Pompy ciepła

Systemy pomp ciepłą stanowią innowacyjne, ekologiczne, a jednocześnie oszczędne źródło ogrzewania i chłodzenia domu. Pompy ciepła są instalacjami, które wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

Zespół GGS-Projekt ofe­ruje Pań­stwu pełną obsługę w zakre­sie wyko­ny­wa­nia pomp cie­pła. Zapra­szamy Pań­stwa do współ­pracy.…!

W naszej ofercie posiadamy również…

 • projektowanie instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 • odwierty pionowe pod dolne źródło ciepła
 • wykonywanie projektów robót geologicznych
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczych
 • wykonywanie planów ruchów zakładów górniczych
 • dozór i kierowanie robotami geologicznymi

 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!
 • Weiser Technika Grzewcza
 • DPS Sp. z o.o.
 • RHS Drill Sp. z o.o. S.K
 • Odwierty.eu Jarosław Przyłucki
 • Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik
 • TRIGEO Krzysztof Chojnacki
 • GTH POLSKA
 • GeoSol TRIGEO Krzysztof Chojnacki
 • APS POLSKA Eko-Instalacje
 • FUH GREM Grzegorz Rudzki Doradca energetyczny
 • F.H.U. ARTOMENERGO
 • ENVIRO-SERWIS S.C. Sz. Gajderowicz
 • ELEKTRO-SANIT
 • NSG” Nowoczesne Systemy Grzewcze Elwira Olejnik
 • i wielu innych.

Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski

Nasza firma wyko­nała ok. 500 pro­jek­tów robót geo­lo­gicz­nych pod pompy cie­pła. Reali­zu­jemy inwe­sty­cje na tere­nie całej Pol­ski (16 woje­wództw) dla klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz firm.

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć i filmów wyko­na­nych przez Zespół GGS-Projekt

Poświadczenia

Rze­tel­ność i facho­wość naszej firmy w dzie­dzi­nie wiert­nic­twa potwier­dzone są POŚWIADCZENIAMI od naszych dotych­cza­so­wych klien­tów. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z wybra­nymi z nich.

Kilka słów o pompach ciepła

Czym jest pompa cie­pła?

Pompy cie­pła pośred­ni­czy w prze­sy­ła­niu i prze­kształ­cani ener­gii sło­necz­nej, która została zgro­ma­dzona w grun­tach czy w wodzie. Pompa cie­pła przy wyko­rzy­sta­niu ener­gii elek­trycz­nej dostar­czo­nej z zewnątrz wymu­sza odwrotny do natu­ral­nego prze­pływ ener­gii, ze źró­dła o tem­pe­ra­tu­rze niż­szej do wyż­szej. Urzą­dze­nie pompy cie­pła sta­nowi jeden z kilku ele­men­tów potrzeb­nych do stwo­rze­nia pra­wi­dło­wego, zamknię­tego obiegu prze­pływu cie­pła potrzeb­nego
np. do ogrza­nia domu. Sam wygląd tego urzą­dze­nia może wska­zy­wać bar­dziej na lodówkę niż jaką­kol­wiek pompę, jed­nak nazwa przy­jęła się z ang. „heat pomp” i powstała głów­nie poprzez ana­lo­gię do pompy hydrau­licz­nej, która rze­czy­wi­ście pom­puje ciecz.

Jak działa pompa cie­pła?

Jak wspo­mnie­li­śmy w poprzed­nim zagad­nie­niu pompa przy­po­mina wizu­al­nie lodówkę, jed­nak zasada dzia­ła­nia jest odwrotna i w przy­padku pomp cie­pła efek­tem koń­co­wym ich dzia­ła­nia jest cie­pło, a nie chłód. W ziemi, powie­trzu i wodzie zma­ga­zy­no­wane są ogromne ilo­ści ener­gii ciepl­nej. Pompy cie­pła umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie tej ener­gii na potrzeby bytowe czło­wieka. Aby móc wyko­rzy­stać tę zgro­ma­dzoną ener­gię musimy zasto­so­wać pompę cie­pła – ponie­waż nośniki ener­gii jak zie­mia, powie­trze i woda mają niską tem­pe­ra­turę. W pom­pach cie­pła wyko­rzy­stuje się cie­pło oddane przy wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze. Pompy cie­pła posia­dają ta prze­wagę nad innymi urzą­dze­niami, że dają moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia cie­pła zarówno po stro­nie zim­nej, jak i gorą­cej. Główne ele­menty pompy cie­pła to: wymien­niki cie­pła – parow­nik i skra­placz, sprę­żarka, zawór roz­prężny. W obiegu ter­mo­dy­na­micz­nym pompy cie­pła zacho­dzą w spo­sób cią­gły cztery pro­cesy:

W parow­niku, wymien­nik cie­pła , czyn­nik robo­czy – R407C ulega pro­ce­sowi odpa­ro­wa­nia
na sku­tek odbioru cie­pła z dol­nego źró­dła. W sprę­żarce nastę­puje sprę­ża­nie pary czyn­nika
robo­czego, czemu towa­rzy­szy wzrost tem­pe­ra­tury. Następ­nie para ulega pro­ce­sowi skra­pla­nia
w skra­pla­czu, wymien­nik cie­pła przez odda­nie cie­pła do sys­temu grzew­czego.
Osta­tecz­nie czyn­nik robo­czy w postaci skro­plo­nej jest dozo­wany do parow­nika poprzez zawór
roz­prężny, gdzie nastę­puje ponow­nie pro­ces odpa­ro­wa­nia i roz­po­czę­cie nowego cyklu.

Zasadę dzia­ła­nia przed­sta­wia poniż­szy sche­mat:

Jakie mogą być źró­dła cie­pła dla insta­la­cji pomp cie­pła?

Pompy cie­pła wyko­rzy­stują różną ener­gię pocho­dzącą ze śro­do­wi­ska i pomocy ener­gii elek­trycz­nej prze­kształ­cają ją na kom­for­towy rodzaj cie­pła, który łatwo wyko­rzy­stać w sys­te­mie grzew­czym. Wybór źró­dła cie­pła uza­leż­niony jest od lokal­nych warun­ków, poło­że­nia budynku i zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło. Źró­dłami cie­pła dla pomp cie­pła może sta­no­wić:

 • zie­mia
 • woda grun­towa
 • woda powierzch­niowa
 • powie­trze
 • cie­pło z odzy­sku.

Zasto­so­wa­nie pompy cie­pła

Urzą­dze­nie pompy cie­pła ma zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie ist­nieje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia ener­gii ciepl­nej ze źró­deł o niskich tem­pe­ra­tu­rach, jak rów­nież przy wyko­rzy­sta­niu jed­no­cze­śnie lub alter­na­tyw­nie funk­cji zim­nej, jak i gorą­cej. Obec­nie pompy cie­pła mają naj­więk­sze zasto­so­wa­nie w w ogrzew­nic­twie i kli­ma­ty­za­cji obiektó budow­la­nych. W Pol­sce wyko­rzy­sty­wane są głów­nie dla domów jed­no­ro­dzin­nych, ale coraz szer­sze zasto­so­wa­nie mają przy znacz­nych inwe­sty­cjach m.in. obiek­tów sakral­nych, kom­plek­sów rekreacyjno-wypoczynkowych, biu­row­ców, zakła­dów prze­my­sło­wych. W zależ­no­ści od powierzchni potrzeb­nej do ogrza­nia lub chło­dze­nia, oraz od warun­ków i budowy geo­lo­gicz­nej insta­la­tor dobiera odpo­wiedni typ i rodzaj pompy cie­pła. W zależ­no­ści od celu i prze­zna­cze­nia pompy posia­dają różną moc grzew­czą. Małe urzą­dze­nia sto­so­wane np. w celu pod­grze­wa­nia cie­płej wody posia­dają moc rzędu kilku kilo­wa­tów, nato­miast urzą­dze­nia sto­so­wane do ogrze­wa­nia lub kli­ma­ty­zo­wa­nia
pomiesz­czeń posia­dają moc rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu do nawet 100 kilo­wa­tów.

Rodzaje pomp cie­pła?

Nie­za­leż­nie od swo­jej budowy pompa cie­pła jest urzą­dze­niem, które przy wyko­rzy­sta­niu ener­gii elek­trycz­nej zmie­nia tem­pe­ra­turę medium robo­czego z niskiej naj­wyż­szą, taką która może być użyta w sys­te­mie grzew­czym. Meto­dyka dzia­ła­nia urzą­dze­nia jest ta sama, jed­nak spo­sób w jaki to nastę­puje jest różny w zależ­no­ści od rodzaju pompy cie­pła.
Ze względu na naj­częst­sze wyko­rzy­sta­nie pomp cie­pła do celów grzew­czych, poni­żej przed­sta­wiono podział, wła­śnie ze względu na takie wyko­rzy­sta­nie:
• pompy cie­pła sprę­żar­kowe napę­dzane sil­ni­kiem elek­trycz­nym i gazo­wym
• pompy cie­pła absorp­cyjne i adsorp­cyjne zasi­lane gazem

Pompy sprę­żar­kowe można podzie­lić na :
• pompy z bez­po­śred­nim odpa­ro­wa­niem (czyn­nik chłod­ni­czy w sprę­żarce jest jed­no­cze­śnie cie­czą nisko­krzep­nącą w obiegu dol­nego źró­dła pompy cie­pła)
• pompy z pośred­nim odpa­ro­wa­niem (cie­pło z dol­nego źró­dła odbie­rane jest od cie­czy nisko­krzep­ną­cej w wymien­niku cie­pła przez czyn­nik chłod­ni­czy)

Dolne grun­towe źró­dła pomp cie­pła z pośred­nim odpa­ro­wa­niem można podzie­lić na:
• pio­nowe grun­towe wymien­niki cie­pła
• poziome grun­towe wymien­niki cie­pła
• koszowe grun­towe wymien­niki cie­pła

Jakim aktom praw­nym pod­le­gają insta­la­cje grzew­cze wyko­rzy­stu­jące tech­no­lo­gie pomp cie­pła?

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. (Dz.U. nr 92/2004, poz. 880 z późn. zmianami).
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz 1229)
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz.1657)

Jakie są kolejne etapy robót geo­lo­gicz­nych wyko­ny­wa­nych w celu zain­sta­lo­wa­nia pompy cie­pła?

Zgodnie z obowiązującą Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 (Dz. U. Nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami, wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości do 100 m, w celu zainstalowania pionowych, gruntowych wymienników ciepła, jest tzw. robotą geologiczną. W przypadku odwiertów powyżej 100 m, dodatkowo stosuje się przepisy Rozporządzenia z dnia 16 lutego 2012r. W sprawie planów ruchu zakładu

górniczego (Dz.U.12.372). Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi w celu instalacji pompy ciepła niezbędne jest:

 • opracowanie projektu robót geologicznych
 • zgłoszenie projektu właściwemu organowi administracji geologicznej oraz zgłoszenie prac wiertniczych
 • w przypadku wykonywania odwiertów powyżej 100 m, należy sporządzić plan ruchu zakładu górniczego i przedłożyć do do zaopiniowania właściwemu organowi administracji górniczej
 • przeprowadzenie właściwych prac wiertniczych i instalacyjnych
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do właściwego organu administracji geologicznej

Jakie są korzyści i wady zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła stanowi wielofunkcyjne, nowoczesne rozwiązanie, które pozwala ogrzewać w okresie zimowym i chłodzić latem. System może dodatkowo działać jako rekuperator w systemie klimatyzowania. Jest to jeden z najtańszych sposobów ogrzewania budynków w eksploatacji. Zastosowanie rozwiązania pompy ciepła jest kilkakrotnie tańsze od rozwiązania olejowego, około 2 razy tańsze od gazu i może być tańsze od węgla.
Należy pamiętać, że jest to droga inwestycja o długiej stopie zwrotu, jednak stanowi ona rozwiązanie proekologiczne, tzw. czyste ogrzewanie, które pozwala znacznie zmniejszyć emisję CO2! Obecne wymogi i zaostrzenia w emisjach CO2, które nakłada Unia Europejska, zwiększają szanse dla pomp ciepła jako rozwiązania pospolitego.
Zadzwoń do nas Extraseo.pl