Zastosowanie coraz to nowszych materiałów i rozwiązań technologicznych w budownictwie zmusza Inwestorów do wykonania odpowiednich badań geotechnicznych.

Dzisiaj kilka słów na temat określania nośności gruntów płytą statyczną VSS. Badanie to najczęściej wykonywane jest w podłożach drogowych, w podbudowach.

Cel badania

Określanie parametrów geotechnicznych podłoża – określenie zagęszczenia warstwy nasypu, weryfikacja cech odkształceniowych i wytrzymałościowych warstwy podłoża gruntowego w odniesieniu do założeń projektowych.

 • Pomiar osia­da­nia gruntu pod wpły­wem obcią­że­nia sta­tycz­nego
 • Wyzna­cza­nie pier­wot­nego modułu odkształ­ce­nia EV1
 • Wyzna­cza­nie wtór­nego modułu odkształ­ce­nia EV2
 • Obli­cza­nie wskaź­nika odkształ­ce­nia gruntu Io
 • Wyzna­cza­nie nośno­ści pod­łoża grun­to­wego

Jak wygląda urządzenie VSS?

W naszej Pracowni wykorzystujemy aparat VSS- jednopunktowy. Na polskim rynku urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: analogowej i elektronicznej.

W zesta­wie znajduje się:

 • Pre­cy­zyjny czuj­nik pomia­rowy – zega­rowy lub elek­tro­niczny w zależ­no­ści od wer­sji – dokładność pomiaru 0,01 mm
 • Tele­sko­powy sta­tyw pomia­rowy, alu­mi­niowy z uchwy­tem czuj­nika na końcu belki
 • Nóżki z moż­li­wo­ścią regu­la­cji wyso­ko­ści
 • Urzą­dze­nie obcią­że­niowe o sile naci­sku 100 kN
 • Pompa hydrau­liczna z cylin­drem hydrau­licz­nym
 • Pre­cy­zyjny mano­metr Ø160 mm zamon­to­wany uko­śnie
 • Podwójna skala o zakre­sie 0–250 bar oraz 0–0,8 MN/m2
 • Wąż wyso­ko­ci­śnie­niowy o dłu­go­ści 2 m
 • Płyta obcią­że­niowa Ø300 mm z wbu­do­waną pozio­micą, tune­lem pomia­ro­wym i dol­nym adap­te­rem do cylin­dra hydrau­licz­nego
 • Zestaw trzpieni prze­dłu­ża­ją­cych 530 mm z gór­nym prze­gu­bem kulo­wym z magne­sem

Urządzenie jest kompatybilne z normami: DIN 18134 (Deter­mi­ning the defor­ma­tion and strength cha­rac­te­ri­stics of soil by the plate loading test)

Wykonując badania płytą VSS ważna jest przeciwwaga. W praktyce najczęściej są to: koparka, walec…

Badanie VSS

Badanie płytą VSS polega na pomiarze pionowych odkształceń badanej warstwy pod wpływem nacisku statycznego.

Zgodnie ze sztuką obciążenia realizuje się skokowo, tj. co 0,05 MPa, aż do osiągnięcia 350 kPa. Następnie dokonuje się  stopniowego odciążenia (co 0,1 MPa), aby ponownie zadać obciążenie.

Pomiaru dokonuje się w dwóch cyklach.

W wyniku badania uzyskiwana jest wartość modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 oraz wskaźnika odkształcenia I0

Plusy i minusy badania płytą VSS

 • badanie nie jest krótkie (min. 1 godz.), ale jest to najdokładniejsze badanie geotechniczne
 • możliwość scharakteryzowania podłoża aż do 50 cm poniżej płyty
 • duży gabaryt, ze względu na konieczność użycia przeciwwagi w postaci walca lub koparki

Przypominamy, że w Naszej Pracowni świadczymy usługi z zakresu hydro­ge­olo­gii i ochrony śro­do­wi­ska, geo­lo­gii zło­żo­wej, geo­tech­niki i geo­lo­gii inży­nier­skiej oraz odna­wial­nych źró­deł ener­gii.  Oferta

GGS-PROJEKT Pracownia geologii
i ochrony środowiska Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 3
41-503 Chorzów

Sekretariat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]
Zadzwoń do nas Extraseo.pl