Hydrogeologia

Hydrogeologia jako nauka zajmująca się wodami podziemnymi bada ich pochodzenie, rozmieszczenie, dynamikę, zasoby oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Hydrogeologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Zajmujące się zagadnieniami wód podziemnych, ich poszukiwaniem i obliczaniem zasobów, zagadnieniem odwodnienia kopalń, tuneli, wykopów budowlanych, jak również wodami gruntowymi, regulacją ich poziomów. Dodatkowo zajmuje się ochroną zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i przewidywaniem zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntowych.

W skład naszego zespołu wchodzi hydrogeolog posiadający kwalifikacje kat.IV “Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych” oraz trzech doświadczonych hydrogeologów posiadających kwalifikacje geologiczne kat.V ” Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnieni budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeb wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych”.

Oferujemy Państwu wykonanie:

 • ustanowienie stref ochronnych ujęcia
 • analizy ryzyka (nowy element wprowadzony do praktyki ochrony zasobów wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.).
 • opracowań projektów i dokumentacji hydrogeologicznych
 • monitoringów wód podziemnych
 • obsługi hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych
 • ekspertyz hydrogeologicznych
 • badań prób wody
 • dozoru i kierowanie robotami geologicznymi
 • dokumentacji z zakresu odwodnienia wykopów

Współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej, osobami prawnymi i fizycznymi. 

Oferta pdf do pobrania

Poniżej wybrane opinie naszych Klientów

“Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy firmę GGS-Projekt jako rzetelnego, terminowego, mobilnego i skrupulatnego Wykonawcę powierzonych zadań”. 

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

“Dokumentacja spełnia nasze oczekiwania pod względem merytorycznym, zarówno w  części tekstowej, jak i graficznej. Jakość świadczonych usług nie budziła zastrzeżeń”. 

TERMOSPEC

“Firma GGS-Projekt wywiązała się ze zlecenia w sposób rzetelny i profesjonalny, a jakość świadczonych usług w pełni nas satysfakcjonuje i zachęca do dalszej współpracy”. 

BATER Sp. z o.o.

“Firma wykazała się wysokim poziomem świadczonych usług, wykwalifikowanymi pracownikami, umiejącymi sprostać wszystkim zadaniom”. 

Gmina Jedwabno

“… Współpraca układała się pomyślnie – cechowała ją czytelna komunikacja i doskonała organizacja pracy”. 

Gmina Banie Mazurskie

“Opracowanie wykonane zostało terminowo, merytorycznie, estetycznie i w ramach dobrej współpracy”. 

Uzdrowisko Busko-Zdrój

Potrzebujesz badań lub dokumentacji hydrogeologicznej ?

W tym się specjalizujemy – posiadamy wykwalifikowaną kardę !
Napisz do nas ggsprojekt@ggsprojekt.pl lub zadzwoń 794 966 609

Nowe pole

Poni­żej przed­sta­wiamy Pań­stwu zagad­nie­nia doty­czące pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny hydro­ge­olo­gii:

Czym jest doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna jest opra­co­wa­niem zawie­ra­ją­cym wyniki badań, pomia­rów
i obser­wa­cji hydro­ge­olo­gicz­nych dla okre­ślo­nych celów (budowa ujęć wód pod­ziem­nych, odwod­nień gór­ni­czych i budow­la­nych, inwe­sty­cji hydro­tech­nicz­nych).

Kiedy wyma­gana jest doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Wg. Ustawy Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011 r. doku­men­ta­cję hydro­ge­olo­giczną spo­rzą­dza się w celu:
1. usta­le­nia zaso­bów oraz wła­ści­wo­ści wód pod­ziem­nych
2. okre­śle­nia warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych zwią­za­nych z:
• wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­lin
• wtła­cza­niem wód do góro­tworu
• wyko­ny­wa­niem odwod­nień budow­la­nych otwo­rami wiert­ni­czymi
• wyko­ny­wa­niem przed­się­wzięć mogą­cych nega­tyw­nie oddzia­ły­wać na wody pod­ziemne,
w tym powo­do­wać ich zanie­czysz­cze­nie
• pod­ziem­nym bez­zbior­ni­ko­wym maga­zy­no­wa­niem sub­stan­cji,  pod­ziem­nym skła­do­wa­niem odpa­dów, pod­ziem­nym skła­do­wa­niem dwu­tlenku węgla
• skła­do­wa­niem odpa­dów na powierzchni
• usta­na­wia­niem obsza­rów ochron­nych zbior­ni­ków wód pod­ziem­nych
• zakoń­cze­niem lub zmianą poziomu odwad­nia­nia likwi­do­wa­nych zakła­dów gór­ni­czych.

Co zawiera doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna?

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna zawiera przede wszyst­kim opis budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych bada­nego obszaru oraz warunki wystę­po­wa­nia wód pod­ziem­nych. Poza tym doku­men­ta­cja powinna zawie­rać infor­ma­cje o:
• skła­dzie che­micz­nym, cechach fizycz­nych oraz innych wła­ści­wo­ściach wód,
• moż­li­wo­ści poboru wód,
• gra­ni­cach pro­jek­to­wa­nych stref ochron­nych
• przed­się­wzię­ciach nie­zbęd­nych do ochrony śro­do­wi­ska

Stud­nie głę­bi­nowe

Firma GGS-PROJEKT ofe­ruje Pań­stwu wyko­na­nie studni głę­bi­no­wych na tere­nie połu­dnio­wej Pol­ski. Dys­po­nu­jemy doświad­czoną kadrą oraz naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem wiert­ni­czym.

 

Nasze stud­nie głę­bi­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu urzą­dze­nia marki Comac­chio Geo 205 meto­dami obro­tową na płuczkę jak rów­nież uda­rowo przy uży­ciu młot­ków dol­nych (DTH).

 

Nie­wiel­kie wymiary urzą­dze­nia oraz posa­do­wie­nie maszyny na pod­wo­ziu gąsie­ni­co­wym pozwala na reali­za­cję zadań w naj­trud­niej­szych warun­kach tere­no­wych. Nasze uję­cia wyko­nu­jemy przy uży­ciu ate­sto­wa­nych mate­ria­łów reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów.

GWARANTUJEMY WODĘ

Przed przy­stą­pie­niem do prac ofe­ru­jemy pełne roz­po­zna­nie hydro­ge­olo­giczne. W przy­padku pod­ję­cia zle­ce­nie i nie nawier­ce­nia utwo­rów wodo­no­śnych nie pono­szą Pań­stwo żad­nych kosz­tów.

W przy­padku braku moż­li­wo­ści okre­śle­nia wystę­po­wa­nia wody dodat­kowo ofe­ru­jemy bada­nia geo­fi­zyczne, które roz­wieją wszel­kie wąt­pli­wo­ści i osta­tecz­nie potwier­dzą wystę­pu­jące warunki hydro­ge­olo­giczne. Wszel­kie koszty inwe­sty­cji zostają Pań­stwu przed­sta­wione przed roz­po­czę­ciem prac.

Nasi doświad­czeni geo­lo­dzy spo­rzą­dzą dla Pań­stwa wszyst­kie nie­zbędne doku­menty w celu uru­cho­mia­nia uję­cia oraz pozy­skają wszel­kie nie­zbędne pozwo­le­nia. Wyko­nu­jemy m.in.

pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych

karty infor­ma­cyjne przed­się­wzięć oraz raporty oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko

doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­giczne

Przed roz­po­czę­ciem prac otrzy­mają Pań­stwo od nas raport hydro­ge­olo­giczny zawie­ra­jący infor­ma­cję o głę­bo­ko­ści wystę­po­wa­nia wody oraz sza­co­wa­nej wydaj­no­ści uję­cia. Na tej pod­sta­wie okre­ślamy głę­bo­kość, kon­struk­cję oraz cenę studni. Przed roz­po­czę­ciem robót otrzy­mują Pań­stwo od nas raport hydro­ge­olo­giczny, ofertę cenową oraz gwa­ran­cję na wodę.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody

Analiza ryzyka – definicja

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest stosunkowo nowym elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.), które wg ustawy mają na celu:

Zarządzanie zasobami wodnymi służące zaspakajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska wodnego związanymi z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności (Art. 10 pkt 1), ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją (Art. 10 pkt 3) oraz

Zapewnienie odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych – ustanawianie stref ochronnych ujęć wody (Art. 120 pkt 1 ww. ustawy).

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest dokumentem kluczowym w sytuacji planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia na którą składają się teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej.

Analiza ryzyka nie jest literalnie wymagana w przypadku planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia złożonej tylko z terenu ochrony bezpośredniej, ale należy ją wykonać aby udowodnić że strefa ochrony pośredniej nie jest merytorycznie zasadna.

 

Ustanawianie strefy ochronnej (Art. 133. Prawo wodne)

 1. Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się z urzędu.
 2. Strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia się:
 • na wniosek właściciela ujęcia wody;
 • z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1, a z przeprowadzonej analizy ryzyka, o której mowa w ust. 3, wynika potrzeba jej ustanowienia.
 1. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 2, ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.
 2. Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka, o której mowa w ust. 3, i przekazać ją do właściwego wojewody.

 

Kogo dotyczy przeprowadzenia analizy ryzyka? (Art. 133 ust. 5 Prawo wodne)

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.
 1. Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Jak często wykonywać analizę ryzyka? (Art. 133 ust. 6 Prawo wodne)

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Kto powinien sporządzić analizę ryzyka wód?

Zalecamy, aby opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlecić wykwalifikowanym hydrogeologom posiadającym kwalifikacje zawodowe kat. IV lub V.

Pracownia GGS-Projekt oferuje szeroki wachlarz usług hydrogeologicznych. Nasz Zespół tworzą wykwalifikowani i doświadczeni hydrogeolodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach naukowych, szkoleniach hydrogeologicznych.

Posiadamy doświadczenie w nadzorowaniu i dozorowaniu studni (także ponad 600 metrowych), dokumentowaniu zasobów wód, ustalaniu stref ochronnych ujęć.

 

Wymagania co do treści Analizy ryzyka przedstawione w ww. (Art. 133 ust. 3 Prawo Wodne):

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

    Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o:

 • Analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne.

Analizy hydrogeologiczne (hydrologiczne) zawierają istotne informacje dla ujęcia, które nie są zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej (hydrologicznej). Z uwagi na merytoryczny zakres tych informacji powinny być sporządzone przez uprawnionego hydrogeologa (lub hydrologa dla ujęć wód powierzchniowych).

 • Dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną.
 1. Obowiązkowa zawartość treści dokumentacji hydrogeologicznych określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Większość dokumentacji hydrogeologicznych starszych ujęć powstała w okresie, gdzie obowiązywały inne przepisy w sprawie zawartości tych dokumentów. Właściciel ujęcia powinien zaktualizować swoją dokumentację hydrogeologiczną, aby informacje w niej zawarte były przydatne do współcześnie wymaganych standardów dotyczących ujęcia.

W dokumentacji hydrogeologicznej, dla określonych warunków eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami określa się potrzebę ustanowienia stref ochronnych, ustala się zakres obszaru zasilania ujęcia, obszaru spływu wód do ujęcia, granicę zasilania ujęcia wyznaczonego 25-letnim czasem dopływu wód do ujęcia lateralnie i czas dopływu wód w pionie, granice 25-letniego czasu wymiany wód w warstwie wodonośnej(jeżeli jest potrzeba).

 1. Do opracowanej Analizy ryzyka należy załączyć kopie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i jej dodatki (aneksy).
 • Analizę identyfikacji zagrożeń wynikającej ze sposobu zagospodarowania terenu.
 1. Zakres terenu, o którym mowa, w szczególności, dla ujęć wód podziemnych, powinien wynikać wprost z dokumentacji hydrogeologicznej, co wynika z art. 123 ww. ustawy Prawo wodne.

W razie stwierdzenia, w dokumentacji hydrogeologicznej, że nie ma potrzeby wyznaczania strefy pośredniej dla ujęcia, teren gdzie będą identyfikowane zagrożenia powinien ustalić hydrogeolog w Analizie hydrogeologicznej.

 1. W przypadku braku w dokumentacji hydrogeologicznej treści wyżej wymienionych w punkcie I.2.2) należy dokumentację dostosować do obowiązujących przepisów i wówczas przyjąć zakres terenu badanego w Analizie ryzyka na podstawie danych z uzupełnionej dokumentacji hydrogeologicznej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, w celu uproszczenia, można dopuścić, że, jeżeli budowa hydrogeologiczna jest jednoznacznie wskazująca na brak zagrożeń dla warstwy wodonośnej i nie ma innych przesłanek np. w postaci nieprawidłowych wyników badań wody, uprawniony hydrogeolog powinien przedstawić w Analizie hydrogeologicznej zakres terenu do objęcia analizą ryzyka i uzasadnić to.
 • Wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Część graficzna analizy ryzyka zawiera:

 1. Mapę dokumentacyjną proponowanych granic strefy ochronnej, sporządzoną na podkładzie map topograficznych, w skali co najmniej 1:25 000, z zaznaczonymi jej proponowanymi granicami, podziałem obszaru strefy na rejony o zróżnicowanym stopniu naturalnej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie oraz lokalizacją zinwentaryzowanych ognisk zanieczyszczeń;
 2. Mapę poglądową czasu przesączania wód z powierzchni terenu do ujętego poziomu wodonośnego, prezentującą naturalną podatność poziomu na zanieczyszczenie;
 3. Mapę hydroizohips eksploatowanego poziomu wodonośnego z zaznaczeniem obszaru spływu wód do ujęcia oraz izochrony 25-letniego czasu dopływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia wód podziemnych;
 4. Mapę poglądową sumarycznego czasu dopływu wody do dokumentowanego ujęcia wód podziemnych z powierzchni terenu i w warstwie wodonośnej;
 5. Mapę aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz przeznaczenia terenu, przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu – przy uwzględnieniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Najważniejsze elementy analizy ryzyka wód:

 • OBSZAR SPŁYWU WÓD DO UJĘCIA (OSW),
 • STREFA ZASOBOWA UJĘCIA (SZU),
 • INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ,
 • NATURALNA PODATNOŚĆ WARSTWY WODONOŚNEJ NA ZANIECZYSZCZENIE,
 • CZAS PRZEPŁYWU WÓD W WARSTWIE WODONOŚNEJ (STREFA SATURACJI),
 • CZAS PRZESĄCZANIA SIĘ WÓD PRZEZ WARSTWY IZOLUJĄCE (STREFA AERACJI).

 

Wytyczne metodyczne podczas sporządzania analizy ryzyka wód wg Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP):

 • WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU HYDROGEOLOGII,
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNĄ DOKUMENTACJĘ HYDROGEOLOGICZNĄ UJĘCIA TJ. NIE STARSZĄ NIŻ SPRZED 10-15 LAT (OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI),
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNE BADANIA I POMIARY TERENOWE,
 • WYKONYWANIE Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH METOD ANALITYCZNYCH I MODELOWAŃ NUMERYCZNYCH,
 • USTANAWIANE DLA OCHRONY JAKOŚCI I ILOŚCI ZASOBÓW,
 • WDRAŻANIE MONITORINGU OSŁONOWEGO UJĘĆ,
 • MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA INDYWIDUALNYCH ZAKAZÓW I NAKAZÓW W STREFIE / PODSTREFACH,
 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA OPRACOWANIE / WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ.
Zadzwoń do nas Extraseo.pl