Geologia złożowa

Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych. Udostępnianie złoża powinno mieć sens ekonomiczny, a dokumentowanie złóż kopalin powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowości, z uwzględnieniem optymalnego wariantu racjonalnego wykorzystania zasobów złoża, w szczególności poprzez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej oraz kopalin towarzyszących.

Prowadzimy kompleksowy consulting oraz wykonawstwo w zakresie przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopaliny ze złóż. Nasz zespół dysponuje niezbędnym doświadczeniem oraz wymaganymi uprawnieniami nadanymi przez Ministra Środowiska (kat. II- 1396).

Oferujemy Państwu:

 • dokumentowanie i badanie złóż kopalin i surowców
 • wykonywanie projektów badań geologicznych złóż oraz dokumentacji geologicznych złóż węgla kamiennego, brunatnego, rud i surowców skalnych
 • wykonywanie projektów zagospodarowania złóż kopalin,
 • wykonywanie wycen informacji geologicznej
 • dokumentowanie wierceń geologicznych
 • dozór i kierowanie robotami geolog
 • wykonywanie opracowań kartograficznych i cyfrowanie map pokładowych

NASZE REALIZACJE

Na przestrzeni kilkuletniej działalności Zespół GGS Projekt wykonał projekty oraz dokumentacje geologiczne zgodnie z art.1 punkt 1 i 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981). Pod okiem naszych uprawnionych geologów, posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 50, pkt 2, pkt 1 i 2, powstawały strategiczne dla kraju projekty i dokumentacje geologiczne.

2017 rok-Dokumentacja geologiczna badawczego otworu wiertniczego G4 SDJ w złożu węgla kamiennego „Silesia-Dankowice-Jawiszowice” w obszarze koncesyjnym „Jawiszowice” Więcej >

2017 rok- obsługa geologiczna przy wier­ce­niu z powierzchni otworu badaw­czego „Gostyń 4”. Ze szczegółami można zapoznać się na naszym blog Blog >

Wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopaliny ze złoża węgla kamiennego “Studzienice1”.

Sporządzenie Projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Studzienice 1” na lata 2018 – 2055.

W 2014 i 2016 roku GGS-Projekt jako członek Zespołu Badawczego na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. wykonał następujące opracowania

 • Dostosowanie „Zasad prowadzenia robót górniczych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. w warunkach zagrożenia wodnego” do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Zasady monitoringu wód podziemnych
  i powierzchniowych w rejonie oddziaływania kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

Wykonanie dodatku  nr 2 do Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „CZECZOTT-POLE ZACHÓD” w kategoriach B,C1,C2 oraz dodatku nr 4 do Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „MIĘDZYRZECZE” w kat. C2 na zlecenie STUDZIENICE SP. Z O.O. Nasza Pracowania zajmowała się zarówno merytoryczną, jak i techniczną stroną wykonawstwa załączników graficznych do Dokumentacji geologicznej „Studzienice 1”, jak i Dodatku nr 2 – prace zostały wykonane w technice cyfrowej z zastosowaniem programu AutoCad. Dokumentacja spełniła wszystkie wymogi i wytyczne Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Sporządzona przez nas dokumentacja, tj. Mapy lokalizacyjne, sytuacyjno-wysokościowe, jak i Mapy geośrodowiskowe Dokumentacji geologicznej oraz Dodatków, zostały zweryfikowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, pod względem merytorycznym, poprawności wprowadzonych granic, zastosowanych układów współrzędnych, czytelności map, wykorzystanych zasobów, jak i technicznych wytycznych.

W listopadzie 2016 na zlecenie LW BOGDANKA Nasz Zespół zakończył projekt polegający na sporządzeniu:

 • dokumentacji geologicznej badawczego otworu wiertniczego “OS-4 BIS” w złożu węgla kamiennego “Ostrów” dla LW Bogdanka S.A.
 • dokumentacji geologicznej badawczego otworu wiertniczego OS-4 w złożu węgla kamiennego “Ostrów” ” dla LW Bogdanka S.A.
 • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i gazowej dla potrzeb głębienia “Szybu S3.1” w złożu węgla kamiennego “Ostrów” LW Bogdanka S.A. Szczegóły >

W 2016 roku wykonaliśmy na zlecenie Kompani Węglowej S.A. Oddział KWK „Ziemowit”- obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. KWK PIAST-ZIEMOWIT– zadanie, polegające na: „Dostosowaniu zapisów Dokumentacji geologicznej złoża „IMIELIN PÓŁNOC” do wymogów „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża…” z 15 lipca 2015 roku. Zespół, posiadający pełne kwalifikacje, zgodne z Ustawą Prawo Geologiczne i górnicza z dn. 9 czerwca 2011 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii, dokonał pełnej, merytorycznej oceny części tekstowej, graficznej i tabelarycznej dokumentacji złoża pod kątem zgodności zapisów, umieszczonych w każdej części i każdym załączniku z przedmiotowym rozporządzeniem.  (Wprowadzona aktualizacja nie wygenerowała zmian dokonanych w dokumentacji obliczeniach wielkości zasobów bilansowych i pozabilansowych kopaliny). Oprócz ww. zmian aktualizacyjnych nasz Zespół dokonał korekty w załącznikach mapowych części graficznej dokumentacji.

 W 2015 roku zrealizowaliśmy pełną ścieżkę prawną, zgodną z Prawem geologicznym i górniczym, dot. uzyskania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego „STASIOLAS 1”. Nasza praca obejmowała następujące etapy:

Wykonanie Projektu Robót Geologicznych na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego (piasków) na działce nr 245/2 w miejscowości Stasiolas, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, w woj. łódzkim wraz z wykonaniem otworów wiertniczych niezbędnych do udokumentowania złoża o powierzchni 2 ha –otworów wiertniczych i oznaczeń laboratoryjnych.

 1. W związku z zakwalifikowaniem ww. przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałujące na środowisko nasza pracownia sporządziła Kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków) na działce nr 245/2 w miejscowości Stasiolas, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, w woj. łódzkim.
 2. Ostatnim etapem naszych prac było sporządzenie dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Stasiolas 1” w kategorii C1.

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Poświadczenia

Rze­tel­ność i facho­wość naszej firmy w dzie­dzi­nie wiert­nic­twa potwier­dzone są POŚWIADCZENIAMI od naszych dotych­cza­so­wych klien­tów. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z wybra­nymi z nich.

Do czego upraw­nia posia­da­nie kon­ce­sji geo­lo­gicz­nej?

Kon­ce­sja upraw­nia poten­cjal­nego przed­się­biorcę do dzia­ła­nia w ozna­czo­nej prze­strzeni. W prak­tyce ozna­cza to, iż wszel­kie czyn­no­ści okre­ślone w kon­ce­sji mogą być wyko­ny­wane w prze­strzeni ogra­ni­czo­nej obsza­rem  gór­ni­czym.

Czym różni się teren gór­ni­czy od obszaru gór­ni­czego?

Obszar gór­ni­czy sta­nowi prze­strzeń, w któ­rej przed­się­biorca jest upraw­niony do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści zgod­nej z daną kon­ce­sją, nato­miast  teren gór­ni­czy to prze­wi­dy­wana prze­strzeń moż­li­wych nega­tyw­nych oddzia­ły­wań zwią­za­nych z robo­tami gór­ni­czymi  zakładu gór­ni­czego.

Czym jest kon­ce­sja i kiedy jest wyma­gana?

Kon­ce­sję sta­nowi akt admi­ni­stra­cyjny, który upo­waż­nia dany pod­miot – przed­się­biorcę do pro­wa­dze­nia ści­śle okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści w okre­ślo­nych ramach cza­so­wych. Kon­ce­sja doty­czy wielu dzie­dzin geo­lo­gii, a ści­ślej poszu­ki­wa­nia, roz­po­zna­wa­nia i wydo­by­wa­nia kopa­lin ze złóż, jak rów­nież pod­ziem­nego bez­zbior­ni­ko­wego maga­zy­no­wa­nia sub­stan­cji, pod­ziem­nego skła­do­wa­nia odpa­dów oraz pod­ziem­nego skła­do­wa­nia dwu­tlenku węgla. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo  Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) ści­śle okre­śla co powi­nien zawie­rać wnio­sek kon­ce­syjny skła­dany przed przed­się­biorcę ‚który chce pro­wa­dzić dzia­łal­ność w w/w zakre­sie.

Co powi­nien zawie­rać wnio­sek o udzie­le­nie kon­ce­sji?

Każdy wnio­sek o udzie­le­nie kon­ce­sji zawsze powi­nien okre­ślać:

 • stan prawny nie­ru­cho­mo­ści, w gra­ni­cach któ­rej ma być wyko­ny­wana dzia­łal­ność
 • prawo wnio­sko­dawcy do nie­ru­cho­mo­ści
 • czas, na jaki kon­ce­sja ma być przy­znana
 • środki jakimi wnio­sko­dawca dys­po­nuje w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia przed­się­wzię­cia
 • obszary chro­nione przy­rody i zabyt­ków, obszary pod­le­ga­jące szcze­gól­nej ochro­nie
 • spo­soby eli­mi­na­cji ujem­nego oddzia­ły­wa­nia dzia­łal­no­ści na śro­do­wi­sko

Dla róż­nego rodzaju przed­się­wzięć i dzia­łal­no­ści pod­le­ga­ją­cej wymo­gom kon­ce­sji prawo szcze­gó­łowo okre­śla dodat­kowe wyma­ga­nia.

W przy­padku kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie złoża kopa­liny do wnio­sku należy dołą­czyć 2 egzem­pla­rze PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH.

W przy­padku kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż  wnio­sek o udzie­le­nie kon­ce­sji powi­nien dodat­kowo okre­ślać:

 • złoże kopa­liny, która ma sta­no­wić przed­miot wydo­by­cia
 • wiel­kość i spo­sób zamie­rzo­nego wydo­by­cia
 • sto­pień zamie­rzo­nego wyko­rzy­sta­nia zaso­bów złoża, zarówno kopa­liny głów­nej, jak i towa­rzy­szą­cych i współ­wy­stę­pu­ją­cych
 • okre­śle­nie gra­nic obszaru i terenu gór­ni­czego na tle podziału tery­to­rial­nego kraju
 • należy okre­ślić warunki geo­lo­giczne i hydro­ge­olo­giczne wydo­by­cia.

Do w/w wnio­sku należy rów­nież dołą­czyć dowód ist­nie­nia PRAWA DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ oraz KOPIĘ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNĄ.

W celu uzy­ska­nia prawa do korzy­sta­nia z infor­ma­cji geo­lo­gicz­nej należy spo­rzą­dzić doku­ment –  wycenę infor­ma­cji geo­lo­gicz­nej, która dokład­nie okre­śla z jakich infor­ma­cji zamie­rzamy korzy­stać i ile te infor­ma­cje będą nas kosz­to­wały. Poprzez infor­ma­cje rozu­miemy dane geo­lo­giczne, czyli wszel­kie opra­co­wa­nia m.in. pro­jekty prac geo­lo­gicz­nych (zgod­nie z obo­wią­zu­jącą Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo  Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn.zm.) są to pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych), doku­men­ta­cje geo­lo­giczne, jak rów­nież dane z otwo­rów wiert­ni­czych. Spo­sób spo­rzą­dza­nia wycen infor­ma­cji geo­lo­gicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 20 grud­nia 2011 r. w spra­wie korzy­sta­nia z infor­ma­cji geo­lo­gicz­nej za wyna­gro­dze­niem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724).

Jeśli cho­dzi o wspo­mniany dowód ist­nie­nia zatwier­dzo­nej doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej, cho­dzi tu o doku­men­ta­cję która została stwo­rzona po zre­ali­zo­wa­niu zało­żeń pro­jek­to­wych (PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH) poczy­nio­nych na potrzeby kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie złóż kopa­lin. W związku z powyż­szym uzy­ska­nie kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie kopa­liny może sta­no­wić natu­ralną kon­se­kwen­cję uprzed­nio uzy­ska­nej kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie złóż kopa­lin. Jeśli przed­się­biorca uzna, że posiada wystar­cza­jące infor­ma­cje i dane geo­lo­giczne oraz przed­stawi dowód prawa do korzy­sta­nia z tych infor­ma­cji, może sta­rać się od razu o kon­ce­sję na wydo­by­wa­nie złóż kopa­lin.

Przed­się­biorca jest rów­nież zobli­go­wany do dołą­cze­nia PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZŁOŻA, który okre­śla wyma­ga­nia w zakre­sie racjo­nal­nej gospo­darki zło­żem kopa­liny. Spo­sób spo­rzą­dza­nia PZZ okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 24 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań doty­czą­cych pro­jek­tów zago­spo­da­ro­wa­nia złóż (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 511).

Jaki organ wydaje kon­ce­sję?

Organ wyda­jący kon­ce­sję zależy od rodzaju zamie­rzo­nej dzia­łal­no­ści, od rodzaju kopa­liny, od ilo­ści wydo­by­wa­nej kopa­liny oraz od metody jej wydo­by­wa­nia ze złoża.

Kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie, wydo­by­wa­nie kopa­lin obję­tych wła­sno­ścią gór­ni­czą okre­ślo­nych w art. 10 ust.1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo  Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.), dodat­kowo wydo­by­wa­nie kopa­lin znaj­du­ją­cych się w gra­ni­cach obsza­rów mor­skich Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, bez­zbior­ni­kowe
maga­zy­no­wa­nie sub­stan­cji,  pod­ziemne skła­do­wa­nie odpa­dów oraz pod­ziem­nego skła­do­wa­nia dwu­tlenku węgla udziela Mini­ster Śro­do­wi­ska.

W przy­padku złóż wód lecz­ni­czych, wód ter­mal­nych i sola­nek ( obję­tych wła­sno­ścią gór­ni­czą) oraz złóż kopa­lin obję­tych pra­wem wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie kopa­lin ze złóż udziela mar­sza­łek woje­wódz­twa.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo  Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn.zm.)
art. 10 ust.1
…Złoża węglo­wo­do­rów, węgla kamien­nego, metanu wystę­pu­ją­cego jako kopa­lina
towa­rzy­sząca, węgla bru­nat­nego, rud metali z wyjąt­kiem dar­nio­wych rud żelaza,
metali w sta­nie rodzi­mym, rud pier­wiast­ków pro­mie­nio­twór­czych, siarki rodzi­mej,
soli kamien­nej, soli pota­so­wej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhy­drytu,
kamieni szla­chet­nych, bez względu na miej­sce ich wystę­po­wa­nia,
są objęte wła­sno­ścią gór­ni­czą…

Czym jest wła­sność gór­ni­cza i kto ją usta­na­wia?

Zgod­nie z zapi­sem w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze, z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn.zm.), prawo wła­sno­ści gór­ni­czej przy­na­leży do Skarbu Pań­stwa.

Warto nad­mie­nić, że kopa­liny podzie­lone wg obo­wią­zu­ją­cego Prawa Geo­lo­gicz­nego i Gór­ni­czego na objęte wła­sno­ścią gór­ni­czą oraz nie­ob­jęte wła­sno­ścią gór­ni­czą, odpo­wia­dają sta­remu podzia­łowi kopa­lin zgod­nie z Pra­wem Geo­lo­gicz­nym i Gór­ni­czym z 1994 roku, na kopa­liny pod­sta­wowe i pospo­lite.

Kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie kopa­lin ze złóż, jeśli obszar złoża nie prze­kra­cza 2 ha, wydo­by­cie kopa­liny nie prze­kro­czy 20 000 m3 rocz­nie oraz wydo­by­cie pro­wa­dzone jest metodą odkryw­kową bez uży­cia środ­ków strza­ło­wych udziela Sta­ro­sta. Udzie­le­nie kon­ce­sji przez sta­ro­stę wymaga opi­nii mar­szałka woje­wódz­twa.

Dodat­kowo w okre­ślo­nych przy­pad­kach przy wyda­wa­niu kon­ce­sji wyma­gane są opi­nie poszcze­gól­nych orga­nów admi­ni­stra­cji. W przy­padku udzie­la­nia kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie rud pier­wiast­ków, pod­ziemne skła­do­wa­nie odpa­dów pro­mie­nio­twór­czych, wymaga opi­nii Pre­zesa Pań­stwo­wej Agen­cji Ato­mi­styki. W przy­padku wydo­by­wa­nia kopa­lin z grun­tów pod wodami śród­lą­do­wymi oraz z obsza­rów zagro­żo­nych powo­dzią udzie­le­nie kon­ce­sji wymaga uzgod­nie­nia z orga­nem odpo­wie­dzial­nym za utrzy­ma­nie wód oraz opi­nii wła­ści­wego organu do wyda­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego. (czyt. pyt. Kto wydaje pozwo­le­nie
wod­no­prawne?) W przy­padku udzie­le­nia kon­ce­sji na kopa­liny z art.10 ust.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo  Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz bez­zbior­ni­kowe maga­zy­no­wa­nie sub­stan­cji wyma­gane jest uzgod­nie­nie z mini­strem ds. gospo­darki.

Poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie złoża kopa­liny wymaga opi­nii wójta (bur­mi­strza, pre­zy­denta mia­sta), nato­miast wydo­by­wa­nie kopa­lin ze złóż wymaga uzgod­nie­nia z wój­tem (bur­mi­strzem, pre­zy­den­tem mia­sta).

Na jaki czas wyda­wana jest kon­ce­sja?

Kon­ce­sja wyda­wana jest na okres, nie krót­szy niż 3 lata i nie dłuż­szy niż 50 lat. Prawo prze­wi­duje moż­li­wość udzie­le­nia kon­ce­sji na krót­szy okres niż 3 lata, jeśli przed­się­biorca złoży taki wnio­sek.

Czym jest pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia złoża i w jakim celu się go wyko­nuje?

Obo­wią­zek załą­cze­nia pro­jektu zago­spo­da­ro­wa­nia złoża do wnio­sku kon­ce­syj­nego nie doty­czy kon­ce­sji udzie­la­nych przez Sta­ro­stę. W związku z tym, orga­nem wła­ści­wym do zatwier­dze­nia pro­jektu zago­spo­da­ro­wa­nia złoża w zależ­no­ści od rodzaju kopa­liny może być Mini­ster Śro­do­wi­ska lub mar­sza­łek woje­wódz­twa.

 

Jaki organ zatwier­dza pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia złóża (PZZ)?

Obo­wią­zek załą­cze­nia pro­jektu zago­spo­da­ro­wa­nia złoża do wnio­sku kon­ce­syj­nego nie doty­czy kon­ce­sji udzie­la­nych przez Sta­ro­stę. W związku z tym, orga­nem wła­ści­wym do zatwier­dze­nia pro­jektu zago­spo­da­ro­wa­nia złoża w zależ­no­ści od rodzaju kopa­liny może być Mini­ster Śro­do­wi­ska lub mar­sza­łek woje­wódz­twa.
Zadzwoń do nas Extraseo.pl