Płyta dynamiczna służy do badania dynamicznego modułu odkształcenia, który wykorzystuje się do oceny nośności oraz pośrednio – do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego. Zapew­nia:

 • Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści osia­da­nia s/v
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia Evd
 • Pre­zen­ta­cja wyni­ków bada­nia na wyświe­tla­czu reje­stra­tora lub wydruku

 

Chcesz otrzymać ofertę na usługi
badania płytą dynamiczną ?

Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzielany jest na wszystkie zapytania wysłane z formularza ze strony GGSprojekt

Badanie płytą dynamiczną nie należy do skomplikowanych.

Płytę przykłada się do badanego miejsca na płasko. Następnie należy wykonać trzy wstępne uderzenia obciążeniowe i w ten sam sposób przeprowadzić trzy uderzenia pomiarowe. W trakcie uderzenia płyta o średnicy 30 centymetrów, o ciężarze 10 kg spada z wysokości około 70 cm na płytę obciążającą. Osiadanie podłoża jest przeliczane przez elektroniczny przyrząd na dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (EvD w MN/m2). Odczyty zapisywane są rejestratorze w związku z czym od razu możemy stwierdzić, czy badane przez nas podłoże jest wystarczająco zagęszczone. Należy pamiętać, że lekka płyta dynamiczna wykorzystywana jest do badania podłoża, którego grubość nie przekracza pół metra.

Badania wykonane lekką płytą dynamiczną mogą pozwolić Inwestorowi zaoszczędzić pieniądze, sprawdzić założenia architektów, projektantów dot. gruntu, na którym ma powstać  obiekt.

Badanie lekką płytą dynamiczną nie wymaga pojazdu obciążeniowego, w związku z czym jest dobrą alternatywą do czasochłonnych i drogich pomiarów płytą statyczną VSS. Całe badanie trwa zaledwie 3 min.

Bada­nie płytą dyna­miczną ma bar­dzo wiele zalet, co w przy­padku szyb­kiego tempa budowy daje bar­dzo wiele korzy­ści, ze względu na czas oraz wygodę prze­pro­wa­dze­nia bada­nia i możliwość wykonania badania w trudno dostępnych miejscach.

Płyta dynamiczna została wynaleziona i wyprodukowana w Niemczech. Oczywiście szybko znalazła zastosowanie w budownictwie, szczególnie drogowym. W naszej pracy wielokrotnie wykorzystujemy płytę dynamiczną w badaniach geotechnicznych pod projektowane drogi krajowe, ekspresowe i autostrady oraz w budownictwie ziemnym i fundamentowym.

W chwili obec­nej nie ma w Pol­sce normy, która opi­suje i dekla­ruje bada­nie dyna­micz­nego modułu Evd płytą dyna­miczną, w związku z czym wyniki nie zawsze sta­no­wią pod­stawę odbioru robót budow­la­nych. Wynik z bada­nia dyna­micz­nego modułu Evd można kore­lo­wać z wtór­nym modu­łem odkształ­ce­nia E2 oraz IS, co zostało dokład­nie opi­sane w publi­ka­cji Insty­tutu Badaw­czego Dróg i Mostów: TG 152 BADANIE I USTALENIE ZAL KOREL DLA OCENY

W pracowni GGS-Projekt dysponujemy lekką płytą dyna­miczną HMP LVG z nowoczesnym reje­stra­torem 4 gene­ra­cji HMP LFG-4. Urządzenie charakteryzuje się

 • zwięk­szoną pre­cy­zją pomia­rów w sto­sunku do wer­sji LFG SD
 • panelem nawi­ga­cyjny
 • szybką i intu­icyjną obsługą urządzenia, 12 języ­ków do wyboru (w tym j. pol­ski)
 • pamięcią wewnętrzną umoż­li­wia­jącą zapis 500 cykli pomia­ro­wych
 • sygna­li­za­cją dźwię­kową goto­wo­ści urzą­dze­nia do pracy
 • wej­ściem USB umoż­li­wia­jącym pod­łą­cze­nie pamięci zewnętrz­nej USB i kom­pu­tera

Zakres badań urządzenia:

 • dla gruntów grubo- i różnoziarnistych o maksymalnym rozmiarze ziarna 63 mm
 • określanie dynamicznego modułu odkształcenia gruntu w zakresie Evd = 15…70 MN/m² (optymalny zakres dla obciążnika 10 kg) i Evd = 70…120 MN/m²  (dla obciążnika 15 kg)
 • maksymalny zakres 15…225 MN/m2.

Zespół GGS-Projekt wielokrotnie wykonywał badania lekką płytą dynamiczną. Zachęcamy do zapoznania się z listą obsługiwanych przez Nas inwestycji oraz Naszą ofertą Badanie gruntu Odwierty geologiczne Geotechnika Obsługa budów

 

Hala magazynowa w Mysłowicach oraz Hala produkcyjna w Czeladzi.

Badania pod budowę linii kolejowej nr 141 na szlaku podg. Panewnik – podg. Radoszowy.

Badania pod budowę ruchu elektrycznego i stacji hydraulicznej w Krakowie.

Badanie płytą dynamiczną w związku z remontem linii kolejowej PKP PLK S.A. Nr. 141 Katowice Ligota – Gliwice w km. 8,060 – 10,900, celem naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Kw S.A. – KWK “Pokój”

Budowa hali drukarni wraz z infrastrukturą techniczną w Katowicach.

Budowa przyłącza cieplnego WP do budynku mieszkalnego w Katowicach.

Obsługa geotechniczna budowy Fortum Zabrze.

Parking przy ul. Ratuszowej 1 w Łaziskach Górnych.

Badanie płytą dynamiczną pod parking przy PZU.

Badanie płytą dynamiczną w związku z budową toru rowerowego w Rudzie Śląskiej.

Kontakt GGS-Projekt

Źródła:

https://www.plyta-dynamiczna.pl/plyta-dynamiczna/

http://plytadynamicznax.blogspot.com/

http://szkurlat.pl/oferta/grunty-sprzet-terenowy/lekka-plyta-dynamiczna-hmp-lfg/lekka-plyta-dynamiczna-hmp-lfg-4-generacji

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tg-152.pdf

Zadzwoń do nas Extraseo.pl