Hydrogeologia

Hydrogeologia jako nauka zajmująca się wodami podziemnymi bada ich pochodzenie, rozmieszczenie, dynamikę, zasoby oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Hydrogeologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Zajmujące się zagadnieniami wód podziemnych, ich poszukiwaniem i obliczaniem zasobów, zagadnieniem odwodnienia kopalń, tuneli, wykopów budowlanych, jak również wodami gruntowymi, regulacją ich poziomów. Dodatkowo zajmuje się ochroną i rekultywacją zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i przewidywaniem zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntowych.
Oferujemy Państwu wykonanie:

 • opracowań projektów i dokumentacji hydrogeologicznych
 • opracowań związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych
 • operatów wodnoprawnych
 • projektów i wykonanie otworów studziennych
 • monitoringów wód podziemnych
 • obsługi hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych
 • ekspertyz hydrogeologicznych
 • badań prób wody
 • dozoru i kierowanie robotami geologicznymi
 • opracowań kartograficzych i cyfrowanie map
 • rozpoznanie hydrogeologiczne i pełna dokumentacja studni głębinowych
Zaufali nam:
 • Studzienice Sp. z o.o.
 • Nowy Szpital Sp. z o.o.
 • Silesia Architekci
 • Fructoplant Sp. z o.o.
 • Firma Projektowo-Wykonawcza Geo-Rock
 • Gijo Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Busko Zdrój
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy
 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Kielcach
 • I wielu innych.

.

Nasze najważniejsze projekty:

Doku­men­ta­cja Hydro­ge­olo­giczna okre­śla­jąca warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­liny ze złoża węgla kamien­nego “Stu­dzie­nice 1″.

W 2014 i 2016 roku GGS-Projekt jako czło­nek Zespołu Badaw­czego na zle­ce­nie KGHM Pol­ska Miedź S.A. wyko­nał nastę­pu­jące opra­co­wa­nia:

 • Dosto­so­wa­nie „Zasad pro­wa­dze­nia robót gór­ni­czych w kopal­niach KGHM Pol­ska Miedź S.A. w warun­kach zagro­że­nia wod­nego” do wymo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie zagro­żeń natu­ral­nych w zakła­dach gór­ni­czych.
 • Zasady moni­to­ringu wód pod­ziem­nych
  i powierzch­nio­wych w rejo­nie oddzia­ły­wa­nia kopalń rud mie­dzi KGHM Pol­ska Miedź S.A.
 • Opi­nia hydro­ge­olo­giczna Będzin-Łagisza.
 • Doda­tek do doku­men­ta­cji Hydro­ge­olo­gicz­nej dla uję­cia wód pod­ziem­nych w Rudzie Kościel­nej.
 • Doku­men­ta­cja Hydro­ge­olo­giczna Klo­nowo Dolne.
 • Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna usta­la­jąca zasoby eks­plo­ata­cyjne uję­cia wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu w miej­sco­wo­ści Gąbin.
 • Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna w miej­sco­wo­ści Kli­mon­tów.
 • Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx;
Poni­żej przed­sta­wiamy Pań­stwu zagad­nie­nia doty­czące pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny hydro­ge­olo­gii:

Czym jest doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna jest opra­co­wa­niem zawie­ra­ją­cym wyniki badań, pomia­rów
i obser­wa­cji hydro­ge­olo­gicz­nych dla okre­ślo­nych celów (budowa ujęć wód pod­ziem­nych, odwod­nień gór­ni­czych i budow­la­nych, inwe­sty­cji hydro­tech­nicz­nych).

Kiedy wyma­gana jest doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Wg. Ustawy Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011 r. doku­men­ta­cję hydro­ge­olo­giczną spo­rzą­dza się w celu:
1. usta­le­nia zaso­bów oraz wła­ści­wo­ści wód pod­ziem­nych
2. okre­śle­nia warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych zwią­za­nych z:
• wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­lin
• wtła­cza­niem wód do góro­tworu
• wyko­ny­wa­niem odwod­nień budow­la­nych otwo­rami wiert­ni­czymi
• wyko­ny­wa­niem przed­się­wzięć mogą­cych nega­tyw­nie oddzia­ły­wać na wody pod­ziemne,
w tym powo­do­wać ich zanie­czysz­cze­nie
• pod­ziem­nym bez­zbior­ni­ko­wym maga­zy­no­wa­niem sub­stan­cji,  pod­ziem­nym skła­do­wa­niem odpa­dów, pod­ziem­nym skła­do­wa­niem dwu­tlenku węgla
• skła­do­wa­niem odpa­dów na powierzchni
• usta­na­wia­niem obsza­rów ochron­nych zbior­ni­ków wód pod­ziem­nych
• zakoń­cze­niem lub zmianą poziomu odwad­nia­nia likwi­do­wa­nych zakła­dów gór­ni­czych.

Co zawiera doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna zawiera przede wszyst­kim opis budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych bada­nego obszaru oraz warunki wystę­po­wa­nia wód pod­ziem­nych. Poza tym doku­men­ta­cja powinna zawie­rać infor­ma­cje o:
• skła­dzie che­micz­nym, cechach fizycz­nych oraz innych wła­ści­wo­ściach wód,
• moż­li­wo­ści poboru wód,
• gra­ni­cach pro­jek­to­wa­nych stref ochron­nych
• przed­się­wzię­ciach nie­zbęd­nych do ochrony śro­do­wi­ska

Stud­nie głę­bi­nowe

Firma GGS-PROJEKT ofe­ruje Pań­stwu wyko­na­nie studni głę­bi­no­wych na tere­nie połu­dnio­wej Pol­ski. Dys­po­nu­jemy doświad­czoną kadrą oraz naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem wiert­ni­czym.

 

Nasze stud­nie głę­bi­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu urzą­dze­nia marki Comac­chio Geo 205 meto­dami obro­tową na płuczkę jak rów­nież uda­rowo przy uży­ciu młot­ków dol­nych (DTH).

 

Nie­wiel­kie wymiary urzą­dze­nia oraz posa­do­wie­nie maszyny na pod­wo­ziu gąsie­ni­co­wym pozwala na reali­za­cję zadań w naj­trud­niej­szych warun­kach tere­no­wych. Nasze uję­cia wyko­nu­jemy przy uży­ciu ate­sto­wa­nych mate­ria­łów reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów.

GWARANTUJEMY WODĘ

Przed przy­stą­pie­niem do prac ofe­ru­jemy pełne roz­po­zna­nie hydro­ge­olo­giczne. W przy­padku pod­ję­cia zle­ce­nie i nie nawier­ce­nia utwo­rów wodo­no­śnych nie pono­szą Pań­stwo żad­nych kosz­tów.

W przy­padku braku moż­li­wo­ści okre­śle­nia wystę­po­wa­nia wody dodat­kowo ofe­ru­jemy bada­nia geo­fi­zyczne, które roz­wieją wszel­kie wąt­pli­wo­ści i osta­tecz­nie potwier­dzą wystę­pu­jące warunki hydro­ge­olo­giczne. Wszel­kie koszty inwe­sty­cji zostają Pań­stwu przed­sta­wione przed roz­po­czę­ciem prac.

Nasi doświad­czeni geo­lo­dzy spo­rzą­dzą dla Pań­stwa wszyst­kie nie­zbędne doku­menty w celu uru­cho­mia­nia uję­cia oraz pozy­skają wszel­kie nie­zbędne pozwo­le­nia. Wyko­nu­jemy m.in.

pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych

karty infor­ma­cyjne przed­się­wzięć oraz raporty oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko

doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­giczne

Przed roz­po­czę­ciem prac otrzy­mają Pań­stwo od nas raport hydro­ge­olo­giczny zawie­ra­jący infor­ma­cję o głę­bo­ko­ści wystę­po­wa­nia wody oraz sza­co­wa­nej wydaj­no­ści uję­cia. Na tej pod­sta­wie okre­ślamy głę­bo­kość, kon­struk­cję oraz cenę studni. Przed roz­po­czę­ciem robót otrzy­mują Pań­stwo od nas raport hydro­ge­olo­giczny, ofertę cenową oraz gwa­ran­cję na wodę.

Extraseo.pl