09
SIE
2017

Współpraca z Przedsiębiorstwem Górniczym “SILESIA” Sp. z o.o.

Posted By :
Comments : Off

Miło nam poin­for­mo­wać, że Pra­cow­nia GGS-Projekt ma na swoim kon­cie kolejny duży pro­jekt  — dozór geo­lo­giczny przy wier­ce­niu otworu geo­lo­gicz­nego wiert­ni­czego, badaw­czego. Tym razem prace wyko­ny­wa­li­śmy przy otwo­rze G4 SDJ . Otwór był wier­cony z powierzchni o dłu­go­ści 800 m  celem roz­po­zna­nia złoża węgla kamien­nego Sile­sia Dan­ko­wice Jawi­szo­wice na obsza­rze kon­ce­syj­nym złoża węgla kamien­nego Jawi­szo­wice.

Zle­ce­nie wyko­na­li­śmy wspól­nie z Przed­się­bior­stwem Pro­jek­tów Gór­ni­czych i Wier­ceń Geo­lo­gicz­nych DMM Sp. z o.o  na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Gór­ni­czego „SILESIA” Sp. z o.o.

 

Zakres naszych obo­wiąz­ków:

 

  1. Pro­fi­lo­wa­nie rdze­nia wiert­ni­czego pod wzglę­dem lito­lo­gicz­nym
  2. Kon­trola chro­no­me­trażu i tech­no­lo­gii wier­ce­nia otworu
  3. Doko­ny­wa­nie pomiaru kąta upadu warstw
  4. Odno­to­wy­wa­nie wszyst­kich stref zlu­stro­wań i brek­cji tek­to­nicz­nych, ubyt­ków płuczki
  5. Pro­wa­dze­nie karty otworu
  6. Pobie­ra­nie prób
  7. Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej rdze­nia
  8. Obser­wo­wa­nie hory­zon­tów wodo­no­śnych i gazo­wych
  1. Koor­dy­no­wa­nie badań zło­żo­wych, geo­fi­zycz­nych, hydro­ge­olo­gicz­nych, geologiczno-inżynierskich, gazo­wych i stra­ty­gra­ficz­nych.

Część badań zostało wyko­na­nych w Głów­nym Insty­tu­cie Gór­nic­twa, Kato­wic­kim Przed­się­bior­stwie Geo­lo­gicz­nym, Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim, Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej.

 

Po pra­cach polo­wych spo­rzą­dzi­li­śmy wyni­kową doku­men­ta­cję geo­lo­giczną: zesta­wie­nie wyni­ków badań i ich oma­wia­nie, two­rze­nie załącz­ni­ków gra­ficz­nych.

Pra­gniemy ser­decz­nie podzię­ko­wać Wszyst­kim pra­cow­ni­kom firmy GGS-Projekt za zaan­ga­żo­wa­nie, poświę­ce­nie, pro­fe­sjo­nalne podej­ście do zle­ce­nia!

Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia kie­ru­jemy w stronę Maćka– koor­dy­na­tora  pro­jektu.

Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­namy o zbiórce pie­nię­dzy na jego reha­bi­li­ta­cję!

Uła­twmy mu powrót do pracy!

Wpłata

 IMG_20170602_102732_HDR

 

 IMG_20170602_102701_HDRIMG_20170609_103747_HDRIMG_20170609_103804_HDRIMG_20170529_151506 IMG_20170529_151529

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »