Pozwolenia wodnoprawne  operaty Gdynia

Nasza pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu spo­rzą­dze­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego. W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne, kom­ple­tu­jemy doku­menty oraz repre­zen­tu­jemy Pań­stwa przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej. Dzięki naszemu wykwa­li­fi­ko­wa­nemu zespo­łowi oraz współ­pracy z naj­lep­szymi labo­ra­to­riami jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać Pań­stwu naj­wyż­szą jakość świad­czo­nych usług. Realizujemy zlecenia dla małych i średnich przedsiębiorców, jednostek samorządowych a także wspieramy osoby fizyczne. Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane i wyceniane jest w sposób indywidualny. Najważniejsze dla nas jest satysfakcja klienta!

Wykonujemy:

 • Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
 • Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego
 • Operat wodnoprawny na budowę stawu, zbiornika rekreacyjnego
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do ziemi, wód lub do urządzenia wodnego
 • Operat wodnoprawny na przekroczenie linią światłowodową/ kablem/ ruruciągiem
 • dokonujemy zgłoszeń wodnoprawnych

Potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego w Gdynia?

W tym się specjalizujemy – wykonaliśmy ponad 2000 pozwoleń na terenie całego kraju !
Napisz do nas ggsprojekt@ggsprojekt.pl lub zadzwoń 794 966 609

3 + 14 =

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!

 • OIK ZABRZE RETAIL CENTRE II Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
 • Zakład Utrzymania Miasta S.A.
 • Urząd Miejski w Oksie
 • GIJO Sp. z o.o.
 • Szpital Powiatowy w Chmielniku
 • Gmina Jaktorów
 • Nowy Szpital w Olkuszu
 • Basco Sp. z o.0.
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
 • Fructoplant Sp. z o.o.
 • AA Projekt Sp. z o.o.
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 • Apys Managment Sp. z o.o.
 • Termospec Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Studziennych Kielce
 • SILESIA Architekci
 • P.P.H.U. HANPOL Z.CZEKAJ, K.HORBULEWICZ S.J.
 • Urząd Miasta Płocka
 • Uzdowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU
 • Inbud Sp. z o.o
 • OIK ZABRZE RETAIL CENTRE II Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
 • Zakład Utrzymania Miasta S.A.
 • Urząd Miejski w Oksie
 • GIJO Sp. z o.o.
 • Szpital Powiatowy w Chmielniku
 • Gmina Jaktorów
 • Nowy Szpital w Olkuszu
 • Basco Sp. z o.0.
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
 • Fructoplant Sp. z o.o.
 • AA Projekt Sp. z o.o.
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 • Apys Managment Sp. z o.o.
 • Termospec Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Studziennych Kielce
 • SILESIA Architekci
 • Odwierty eu S.A.
 • Inbud Sp. z o.o
 • Turon Dystrybucja S.A.
 • Buden Sp. z o.o.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach
 • PKP TELKOL Sp. z o.o.
 • EKO-REGION Sp. z o.o.
 • Dom Kultury w Gostyni
 •  

 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi reali­za­cjami! Naci­śnij + aby roz­wi­nąć listę

Ope­raty na odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych i roz­topowych

 • Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z terenu CH Pla­tan w Zabrzu
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych w oczysz­czo­nych w oczysz­czalni „Ornontowice-Południe” oraz na odpro­wa­dze­nie ście­ków desz­czo­wych w Ornon­to­wi­cach wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego;
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych w miej­sco­wo­ści Kietrz.
 • Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej oraz hydro­ge­olo­gicz­nej wraz z wyko­na­niem ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych z kana­li­za­cji desz­czo­wej pro­jek­to­wa­nego odcinka ul. tet­ma­jera w Zawier­ciu
 • Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych na tere­nie pro­jek­to­wa­nego par­kingu przy ul. 1 Maja w Rudzie Ślą­skiej.
 • Ope­rat wod­no­prawny dla odpro­wa­dze­nia wód opa­do­wych do kanału kana­li­za­cji desz­czo­wej a następ­nie wylo­tem na pola z terenu inwe­sty­cji (dachy i nawierzch­nie utwar­dzone ) w związku z inwe­sty­cją Roz­bu­dowa i prze­bu­dowa Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej w Psa­rach
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wod opa­do­wych z terenu Drogi Woje­wodz­kiej nr 768 w m. Kazi­mie­rza Wielka, ul. Kole­jowa w km 52+180 na dz. ewid. nr 23 do prze­pu­stu dro­go­wego
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wy­chi roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej drogi dojaz­do­wej i dachów domów jed­no­ro­dzin­nych oraz odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ist­nie­ją­cego stawu na tere­nie pola gol­fo­wego w Przy­toku
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych oraz na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ziemi z terenu pro­jek­to­wa­nych hal Ślą­skiego Cen­trum Logi­stycz­nego BIK w Sosnowcu
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści terenu ul. Błot­nej i Ostat­niego Tura w Jak­to­ro­wie.
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wod opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści terenu ul. Błot­nej i Ostat­niego Tura w Jak­to­ro­wie kolek­to­rem DN 250 mm do rzeki Pisia Tuczna oraz kolek­to­rem DN 200 mm do ist­nie­ją­cego rowu
 • Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód roz­to­po­wych i opa­do­wych z terenu całego zakładu tj. namio­to­wej hali maga­zy­no­wej, hali pro­duk­cyj­nej oraz par­kingu dla firmy Bater Sp. z o.o.01–376 War­szawa
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej drogi dojaz­do­wej i dachów domów jed­no­ro­dzin­nych oraz odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ist­nie­ją­cego stawu na tere­nie pola gol­fo­wego w Przy­toku
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków desz­czo­wych do rzeki Desty z kana­li­za­cji desz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej w pasie Drogi Woje­wódz­kiej nr 757 w m. Sta­szów, ul. Opa­tow­ska z km 33+360 do km 34+700
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia­wod­nego, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej sta­cji paliw płyn­nych i gazo­wych w mie­ście Czerwionka-Leszczyny przy ulicy 3 Maja do rzeki Bie­rawki w km 44+710 km
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową do rowu B-N z rejonu ul. Słonecznej,Norbertańskiej
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją do rowu A z ul. Miedzianej
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją deszczową z rejonu ul. Żyznej
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją do rowu ziemi z ul. Dobrzyńskiej
 • Ope­rat wod­no­prawny wraz  z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych Ślą­skiego Cen­trum Logi­stycz­nego BIK w Sosnowcu
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów  dzielnicy Szombierki wylotem przy ul. Godulskiej w Bytomiu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Łagiewniki wylotem przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Szombierki wylotem przy ul. Wiktora Maksa w Bytomiu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Bobrek wylotem przy ul. Czajkowskiego w Bytomiu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki o nr ewid. 75/2 przy ul. Kocha w Błoniach

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej z terenów Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A.  z siedzibą w Warszawie, oddział w Świerklanach oraz z terenu firmy CETUS-ENERGETYKA GAZOWA Sp. z o. o. w Świerklanach, powiat rybnicki, woj. śląskie”
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie podczyszczonych wódopadowych i roztopowych do ziemi  z terenu pawilonu handlowego przy ul. Chęcińskiej w Małogoszczu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z mis olejowych dla stanowisk transformatorów T1 i T2 na stacji 110/15 kV „GPZ Szczyrk” wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego do ziemi – dołu chłonnego
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków będących mieszaniną ścieków technologicznych, bytowych, wód chłodniczych i wód opadowych z terenu Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” w Gorzanowie
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działki 838/224 przy ul. Łokietka w Bytomiu do pobliskiego rowu
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z Posterunku Energetycznego oraz GPZ Węgierska Górka do rzeki Soły

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego,odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego W-C-1-1 w km 0+490, likwidację rowu melioracyjnego W-C-1-1 w km 0+500-0+560, wykonanie dwóch przepustów na rowie melioracyjnym oraz przebudowę melioracji wodnej w granicach działki o nr ewid. xxxx w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, w woj. wielkopolskim

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu sortowni opadów przy ul. Bazarowej w Krakowie wylotem WP1 do pobliskiego rowu

 •  Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu likwidowanego Zakładu Górniczego SRK S.A.

  w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu rejon Kazimierz do rzeki Bobrek

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg ul. Solarnia i Zachodnia w Ornontowicach, do urządzenia wodnego – rowu

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej za pomocą drenażu rozsączającego do ziemi.

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z rejonu dworca kolejowego PKP.

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze Stacji Elektroenergetycznej Czeladź.

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie nadmiaru wód leczniczych z ujęcia „XXXX” do potoku.

Ope­raty na pobór wód pod­ziem­nych

 • Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row kredy gor­nej uję­ciem „Wełecz II – Zdroj”w miej­sco­wo­ści Wełecz, gmina Busko-Zdroj
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row kredy gor­nej uję­ciem „Nowy Nurek” zlo­ka­li­zo­wa­nym w miej­sco­wo­ści Busko-Zdroj, powiat buski, woj. świę­to­krzy­skie
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row czwar­to­rzędu uję­ciem zlo­ka­li­zo­wa­nym na działce nr 278/1 w Budach Grab­skich
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu dla wodo­ciągu gru­po­wego w Lip­nie
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów neo­genu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 na działce o nr 960/4 dla Szpi­tala Powia­to­wego w Chmiel­niku
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych z utwo­rów triasu ze studni nr 1, 2, 3 i 4 dla zaopa­trze­nia komu­nal­nego Gminy Rado­szyce
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu  dla wodo­ciągu gru­po­wego w Węgle­szy­nie
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów triasu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 w miej­sco­wo­ści Koło­mań
 • Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu  stud­nią wier­coną na działce o nr 1476, w miej­sco­wo­ści Gąbin, gmina Gąbin, powiat płocki, woj. Mazo­wiec­kie
 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych studnią głębinową S-1 położoną na działce nr 3412/173 przy ul. Bór I 21 w miejscowości Goczałkowice – Zdrój w woj. śląskim

 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych studnią głębinową S-1 położoną na działce nr 3412/173 przy ul. Bór I 21 w miejscowości Goczałkowice – Zdrój w woj. śląskim

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody podziemnej z utworów wapienia muszlowego studnią głębinową S-1 położną w Zabrzu.

 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów triasu dolnego studnią głębinową S-1 położoną w Nakle Śląskim.

Ope­rat – ścieki bytowe/ przemysłowe

 • Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla oczysz­czalni ście­ków poło­żo­nej w Jastrzę­biu k/Poraja, na tere­nie Ośrodka Sportu i Rekre­acji
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do rzeki Rawki w km 29+020 za pomocą ist­nie­ją­cego wylotu w Budach Grab­skich
 • Ope­rat wod­no­prawny wraz uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla oczysz­czalni ście­ków RTCN Sucha Góra w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych bilogicznie rozkładanych w zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy Zdroju
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji w miejscowości Łapanów.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – Pajęczno.

Ope­raty na  likwi­da­cję studni ; prze­bu­dowę i likwi­da­cję rowów melio­ra­cyj­nych

 • Ope­rat wod­no­prawny na likwi­da­cję urzą­dzeń wod­nych – studni kopa­nej K-1,w Dyno­wie, w woj. Pod­kar­pac­kim
 • Ope­rat wod­no­prawny na prze­bu­dowę rowu melio­ra­cyj­nego w Zbą­szy­niu
 • Spo­rzą­dze­nie Pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych, ope­ratu wod­no­praw­nego oraz doku­men­ta­cji powy­ko­naw­czej dla likwi­da­cji studni głę­bi­no­wej S-1
 • Ope­rat wod­no­prawny  na prze­bu­dowę rowu odwad­nia­ją­cego na działce na dz. ewid. nr 2280/80 w Miko­ło­wie przy ul. Stra­żac­kiej
 • Operat wodnoprawny i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinka rzeki Żerdziny zlokalizowanej pomiędzy działkami o nr ewid. 264/1 i 289/1 w miejscowości Wilcza Góra
 • Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na ujęciu wód podziemnych „Dąbrowa”,w Łodzi

Ope­raty na urzą­dze­nia wodne

 • wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 na działce o nr 84/9, w miej­sco­wo­ści Klo­nowo Dolne,
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych
  oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych do ziemi z czę­ści terenu ulicy Kazi­mie­rza Przerwy-Tetmajera w Zawier­ciu
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działki 838/224 przy ul. Łokietka w Bytomiu  do pobliskiego rowu

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – studni zastępczej nr 1bis ujmującej wodę z utworów dolnokredowych, zlokalizowanej na ujęciu „Dąbrowa”w Łodzi

Zabudowa/przebudowa rowu

Operat wodnoprawny na zabudowę rowu melioracyjnego na działkach o numerach ewid.xxxxxxxx w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korzeniec

Operat wodnoprawny na zabudowę rowu odwadniającego przy ul. Szkolnej w Pilchowicach

Operat wodnoprawny na likwidację oraz przebudowę i zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego biegnącego w granicach działki o nr ewid. 1752/1 w miejscowości Wola Radziszowska,w woj. małopolskim

Przejście linią światłowodową/ kablem/ rurociągiem

Wykonanie 15 operatów przekroczenie projektowaną  linią światłowodową wraz z kablem telekomunikacyjnym.

Operat wodnoprawny na przekroczenie liniami kablowymi elektroenergetycznymi.

Operat wodnoprawny na przekroczenie rurociągiem produktowym.

 

 

Galeria

Zapra­szamy do gale­rii zdjęć wyko­na­nych przez Zespół GGS — Pro­jekt w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac przy odwier­tach.

Poświadczenia

Rze­tel­ność i facho­wość naszej firmy w dzie­dzi­nie wiert­nic­twa potwier­dzone są POŚWIADCZENIAMI od naszych dotych­cza­so­wych klien­tów. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z wybra­nymi z nich.

Kilka słów o pozwoleniach i operatach wodnoprawnych w Gdyni i okolicy

Co to jest ope­rat wod­no­prawny

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubie­ga­ją­cego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne. Przy pod­ję­ciu decy­zji o pozwo­le­niu wod­no­praw­nym organ wyda­jący posił­kuje się ope­ra­tem, dla­tego tak ważne jest jego skru­pu­latne przy­go­to­wa­nie . Zespół GGS –PROJEKT w postaci ope­ratu przed­sta­wia cały mate­riał dowo­dowy: dokładną ana­lizę prawną, tech­niczną i śro­do­wi­skową. wszyst­kie aspekty prawne, tech­niczne i śro­do­wi­skowe itp. Treść ope­ratu stwo­rzo­nego przez nasz zespół jest zgodny z pro­jek­tami budow­la­nymi, okre­ślo­nymi usta­wami i roz­po­rzą­dze­niami zawiera wszyst­kie nie­zbędne obli­cze­nia oraz załącz­niki gra­ficzne wyko­nane w pro­gra­mach Bric­scad, Corel­Draw, Qgis, Win­kalk, Gimp, Ink­scape, Corel­Pho­to­Pa­int.

Z jakich czę­ści składa się ope­rat

CZĘŚĆ OPISOWĄ OPERATU WODNOPRAWNEGO ZAWIERA (Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) Art. 409)
1) ozna­cze­nie zakładu ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia, jego sie­dziby i adresu;
2) wyszcze­gól­nie­nie:
a) celu i zakresu zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód,
b) rodzaju urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych,
c) stanu praw­nego nie­ru­cho­mo­ści usy­tu­owa­nych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z poda­niem sie­dzib i adre­sów ich wła­ści­cieli,
d) obo­wiąz­ków ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia w sto­sunku do osób trze­cich;
2a) opis urzą­dze­nia wod­nego, w tym poło­że­nie za pomocą współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych oraz pod­sta­wowe para­me­try cha­rak­te­ry­zu­jące to urzą­dze­nie i warunki jego wyko­na­nia;
3) cha­rak­te­ry­stykę wód obję­tych pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
3a) cha­rak­te­ry­stykę odbior­nika ście­ków obję­tego pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
4) usta­le­nia wyni­ka­jące z:
a) planu gospo­da­ro­wa­nia wodami na obsza­rze dorze­cza,
b) warun­ków korzy­sta­nia z wód regionu wod­nego,
c) planu zarzą­dza­nia ryzy­kiem powo­dzio­wym,
d) planu prze­ciw­dzia­ła­nia skut­kom suszy,
e) kra­jo­wego pro­gramu oczysz­cza­nia ście­ków komu­nal­nych.
5) okre­śle­nie wpływu gospo­darki wod­nej zakładu na wody powierzch­niowe oraz pod­ziemne, w szcze­gól­no­ści na stan tych wód i reali­za­cję celów śro­do­wi­sko­wych dla nich okre­ślo­nych;
6) pla­no­wany okres roz­ru­chu i spo­sób postę­po­wa­nia w przy­padku roz­ru­chu, zatrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści bądź wystą­pie­nia awa­rii lub uszko­dze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz roz­miar, warunki korzy­sta­nia z wód i urzą­dzeń wod­nych w tych sytu­acjach;
7) infor­ma­cję o for­mach ochrony przy­rody utwo­rzo­nych lub usta­no­wio­nych na pod­sta­wie ustawy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochro­nie przy­rody, wystę­pu­ją­cych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych.
CZĘŚĆ GRAFICZNA OPERATU ZAWIERA (Prawo Wodne Dz.U. 2015 poz. 469)
1) plan urzą­dzeń wod­nych i zasięg oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z ozna­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści wraz z ich powierzch­nią, nanie­siony na mapę sytuacyjno–wysokościową terenu;
2) zasad­ni­cze prze­kroje podłużne i poprzeczne urzą­dzeń wod­nych oraz koryt wody pły­ną­cej w zasięgu oddzia­ły­wa­nia tych urzą­dzeń;
3) sche­mat roz­miesz­cze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych;
4) sche­mat funk­cjo­nalny lub tech­no­lo­giczny urzą­dzeń wod­nych.

Koszt spo­rzą­dze­nia ope­ratu wod­no­praw­nego

• sza­cun­kowy czas wyko­na­nia ope­ratu wod­no­praw­nego: ok. 14 dni
• sza­cun­kowy czas uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego: 30 – 60 dni;
• koszt przy­go­to­wa­nia kom­pletu doku­men­tów jest zawsze okre­ślany indy­wi­du­al­nie na pod­sta­wie zapy­ta­nia ofer­to­wego

Koszt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217,00 zł.

Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.

Opłatę za pozwolenie wodnoprawne wnosi się na właściwy rachunek bankowy Wód Polskich

 

Za udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy urzędu gminy, właściwej miejscowo dla organu wydającego pozwolenie wodnoprawne.

 

Kto może spo­rzą­dzić ope­rat wod­no­prawny

W pol­skim usta­wo­daw­stwie nie ma obo­wiązku posia­da­nia upraw­nień do spo­rzą­dza­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych. Nie zna­czy to jed­nak, że może być on spo­rzą­dzony przez osobę bez wie­dzy mery­to­rycz­nej.

Kiedy potrzebne jest pozwo­le­nie wod­no­prawne

Zgod­nie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmia­nami) pozwo­le­nie wod­no­prawne jest WYMA­GANE na:

  • szcze­gólne korzy­sta­nie z wód
  • regu­la­cję wód oraz zmianę ukształ­to­wa­nia terenu przy grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mającą wpływ na warunki prze­pływu
  • wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych jakich
  • rol­ni­cze wyko­rzy­sta­nie ście­ków, w zakre­sie nie­ob­ję­tym zwy­kłym korzy­sta­niem z wód
  • dłu­go­trwałe obni­ża­nie poziomu zwier­cia­dła wody pod­ziem­nej
  • pię­trze­nie wody pod­ziem­nej
  • gro­ma­dze­nie ście­ków oraz odpa­dów w obrę­bie obsza­rów gór­ni­czych utwo­rzo­nych dla wód lecz­ni­czych
  • odwod­nie­nie obiek­tów i wyko­pów budow­la­nych oraz zakła­dów gór­ni­czych
  • wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów
  • wpro­wa­dza­nie do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych innych pod­mio­tów, ście­ków prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych sub­stan­cje szko­dliwe dla śro­do­wi­ska wod­nego
  • gro­ma­dze­nie ście­ków, a także innych mate­ria­łów, pro­wa­dze­nie odzy­sku lub uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów, wzno­sze­nie obiek­tów budow­la­nych oraz wyko­ny­wa­nie innych robót, wydo­by­wa­nie kamie­nia, żwiru, innych mate­ria­łów oraz ich skła­do­wa­nie – na obsza­rach szcze­gól­nego zagro­że­nia powo­dzią

Do uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego nie­zbędne są

1)      Wniosek.

2)      Pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu).

3)      Dowód wpłaty za wydanie pozwolenia.

4)      Dowód wpłaty za udzielenie pełnomocnictwa, bądź podstawę prawną do zwolnienia z opłat, jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu.

5)      2 egzemplarze operatu wodnoprawnego z oznaczeniem daty jego wykonania.

6)      Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

7)      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.

8)      Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

9)      Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

10)    Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, którego dotyczy instrukcja, w ilości egzemplarzy uwzględniającej liczbę podmiotów korzystających z wód.

11)    Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana.

12)    Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Prawa wodnego, dołącza się również zgodę właściciela tych urządzeń.

Kto wydaje pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)  art. 397 ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‑ Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach:

1)     pozwoleń wodnoprawnych

–     jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj. z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

–     na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

–     na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

–     na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

–     na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

–     na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,

–     na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podst. art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

–     jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

2)     pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,

3)     pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‑ Kodeks postępowania administracyjnego,

w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d; tj. dla wszystkich z wyjątkiem spraw dla których organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 3 kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‑ Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.

 

Zgodnie z art. 397 ust. 4. organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.

 
 

Na jaki okres wyda­wane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne?

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ust. 1 pkt 1 albo art. 100 rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
4. Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie.
5. Pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
6. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
7. Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
8. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.
9. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym na rolnicze wykorzystanie ścieków, przekazuje właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska kopie ostatecznej decyzji.
10. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpowiednio przepisy art. 187 zabezpieczenie roszczeń oraz art. 188 okres ważności i treść pozwolenia ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Co zawiera zgłoszenie wodnoprawne?

Art. 421. Zgłoszenie wodnoprawne zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

 1. a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
 2. b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,
 3. c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz

warunków ich wykonania,

 1. d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego

z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,

 1. e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Dziennik Ustaw – 206 – Poz. 2268

Art. 422. Do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się:

1) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym

schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną

przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

4) zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń

wodnych.

Art. 423. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania

czynności, robót lub urządzeń wodnych.

 

W omawianym przypadku należy wykonać operat wodnoprawny na likwidację i przebudowę rowu, gdyż zgodnie  z art. 394 pkt. 4

Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

 

Zgłoszenie wodnoprawne - na co jest wymagane?

Art. 394. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

2. Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się pod uwagę parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego?

Art. 423. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania
czynności, robót lub urządzeń wodnych.
2. Do wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych
nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia. Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych
na podstawie przepisów odrębnych.

Kto POTRZEBUJE a kto NIE potrze­buje ope­ratu wod­no­praw­nego?

Pozwo­le­nie wod­no­prawne nie jest wyma­gane w przy­padku korzy­sta­nia z wód pod­ziem­nych przy wyko­rzy­sta­niu uję­cia, studni o głę­bo­ko­ści poni­żej 30 m , oraz w przy­padku gdy wydaj­ność tej studni nie prze­kra­cza 5m3 na dobę (w przy­padku zwy­kłego korzy­sta­nia z wód).
 
Kto musi otrzymać pozwolenie wodnoprawne?
Podmioty (przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne) korzystające ze środowiska.

Operaty na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Operat wykonywany dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
W treści operatu zawiera się odpowiednie dane dotyczące m. in.:
· stanu prawnego terenu,
· sposobu zagospodarowania terenu,
· ilości i jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych,
· odbiornika wód opadowych i roztopowych.

Operaty na pobór wód podziemnych

W opracowaniu przedstawia się min. podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne oraz jego obowiązki w stosunku do osób trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, stan prawny nieruchomości, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, opis techniczny studni oraz wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne, maksymalną ilość wód podziemnych (m3) na rok.

Operat – ścieki przemysłowe

Operat wykonywany dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Zakres opracowania powinien być zgodny z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami).
W opracowaniu przedstawia się podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne oraz jego obowiązki w stosunku do osób trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, stan prawny nieruchomości, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym oraz wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne, schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, ilość ścieków, zakres i częstotliwość kontroli ścieków

Operaty na likwidację studni

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego wynika
z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 310 z późn.
zmianami). Zgodnie z art. 389 pkt 6 wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące: wykonania
urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.
W opracowaniu przedstawia się podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne oraz jego
obowiązki w stosunku do osób trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, stan prawny nieruchomości, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, opis techniczny studni oraz wpływ zamierzonej likwidacji studni na wody powierzchniowe i podziemne.

Operaty na Zabudowa/przebudowa rowu i odprowadzeni wód opadowych.

W przypadku uzyskania pozwolenia wodoprawnego Uprawnionego zobowiązuje się m.in. do:
Uprawnionego należy zobowiązać do:
· utrzymywania urządzeń do ujmowania i odprowadzania wod deszczowych i roztopowych
w prawidłowym stanie technicznym,
· przeprowadzania kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń wodnych z częstotliwością
dokonywania co najmniej dwa razy do roku
· dbanie o umocnienie wylotu,
· usuwania wszelkich przedmiotów utrudniających przepływ wód opadowych i roztopowych
przez odbiornik oraz zapewnienia swobodnego przepływu wód w cieku.
· należytego utrzymania odbiornika polegającego na odmulaniu dna cieku, koszeniu trawy
w zasięgu odziaływania zamierzonego korzystania z wód.
· utrzymywania czystości oraz drożności kanalizacji deszczowej.
· przestrzegania zapisów wynikających z prawa wodnego oraz obowiązków wynikających
z pozwolenia wodnoprawnego.

Operaty na Przejście linią światłowodową/ kablem/ rurociągiem

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na niniejszą inwestycję wynika z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami). Zgodnie z art. 389 pkt 9 prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały
przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Poradnik

Chcę wybu­do­wać oczko wodne na wła­snej działce. Co zro­bić?

Marząc o wła­snym sta­wie, czy też oczku wod­nym, należy prze­my­śleć nie tylko kwe­stię jego wyglądu, ale także ZGŁOSZENIA tej budowy w urzę­dzie.
Przy budo­wie małego obiektu (do 30 metrów kwa­dra­to­wych powierzchni lustra wody), wystar­czy zgło­sze­nie budowy oczka wod­nego. Obiekty więk­sze jako urzą­dze­nia wodne pod­le­gają już usta­wie Prawo Wodne (Zgod­nie z Pra­wem wod­nym (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019) staw jest urzą­dze­niem wod­nym (Art 9 ust. 1 pkt 19 lit c) dla­tego na jego budowę wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne (art 122 ust. 1 pkt 3), a jako obiekty budow­lane – zgod­nie z Pra­wem budow­la­nym (tekst jedn. Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118) budowa stawu o powierzchni powy­żej 30 m2 wymaga pozwo­le­nia na budowę (Art. 29 ust. 1 pkt 15)

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków a pozwo­le­nie wod­no­prawne

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niała alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska.
Należy pamię­tać jed­nak, że jeśli pla­no­wana ilość ście­ków prze­kro­czy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego (nie­ważne, czy zrzut ście­ków nastąpi na działce inwe­stora, czy poza nią). Jeśli pla­nu­jesz taką inwe­sty­cję zgłoś się do nas a my zała­twimy resztę for­mal­no­ści!

Ile kosz­tuje pozwo­le­nie wod­no­prawne?

STAŁE ELEMENTY CENY, NIEZALEŻNE OD WYKONAWCY, NARZUCONE USTAWOWO

OD UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 217 ZŁOd opłaty skar­bo­wej zwol­nione są jed­nostki budże­towe i samo­rządu tery­to­rial­nego.
UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA 17 ZŁ

 

Zapraszamy klientów z lokalizacji: Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino, Chylonia, Cisowa, Działki Leśne, Dąbrowa, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino, Wzgórze św. Maksymiliana oraz okolic Gdyni.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl