Masz dość wertowania Ustaw, poszukiwania informacji nt operatów wodnoprawnych i pozwoleń wodnoprawnych na stronach i forach internetowych? Od dziś wszystkie interesujące i potrzebne Ci informacje znajdziesz w naszym artykule.

Operaty i pozwolenia wodnoprawne

Chcesz otrzymać ofertę na operaty wodnoprawne ?

Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzielany jest na wszystkie zapytania wysłane z formularza ze strony GGSprojekt

Co to jest operat wodnoprawny?

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubie­ga­ją­cego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne. Przy pod­ję­ciu decy­zji o pozwo­le­niu wod­no­praw­nym organ wyda­jący posił­kuje się ope­ra­tem, dla­tego tak ważne jest jego skru­pu­latne przy­go­to­wa­nie . W postaci ope­ratu przed­sta­wiany jest cały mate­riał dowo­dowy: dokładna ana­liza prawna, tech­niczna i śro­do­wi­skowa, wszyst­kie aspekty prawne, tech­niczne i śro­do­wi­skowe itp. Treść ope­ratu powinien być zgodny z pro­jek­tami budow­la­nymi, okre­ślo­nymi usta­wami i roz­po­rzą­dze­niami zawiera wszyst­kie nie­zbędne obli­cze­nia oraz załącz­niki gra­ficzne. Załącziki te można wyjonać  w pro­gra­mach Bric­scad, Corel­Draw, Qgis, Win­kalk, Gimp, Ink­scape, Corel­Pho­to­Pa­int.

Z czego składa się operat wodnoprawny?

CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO(Prawo Wodne Dz.U. 2015 poz. 469)
1) ozna­cze­nie zakładu ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia, jego sie­dziby i adresu;
2) wyszcze­gól­nie­nie:
a) celu i zakresu zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód,
b) rodzaju urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych,
c) stanu praw­nego nie­ru­cho­mo­ści usy­tu­owa­nych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z poda­niem sie­dzib i adre­sów ich wła­ści­cieli,
d) obo­wiąz­ków ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia w sto­sunku do osób trze­cich;
2a) opis urzą­dze­nia wod­nego, w tym poło­że­nie za pomocą współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych oraz pod­sta­wowe para­me­try cha­rak­te­ry­zu­jące to urzą­dze­nie i warunki jego wyko­na­nia;
3) cha­rak­te­ry­stykę wód obję­tych pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
3a) cha­rak­te­ry­stykę odbior­nika ście­ków obję­tego pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
4) usta­le­nia wyni­ka­jące z:
a) planu gospo­da­ro­wa­nia wodami na obsza­rze dorze­cza,
b) warun­ków korzy­sta­nia z wód regionu wod­nego,
c) planu zarzą­dza­nia ryzy­kiem powo­dzio­wym,
d) planu prze­ciw­dzia­ła­nia skut­kom suszy,
e) kra­jo­wego pro­gramu oczysz­cza­nia ście­ków komu­nal­nych.
5) okre­śle­nie wpływu gospo­darki wod­nej zakładu na wody powierzch­niowe oraz pod­ziemne, w szcze­gól­no­ści na stan tych wód i reali­za­cję celów śro­do­wi­sko­wych dla nich okre­ślo­nych;
6) pla­no­wany okres roz­ru­chu i spo­sób postę­po­wa­nia w przy­padku roz­ru­chu, zatrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści bądź wystą­pie­nia awa­rii lub uszko­dze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz roz­miar, warunki korzy­sta­nia z wód i urzą­dzeń wod­nych w tych sytu­acjach;
7) infor­ma­cję o for­mach ochrony przy­rody utwo­rzo­nych lub usta­no­wio­nych na pod­sta­wie ustawy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochro­nie przy­rody, wystę­pu­ją­cych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych.
CZĘŚĆ GRAFICZNA OPERATU (Prawo Wodne Dz.U. 2015 poz. 469)
1) plan urzą­dzeń wod­nych i zasięg oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z ozna­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści wraz z ich powierzch­nią, nanie­siony na mapę sytuacyjno–wysokościową terenu;
2) zasad­ni­cze prze­kroje podłużne i poprzeczne urzą­dzeń wod­nych oraz koryt wody pły­ną­cej w zasięgu oddzia­ły­wa­nia tych urzą­dzeń;
3) sche­mat roz­miesz­cze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych;
4) sche­mat funk­cjo­nalny lub tech­no­lo­giczny urzą­dzeń wod­nych.

Dodatkowe informacje i dokumentacje

W zależności od zakresu wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest poszerzenie operatu wodnoprawnego o dodatkowe informacje i dokumentacje .Organ uprawniony do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu (poza opisem urządzenia wodnego uwzględniającego położenie za pomocą współrzędnych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania).

W przypadku, gdy występujemy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, operat wodnoprawny powinien zawierać:

 • określenie w m3 wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, operat powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
 • określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, operat powinien zawierać informacje o:

 • ilości, składzie i rodzaju ścieków;
 • jednostkowych dawkach ścieków i okresów ich stosowania;
 • powierzchni i charakterystyce gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Kto może sporządzić operat wodnoprawny?

W pol­skim usta­wo­daw­stwie nie ma obo­wiązku posia­da­nia upraw­nień do spo­rzą­dza­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych. Nie zna­czy to jed­nak, że może być on spo­rzą­dzony przez osobę bez wie­dzy mery­to­rycz­nej.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Zgod­nie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmia­nami) pozwo­le­nie wod­no­prawne jest WYMA­GANE na:

  • szcze­gólne korzy­sta­nie z wód
  • regu­la­cję wód oraz zmianę ukształ­to­wa­nia terenu przy grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mającą wpływ na warunki prze­pływu
  • wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych jakich
  • rol­ni­cze wyko­rzy­sta­nie ście­ków, w zakre­sie nie­ob­ję­tym zwy­kłym korzy­sta­niem z wód
  • dłu­go­trwałe obni­ża­nie poziomu zwier­cia­dła wody pod­ziem­nej
  • pię­trze­nie wody pod­ziem­nej
  • gro­ma­dze­nie ście­ków oraz odpa­dów w obrę­bie obsza­rów gór­ni­czych utwo­rzo­nych dla wód lecz­ni­czych
  • odwod­nie­nie obiek­tów i wyko­pów budow­la­nych oraz zakła­dów gór­ni­czych
  • wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów
  • wpro­wa­dza­nie do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych innych pod­mio­tów, ście­ków prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych sub­stan­cje szko­dliwe dla śro­do­wi­ska wod­nego
  • gro­ma­dze­nie ście­ków, a także innych mate­ria­łów, pro­wa­dze­nie odzy­sku lub uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów, wzno­sze­nie obiek­tów budow­la­nych oraz wyko­ny­wa­nie innych robót, wydo­by­wa­nie kamie­nia, żwiru, innych mate­ria­łów oraz ich skła­do­wa­nie – na obsza­rach szcze­gól­nego zagro­że­nia powo­dzią

Co potrzebne jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

 • wnio­sek
 • Ope­rat wod­no­prawny spo­rzą­dzony zgod­nie z wymo­gami art. 132 ustawy Prawo wodne lub pro­jekt urzą­dzeń wod­nych odpo­wia­da­jący wyma­ga­niom ope­ratu wod­no­praw­nego (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo wodne) — 2 egz.
 • Decy­zja o loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­nego lub decy­zja o warun­kach zabu­dowy, jeżeli jest ona wyma­gana (art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
 • Opis pro­wa­dze­nia zamie­rzo­nej dzia­łal­no­ści spo­rzą­dzony w języku nie­tech­nicz­nym (art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne).
 • Dowód zapłaty należ­nej opłaty skar­bo­wej– Opłatę skar­bową w wyso­ko­ści 217,00 zł za każde pozwo­le­nie należy uiścić w kasie Sta­ro­stwa Powia­to­wego.
 • Decy­zję o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach ( w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź­dzier­nika 2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udziale spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) — dot. przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko

 

  Kto wydaje pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Orga­nem wła­ści­wym do wyda­wa­nia pozwo­leń wod­no­praw­nych, z zastrze­że­niem ust. 2 i 2a, jest sta­ro­sta, wyko­nu­jący to zada­nie jako zada­nie z zakresu admi­ni­stra­cji rzą­do­wej.
Mar­sza­łek woje­wódz­twa wydaje pozwo­le­nia wod­no­prawne:
1) jeżeli szcze­gólne korzy­sta­nie z wód, wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych lub eks­plo­ata­cja insta­la­cji bądź urzą­dzeń wod­nych są zwią­zane z przed­się­wzię­ciami lub insta­la­cjami, o któ­rych mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony śro­do­wi­ska;
1a) o któ­rych mowa w art. 122 ust. 1 Prawa wod­nego, jeżeli doty­czą korzy­sta­nia z wód i wyko­ny­wa­nia urzą­dzeń wod­nych w sztucz­nych zbior­ni­kach wod­nych usy­tu­owa­nych na wodach pły­ną­cych, będą­cych przed­się­wzię­ciem, dla któ­rego spo­rzą­dze­nie raportu o oddzia­ły­wa­niu na śro­do­wi­sko jest wyma­gane;
2) na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych zabez­pie­cza­ją­cych przed powo­dzią;
3) na prze­rzuty wody i wyko­na­nie nie­zbęd­nych do tego urzą­dzeń wod­nych;
4) na wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów;
5) o któ­rych mowa w art. 122 ust. 2 Prawa wod­nego;
5a) na wydo­by­wa­nie z wód powierzch­nio­wych kamie­nia, żwiru, pia­sku oraz innych mate­ria­łów;
5b) na wpro­wa­dza­nie do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych ście­ków prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych sub­stan­cje szcze­gól­nie szko­dliwe dla śro­do­wi­ska okre­ślone w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 45a ust. 1 Prawa wod­nego pocho­dzą­cych z eks­plo­ata­cji insta­la­cji zwią­za­nej z przed­się­wzię­ciami, o któ­rych mowa w pkt 1;
5c) wszyst­kie, o któ­rych mowa w art. 122 Prawa wod­nego, wyma­gane dla przed­się­wzię­cia, jeżeli jest orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia jed­nego z tych pozwo­leń;
5d) na wspólne korzy­sta­nie z wód, o któ­rym mowa w art. 130, jeżeli jest orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla jed­nego z zakła­dów.
W przy­padku gdy szcze­gólne korzy­sta­nie z wód lub wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych odbywa się na tere­nach zamknię­tych w rozu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wod­no­prawne wydaje dyrek­tor regio­nal­nego zarządu gospo­darki wod­nej.
W przy­padku gdy szcze­gólne korzy­sta­nie z wód lub wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych jest zwią­zane z przed­się­wzię­ciem reali­zo­wa­nym w czę­ści na tere­nie zamknię­tym w rozu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony śro­do­wi­ska, dla całego przed­się­wzię­cia pozwo­le­nie wod­no­prawne wydaje dyrek­tor regio­nal­nego zarządu gospo­darki wod­nej.

­

Na jaki okres wyda­wane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Pozwolenia wydawane są na czas określony. Okres obowiązywania pozwolenia zależy od rodzaju wnioskowanej działalności:

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Każde pozwolenie wodnoprawne może wygasnąć, a także może zostać cofnięte lub ograniczone przez organ właściwy do jego wydania. [1]

[1] http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/przewodnik-dla-przedsiebiorcow/hodowca/pozwolenia/pozwolenia-wodnoprawne/postepowanie-w-sprawie-wydania-pozwolenia/

Kto nie potrze­buje ope­ratu wod­no­praw­nego?

Pozwo­le­nie wod­no­prawne nie jest wyma­gane w przy­padku korzy­sta­nia z wód pod­ziem­nych przy wyko­rzy­sta­niu uję­cia, studni o głę­bo­ko­ści poni­żej 30 m , oraz w przy­padku gdy wydaj­ność tej studni nie prze­kra­cza 5m3 na dobę (w przy­padku zwy­kłego korzy­sta­nia z wód). Pozwo­le­nie wod­no­prawne nie jest wyma­gane w przy­padku insta­la­cji przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków

 

Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego

Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji administracyjnej.

Organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest uprawniony do stwierdzenia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli:

 • upłynął okres, na który było wydane;
 • gdy zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
 • zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Ponadto, na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenia wodnoprawne na pobór wód, wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym przedsiębiorstwo prowadzące instalację powinno uzyskać pozwolenie zintegrowane, o ile nie uzyskało ono pozwolenia zintegrowanego przed tym terminem.

Organ właściwy do wydania pozwoleń wodnoprawnych ma obowiązek dokonywania przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych i ich realizacji co najmniej raz na 4 lata. Dodatkowo ustawa Prawo wodne przewiduje możliwość cofnięcia lub ograniczenia wydanego pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem, nawet jeśli przedsiębiorca przestrzega wszystkich zawartych w nim zapisów. Decyzją o wygaśnięciu lub cofnięciu może być jednocześnie nałożony obowiązek usunięcia negatywnych skutków w środowisku wynikających z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego lub powstałych w wyniku działalności prowadzonej niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz określone zakres i termin wykonania tego obowiązku. [2]

[2] http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/przewodnik-dla-przedsiebiorcow/hodowca/pozwolenia/wygasniecie-cofniecie-lub-ograniczenie-pozwolenia/wygasniecie-cofniecie-lub-ograniczenie-pozwolenia-wodnoprawnego/

 

Nasza pracownia wykonała dziesiątki operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych  na:

 • na wyko­na­nie urzą­dzeń wodnych
 • na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych
 • na pobór wody pod­ziem­nej
 • na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych

 

Oferta GGS-Projekt

O jakości wykonywanych przez nas usług świadczą opinie Naszych klientów:

Opracowanie hydrogeologiczne spełnia wszystkie nasze oczekiwania pod względem merytorycznycm, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej. Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy firmę GGS-Projekt jako rzetelnego, terminowego, mobilnego i skrupulatnego Wykonawcę powierzonych zadań”

Zakład Usług Studziennych

„Firma GGS-Projekt wywiązała się profesjonalnie, rzetelnie i terminowo z niniejszego zadania dot. wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i uzgodnień właściwych organów dla likwidacji studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Nowego Szpitala w Olkuszu”

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

 

Opracowanie wykonane zostało terminowo, merytorycznie, estetycznie i w ramach dobrej współpracy”

Uzdrowisko Busko Zdrój

„Jesteśmy w pełni zadowoleni z wykonanych usług i uważamy, że Firma GGS-Projekt zasługuje na rekomendację i polecenie innym zleceniodawcom”

AA Projekt Sp. z o.o.

„Opracowania hydrogeologiczne spełnia wszystkie nasze oczekiwania pod względem merytorycznym, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej. Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy firmę GGS-Projekt jako rzetelnego, terminowego, mobilnego i skrupulatnego Wykonawcę powierzonych zadań”

Silesia Architekci

„Opracowania zostały wykonane terminowo, z należytą starannością”

SPIN-US Sp. z o.o.

 

 Nasi Partnerzy

Źródła:

 1. gov.pl
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (U. 2001 nr 115 poz. 1229)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GGS-Projekt

Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o.

Ul. Narutowicza 3/5

41-503 Chorzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

Kontakt 

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]

Extraseo.pl