Geo­tech­nika — bada­nia geo­tech­niczne/geologiczne Kielce

Potrzebujesz badań geotechnicznych w Kielcach?

W tym się specjalizujemy – posiadamy wysokiej jakości sprzęt !
Napisz do nas ggsprojekt@ggsprojekt.pl lub zadzwoń 794 966 609

Zgoda na przetwarzanie danych

Geo­lo­gia inży­nier­ska i badania geo­tech­niczne Kielce zaj­muje się bada­niem warun­ków geo­lo­gicz­nych, a w szcze­gól­no­ści ich zmien­no­ści, na potrzeby pro­jek­to­wa­nia, wyko­naw­stwa i reali­za­cji obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych oraz fun­da­men­tów budyn­ków i nawierzchni dro­go­wych. Są to nauki inter­dy­scy­pli­narne wyko­rzy­stu­jące wie­dzę m.in. z dzie­dziny mecha­niki grun­tów, grun­to­znaw­stwa, hydro­ge­olo­gii, inży­nie­rii budow­la­nej, geo­fi­zyki czy geo­mor­fo­lo­gii.

 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­na­nie:

 • wykonanie odwiertów geotechnicznych/geologicznych
 • opra­co­wań pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich
 • opra­co­wań opi­nii geo­tech­nicz­nych
 • okre­śle­nia para­me­trów geo­tech­nicz­nych pod­łoża budow­la­nego
 • bada­nia geo­tech­niczne gruntu
 • son­do­wa­nia grun­tów ( DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT)
 • badań zagęsz­czeń nasy­pów
 • badań labo­ra­to­ryj­nych i polo­wych grun­tów
 • dozoru i kie­ro­wa­nia robo­tami geo­lo­gicz­nymi

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

Nasza firma ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe usługi w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śla­nie przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane. Prace tere­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up (odwierty do głębokości 40 m), wiertnicy gąsienicowej H16G (odwierty do głębokości 30 m), prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m oraz sondy CPT/CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT 

Nasz zespół dys­po­nuje ponadto wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich. W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych badań geo­tech­nicz­nych, w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia inwe­sty­cji oraz wyma­gań inwestora wyko­nu­jemy:

Opi­nie geo­tech­niczne

PROJEKTY geo­tech­niczne

dOKUMENTACJE

geotechniczne 

dOKUMENTACJE

 badań podłoża  Więcej >

dOKUMENTACJE

geologiczno inzynierskie

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej.

Opi­nie geo­tech­niczne wyko­rzy­sty­wane są we wcze­snym eta­pie pro­jek­to­wa­nia . Doku­ment jakim jest opi­nia geo­tech­niczna, pozwala Inwe­sto­rowi zapro­jek­to­wać zakres koniecz­nych  badań tere­no­wych i zmi­ni­ma­li­zo­wać koszty, zwią­zane z posa­do­wie­niem obiek­tów budow­la­nych.

Zama­wia­jąc opi­nię geo­tech­niczną w Naszej Pra­cowni otrzy­mu­jesz:

 • doku­ment speł­nia­jący wszel­kie wymogi prawa
 • fachową pomoc i wszel­kie nie­zbędne infor­ma­cje zwią­zane z ist­nie­ją­cymi warun­kami grun­to­wymi.

Nasza pra­co­wa­nia wyko­nuje opi­nie geo­tech­niczne od początku ist­nie­nia. Wyko­nu­jemy opi­nie geo­tech­niczne dla dużych firm budow­la­nych, ale także dla klien­tów indy­wi­du­al­nych na tere­nie Ślą­ska i nie tylko.

Dołącz do grona Naszych zado­wo­lo­nych Klien­tów! Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi reali­za­cjami.

 

 Opra­co­wu­jemy rów­nież doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekty geo­tech­niczne, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy.

Wyko­nu­jemy doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie, które zostały okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz szcze­gó­łowo w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 8 maja 2014 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014  poz. 596).

Opi­nie geo­tech­niczne oraz doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z pra­wem, nie wyma­gają zatwier­dze­nia. Czas ich wyko­na­nia, przez Nasz Zespół,zależy od wiel­ko­ści zadania-do prac przy­stę­pu­jemy zaraz po otrzy­ma­niu zle­ce­nia. Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie pod­le­gają już innym prze­pi­som i czas ich wyko­na­nia, nie zależy tylko od Zespołu GGS-Projekt, ale jest także uza­leż­niony dzia­ła­nia odpo­wied­nich urzę­dów.

Jeste­śmy ela­stycz­nym part­ne­rem biur pro­jek­to­wych, firm budow­la­nych, a także osób pry­wat­nych. Posia­damy duże doświad­cze­nie w obsłu­dze obiek­tów inży­nier­skich (dróg, par­kin­gów, sieci uzbro­je­nia pod­ziem­nego, domów jedno i wie­lo­ro­dzin­nych).

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach. Naci­śnij +, aby roz­wi­nąć listę

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach”

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­masą w Cho­rzo­wie

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa ogrodu Jor­da­now­skiego w Parku Śro­dula w Sosnowcu”

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby budowy kana­li­za­cji w Ryb­niku

 Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę sieci cie­płow­ni­czej w Tychach;

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w rejo­nie ulicy Maciej­ko­wic­kiej w Cho­rzo­wie;

Opi­nia geo­tech­niczna dla przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­nego REPTY Tar­now­skie Góry.

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­tarną w miej­sco­wo­ści Brze­ziny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod prze­bu­dowę ul. Grun­waldz­kiej od ul. Kotu­cza do ul. Budow­la­nych w Ryb­niku.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej, w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w czę­ści dro­go­wej ulicy Goło­no­skiej w Dąbro­wie Gór­ni­czej, w woj. ślą­skim na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­towa ne ekrany aku­styczne w Mielcu, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne a potrzeby budowy mostu w Lebo­szo­wi­cach, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z bada­niami i opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji geo­tech­nicz­nej dla Urzędu Miej­skiego w Siech­ni­cach.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w pod­łożu hali pro­duk­cyj­nej w Będzi­nie, przy ul. Dąbrow­skiej 73 , na zle­ce­nie Scholz POLSKA S.A.

Opi­nia geo­tech­niczna na po­trzeby prze­bu­dowy drogi po­wia­towej 4791 S w Ma­li­no­wi­cach i chod­nika przy dro­gach po­wia­to­wych 4719 S, 4783 S i 4747 S w miej­sco­wo­ściach Psary,Go­ląsza Biska i Dąbie w gmi­nie Psary, na zle­cenie Po­wia­to­wego Za­rządu Dróg w Będzi­nie.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby prze­bu­dowy pawi­lonu han­dlo­wego Car­re­four Pol­ska w Jastrzę­biu Zdroju , na zle­cenie firmy Planco sp. z o.o.

Wy­ko­nanie od­wiertów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z ba­da­niami i opra­co­wa­niem wy­ników” dla Urzędu Gminy w Siech­ni­cach.

Wyko­na­nie usług z zakresu robót geo­lo­gicz­nych i opra­co­wań geo­tech­nicz­nych dla INTERGEO Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna przy roz­bu­do­wie zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS ul. Kole­jowa 1. 32–312 Jaro­szo­wiec.

Bada­nia geo­tech­niczne i opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną sieć kana­li­za­cyjną w miej­sco­wo­ści  Wrzeczko, gmina Łysz­ko­wice w woj. łódz­kim.

Bada­nia labo­ra­to­ryjne pla­stycz­no­ści gruntu; Wyko­na­nie otwo­rów geo­tech­nicz­nych oraz opi­nii geo­tech­nicz­nej na potrzeby pro­jek­to­wa­nych ekra­nów aku­stycz­nych w czę­ści dro­go­wej obwod­nicy Mielca; Opi­nia geo­tech­niczna Rzą­ska dla zada­nia pn:” Budowa ogro­dze­nia drogi w for­mie ekra­nów aku­stycz­nych dla drogi eks­pre­so­wej S-7 na odcinku m 670+300 — km 670+766“dla SKANSKA S.A.

Bada­nia geo­tech­niczne  pod budowę domu jed­no­ro­dzin­nego w Rudzie Ślą­skiej dla Firma Budow­lana POLCZYK Kazi­mierz Polczyk.

Przy­go­to­wa­nie oraz pie­lę­gna­cja pró­bek rdze­nio­wych — wzmoc­nie­nie pod­łoża oraz przy­go­to­wa­nie i pie­lę­gna­cja pró­bek do badań wytrzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie jed­no­osiowe pod budy­nek biu­rowy we Wro­cła­wiu.

Bada­nia geo­tech­niczne w Gli­wi­cach dla Euro­tech Sp. z o.o.

Bada­nia VSS pod budowę Huty Arce­lor Mit­tal  w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Obsługa budowy Hali Maga­zy­no­wej Meiko Trans w Gli­wi­cach

Son­do­wa­nie w miej­sco­wo­ści Cze­ska Wieś, Jawo­rów, Sarny Małe.

Budowa toru rowe­ro­wego w Kato­wi­cach przy ul. Grab­skiego.

Bada­nie kąta tar­cia wewnętrz­nego oraz wyko­na­nie odwier­tów dla Labo­test Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna „Roz­bu­dowa zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS”.

Obsługa geo­tech­niczna Prze­bu­dowa i nad­bu­dowa budynku Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medy­cyny i Reha­bi­li­ta­cji AMED oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cji hali Cen­trum Zdro­wia i Rekre­acji Rucho­wej Fit­ness Fun w Kato­wi­cach.

Bada­nia i spraw­dza­nie odkształ­cal­no­ści pod­łoża w tym bada­nia płytą dyna­miczną, płytą sztywną VSS, opra­co­wa­nie pro­to­ko­łów i przed­sta­wie­nie wyni­ków badań.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej pod inwe­sty­cję budynku dzie­wię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym w Kato­wi­cach.

Remont linii kole­jo­wej PKP PLK S.A. Nr. 141 Kato­wice Ligota — Gli­wice w km. 8,060 — 10,900, celem naprawy szkód gór­ni­czych wyrzą­dzo­nych ruchem zakładu gór­ni­czego KW S.A. — KWK “Pokój”- Bada­nie płytą dyna­miczną EVD.

Bada­nia młot­kiem Schmidta w miej­sco­wo­ści  Suli­stro­wice.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną  dla posa­do­wie­nia obiektu mosto­wego w miej­sco­wo­ści Żar­no­wiec i Dobra.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych i badań geo­fi­zycz­nych w Kato­wi­cach na ul. Wro­cław­skiej na zle­ce­nie DL INVEST GROUP DL Pro­ject Mana­ge­ment S.A.

Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża oraz opra­co­wa­nie pro­jektu geo­tech­nicz­nego inwe­sty­cji dla pro­jek­to­wa­nego budynku hote­lo­wego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji „Budowa wod­nego placu zabaw w Cho­rzo­wie”.

Wyko­na­nie kom­plek­so­wych  badań geo­lo­gicz­nych i opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej w zw. z inwe­sty­cją pn. Budowa budynku han­dlo­wego MAJSTER w Radzion­ko­wie na zle­ce­nie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie parku handlowego, w Piekarach Śląskich.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odsiarczania spalin.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo – biurowego z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym w Katowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na przebudowie siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” zlokalizowanej w Katowicach

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Świętochłowicach.

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Poświadczenia

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach:

Poni­żej przed­sta­wiamy zagad­nie­nia zwią­zane z geo­lo­gią inży­nier­ską i badania geo­tech­niczne Kielce:

Czym jest kate­go­ria geo­tech­niczna?

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

W jaki spo­sób ustala się kate­go­rię geo­tech­niczną?

W celu usta­le­nia kate­go­rii geo­tech­nicz­nej powin­ni­śmy uwzględ­nić m.in.:

 • sto­pień zło­żo­no­ści warun­ków geo­tech­nicz­nych (tabela poni­żej)
 • wiel­kość budowli
 • roz­kład i spo­sób prze­ka­zy­wa­nia obcią­żeń na pod­łoże
 • moż­li­wo­ści osia­dań i moż­liwe wystę­po­wa­nie róż­nic w osia­da­niach
 • oddzia­ły­wa­nie pod­łoża na budowlę
 • dodat­kowe czyn­niki mogące wpły­wać na budowlę czy pod­łoże, jak np. oddzia­ły­wa­nie agre­syw­nych wód, warunki powo­du­jące pęcz­nie­nie czy wysy­cha­nie.

Jakie wyróż­niamy rodzaje kate­go­rii geo­tech­nicz­nych?

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

 • jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
 • ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
 • wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

 

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

 • kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
 • ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
  grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
 • przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
 • tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
 • nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

 

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

 • obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
 • nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
 • obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397) (patrz roz­dział OCHRONA ŚRODOWISKA)
 • budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
 • budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
 • przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
 • duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
 • głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
 • tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
 • obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

Bada­nia geo­tech­niczne gruntu

Nasza firma wno­sząc na rynek usługi naj­wyż­szej jako­ści, ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śle­nia przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego.

Wyko­nu­jemy takie bada­nia geo­tech­niczne gruntu jak:

 • bada­nia geo­tech­niczne oraz geologiczno-inżynierskie
 • bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wię­cej…
 • bada­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Wię­cej…
 • bada­nie modu­łów nośno­ści VSS Wię­cej…
 • bada­nie płytą dyna­miczną Evd  Więcej > 
 • bada­nie labo­ra­to­ryjne grun­tów i wód
 • bada­nia mie­sza­nek mineralno-asfaltowych
 • bada­nie wyko­na­nej nawierzchni

Czym jest OPINIA GEOTECHNICZNA i kiedy spo­rzą­dza się opi­nię geo­tech­niczną?

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

Czym jest DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest PROJEKT GEOTECHNICZNY i kiedy spo­rzą­dza się pro­jekt geo­tech­niczny?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

 • pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
 • okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
 • przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
 • obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
 • usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
 • spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
  i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
 • okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
 • gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję inży­nier­ska?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

Czym jest doku­men­ta­cja bada­nia pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

Zapraszamy klientów z dzielnic: Niewachlów II, Łazy, Gruchawka, Niewachlów I, Schaby, Skrzetle, Piaski, Sieje, Uroczysko, Os. Ślichowice, Herby, Os. pod Dalnią, Os. Czarnów, Głęboczka, Szydłówek, Os. Bocianek, Os. Słoneczne Wzgórze, Os. Świętokrzyskie, Os. Na Stoku, Dąbrowa, Czarnów, Karczówka, Pod Karczówką, Os. Jagiellońskie, Os. Sady, Centrum, Nowy Folwark, Nałęczów, Pietraszki, Dobromyśl, Zalesie Drugie Stare, Zalesie Pierwsze, Białogon, Słowik, Pakosz, Baranówek, Barwinek, Os. Barwinek, Kawetczyzna, Pod Telegrafem, Wietrznia, Domaszowice Wikaryjskie, Bukówka, Ostra Górka, Sitkówka, Posłowice, Modrzewie, Rudzica, Leszcze-Górka, Leśniówka, Dyminy.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl