Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego to dokument określający rodzaj, właściwości, cechy wytrzymałościowe oraz odkształcalność podłoża gruntowego oraz poziom wód gruntowych, stateczność nasypów i wykopów.

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) oraz Euro­kod 7.

 

Celem opracowania dokumentacji jest więc:

  • rozpoznanie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych
  • wydzielenie warstw gruntu o zróżnicowanej litologii i ustalenie warunków gruntowo-wodnych
  • określenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunków geotechnicznych
  • opracowanie wniosków.

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (najczęściej sporządzana wraz z opinią geotechniczną) jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opi­nie geo­tech­niczne oraz doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z pra­wem, nie wyma­gają zatwier­dze­nia, natomiast doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie pod­le­gają już innym prze­pi­som i czas ich zatwierdzenia uza­leż­niony jest od dzia­ła­nia odpo­wied­nich urzę­dów.

 

Z czego składa się dokumentacja:

Dokumentacja składa się z części opisowej (tekstowej) i graficznej.

Na część opisową (tekstową) składają się:

Dane ogólne

Opis wykonanych badań

Cel opracowania

Lokalizacja i opis terenu pod względem administracyjnym, morfologicznym, hydrograficznym

Dane techniczne obiektu

Budowa geologiczna

Warunki hydrogeologiczne

Omówienie badań laboratoryjnych (sprawozdanie)

Warunki geotechniczne (wydzielenia warstw geotechnicznych)

Wnioski

Część graficzna zawiera:

Mapę lokalizacyjną i dokumentacyjną

Karty otworów geotechnicznych

Przekroje geotechniczne

Objaśnienia użytych znaków i symboli

Wyniki badań gruntów/wody/sondowań (w zależności od rodzaju wykonywanych badań).

 

 

Przykładowe realizacje:

Dokumentacja badań podłoża gruntowego  dla inwestycji  polegającej na budowie budynku dziewięciokondygnacyjnego mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sikorskiego 41 w Katowicach;

 

Wykonanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektów geotechnicznych w ulicach: Dąbrówki, Górnośląskiej – Wita Stwosza, Krakowskiej, Fabrycznej, Saskiej (Część I);

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w związku z  przebudową  sieci wodociągowej przy ul. Strzeleckiego i ul. Budryka w Katowicach;

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w związku z przebudową  sieci wodociągowej przy ul. Michałowskiego w Katowicach;

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w związku z przebudową  sieci wodociągowej przy ul. Panewnickiej w Katowicach;

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w związku z przebudową  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobańskiego w Katowicach;

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego  dla inwestycji polegającej na budowie pięciokondygnacyjnego budynku (hotel) Pyrzowicach.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl