bek Pra­cow­nika Nauko­wego, jego wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i sto­so­wa­nie prak­tycz­nych roz­wią­zań w nauko­wej pracy, pozwo­liły na wdro­że­nie w struk­tury przed­się­bior­stwa nowej jako­ści usług w dzie­dzi­nie petro­gra­fii węgla, na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym. W trak­cie wspól­nej pracy w okre­sie 3 mie­sięcy, nawią­zana rela­cja pozwo­liła na zapla­no­wa­nie wspól­nych dzia­łań w zakre­sie zle­ceń bran­żo­wych, w dzie­dzi­nie geo­lo­gii i gór­nic­twa. Wie­dza Naukowca oraz prak­tyczna zna­jo­mość rynku Przed­się­biorcy pozwo­liła na szer­sze wyko­rzy­sta­nie dorobku i wie­dzy Naukowca oraz wypra­co­wa­nie wspól­nych prak­tycz­nych roz­wią­zań.


Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego

TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”

Głów­nym celem prak­tycz­nym pod­ję­tego tematu badaw­czego jest opra­co­wa­nie meto­dyki, która podej­mie dzia­ła­nia zmie­rza­jące na przy­go­to­wa­niu Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komer­cja­li­za­cji. Celami szcze­gó­ło­wymi jest opra­co­wa­nie wer­sji demon­stra­cyj­nej NJMZ na pod­sta­wie fun­da­men­tal­nych ana­liz petro­gra­ficz­nych oraz fizyko-chemicznych uzy­ska­nych z pro­jektu bazo­wego. Osią­gnie­cie tego celu wymaga reali­za­cji mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych prac zapla­no­wa­nych w sied­miu zada­niach badaw­czych i osią­gnię­cia zwią­za­nych z nimi celów cząst­ko­wych opi­sa­nych w kolej­nym punk­cie poni­żej (punkt d). Koń­cowy rezul­tat, sta­no­wiący wypad­kową wszyst­kich zadań, począw­szy od wery­fi­ka­cji ana­liz węgla, okre­śle­nia zapo­trze­bo­wa­nia, poprzez okre­śle­nie zało­żeń NJMZ, okre­śle­nie ocze­ki­wań poten­cjal­nego odbiorcy, pozwoli na stwo­rze­nie modelu i pro­duktu o prak­tycz­nym prze­ło­że­niu na rynek gór­ni­czy, jak rów­nież ma szanse wpły­nąć i pod­nieść efek­tyw­ność i jakość pla­no­wa­nia gór­ni­czego.

Koor­dy­na­to­rem pro­jektu jest jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, z któ­rym firma GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ści­śle współ­pra­cuje uzu­peł­nia­jąc swoją wie­dzę i doświad­cze­nie w branży gór­ni­czej i geo­lo­gicz­nej.  Kie­row­ni­kiem pro­jektu jest Pani dr Iwona Jelo­nek, która posiada sto­pień naukowy dok­tora Nauk o Ziemi, nadany na Wydziale Nauk o Ziemi w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach w 2006 r. Od 2006 r. jest pra­cow­ni­kiem naukowo-dydaktycznym w Kate­drze Geo­che­mii, Mine­ra­lo­gii i Petro­gra­fii na Wydziale Nauk o Ziemi w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Dodat­kowo do składu zespołu badaw­czego powo­łano członka zespołu GGS-PROJEKT, upraw­nio­nego geo­loga  — Panią Bar­barę Gąsior.  (http://www.tango-njmz.pl/koordynator/)

Dok­to­rat wdro­że­niowy

EKO-STAŻ jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym przez Regio­nalną Izbę Gospo­dar­czą w Kato­wi­cach we współ­pracy z Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim w Kato­wi­cach oraz Naczelną Orga­ni­za­cją Tech­niczną Fede­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Naukowo-Technicznych Radą Miej­ską w Gli­wi­cach. Głów­nym celem EKO-STAŻU jest zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­za­nia sfery B + R z przed­się­bior­stwami, poprzez reali­za­cję staży dla 3 pra­cow­ni­ków nauko­wych, w tym 2 pra­cow­ni­ków Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach oraz 1 pra­cow­nika Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w fir­mie GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska. Adre­sa­tami pro­jektu są pra­cow­nicy naukowi jed­no­stek nauko­wych, pra­cow­nicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni woje­wódz­twa ślą­skiego pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność naukową w branży EKO, a także przed­się­bior­stwa MSP z branż okre­ślo­nych w pro­gra­mie Roz­woju Tech­no­lo­gicz­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego 2010–2020 – Tech­no­lo­gie dla ochrony śro­do­wi­ska i Tech­no­lo­gie dla ener­ge­tyki i gór­nic­twa.

Extraseo.pl