Badanie gruntu

Wyko­nu­jemy odwierty geologiczne/geotechniczne, bada­nia labo­ra­to­ryjne prób wody i grun­tów oraz bada­nia polowe: sondowanie CPTU/CPT, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT. Dodat­kowo wyko­nu­jemy bada­nia nawierzchni oraz mie­sza­nek mineralno-asfaltowych.

Wyko­nu­jemy:

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

Nasza firma wno­sząc na rynek usługi naj­wyż­szej jako­ści, ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śle­nia przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego.

Posia­damy zespół geo­lo­gów upraw­niony do pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia kat.: XI, XII, XIII, IV, V, VII.  

Prace tere­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up (odwierty do głębokości 40 m), wiertnicy gąsienicowej H16G (odwierty do głębokości 30 m), prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m oraz sondy CPT/CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT. Szcze­gól­nie przy­dat­nym narzę­dziem jest prób­nik RKS dzięki któ­remu otrzy­mu­jemy próbę o nie­znacz­nie naru­szo­nej struk­tu­rze co pozwala na prze­pro­wa­dze­nie bar­dzo szcze­gó­ło­wych badań gruntu. 

W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych badań gruntu, w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia inwe­sty­cji oraz wyma­gań inwe­stora, spo­rzą­dzane są opi­nie geo­tech­niczne, pro­jekty geo­tech­niczne, doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego bądź doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie.

Pro­wa­dzimy bada­nia i wyko­nu­jemy zle­ce­nia na tere­nie całej Pol­ski, w szcze­gól­no­ści Śląsk, m.in.: Będzin, Bytom, Tar­now­skie Góry, Cho­rzów, Cze­ladź, Czę­sto­chowa, Dąbrowa Gór­ni­cza, Gli­wice, Kato­wice, Łazy, Mysz­ków, Olkusz, Pie­kary Ślą­skie, Ruda Ślą­ska, Sie­mia­no­wice, Sie­wierz, Sosno­wiec, Świę­to­chło­wice, Tar­now­skie Góry, Zabrze, Zawier­cie, Miko­łów, Żory, Mysło­wice.

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach projektu

Powierzchnia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych wciąż się zmniejsza. Składnia inwestorów do zakupu nieruchomości, na których w przeszłości prowadzono działalność przemysłową. Tereny poprzemysłowe choć zlokalizowane w atrakcyjnych częściach miast, mogą być zanieczyszczone.

W związku z tym oferujemy naszym Klientom audyt środowiskowy w połączeniu z badaniami geotechnicznymi gruntu

Dzięki tej kompleksowej usłudze Klient ma możliwość weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz oszacowania ryzyka i kosztów ewentualnej remediacji.

 

 

Pracujemy na terenie całej Polski i obsługujemy województwa : dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Oferta pdf do pobrania

Przykładowe referencje

Wyko­nu­jemy bada­nia labo­ra­to­ryjne prób wody i grun­tów.

Potrzebujesz nas? Zadzwoń!

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu?

Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów:
• Stop­nia zagęsz­cze­nia ID
• Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS

Sto­pień zagęsz­cze­nia gruntu (ID)

Wyraża natu­ralny stan gruntu utwo­rzony i zagęsz­czony przez naturę. Para­metr ten doty­czy tylko i wyłącz­nie grun­tów nie­spo­istych i zależy od rodzaju gene­tycz­nego gruntu, uziar­nie­nia, kształtu ziarn, wil­got­no­ści oraz poro­wa­to­ści.

W tabeli poni­żej przed­sta­wiono podział grun­tów nie­spo­istych ze względu na ich sto­pień zagęsz­cze­nia wg normy PN-86/B-02480.

Wskaź­nik zagęsz­cze­nia gruntu(IS)

jest para­me­trem zagęsz­cze­nia gruntu nasy­po­wego, czyli ufor­mo­wa­nego przez czło­wieka. Wyraża się sto­sun­kiem gęsto­ści obję­to­ścio­wej bada­nego gruntu zagęsz­czo­nego na budo­wie (ρ_d) do mak­sy­mal­nej gęsto­ści obję­to­ścio­wej gruntu ozna­czo­nej w labo­ra­to­rium
(ρ_ds) — metoda Proc­tora.
I_S=ρ_d/ρ_ds

War­tość wskaź­nika zagęsz­cze­nia naj­czę­ściej waha się mię­dzy war­to­ścią 0,95–1,00, zda­rzają się przy­padki gdy war­tość ta prze­kra­cza 1,00.

Jakimi meto­dami badamy wskaź­nik zagęsz­cze­nia gruntu oraz sto­pień zagęsz­cze­nia gruntu?

Metody badań wskaź­nika zagęsz­cze­nia oraz stop­nia zagęsz­cze­nia:

 

  • Bada­nia labo­ra­to­ryjne
  • Metoda ta polega na pobra­niu próbki gruntu cylin­drem o zna­nej obję­to­ści.
  • Następ­nie próbkę prze­nosi się do labo­ra­to­rium i ozna­cza masę oraz wil­got­ność.
  • Ważne jest, aby próbkę dobrze zabez­pie­czyć przed utratą wil­got­no­ści.
  • Dodat­kowo w labo­ra­to­rium ozna­czamy mak­sy­malną gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego i wil­got­ność opty­malną Metodą Proc­tora. Porów­nu­jąc dwa para­me­try, czyli gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego z budowy oraz mak­sy­malną gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego uzy­skaną w labo­ra­to­rium otrzy­mu­jemy para­metr IS.
  • Son­do­wa­nie gruntu

 Bada­nie wyko­nu­jemy sondą dyna­miczną SD-10 i polega ono na zli­cza­niu ilość ude­rzeń
na każde 10 cm wpędu sondy. Zasad­ni­czo za pomocą sondy SD-10 okre­ślony jest sto­pień
zagęsz­cze­nia ID, ale korzy­sta­jąc z odpo­wied­niego prze­li­cze­nia empi­rycz­nego uzy­sku­jemy
wskaź­nik zagęsz­cze­nia. Poni­żej podano wzory do wyzna­cze­nia para­me­tru ID oraz IS
na pod­sta­wie bada­nia sondą SD-10.

I_D=0,071+0,429lgN_10
gdzie,
N_10 to ilość ude­rzeń na każde 10 cm wpędu sondy
I_S=0,818/(0,958–0,174I_D )

Bada­nie płytą VSS

Metoda bada­nia płytą VSS służy do okre­śle­nie modu­łów odkształ­ce­nia pod­łoży dro­go­wych. Wyróż­nia się dwa moduły odkształ­ce­nia: pier­wotny (E1) ozna­czony pod­czas pierw­szego obcią­że­nia oraz wtórny (E2) ozna­czony pod­czas powtór­nego obcią­że­nia bada­nej war­stwy. Bada­nie polega na pomia­rze odkształ­ceń pio­no­wych (osia­dań) bada­nej war­stwy pod wpły­wem naci­sku wywie­ra­nego na płytę VSS. Uzy­sku­jąc war­to­ści modu­łów pier­wot­nego i wtór­nego wyli­cza się tzw. wskaź­nik odkształ­ce­nia I0.

I_0=E_2/E_1
Normy PN-S-02205 mówi, że w przy­padku grun­tów dla któ­rych trudne jest wyzna­cze­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS przyj­muje się wskaź­nik odkształ­ce­nia I0 jako para­metr zastęp­czy.

Bada­nie płytą dyna­miczną

W chwili obec­nej nie ma w Pol­sce normy, która opi­suje i dekla­ruje bada­nie dyna­micz­nego modułu Evd płytą dyna­miczną, w związku z czym wyniki nie zawsze sta­no­wią pod­stawę odbioru robót budow­la­nych. Bada­nie płytą dyna­miczną jest bar­dzo szyb­kie i nie wymaga dodat­ko­wego obcią­że­nia, co ma miej­sce w przy­padku bada­nia VSS. Wynik z bada­nia dyna­micz­nego modułu Evd można kore­lo­wać z wtór­nym modu­łem odkształ­ce­nia E2 oraz IS co zostało dokład­nie opi­sane w publi­ka­cji Insty­tutu Badaw­czego Dróg i Mostów:

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tg-152.pdf

Bada­nie płytą dyna­miczną ma bar­dzo wiele zalet, co w przy­padku szyb­kiego tempa budowy daje bar­dzo wiele korzy­ści, ze względu na czas oraz wygodę prze­pro­wa­dze­nia bada­nia.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl