22
WRZ
2017

Badanie płytą VSS

Zasto­so­wa­nie coraz to now­szych mate­ria­łów i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych w budow­nic­twie zmu­sza Inwe­sto­rów do wyko­na­nia odpo­wied­nich badań geo­tech­nicz­nych.

Dzi­siaj kilka słów na temat okre­śla­nia nośno­ści grun­tów płytą sta­tyczną VSS. Bada­nie to naj­czę­ściej wyko­ny­wane jest w pod­ło­żach dro­go­wych, w pod­bu­do­wach.

Cel bada­nia

Okre­śla­nie para­me­trów geo­tech­nicz­nych pod­łoża – okre­śle­nie zagęsz­cze­nia war­stwy nasypu, wery­fi­ka­cja cech odkształ­ce­nio­wych i wytrzy­ma­ło­ścio­wych war­stwy pod­łoża grun­to­wego w odnie­sie­niu do zało­żeń pro­jek­to­wych.

 • Pomiar osia­da­nia gruntu pod wpły­wem obcią­że­nia sta­tycz­nego
 • Wyzna­cza­nie pier­wot­nego modułu odkształ­ce­nia EV1
 • Wyzna­cza­nie wtór­nego modułu odkształ­ce­nia EV2
 • Obli­cza­nie wskaź­nika odkształ­ce­nia gruntu Io
 • Wyzna­cza­nie nośno­ści pod­łoża grun­to­wego

Jak wygląda urzą­dze­nie VSS?

W naszej Pra­cowni wyko­rzy­stu­jemy apa­rat VSS– jed­no­punk­towy. Na pol­skim rynku urzą­dze­nie dostępne jest w dwóch wer­sjach: ana­lo­go­wej i elek­tro­nicz­nej.

W zesta­wie znaj­duje się:

 • Pre­cy­zyjny czuj­nik pomia­rowy - zega­rowy lub elek­tro­niczny w zależ­no­ści od wer­sji - dokład­ność pomiaru 0,01 mm
 • Tele­sko­powy sta­tyw pomia­rowy, alu­mi­niowy z uchwy­tem czuj­nika na końcu belki
 • Nóżki z moż­li­wo­ścią regu­la­cji wyso­ko­ści
 • Urzą­dze­nie obcią­że­niowe o sile naci­sku 100 kN
 • Pompa hydrau­liczna z cylin­drem hydrau­licz­nym
 • Pre­cy­zyjny mano­metr Ø160 mm zamon­to­wany uko­śnie
 • Podwójna skala o zakre­sie 0–250 bar oraz 0–0,8 MN/m2
 • Wąż wyso­ko­ci­śnie­niowy o dłu­go­ści 2 m
 • Płyta obcią­że­niowa Ø300 mm z wbu­do­waną pozio­micą, tune­lem pomia­ro­wym i dol­nym adap­te­rem do cylin­dra hydrau­licz­nego
 • Zestaw trzpieni prze­dłu­ża­ją­cych 530 mm z gór­nym prze­gu­bem kulo­wym z magne­sem

Urzą­dze­nie jest kom­pa­ty­bilne z nor­mami: DIN 18134 (Deter­mi­ning the defor­ma­tion and strength cha­rac­te­ri­stics of soil by the plate loading test)

Wyko­nu­jąc bada­nia płytą VSS ważna jest prze­ciw­waga. W prak­tyce naj­czę­ściej są to: koparka, walec…

Bada­nie VSS

Bada­nie płytą VSS polega na pomia­rze pio­no­wych odkształ­ceń bada­nej war­stwy pod wpły­wem naci­sku sta­tycz­nego.

Zgod­nie ze sztuką obcią­że­nia reali­zuje się sko­kowo, tj. co 0,05 MPa, aż do osią­gnię­cia 350 kPa. Następ­nie doko­nuje się  stop­nio­wego odcią­że­nia (co 0,1 MPa), aby ponow­nie zadać obcią­że­nie.

Pomiaru doko­nuje się w dwóch cyklach.

W wyniku bada­nia uzy­ski­wana jest war­tość modułu odkształ­ce­nia pier­wot­nego E1, wtór­nego E2 oraz wskaź­nika odkształ­ce­nia I0

Plusy i minusy bada­nia płytą VSS

 • bada­nie nie jest krót­kie (min. 1 godz.), ale jest to naj­do­kład­niej­sze bada­nie geo­tech­niczne
 • moż­li­wość scha­rak­te­ry­zo­wa­nia pod­łoża aż do 50 cm poni­żej płyty
 • duży gaba­ryt, ze względu na koniecz­ność uży­cia prze­ciw­wagi w postaci walca lub koparki

Przy­po­mi­namy, że w Naszej Pra­cowni świad­czymy usługi z zakresu hydro­ge­olo­gii i ochrony śro­do­wi­ska, geo­lo­gii zło­żo­wej, geo­tech­niki i geo­lo­gii inży­nier­skiej oraz odna­wial­nych źró­deł ener­gii.  Oferta

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »