Legnica Geo­tech­nika — bada­nia geo­tech­niczne/geologiczne

Zgoda na przetwarzanie danych

Geo­lo­gia inży­nier­ska i geo­tech­nika zaj­muje się bada­niem warun­ków geo­lo­gicz­nych, a w szcze­gól­no­ści ich zmien­no­ści, na potrzeby pro­jek­to­wa­nia, wyko­naw­stwa i reali­za­cji obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych oraz fun­da­men­tów budyn­ków i nawierzchni dro­go­wych. Są to nauki inter­dy­scy­pli­narne wyko­rzy­stu­jące wie­dzę m.in. z dzie­dziny mecha­niki grun­tów, grun­to­znaw­stwa, hydro­ge­olo­gii, inży­nie­rii budow­la­nej, geo­fi­zyki czy geo­mor­fo­lo­gii.

 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­na­nie:

 • wykonanie odwiertów geotechnicznych/geologicznych
 • opra­co­wań pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich
 • opra­co­wań opi­nii geo­tech­nicz­nych
 • okre­śle­nia para­me­trów geo­tech­nicz­nych pod­łoża budow­la­nego
 • bada­nia geo­tech­niczne gruntu
 • son­do­wa­nia grun­tów ( DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT)
 • badań zagęsz­czeń nasy­pów
 • badań labo­ra­to­ryj­nych i polo­wych grun­tów
 • dozoru i kie­ro­wa­nia robo­tami geo­lo­gicz­nymi

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYKONYWANIU:

Nasza firma ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe usługi w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śla­nie przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane. Prace tere­nowe wyko­nu­jemy przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up (odwierty do głębokości 40 m), wiertnicy gąsienicowej H16G (odwierty do głębokości 30 m), prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m oraz sondy CPT/CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT, SLVT 

Nasz zespół dys­po­nuje ponadto wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich. W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych badań geo­tech­nicz­nych, w zależ­no­ści od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia inwe­sty­cji oraz wyma­gań inwestora wyko­nu­jemy:

Opi­nie geo­tech­niczne

PROJEKTY geo­tech­niczne

dOKUMENTACJE

geotechniczne 

dOKUMENTACJE

 badań podłoża  Więcej >

dOKUMENTACJE

geologiczno inzynierskie

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej.

Opi­nie geo­tech­niczne wyko­rzy­sty­wane są we wcze­snym eta­pie pro­jek­to­wa­nia . Doku­ment jakim jest opi­nia geo­tech­niczna, pozwala Inwe­sto­rowi zapro­jek­to­wać zakres koniecz­nych  badań tere­no­wych i zmi­ni­ma­li­zo­wać koszty, zwią­zane z posa­do­wie­niem obiek­tów budow­la­nych.

Zama­wia­jąc opi­nię geo­tech­niczną w Naszej Pra­cowni otrzy­mu­jesz:

 • doku­ment speł­nia­jący wszel­kie wymogi prawa
 • fachową pomoc i wszel­kie nie­zbędne infor­ma­cje zwią­zane z ist­nie­ją­cymi warun­kami grun­to­wymi.

Nasza pra­co­wa­nia wyko­nuje opi­nie geo­tech­niczne od początku ist­nie­nia. Wyko­nu­jemy opi­nie geo­tech­niczne dla dużych firm budow­la­nych, ale także dla klien­tów indy­wi­du­al­nych na tere­nie Ślą­ska i nie tylko.

Dołącz do grona Naszych zado­wo­lo­nych Klien­tów! Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi reali­za­cjami.

 

 Opra­co­wu­jemy rów­nież doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekty geo­tech­niczne, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy.

Wyko­nu­jemy doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie, które zostały okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz szcze­gó­łowo w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 8 maja 2014 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014  poz. 596).

Opi­nie geo­tech­niczne oraz doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z pra­wem, nie wyma­gają zatwier­dze­nia. Czas ich wyko­na­nia, przez Nasz Zespół,zależy od wiel­ko­ści zadania-do prac przy­stę­pu­jemy zaraz po otrzy­ma­niu zle­ce­nia. Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie pod­le­gają już innym prze­pi­som i czas ich wyko­na­nia, nie zależy tylko od Zespołu GGS-Projekt, ale jest także uza­leż­niony dzia­ła­nia odpo­wied­nich urzę­dów.

Jeste­śmy ela­stycz­nym part­ne­rem biur pro­jek­to­wych, firm budow­la­nych, a także osób pry­wat­nych. Posia­damy duże doświad­cze­nie w obsłu­dze obiek­tów inży­nier­skich (dróg, par­kin­gów, sieci uzbro­je­nia pod­ziem­nego, domów jedno i wie­lo­ro­dzin­nych).

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach. Naci­śnij +, aby roz­wi­nąć listę

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach”

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­masą w Cho­rzo­wie

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa ogrodu Jor­da­now­skiego w Parku Śro­dula w Sosnowcu”

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby budowy kana­li­za­cji w Ryb­niku

 Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę sieci cie­płow­ni­czej w Tychach;

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w rejo­nie ulicy Maciej­ko­wic­kiej w Cho­rzo­wie;

Opi­nia geo­tech­niczna dla przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­nego REPTY Tar­now­skie Góry.

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­tarną w miej­sco­wo­ści Brze­ziny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod prze­bu­dowę ul. Grun­waldz­kiej od ul. Kotu­cza do ul. Budow­la­nych w Ryb­niku.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej, w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane ekrany aku­styczne w czę­ści dro­go­wej ulicy Goło­no­skiej w Dąbro­wie Gór­ni­czej, w woj. ślą­skim na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­towa ne ekrany aku­styczne w Mielcu, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne a potrzeby budowy mostu w Lebo­szo­wi­cach, na zle­ce­nie SKANSKA S.A.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z bada­niami i opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji geo­tech­nicz­nej dla Urzędu Miej­skiego w Siech­ni­cach.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w pod­łożu hali pro­duk­cyj­nej w Będzi­nie, przy ul. Dąbrow­skiej 73 , na zle­ce­nie Scholz POLSKA S.A.

Opi­nia geo­tech­niczna na po­trzeby prze­bu­dowy drogi po­wia­towej 4791 S w Ma­li­no­wi­cach i chod­nika przy dro­gach po­wia­to­wych 4719 S, 4783 S i 4747 S w miej­sco­wo­ściach Psary,Go­ląsza Biska i Dąbie w gmi­nie Psary, na zle­cenie Po­wia­to­wego Za­rządu Dróg w Będzi­nie.

Opi­nia geo­tech­niczna na potrzeby prze­bu­dowy pawi­lonu han­dlo­wego Car­re­four Pol­ska w Jastrzę­biu Zdroju , na zle­cenie firmy Planco sp. z o.o.

Wy­ko­nanie od­wiertów geo­tech­nicz­nych ulicy Wro­cław­skiej w Żer­ni­kach Wro­cław­skich wraz z ba­da­niami i opra­co­wa­niem wy­ników” dla Urzędu Gminy w Siech­ni­cach.

Wyko­na­nie usług z zakresu robót geo­lo­gicz­nych i opra­co­wań geo­tech­nicz­nych dla INTERGEO Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna przy roz­bu­do­wie zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS ul. Kole­jowa 1. 32–312 Jaro­szo­wiec.

Bada­nia geo­tech­niczne i opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną sieć kana­li­za­cyjną w miej­sco­wo­ści  Wrzeczko, gmina Łysz­ko­wice w woj. łódz­kim.

Bada­nia labo­ra­to­ryjne pla­stycz­no­ści gruntu; Wyko­na­nie otwo­rów geo­tech­nicz­nych oraz opi­nii geo­tech­nicz­nej na potrzeby pro­jek­to­wa­nych ekra­nów aku­stycz­nych w czę­ści dro­go­wej obwod­nicy Mielca; Opi­nia geo­tech­niczna Rzą­ska dla zada­nia pn:” Budowa ogro­dze­nia drogi w for­mie ekra­nów aku­stycz­nych dla drogi eks­pre­so­wej S-7 na odcinku m 670+300 — km 670+766“dla SKANSKA S.A.

Bada­nia geo­tech­niczne  pod budowę domu jed­no­ro­dzin­nego w Rudzie Ślą­skiej dla Firma Budow­lana POLCZYK Kazi­mierz Polczyk.

Przy­go­to­wa­nie oraz pie­lę­gna­cja pró­bek rdze­nio­wych — wzmoc­nie­nie pod­łoża oraz przy­go­to­wa­nie i pie­lę­gna­cja pró­bek do badań wytrzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie jed­no­osiowe pod budy­nek biu­rowy we Wro­cła­wiu.

Bada­nia geo­tech­niczne w Gli­wi­cach dla Euro­tech Sp. z o.o.

Bada­nia VSS pod budowę Huty Arce­lor Mit­tal  w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Obsługa budowy Hali Maga­zy­no­wej Meiko Trans w Gli­wi­cach

Son­do­wa­nie w miej­sco­wo­ści Cze­ska Wieś, Jawo­rów, Sarny Małe.

Budowa toru rowe­ro­wego w Kato­wi­cach przy ul. Grab­skiego.

Bada­nie kąta tar­cia wewnętrz­nego oraz wyko­na­nie odwier­tów dla Labo­test Sp. z o.o.

Obsługa geo­tech­niczna „Roz­bu­dowa zakładu pro­duk­cyj­nego GLASSOLUTIONS”.

Obsługa geo­tech­niczna Prze­bu­dowa i nad­bu­dowa budynku Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medy­cyny i Reha­bi­li­ta­cji AMED oraz ter­mo­mo­der­ni­za­cji hali Cen­trum Zdro­wia i Rekre­acji Rucho­wej Fit­ness Fun w Kato­wi­cach.

Bada­nia i spraw­dza­nie odkształ­cal­no­ści pod­łoża w tym bada­nia płytą dyna­miczną, płytą sztywną VSS, opra­co­wa­nie pro­to­ko­łów i przed­sta­wie­nie wyni­ków badań.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej pod inwe­sty­cję budynku dzie­wię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym w Kato­wi­cach.

Remont linii kole­jo­wej PKP PLK S.A. Nr. 141 Kato­wice Ligota — Gli­wice w km. 8,060 — 10,900, celem naprawy szkód gór­ni­czych wyrzą­dzo­nych ruchem zakładu gór­ni­czego KW S.A. — KWK “Pokój”- Bada­nie płytą dyna­miczną EVD.

Bada­nia młot­kiem Schmidta w miej­sco­wo­ści  Suli­stro­wice.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną  dla posa­do­wie­nia obiektu mosto­wego w miej­sco­wo­ści Żar­no­wiec i Dobra.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych i badań geo­fi­zycz­nych w Kato­wi­cach na ul. Wro­cław­skiej na zle­ce­nie DL INVEST GROUP DL Pro­ject Mana­ge­ment S.A.

Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża oraz opra­co­wa­nie pro­jektu geo­tech­nicz­nego inwe­sty­cji dla pro­jek­to­wa­nego budynku hote­lo­wego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji „Budowa wod­nego placu zabaw w Cho­rzo­wie”.

Wyko­na­nie kom­plek­so­wych  badań geo­lo­gicz­nych i opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej w zw. z inwe­sty­cją pn. Budowa budynku han­dlo­wego MAJSTER w Radzion­ko­wie na zle­ce­nie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie parku handlowego, w Piekarach Śląskich.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odsiarczania spalin.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo – biurowego z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym w Katowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na przebudowie siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” zlokalizowanej w Katowicach

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Świętochłowicach.

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Poświadczenia

Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane inwe­sty­cje, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy w ostat­nich latach:

Poni­żej przed­sta­wiamy zagad­nie­nia zwią­zane z geo­lo­gią inży­nier­ską i geo­tech­niką :

Czym jest kate­go­ria geo­tech­niczna?

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

W jaki spo­sób ustala się kate­go­rię geo­tech­niczną?

W celu usta­le­nia kate­go­rii geo­tech­nicz­nej powin­ni­śmy uwzględ­nić m.in.:

 • sto­pień zło­żo­no­ści warun­ków geo­tech­nicz­nych (tabela poni­żej)
 • wiel­kość budowli
 • roz­kład i spo­sób prze­ka­zy­wa­nia obcią­żeń na pod­łoże
 • moż­li­wo­ści osia­dań i moż­liwe wystę­po­wa­nie róż­nic w osia­da­niach
 • oddzia­ły­wa­nie pod­łoża na budowlę
 • dodat­kowe czyn­niki mogące wpły­wać na budowlę czy pod­łoże, jak np. oddzia­ły­wa­nie agre­syw­nych wód, warunki powo­du­jące pęcz­nie­nie czy wysy­cha­nie.

Jakie wyróż­niamy rodzaje kate­go­rii geo­tech­nicz­nych?

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

 • jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
 • ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
 • wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

 

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

 • kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
 • ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
  grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
 • przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
 • tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
 • nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

 

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

 • obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
 • nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
 • obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397) (patrz roz­dział OCHRONA ŚRODOWISKA)
 • budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
 • budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
 • przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
 • duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
 • głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
 • tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
 • obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

Bada­nia geo­tech­niczne gruntu

Nasza firma wno­sząc na rynek usługi naj­wyż­szej jako­ści, ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo w zakre­sie bada­nia gruntu oraz okre­śle­nia przy­dat­no­ści pod­łoża na cele budow­lane i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego.

Wyko­nu­jemy takie bada­nia geo­tech­niczne gruntu jak:

 • bada­nia geo­tech­niczne oraz geologiczno-inżynierskie
 • bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wię­cej…
 • bada­nie wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Wię­cej…
 • bada­nie modu­łów nośno­ści VSS Wię­cej…
 • bada­nie płytą dyna­miczną Evd  Więcej > 
 • bada­nie labo­ra­to­ryjne grun­tów i wód
 • bada­nia mie­sza­nek mineralno-asfaltowych
 • bada­nie wyko­na­nej nawierzchni

Czym jest OPINIA GEOTECHNICZNA i kiedy spo­rzą­dza się opi­nię geo­tech­niczną?

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

Czym jest DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest PROJEKT GEOTECHNICZNY i kiedy spo­rzą­dza się pro­jekt geo­tech­niczny?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

 • pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
 • okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
 • przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
 • obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
 • usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
 • spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
  i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
 • okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
 • gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Kiedy powin­ni­śmy opra­co­wać jaki doku­ment i dla jakich inwe­sty­cji – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Czym jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska i kiedy spo­rzą­dza się doku­men­ta­cję inży­nier­ska?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

Czym jest doku­men­ta­cja bada­nia pod­łoża grun­to­wego?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl