OPINIA GEOTECHNICZNA….

Zapraszamy do lektury artykułu nt. Opinii geotechnicznych, który jednocześnie jest kontynuacją prowadzonego na naszym blogu poradnika geotechnicznego

 

Chcesz otrzymać ofertę na opinię geotechniczną ?

Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzielany jest na wszystkie zapytania wysłane z formularza ze strony GGSprojekt

1.opinia geotechniczna rozporządzenie

Opinia geotechniczna opracowywana jest w oparciu o:

Rozporządze­nie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie usta­lania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Ustawę Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126),

Instrukcję badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1988 r.

Normę PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Normę PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Normę PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

 

2. opinia geotechniczna kiedy jest wymagana?

Zawsze. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (od 29 kwietnia 2012 r.) dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych (także domów jednorodzinnych) obowiązkowe jest sporządzenie opinii geotechnicznej.

 

3. opinia geotechniczna uprawnienia; kto może wykonać?

„zgodnie z obowiązującym prawem (od 29 kwietnia 2012 r.) dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych (w tym domów jednorodzinnych) obowiązkowe jest sporządzenie opinii geotechnicznej” cyt. P. Jermołowicz- Inżynieria Środowiska.

Przy sporządzaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych II i III kategorii geotechnicznej oraz przy sporządzaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymagane są uprawnienia geologiczne VI lub VII kategorii.  

4.opinia geotechniczna do projektu budowlanego domku jednorodzinnego

Zgodnie z obowiązującym Prawem do projektu budowlanego należy sporządzić opinię geotechniczną.

  • 6. 1. Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
    2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.

Reasumując, jeżeli domek jednorodzinny został zaliczony do I kategorii geotechnicznej wystarczy wykonać wiercenia, ewentualnie sondowania i na podstawie badań sporządzić opinię geotechniczną.

Przy II i III kategorii geotechnicznej wymagana jest także dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Dla obiektów budowlanych II kategorii, gdy warunki gruntowe są złożone oraz dla wszystkich obiektów III kategorii należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

5. opinia geotechniczna co powinna zawierać?

CZĘŚĆ TEKSTOWĄ na którą składają się:

Informacje ogólne: dane Inwestora, określenie zakresu prac i badań

Opis przeprowadzonych badań: data i sposób wykonania odwiertów, określenie ilości mb

Charakterystyka techniczna inwestycji

Lokalizacja terenu badań

Geotechniczna charakterystyka terenu oraz/ określenie warunków geologicznych oraz hydrogeologicznych

Określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych (określenie/a na ich podstawie wydzielenie warstw geotechnicznych)

Ocena warunków geotechnicznych

CZĘŚĆ GRAFICZNA zawiera:

Mapę orientacyjną w skali 1:10 000 – 1:25 000

Mapę geologiczną w skali 1:50 000 – 1:200 000

Mapę dokumentacyjną w skali 1:500 – 1:1000

Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych

Przekroje geotechniczne

Objaśnienia użytych znaków i symboli

Zestawienie własności fizyko-mechanicznych/parametrów geotechnicznych gruntów

 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą Szczegóły oferty i do kontaktu!

Ostatnie realizacje:

Sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną  dla posadowienia obiektu mostowego w miejscowości Żarnowiec i Dobra.

Wykonanie odwiertów geologicznych i badań geofizycznych w Katowicach na ul. Wrocławskiej na zlecenie DL INVEST GROUP DL Project Management S.A.

Sporządzenie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża oraz opracowanie projektu geotechnicznego inwestycji dla projektowanego budynku hotelowego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Sporządzenie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego  dla inwestycji „Budowa wodnego placu zabaw w Chorzowie”.

 Wykonanie kompleksowych  badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej w zw. z inwestycją pn. Budowa budynku handlowego MAJSTER w Radzionkowie na zlecenie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl