Geo­dezja 

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska ofe­ruje Pań­stwu usługi  nie tylko z zakresu geo­lo­gii, ale także w zakre­sie obsługi geo­de­zyj­nej.

Współ­pra­cu­jemy z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi, upraw­nio­nymi geo­de­tami, któ­rzy podob­nie jak Pra­cow­nicy GGS-Projekt zdo­by­wali doświad­cze­nie w reno­mo­wa­nych fir­mach w całej Pol­sce.  Kła­dziemy nacisk na kom­plek­so­wość, wysoką jakość wyko­ny­wa­nych usług oraz rze­tel­ność w reali­za­cji prac geo­lo­gicz­nych i geo­de­zyj­nych.

Ofe­ru­jemy mię­dzy innymi::

  • Pomiary sytu­acyjno — wyso­ko­ścioweSpo­rzą­dza­nie oraz aktu­ali­za­cję map zasad­ni­czych  do celów pro­jek­to­wych
  • Pomiary do celów pro­jek­to­wych i inwen­ta­ry­za­cyj­nych
  • Doku­men­ta­cje do celów praw­nych
  • Pomiary geo­de­zyjne powy­ko­naw­cze budyn­ków i budowli
  • Cyfry­za­cję zaso­bów geo­de­zyj­nych i kar­to­gra­ficz­nych
  • Tycze­nie budyn­ków i budowli, przy­łą­czy i sieci uzbro­je­nia terenu
  • Podział i sca­le­nie nie­ru­cho­mo­ści

 

GGS-Projekt to

Kom­plek­sowa obsługa inwe­sty­cji!

Kartografia 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­na­nie opra­co­wań kar­to­gra­ficz­nych oraz cyfry­za­cję map geo­lo­gicz­nyc hydro­ge­olo­gicz­nych oraz zło­żo­wych. Nasz zespół dys­po­nuje kwa­li­fi­ka­cjami umoż­li­wia­ją­cymi obsługę zarówno pro­gra­mów CAD-owskich (m.in. Auto­CAD 2D 3D + nakładka gór­ni­cza Geo­lisp , Micro­Sta­tion), jak i śro­do­wi­ska GIS (m.in. Arc­GIS, Geo­Me­dia Pro­fes­sio­nal, Quan­tum GIS (QGIS)). Nasze umie­jęt­no­ści potwier­dzają zarówno prze­byte szko­le­nia, zdo­byte cer­ty­fi­katy, jak i pozy­tyw­nie zaopi­nio­wane opra­co­wa­nia.

Canon iPF825

Nie­za­stą­piona w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych zasto­so­wa­niach CAD i GIS. Ta wiel­ko­for­ma­towa dru­karka z dwoma podaj­ni­kami papieru, obsłu­gu­jąca nośniki o sze­ro­ko­ści do 44 cali pozwala cie­szyć się dosko­nałą jako­ścią, wszech­stron­no­ścią i nie­sa­mo­wi­tymi pręd­ko­ściami.

Na wypo­sa­że­niu posia­damy rów­nież urzą­dze­nie umoż­li­wia­jące ska­no­wa­nie doku­men­ta­cji for­matu A0+ (40” obszar ska­no­wa­nia) z roz­dziel­czo­ścią optyczną 600 dpi, które sta­nowi  ide­alne roz­wią­za­nie dla branży CAD/GIS.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl