hydrogeologia

geologia złożowa

geologia inzynierska

pompy ciepła

odwierty geologiczne

geotechnika

Usługi Geologiczne GGS-Projekt

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. sta­nowi mobilny, prężny zespół geo­lo­gów z dużym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia. Nasza firma chce wnieść na rynek usługi geo­lo­giczne naj­wyż­szej jako­ści. Uczci­wość to dla nas pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie pro­jektu na każ­dym eta­pie jego reali­za­cji.

Firma GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo USŁUG GEOLOGICZNYCH.

W swoim sze­ro­kim wachla­rzu usług geo­lo­gicz­nych posia­damy wyko­naw­stwo sze­regu opra­co­wań z róż­nych dzie­dzin nauk o ziemi i geo­lo­gii, tj. hydrogeologii, geologii inżynierskiej, złożowej, geotechniki i odnawialnych źródeł energii. W Naszej Pracowni wykonujemy BADANIA GRUNTU dla budownictwa jednorodzinnego (przed zakupem działki i na etapie projektowania) i kubaturowego, PRACE DOKUMENTACYJNE (opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje złożowe), PRACE TERENOWE (odwierty geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne), BADANIA LABORATORYJNE.

Wspieramy nowe inwestycje oferując fachową OBSŁUGĘ BUDÓW (nadzór nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi).

Prowadzimy consulting z zakresu hydrogeologii: Sporządzamy OPERATY WODNOPRAWNE, DOKUMENTACJE HYDROGEOLOGICZNE oraz prowadzimy MONITORING WÓD PODZIEMNYCH.

Zaj­mu­jemy się reali­za­cją zle­ceń na tere­nie całego kraju, w szczególności na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skiego– Kato­wice, Cho­rzów, Bytom, Gli­wice, Zabrze, Sosno­wiec, województwa małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego.

GGS-PROJEKT cechuje:

 • DOŚWIADCZENIE,
 • WIEDZA,
 • KREATYWNOŚĆ,
 • NOWOCZESNOŚĆ,
 • RZETELNOŚĆ.

ODWIERTY GEOLOGICZNE

Nasze odwierty wykonujemy przy użyciu mobilnej wiertnicy  na podwoziu gąsienicowym (głębokość wiercenia do 120 m) przy użyciu świdrów ślimakowych, młotka wgłębnego DTH lub na prawy obieg płuczki.

Nasza pracownia oferuje Państwu wykonawstwo różnorodnych odwiertów geologicznych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się między innymi w wykonywaniu:

 • odwiertów inżynierskich i geotechnicznych mających na celu rozpoznanie podłoża i warunków gruntowo-wodnych na potrzeb budownictwa
 • odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złóż surowców naturalnych
 • otworów piezometrycznych
 • otworów odwodnieniowych
 • odwiertów geofizycznych
 • odwiertów wykonywanych w celach wzmocnienia podłoża gruntowego oraz wypełnianie pustek po eksploatacji górniczej
 • odwiertów geologicznych z pełnym rdzeniowaniem
 • odwiertów pod pompę ciepła (kolektorów pionowych)
 • studni głębinowych

GEOTECHNIKA

Geologia inżynierska i geotechnika zajmuje się badaniem warunków geologicznych, a w szczególności ich zmienności,  na potrzeby projektowania, wykonawstwa i  realizacji obiektów budowlanych, budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Są to nauki interdyscyplinarne wykorzystujące wiedzę m.in. z dziedziny mechaniki gruntów, gruntoznawstwa, hydrogeologii, inżynierii budowlanej, geofizyki czy geomorfologii.

Oferujemy Państwu wykonanie:

 • opracowań projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • opracowań opinii geotechnicznych
 • określenia parametrów geotechnicznych podłoża budowlanego
 • sondowania gruntów
 • badań zagęszczeń nasypów
 • badań laboratoryjnych i polowych gruntów
 • dozoru i kierowania robotami geologicznymi

OBSŁUGA BUDÓW

Pracownia GGS-Projekt oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę inwestycji budowlanych (indywidualnych i przemysłowych), drogowych i mostowych.

Oferujemy obsługę geologiczną oraz nadzór geotechniczny nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W celu weryfikacji istniejących warunków gruntowo-wodnych nasza firma wykonuje następujące badania:

 • bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID
 • bada­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS
 • bada­nie płytą dyna­miczną Evd
 • Badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS
 • bada­nie wyko­na­nej nawierzchni
 • Badanie pod program funkcjonalno-użytkowy
 • bada­nie labo­ra­to­ryjne grun­tów oraz wód
 • określenie zgodności panujących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową dla danej inwestycji
 • doradztwo technologiczne
 • nadzór inwestorski
 • weryfikacja i opracowanie specyfikacji technicznych przed przetargiem.

BADANIA I LABORATORIUM

Wykonujemy badania laboratoryjne prób wody i gruntów oraz badania polowe. Dodatkowo wykonujemy badania wykonanej nawierzchni oraz badania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wykonujemy:

 • Badania prób wody
 • Badania terenowe
 • Badanie stopnia zagęszczenia ID
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia IS
 • Badanie modułów nośności VSS
 • Badanie płytą dynamiczną Evd
 • Badanie laboratoryjne gruntów
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Badanie wykonanej nawierzchni

HYDROGEOLOGIA

Hydrogeologia jako nauka zajmująca się wodami podziemnymi bada ich pochodzenie, rozmieszenie, dynamikę, zasoby oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Hydrogeologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Zajmujące się zagadnieniami wód podziemnych, ich poszukiwaniem i obliczaniem zasobów, zagadnieniem odwodnienia kopalń, tuneli, wykopów budowlanych, jak również wodami gruntowymi, regulacją ich poziomów. Dodatkowo zajmuje się ochrona i rekultywacją zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i przewidywaniem zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntowych.  

Oferujemy Państwu wykonanie:

 • opracowań projektów i dokumentacji hydrogeologicznych
 • opracowań związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych
 • operatów wodno prawnych
 • projektów i wykonanie otworów studziennych
 • monitoringów wód podziemnych
 • obsługi hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych
 • ekspertyz hydrogeologicznych
 • badań prób wody
 • dozoru i kierowanie robotami geologicznymi
 • opracowań kartograficzych i cyfrowanie map
 • dokumentowanie studni głębinowych

POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Nasza pracownia oferuje Państwu sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy operaty wodnoprawne, kompletujemy dokumenty oraz reprezentujemy Państwa przed organami administracji Państwowej. Dzięki naszemu wykwalifikowanemu zespołowi oraz współpracy z najlepszymi laboratoriami jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz. 1229) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu przy gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
 • długotrwałe obniżanie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • piętrzenie wody podziemnej
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
 • odwodnienie obiektów i wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, wydobywanie kamienia, żwiru, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych. Udostępnianie złoża powinno mieć sens ekonomiczny, a dokumentowanie złóż kopalin powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowości.

Oferujemy Państwu wykonanie: 

 • dokumentowania i badań złóż kopalin i surowców
 • projektów badań geologicznych złóż oraz dokumentacji geologicznych złóż węgla kamiennego, brunatnego, rud i surowców skalnych
 • Projektów Zagospodarowania Złóż Kopalin,
 • Wyceny Informacji Geologicznej
 • dokumentowania wierceń geologicznych
 • dozoru i kierowania robotami geologicznymi
 • opracowań kartograficznych i cyfrowanie map

POMPY CIEPŁA

Systemy pomp ciepłą stanowią innowacyjne, ekologiczne, a jednocześnie oszczędne źródło ogrzewania i chłodzenia domu. Pompy ciepła są instalacjami, które wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej  temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

W naszej ofercie posiadamy również…

 • projektowanie instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 • wykonywanie projektów robót geologicznych
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczych
 • wykonywanie Planów Ruchów Zakładów Górniczych
 • dozór i kierowanie robotami geologicznymi

OCHRONA ŚRODOWISKA

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wpisują się w misję naszej firmy. Dziedzina ochrony środowiska stanowi wszelkie działania mające na celu zrównoważone wykorzystanie oraz odnawianie i zasobów i składników środowiska naturalnego. Ochrona środowiska ma na celu przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom zanieczyszczeń, jednocześnie kształtuje racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów środowiskowych. 

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wpisują się w misję naszej firmy. W związku z powyższym oferujemy Państwu wykonanie m.in. usług:

 • prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia wód podziemnych
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych
 • wykonywanie opracowań środowiskowych:
 • ekofizjografie
 • programy ochrony środowiska
 • raporty środowiskowe
 • wykonywanie planów gospodarki odpadami
 • badanie i monitoring zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego

SONDOWANIE CPTu

Sonda statyczna CPTu to jedno z podstawowych, precyzyjniejszych badań polowych wykorzystywanych w geotechnice i geologii-inżynierskiej. W trakcie sondowania stycznego następuje ciągły zapis parametrów geotechnicznych podłoża. Dzięki licznym czujnikom i oprogramowaniu otrzymujemy parametry gruntu o niezaburzonej strukturze. Uniwersalność sondy CPTU pozwala na wykonanie badań w każdych warunkach gruntowych tj.: w gruntach sypkich, spoistych, nasypowych lub organicznych. W celu dokładniejszego określenia rodzaju gruntów nasza Pracownia wykonuje odwierty geologiczne a następnie dokonujemy wzajemnej korelacji i interpretacji wyników.

Chcesz otrzy­mać ofertę na usługi  geo­lo­gicz­ne ?

Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę * lub zadzwoń pod numer:

* Rabat udzie­lany jest na wszyst­kie zapy­ta­nia wysłane z for­mu­la­rza ze strony GGS-Pro­jekt

Zgoda na przetwarzanie danych

Zadzwoń do nas Extraseo.pl