Odwierty geologiczne/ geotechniczne

Nasza pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu wyko­naw­stwo róż­no­rod­nych odwier­tów geo­lo­gicz­nych na tere­nie całego kraju. Współ­pra­cu­jemy z wie­loma przed­się­bior­cami na tere­nie całej Pol­ski. Wysoką jakość reali­zo­wa­nych zle­ceń zawdzię­czamy wykwa­li­fi­ko­wa­nemu zespo­łowi geo­lo­gów oraz ich wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu.

Stała ana­liza rynku, potrzeb i wyma­gań klien­tów wpływa na wysoki poziom świad­czo­nych przez nas usług o czym świad­czy sze­reg refe­ren­cji i zre­ali­zo­wa­nych zadań.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

 • odwier­tów inży­nier­skich i geo­tech­nicz­nych– spe­cja­li­zu­jemy się w odwier­tach mają­cych na celu roz­po­zna­nie pod­łoża i warun­ków gruntowo-wodnych na potrzeby budow­nic­twa. Otwory wyko­nu­jemy naj­czę­ściej pod budowę obiek­tów fun­da­men­to­wych (m.in. hale pro­duk­cyjne i maga­zy­nowe, budynki miesz­kalne, obiekty han­dlowe i usłu­gowe), a także przy budo­wie inwe­sty­cji linio­wych (m.in. drogi, cie­pło­ciągi, sieci wodno-kanalizacyjne, linie kole­jowe). Pra­cu­jemy na tere­nie całej Pol­ski (Śląsk, Mało­pol­ska…). W ramach kom­plek­so­wych badań ofe­ru­jemy rów­nież bada­nia in-situ son­dami sta­tycz­nymi (CPT i CPTu) oraz dyna­micz­nymi (DPL,DPM,DPH oraz DPSH). Pod­czas wyko­ny­wa­nia prac tere­no­wych zawsze obecny jest upraw­niony geo­log Porad­nik dla Inwe­sto­rów 
 • odwier­tów geo­lo­gicz­nych w celu poszu­ki­wa­nia i roz­po­zna­nia złóż surow­ców mine­ral­nych – wyko­ny­wane są w celu uzy­ska­nia danych nie­zbęd­nych dla posze­rza­nia bazy zaso­bo­wej czyn­nych zakła­dów gór­ni­czych oraz pro­jek­to­wa­nia nowych kopalń. Posia­damy nie­zbędne doświad­cze­nie oraz narzę­dzia do poszu­ki­wa­nia, roz­po­zna­wa­nia i doku­men­to­wa­nia złóż kopalni natu­ral­nych w tym m.in. pia­sku, żwiru, wapieni, dolo­mi­tów, torfu, węgla kamien­nego i innych.
 • odwier­tów wyko­ny­wa­nych w celach wzmoc­nie­nia pod­łoża grun­to­wego oraz wypeł­nia­nie pustek po eks­plo­ata­cji gór­ni­czej. GGS PROJEKT wyko­nuje odwierty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach geologiczno-inżynierskich, na grun­tach sła­bo­no­śnych, osu­wi­skach, na tere­nach znaj­du­ją­cych się w zasięgu wpły­wów gór­ni­czych. Pozwa­lają one na wzmoc­nie­nie  sła­bo­no­śnego pod­łoża lub na posa­do­wie­nie pośred­nie.

  Spe­cja­li­zu­jemy się w wyko­ny­wa­niu mikro­pali, kotew i gwoź­dzi grun­to­wych

  • otwo­rów pie­zo­me­trycz­nych (pie­zo­me­try) — otwory pie­zo­me­tryczne nie bez przy­czyny nazwano „poste­run­kiem wód poziem­nych”. Dzięki zain­sta­lo­wa­nemu pie­zo­me­trowi moni­to­ru­jemy poziom wód grun­to­wych (waha­nia się zwier­cia­dła) wyzna­czamy kie­ru­nek spływu. Ich wyko­na­nie zale­camy, przede wszyst­kim, na tere­nach pod­mo­kłych, regu­lar­nie pod­ta­pia­nych oraz w rejo­nie inwe­sty­cji mogą­cych zanie­czy­ścić wody pod­ziemne. Perio­dyczny pobór prób wody z pie­zo­me­tru i ana­liza fizy­ko­che­miczna pozwala okre­ślić sto­pień zanie­czysz­cze­nia wód
  • otwo­rów odwod­nie­nio­wych – Otwór odwod­nie­niowy służy do osu­sze­nia rejonu prac oraz obni­że­niu zwier­cia­dła wody w celu bez­piecz­nego wyko­ny­wa­nia robót budow­la­nych lub gór­ni­czych. W ramach naszej dzia­łal­no­ści spra­wu­jemy rów­nież nad­zór nad pra­cami odwod­nie­nio­wymi w cza­sie osu­sza­nia wyko­pów budow­la­nych i wyro­bisk gór­ni­czych
  • odwier­tów geo­lo­gicz­nych z peł­nym rdze­nio­wa­niem – odwierty rdze­nio­wane wyko­nuje się w celu cią­głego poboru prób w sta­nie nie­na­ru­szo­nym. W tej pracy wyko­rzy­stu­jemy koronkę rdze­niową, ury­wak i rdze­niówkę. Otwory rdze­nio­wane wyko­nu­jemy do głę­bo­ko­ści 100 m (rów­nież pod kątem +/- 90 st.) przy uży­ciu rdze­nió­wek poje­dyn­czych lub podwój­nych.

Dużym osią­gnię­ciem dla Naszego Zespołu jest czynny udział w pra­cach wiert­ni­czych zwią­za­nych z reali­za­cją otwo­rów badaw­czych, mają­cych na celu roz­po­zna­nie warun­ków geologiczno-inżynierskich, hydro­ge­olo­gicz­nych, gazo­wych oraz zło­żo­wych dla potrzeb wyko­na­nia szybu wydo­byw­czego dla LW Bog­danka, otworu wiert­ni­czego G4 SDJ w złożu węgla kamien­nego „Silesia-Dankowice-Jawiszowice” w obsza­rze kon­ce­syj­nym „Jawi­szo­wice” oraz otworu badaw­czego „Gostyń 4”.

Pracujemy na terenie całej Polski i obsługujemy województwa : dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Chcesz otrzy­mać ofertę na usługi odwier­tów geo­lo­gicz­nych ? Zadzwoń …

Do naszych klientów należą między innymi:

 • Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
 • BUDIMEX S.A
 • Katowickie Wodociągi S. A.
 • Helmeccy Sp. z o.o
 • EKO-JUMIR Sp. z o.o.
 • DORBUD S.A
 • EWK S.A.
 • Biuro Inżynierskie CONCEPT
 • Pracownia projektowa 2KProjekt
 • Bud-Instal Monika Sieradzka
 • P.W. POLMAR JERZY GRĘDZIAK
 • BatiPlus Polska Sp. z o.o.
 • Pracownia architektoniczna CZORA&CZORA
 • Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.
 • Mirbud S.A.
 • Agmar
 • Pracownia architektoniczna “Babie Lato”
 • ARGUMENTUM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
 • Brandar Sp. z o.o.
 • Ekologus Sp. z o.o.
 • F.W. MODEX
 • Fabryka Wag Kalisto
 • FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA “PROJ-GID Sadowski s.j
 • Infomex Sp.z o.o. Software and Services Sp.k.
 • Infopol Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
 • Jacek Michalak “UP RENT”
 • TAMTRON S.A
 • Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
 • Planco Sp. z o.o.
 • PRACOWNIA INSTALACYJNA TABOR JAROSŁAW
 • Pracownia Projektowa PiK s.c.
 • Proenergo Projekt Spółka z o.o.
 • Speed Projekt Sp.z o.o.
 • Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki “SIARKOPOL”
 • Poziom satysfakcji naszych Klientów 100% 100%

Staramy się, by nasi Klienci uzyskali jak najwięcej informacji przed podjęciem z nami współpracy. 

Przeprowadzimy Państwa przez całą ścieżkę formalno-prawną przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym “Mini” Poradnikiem i blogiem. Został on stworzony z myślą o tych, którzy nie mają wiedzy geologicznej.

"Mini" Poradnik Inwestora

Pla­nuję wyko­nać odwierty na wła­snej działce. Czy potrzebna jest zgoda?

Geo­lo­gia inży­nier­ska – W przy­padku gdy konieczne jest wyko­na­nie badań geo­lo­giczno– inży­nier­skich (zło­żone i skom­pli­ko­wane warunki grun­towe dla budyn­ków w II i III kate­go­rii geo­tech­nicz­nej) wyma­gane są zawsze nastę­pu­jące doku­menty:

 1. Pro­jekt robót geo­lo­gicz­nych, a w razie prac na obsza­rze gór­ni­czym rów­nież plan ruchu zakładu gór­ni­czego
 2. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska

Pro­ce­dura zatwier­dze­nia doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej trwa około od 60–90 dni (po 30 dni na każdy doku­ment). Orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej jest Pre­zy­dent mia­sta bądź sta­ro­sta a w przy­padku planu ruchu zakładu gór­ni­czego – Dyrek­tor Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.

W prak­tyce har­mo­no­gram zatwier­dza­nia doku­men­ta­cji wygląda nastę­pu­jąco:

 1. Zło­że­nie do odpo­wied­niego organu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych
 2. Do 30 dni Urząd powi­nien wydać decy­zję (odmowną lub zatwier­dza­jącą)
 3. W przy­padku badań wyko­ny­wa­nych w obrę­bie obszaru gór­ni­czego spo­rzą­dza się plan ruchu zakładu gór­ni­czego, który w pierw­szej kolej­no­ści przed­kłada się do zaopi­nio­wa­nia Pre­zy­den­towi Miasta/ Sta­ro­ście który to ma 7 dni na wyda­nie opi­nii. Po uzy­ska­niu pozy­tyw­nego zaopi­nio­wa­nia Plan ruchu przed­kłada się do zatwier­dze­nia w Okrę­go­wym Urzę­dzie gór­ni­czym. OUG wydaje decy­zję w ciągu 30 dni.
 4. Po zatwier­dze­niu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych (oraz ewen­tu­al­nie planu ruchu zakładu gór­ni­czego) należy na co naj­mniej 14 dni przed datą roz­po­czę­cia robót poin­for­mo­wać o tym fak­cie sto­sowne organy: Pre­zy­denta miasta/starostę, wójta/burmistrza oraz Dyrek­tora Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.
 5. Po otrzy­ma­niu nie­zbęd­nych zatwier­dzeń i zgło­szeń przy­stę­puję się do prac tere­no­wych, któ­rych owo­cem jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska, którą przed­kłada się do odpo­wied­niego organu (Pre­zy­dent Miasta/Starosta). Urząd wydaje decy­zję w prze­ciągu 30 dni.

Ist­nieją sytu­ację w któ­rych Urząd ma prawo do prze­dłu­że­nia postę­po­wa­nia ze względu na zawi­łość sprawy do 60 dni.

Cena odwier­tów geo­lo­gicz­nych pod domek jed­no­ro­dzinny

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu  z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

Odwierty geo­lo­giczne Śląsk

Struk­tura geo­lo­giczna Ślą­ska jest nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana. Na znacz­nej czę­ści terenu można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m.

Dodat­kowo sytu­ację kom­pli­kują zło­żone warunki gór­ni­cze zwią­zane czę­sto z wie­lo­po­zio­mową eks­plo­ata­cją węgla kamien­nego oraz rud metali. Odwierty na tere­nach obszaru gór­ni­czego wyma­gają poza spo­rzą­dze­niem opi­nii geo­tech­nicz­nej, wyko­na­nie peł­nych badań geologiczno-inżynierskich: pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych, planu ruchu zakładu gór­ni­czego oraz doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest nie tylko doku­men­tem wyma­ga­nym przez prawo geo­lo­giczne i gór­ni­cze, ale rów­nież pod­stawą do rosz­czeń wobec zakładu gór­ni­czego za ewen­tu­alne szkody wyni­ka­jące z dzia­łal­no­ści gór­ni­czej. Ze względu na spe­cy­fikę ślą­ska przy wszel­kich odwier­tach należy spraw­dzić, czy nie znaj­du­jemy się na tere­nie obszaru gór­ni­czego. Aby to zro­bić naj­le­piej wysto­so­wać pismo do Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego lub Wyż­szego Urzędu Gór­ni­czego w celu uzy­ska­nia infor­ma­cji doty­czą­cej warun­ków geologiczno-górniczych. W przy­padku moż­li­wego nega­tyw­nego odzia­ły­wa­nia gór­nic­twa poza wyko­na­niem stan­dar­do­wej opi­nii geo­tech­nicz­nej zaleca się prze­pro­wa­dze­nie badan geo­fi­zycz­nych. Zabieg ten powinno się prze­pro­wa­dzić głów­nie w przy­padku podej­rze­nia moż­li­wo­ści wystą­pie­nia defor­ma­cji nie­cią­głych (uskoki), daw­nej tzw. płyt­kiej eks­plo­ata­cji gór­ni­czej oraz sta­rych szy­bi­ków i zro­bów (głów­nie rejon Tar­now­skich Gór i Radzion­kowa – dawna eks­plo­ata­cja rud cynku i oło­wiu).

Poświadczenia

Rze­tel­ność i facho­wość naszej firmy w dzie­dzi­nie wiert­nic­twa potwier­dzone są POŚWIADCZENIAMI od naszych dotych­cza­so­wych klien­tów. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z wybra­nymi z nich.

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl