GGS Projekt

Nasz Zespół

mgr Łukasz Gąsior

Prezes Zarządu

jest właścicielem firmy GGS-Projekt i uprawnionym geologiem kategorii V, XI, XII.  W latach 2010-2013 pracował na stanowisku geologa inżyniera w Dziale Hydrogeologii, wykonując projekty i dokumentacje hydrogeologiczne oraz opracowania związane z dokumentowaniem hydrogeologicznym odwodnień kopalni złóż węgla kamiennego.

Aktualnie łączy funkcję kadry zarządzającej (wyznacza cele, planuje, koordynuje działania, przeprowadza negocjacje, skutecznie motywuje, rozwiązuje problemy) oraz czynnego geologa (wykonuje otwory wiertnicze oraz prowadzi dozór geologiczny). 

Praca w środowisku, Microstation, AutoCAD, QGIS.

CERTYFIKATY

 • 2013   –   Certyfikat ECDL EPP GIS (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych EPP GIS) 2012Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XI – 0188 w zakresie, wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych (nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie art.31 ust. 1a pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz.1947 z późn. zm.)

  2012 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XII – 0172 w zakresie, kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.  (nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie art.31 ust. 1a pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz.1947 z późn. zm.)

  2014 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii V – 1817 w zakresie, wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnieni budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeb wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych, (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art.51 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.)

SZKOLENIA

 • 12.01.2013- 10.03.2013 – cykl szkoleń z zakresu zastosowania geoinformatyki w ochronie środowiska (GIS) realizowanego w ramach projektu „ Odkrywcy nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem”
 •  2013 –  certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „ Komputerowy rysunek techniczny – w praktyce małych firm inżynierskich – efektywne wykorzystanie programu AutoCAD”   organizowanym przez Politechnikę Krakowską
 •  2012  – certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „ AutoCAD Civil 3D” organizowanym przez Politechnikę Krakowską

mgr Monika Gąsiorek-Sitek

Kierownik biura zarządu

ukończyła z wyróżnieniem 5letnie studia magisterskie na kierunku filologia rosyjska. W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym  Uniwersytetu Śląskiego, które ukończyła w 2015 roku.

2012 r. – studia podyplomowe “Rachunkowość finansowa” – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

2023 r. – studia podyplomowe “Kadry i płace – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

UKOŃCZONE KURSY:

“Savoir-vivre w biznesie”

“Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem”

“Jak efektywnie pracować i zarządzać zdalnie personelem?

Dochodzenie i zarządzanie należnościami od kontrahentów

“Ochrona danych osobowych w MŚP (RODO)”

W GGS-Projekt Pracowni Geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. zajmuje się kontaktami z klientami, wycenami, sporządzaniem umów, fakturowaniem, zarządzaniem sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi biura zarządu, dbaniem o właściwy wizerunek firmy. 

 

mgr Konrad Sitek

Kierownik działu hydrogeologii i geologii, spe­cja­li­sta ds. wiert­nic­twa

jest uprawnionym hydrogeologiem kat. IV, V, uprawnionym geologiem inżynierskim kat. VII oraz specjalistą ds. wiertnictwa upr. kat. XIII w GGS-Projekt Pracowni geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał już na studiach podejmując prace w Nowym Przedsiębiorstwie Geologicznym S.C., gdzie w latach 2011-2012 pracował na stanowisku geologa.  Do Jego najważniejszych obowiązków należało: wykonywanie opracowań geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, opracowywanie projektów robót geologicznych, opinii geotechnicznych oraz operatów wodnoprawnych.

W latach 2012 – 2015 mgr Konrad Sitek zdobywał doświadczenie w branży górniczej, zajmując stanowisko wiertacza pod ziemią, a następnie specjalisty ds. geologicznych pod ziemią w KWK „Sośnica-Makoszowy”. Praca ta przyniosła mu doświadczenie z zakresu: sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej, dokumentowanie geologiczne ścian i wyrobisk przygotowawczych oraz profilowanie wyrobisk udostępniających, profilowanie otworów wiertniczych, wykonywanie w wyrobiskach górniczych pomiarów zaburzeń geologicznych, łupliwości węgla oraz skał otaczających, prowadzenie opróbowania węgla i skał otaczających dla wykonywania badań geotechnicznych oraz opróbowania pokładów węgla w celu wykonywania analiz fizyko-chemicznych, prowadzenie dokumentacji zagrożeń wodnych.

W GGS-Projekt mgr Konrad Sitek nadzoruje projekty hydrogeologiczne dla klientów indywidulanych i przemysłowych, wykonuje otwory wiertnicze oraz prowadzi dozór geologiczny. 

Praca w środowisku: Geostar, Microstation, AutoCAD, QGIS.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 • 2013 – Świadectwo uzyskania kwalifikacji do Wykonywania czynności osoby niższego dozoru ruchu w specjalności geologicznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz 2013 r. poz. 21)

 • 2016 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XIII – 0016 w zakresie: Wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi (z wyjątkiem kierowania i wykonywania w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu tych badań), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość nie przekracza 100 m

 • 2017 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii V – 1922 do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnieni budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeb wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych, (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126)

 • 2018 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii VII – 1906 do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania    obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego,  (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.)

 • 2022 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii IV – 0461 do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych. (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.)

SZKOLENIA

 • 2013 – Ukończenie kursu „Wiertaczy wierceń dołowych” (wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) – Akademia Urzędu Dozoru Technicznego

 •  2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna w zakładzie wodociągowym.

mgr Agata Bajer

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej i geo­tech­niki

jest uprawnionym geologiem kat. VII, XI, XII w firmie GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska. W okresie 2010-2014 pracowała na samodzielnym stanowisku geologa, kierowała oraz brała udział w projektach związanych z geologią inżynierską oraz geotechniką w firmie Geocarbon Pro w Katowicach (wykonywanie opracowań geotechnicznych, projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich). Od 2014 roku pracuje na samodzielnym stanowisku geologa inżynierskiego w firmie GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska. W Pracowni GGS-Projekt realizuje projekty z zakresu projektowania i dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych dla różnych typów przedsięwzięć.

mgr Agata Bajer kompleksowo i profesjonalnie obsługuje inwestycje budowlane (indywidualne i przemysłowe), drogowe i mostowe. Oprócz tego sporządza dokumentację w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz Plany Ruchu Zakładów Górniczych, jest czynnym geologiem dozoru.

Praca w środowisku QGIS, Corel, MS Office.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 • 2012 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XI – 0189 w zakresie, wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych (nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie art.31 ust. 1a pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz.1947 z późn. zm.)
 • 2012 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XII – 0173 w zakresie, kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.  (nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie art.31 ust. 1a pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz.1947 z późn. zm.)
 •  2014 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii VII – 1703 w zakresie, wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów napowierzchn(nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art.51 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.)

SZKOLENIA

 • Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie aktualnych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012) i wytycznych metodologicznych zawartych w normach Eurokodowskich” – Politechnika Krakowska dla MSP
 • Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem wyników badan terenowych i laboratoryjnych wg Eurokodu 7 – Politechnika Krakowska dla MSP
 • Osuwiska drogowe, monitoring, ocena zagrożeń, naprawa – Politechnika Rzeszowska

mgr Dorota Nagrodzka

hydro­ge­olog, geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej

jest uprawnionym geologiem kat. V w GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała już na studiach, gdzie w ramach pracy magisterskiej  zajmowała się badaniem przepuszczalności utworów powierzchniowych różnymi metodami w Laboratorium WNoZ w Sosnowcu.

W latach 2008 – 2011 pracowała  na stanowisku hydrogeologa w Nowym Przedsiębiorstwie Geologicznym S.C., gdzie opracowywała dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, ekspertyzy i dokumentacje geotechniczne, opinie hydrogeologiczne oraz operaty wodnoprawne.

W latach 2011 – 2015 podjęła pracę w firmie EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., gdzie realizowała projekty z zakresu hydrogeologii oraz zdobywała doświadczenie z zakresu geologii inżynierskiej (opracowywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, praca w laboratorium, badania gruntów- granice konsystencji, wilgotność naturalna, skład granulometryczny; badania skał- wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, rozmakanie, odsączalność, przepuszczalność, porowatość). 

W Pracowni GGS-Projekt mgr Dorota Nagrodzka realizuje głównie projekty hydrogeologiczne.

Praca w środowisku Geostar, Microstation, AutoCAD, QGIS.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 • 2011- Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii V – 1724 w zakresie, wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresiePoszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnieni budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeb wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych, (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art.31 ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r.,Nr 228, poz. 1947 z późń. zm.) 

 • 2013 – certyfikat szkolenia- Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg Eurokodu 7. 

SZKOLENIA

 • 2012 – Nowe Prawo geologiczne i górnicze. Przegląd najważniejszych zmian za szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowania i dokumentowania prac geologicznych oraz powstawania i obrotu informacją geologiczną

 •  2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna w zakładzie wodociągowym.

mgr Maciej Skrzypczak

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej, geo­log zło­żowy, geo­tech­nik, wier­tacz

jest uprawnionym geologiem inżynierskim kat. VII, złożowym kat.II w firmie GGS-Projekt Pracownia geologii.

Pierwsze doświadczenia zdobywał  w firmie EKOID IWONA MAJEWSKA DURJASZ, gdzie w latach 2006 – 2011 zajmował samodzielne stanowisko geologa, realizując głównie projekty z zakresu: projektowania i dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych dla różnych typów przedsięwzięć, dozorowania prac geologicznych.

Następnie w latach 2011 – 2016 mgr Maciej Skrzypczak podjął pracę w firmie EC KATOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o., gdzie pracował na stanowisku geologa i dokumentatora oraz pełnił funkcję zastępcy kierownika działu projektów geologiczno-górniczych. W tym okresie mgr Skrzypczak doskonalił warsztat w dziedzinie geologii-inżynierskiej (opracowywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, praca terenowa oraz praca w laboratorium) oraz realizował kluczowe projekty z zakresu geologii złożowej (rozpoznawanie i dokumentowanie głównie węgla kamiennego na terenie GZW, zarówno istniejących kopalń, jak i złóż niezagospodarowanych, wycena informacji geologicznej). 

Od 2016 roku mgr Skrzypczak obsługuje kluczowych klientów GGS-Projekt, koordynuje projekty z zakresy geologii inżynierskiej, złożowej oraz pełni dozór w terenowych badaniach geologicznych.

Praca w środowisku Geostar, Microstation, AutoCAD, QGIS.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

– 2008 – uzyskania świadectwa kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku mechanik wiertni w Ruchu Zakładów Górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

– 2008 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XII – 0073 w zakresie: kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m(nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie art.51 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

– 2010 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii III – 0561 w zakresie: Wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin pospolitych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych(nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

– 2011 – zdobycie uprawnień geologicznych kategorii VII – 1552 w zakresie, wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: Ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów napowierzchni, (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art.51 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz. 981 z póź. Zm.)

 – 2014 – Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii II – 1398 w zakresie, wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, (nadane przez Ministra Środowiska na podstawie art.51 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., poz. 981 z póź. zm.)

SZKOLENIA

 • 2013 –  certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „ Komputerowy rysunek techniczny – w praktyce małych firm inżynierskich – efektywne wykorzystanie programu AutoCAD”   organizowanym przez Politechnikę Krakowską

 •  2012  – certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu „ AutoCAD Civil 3D” organizowanym przez Politechnikę Krakowską

mgr Monika Szuba

geolog ds. środowiska

w 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła studnia geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zaraz po studiach podjęła staż w GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska, a następnie została zatrudniona na samodzielne stanowisko geologa dokumentatora.

Mgr Monika Szuba specjalizuje się w hydrogeologii i projektach związanych z ochroną środowiska.  W oparciu o najlepsze praktyki, skutecznie nadzoruje projekty związane z uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, wykonuje operaty wodnoprawne, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, sporządza kompleksową dokumentację w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Praca w środowisku: AutoCAD, QGIS.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

2016-  Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XIII – 0018 w zakresie: Wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi ( z wyjątkiem kierowania i wykonywania w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu tych badań), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość nie przekracza 100 m. 

SZKOLENIA

 • 2013 – warsztaty Community Maps, organizowane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska

 •  2018- szkolenie pn.: 2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna w zakładzie wodociągowym.

Oleh Rybak

wiertacz, geolog dozoru

uprawniony geolog dozoru kat. XIII,

w 2019 roku – ukończył studnia licencjackie na kierunku: Geologia, specjalność: Dynamika litosfery i kartografia geologiczna, studia stacjonarne I stopnia.

Doświadczenie geologiczne zdobywał od momentu zakończenia studiów.

lipiec 2022 – grudzień 2022 praca na stanowisku geolog w firmie “Smartdom Przemysław Sorok”. Zakres obowiązków: wykonywanie sondowań CPT/CPTU. Odczytywanie i analiza danych. Pomiary GPS-em geodezyjnym. Układnie harmonogramu pracy. Konserwacja sprzętu.

W latach 2020-2022 technik geolog w BARG-ARTGEO SP. Z O.O.- GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA. Praca przy: pomocy metody obrotowej (wiertnica) oraz udarowej (zestaw RKS); wykopach badawczych; odbiorze wykopów; sondowaniu statycznym CPT/CPTU; sondowaniu dynamicznym DPL/DPM/DPH/SLVT/ITB-ZW. Instalacja piezometrów. Obsługa maszyn wiertniczych gąsienicowych oraz zlokalizowanych na samochodach ciężarowych i pick-upach.  Dozór geologiczny.

 Od 2023 roku geolog w GGS-PROJEKT Pracownia geologii i ochrony środowiska wykonujący wiercenia geologiczne, sondowania statyczne i dynamiczne.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 2021r.–  Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XIII-243 w zakresie: Wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi ( z wyjątkiem kierowania i wykonywania w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu tych badań), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość nie przekracza 100 m. 

SZKOLENIA

 • 2018– szkolenie: BHP w górnictwie wraz z zajęciami w kopalni podziemnej.

  Udział w ramach projektu GeoHazardSilesia : „Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach”

  Uczestnictwo w szkoleniu z „Laboratoryjne badania polowe -teoria i praktyka”.

mgr inż. Mariusz Wawrzaszek

wiertacz, geolog dozoru, młodszy geolog

w 2018 roku – ukończył studnia  na Politechnice Śląskiej Wydział Górnictwa i Geologii na specjalizacji „geologia górnicza i poszukiwawcza”

Doświadczenie geologiczne zdobywał od momentu zakończenia studiów.

2018-2021- Specjalista geolog pod ziemią w KWK Ruda Ruch Halemba, gdzie zajmował się: wykonywaniem pomiarów geologicznych i hydrogeologicznych, obejmujących kartowanie wyrobisk górniczych w tym występujących w nich zaburzeń geologicznych, wykropleń wody w wyrobiskach, spękań węgla i skał płonnych, nadzorem nad realizacją prac związanych z opróbowaniem złoża pod kątem hydrogeologicznym: pobór prób wody, pomiar wypływów wody oraz rozpoznania parametrów jakościowych węgla kamiennego obejmujących: pobieranie prób bruzdowych, zestawianie wyników analiz pobranych prób, opracowanie map jakościowych (map izolinii zmienności parametrów jakościowych węgla), przygotowaniem niezbędnych materiałów do sporządzania i uzupełniania dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej i materiałów geologicznych dla potrzeb projektowania przyszłej eksploatacji złoża i doboru obudowy w postaci przekrojów geologicznych, profili geologicznych, zestawień zawierających dane dotyczące parametrów jakościowych i wytrzymałościowych kopaliny i skał towarzyszących oraz informacji hydrogeologicznych. Uczestniczył w przygotowaniu materiałów do opracowania planów ruchu zakładu górniczego, projektów technicznych, dodatków do dokumentacji geologicznej i projektów zagospodarowanie złoża oraz wykonywał projekty wierceń oraz dozór podczas ich wykonywania.

Od sierpnia 2021 zatrudniony w GGS-Projekt na stanowisku młodszy geolog. Mgr Mariusz Wawrzaszek  sporządza dokumentacje i projekty robót geologicznych na wykorzystanie ciepła Ziemi, analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych, operaty wodnoprawne. W terenie wykonuje otwory wiertnicze, sondowania statyczne i dynamiczne. 

Znajomość programów: AutoCAD, Corel, QGIS

mgr inż. Marek Moroń

geotechnik, geolog dozoru, wiertacz

uprawniony geolog dozoru kat. XIII

w 2018 roku – ukończył studnia  na Politechnice Śląskiej Wydział Górnictwa i Geologii na specjalizacji „Geologia górnicza i poszukiwawcza”

Wychowanek GGS-Projekt. Doświadczenie geologiczne zdobywał już w czasie studiów, współpracując z naszą pracownią. 

Od 2018 zajmuje stanowisko geolog geotechnik. 

Mgr Marek Moroń zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych (indywidualnych i przemysłowych), drogowych i mostowych, nadzorem geologicznym w trakcie trwania budowy.  Ponadto sporządza dokumentacje i projekty robót geologicznych na wykorzystanie ciepła Ziemi oraz operaty wodnoprawne, dokonuje wpisów geologicznych do Dziennika Budowy..

W terenie wykonuje: wiercenia geologiczne, badanie płytą dynamiczną, badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS, bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia. 

W laboratorium wykonuje następujące badania: analizy sitowe, zawartość substancji organicznych, badania betonu i mieszanek betonowych. 

Znajomość programów: AutoCAD, Corel, QGIS

 

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

2024 rok–  Zdobycie Uprawnień Geologicznych kategorii XIII w zakresie: Wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi ( z wyjątkiem kierowania i wykonywania w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu tych badań), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość nie przekracza 100 m

Nasi Pracownicy w terenie

Geolodzy GGS-PROJEKT, część pracy wykonują w biurze przy ul. Stalowej 17 w Chorzowie, a część w terenie, wykonując: odwierty geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne, dozory geologiczne na terenie całej Polski. 

Pracujemy zespołowo,  o wyniku badań decyduje współpraca  specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotechniki i geologii złożowej. 

Nasi geolodzy charakteryzują się dociekliwością, cierpliwością, wyobraźnią, spostrzegawczością, dobrą
pamięcią i dużym poczuciem humoru. 

Szukasz nowej pracy?

Dołącz do dynamicznie rozwijającej się firmy geologicznej.

GGS Projekt

Kariera

GGS-Projekt to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, których pasją jest geologia. Interesuje Cię rozwój zawodowy, czekamy na Ciebie! Gwarantujemy wsparcie merytoryczne, możliwość rozwoju, ciekawe projekty, niepowtarzalną atmosferę. Stawiamy na ludzi ambitnych i uzdolnionych. Doceniamy zaangażowanie, doświadczenie. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek!

Zobacz nasze oferty pracy

Sprawdź na jakie stanowiska poszukujemy pracowników.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl