Pracownia geologii i ochrony środowiska

GGS-Projekt

ochrona
środowiska

geologia
złożowa

geofizyka

hydrogeologia

geologia
inżynierska

pompy
ciepła

odwierty
geologiczne

pozwolenia
wodnoprawne

obsługa
budów

badania
gruntu

GGS-Projekt

O nas

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. sta­nowi mobilny, prężny zespół geo­lo­gów z dużym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, doku­men­to­wa­nia, dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi. Nasza firma chce wnieść na rynek  usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Uczci­wość to dla nas pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie pro­jektu na każ­dym eta­pie jego reali­za­cji.

Rdze­niem firmy są wykwa­li­fi­ko­wani, upraw­nieni geo­lo­dzy posia­da­jący zasoby wie­dzy i doświad­cze­nie prze­kła­da­jące się na pro­fe­sjo­na­lizm wyko­ny­wa­nej pracy.

Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług.Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuki inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy poprzez trans­fer inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które umoż­li­wią pod­ję­cie przez firmę nowych wyzwań. Cią­głe poszu­ki­wa­nie i wdra­ża­nie  efek­tyw­niej­szych spo­so­bów reali­za­cji zobo­wią­zań firmy ma na celu opty­malne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów mate­ria­ło­wych oraz wie­dzy i moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków.

Dlaczego warto wybrać GGS-projekt ?

Doświadczenie

Sprawdź nasze doświadczenie

Rzetelność

Zweryfikuj naszą wiarygodność

Nowoczesność

Sprawdzone rozwiązania i nowoczesny sprzęt

Pasja

Łączymy pracę z pasją

usługi geologiczne

geotechnika

odwierty geologiczne

pozwolenia wodnoprawne

hydrogeologia

Badania gruntów i wód

obsługa budów

Geofizyka

Sondowanie CPTu

geologia złożowa | petrografia

pompy ciepła

ochrona środowiska

GGS-Projekt

Wiedza i doświadczenie

Nasz Zespół posiada upraw­nie­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa nia kat. II-1396,  V-1817, VII– 1703 oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI-0189, XI-0184, XI-0188 oraz XII-0172, XII-0173 nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa. Posia­damy doświad­cze­nie w róż­nych dzie­dzi­nach Nauk o Ziemi, zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług. Sta­no­wimy pręż­nie dzia­ła­jący zespół ofe­ru­jący Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach.

Pra­cow­nia GGS-Projekt obsłu­guje Klien­tów na tere­nie całej Pol­ski, lokal­nie Klien­tów z regionu Śląsk, głów­nie z miast takich jak: Będzin, Bytom, Tar­now­skie Góry, Cho­rzów, Cze­ladź, Czę­sto­chowa, Dąbrowa Gór­ni­cza, Gli­wice, Kato­wice, Łazy, Mysz­ków, Olkusz, Pie­kary Ślą­skie, Ruda Ślą­ska, Sie­mia­no­wice, Sie­wierz, Sosno­wiec, Świę­to­chło­wice, Tar­now­skie Góry, Zabrze, Zawier­cie, Miko­łów, Żory, Kraków, Wieliczka, Opole, Wrocław, .

wykonanych odwiertów

wykonanych dokumentacji

zadowolonych

pozytywnych opini

Strategia

Rozwój & innowacyjność rozwiązań

  • Dysponujemy wiedzą, unikalnym zespołem oraz profesjonalnym sprzętem, który stale wzbogacamy
  • Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, złożowych
  • W swojej pracy łączymy tradycyjną wiedzę i z nowoczesnymi rozwiązaniami

Kompleksowość

Współpraca z Naszą firmą zapewni Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę geologiczną i geotechniczną opartą na indywidualnym zrozumieniu potrzeb klienta.

Jakość

Wnosimy na rynek usługi o najwyższej jakości. Gwarantem jakości jest wieloletnie doświadczenie pracowników oraz ich nieustanny rozwój.

satysfakcja klienta

credo GGS-Projekt to dbałość o zadowolenie klientów, dlatego usługi dopasowane są do indywidulanych potrzeb klient a współpraca przebiega w przyjaznych warunkach.

wsparcie

Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, na bieżąco rozwiązujemy problematyczne kwestie oraz udzielamy wsparcia po zakończeniu współpracy.

GGs-Projekt

Zobacz jak pracujemy

Nasz zespół

Trzonem naszej firmy są młodzi ludzie, pracujący z przyjemnością i dużym zaangażowaniem. Pasja i pozytywne nastawienie do życia przekłada się na bardzo wysoką jakość realizowanych usług i efektywność działania. Wiedza jest wartością, którą przekazuje się dalej, dlatego nasz zespół dzieli się swoim doświadczeniem w postaci doradztwa zawodowego. 

Łukasz Gąsior

Łukasz Gąsior

Prezes zarządu

lukaszgasior@ggsprojekt.pl

Monika Gąsiorek-Sitek

Monika Gąsiorek-Sitek

Kierownik biura zarządu

monikagasiorek@ggsprojekt.pl

Monika Szuba

Monika Szuba

Geolog ds. środowiska Hydrogeolog

monikastania@ggsprojekt.pl 

Agata Bajer

Agata Bajer

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej i geo­tech­niki

agatabajer@ggsprojekt.pl 

Konrad Sitek

Konrad Sitek

Kierownik działu hydrogeologii i geologii, spe­cja­li­sta ds. wiert­nic­twa

konradsitek@ggsprojekt.pl

Dorota Nagrodzka

Dorota Nagrodzka

hydro­ge­olog, geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej

dorotanagrodzka@ggsprojekt.pl

 

Maciej Skrzypczak

Maciej Skrzypczak

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej, geo­log zło­żowy, geo­tech­nik,


maciekskrzypczak@ggsprojekt.pl

 

Oleh Rybak

Oleh Rybak

Geolog dokumentator

oleh.rybak@ggsprojekt.pl

Mariusz Wawrzaszek

Mariusz Wawrzaszek

Młodszy geolog, wiertacz

mariusz.wawrzaszek@ggsprojekt.pl

MAREK MOROŃ

MAREK MOROŃ

geotechnik, geolog dozoru, wiertacz

biuro@ggslab.pl 

To miejsce czeka na Ciebie

To miejsce czeka na Ciebie

Specjalizacja

rekrutacja@ggsprojekt.pl

To miejsce czeka na Ciebie

To miejsce czeka na Ciebie

Specjalizacja

rekrutacja@ggsprojekt.pl

GGS-Projekt

Nasz Blog

OFERTA PRACY NA STANOWISKU: GEOTECHNIK/LABORANT

OFERTA PRACY NA STANOWISKU: GEOTECHNIK/LABORANT Poszukiwany geotechnik/laborant z minimum rocznym doświadczeniem w badaniach geotechnicznych i obsłudze inwestycji budowlanych na terenie województwa śląskiego.     Oferujemy: Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na...

czytaj dalej

Badania geologiczne – Bielsko- Biała

Miło patrzeć na realizowane projekty deweloperskie, które wspieramy świadcząc usługi geologiczne.  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę rozpoznajemy warunki gruntowe odwiertami geologicznymi, sondowaniami statycznymi CPTU, sondowaniami dynamicznymi. Wyniki prac...

czytaj dalej

Sondowania statyczne sondą CPT(U) – Gdańsk

Świadczymy usługi na terenie całej Polski, gwarantując wysoką dyspozycyjność oraz profesjonalne podejście przy każdym zleceniu. Współpracujemy z klientami z wielu branż. Tym razem odwiedziliśmy piękny Gdańsk i wykonaliśmy sondowania statyczne CPTU pod obiekt liniowy....

czytaj dalej

Geologiczna i geotechniczna obsługa budów

GGS Projekt specjalizuje się w geologicznej obsłudze budów oraz nadzorze geotechnicznym. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych. GGS-Projekt Laboratorium Geotechniczne oferuje...

czytaj dalej

Zmiana pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi poprzez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzenia ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy art. 16 ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963), zgodnie z którym zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi , z uwzględnieniem wprowadzenia ścieków z przelewów...

czytaj dalej

Masz pytania?

Napisz a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i dobrać odpowiednią usługę.

Pobierz naszą ulotkę i zapoznaj się z zakresem świadczonych przez nas usług. 

GGS-PROJEKT oferta

Zgoda

Zadzwoń do nas Extraseo.pl