Odprowadzenie deszczówki a nowe Prawo Wodne

Zgodnie z obowiązującym Prawem Wodnym wody opadowe i roztopowe nie są traktowane jako ścieki, natomiast nadal na ich odprowadzenie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wykonujemy operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dachów, dróg lokalnych i krajowych, autostrad, parkingów, posesji do rowu/potoku/ rzeki/ stawu/ kanalizacji zbiorczej/ otwartej/ zamkniętej.

 

Brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego = konsekwencje finansowe

Najbardziej dotkliwym instrumentem za brak pozwolenia wodnoprawnego lub za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego jest tzw. opłata podwyższona ( Art. 280 Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r Prawo wodne).

 

Materiały niezbędne do opracowania operatu wodnoprawnego

 1. aktualne wypisy z rejestru gruntów (obszar opracowania, miejsce wylotu)
 2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oryginał),
 3. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa lub zasadnicza – w skali 1:500 lub 1:1000
 4. dane inwestora do opracowania,
 5. lokalizacja terenu opracowania,

6          w przypadku uzyskiwania przez naszą Pracownie materiałów wyjściowych oraz reprezentowanie w trakcie postępowania administracyjnego niezbędne jest pełnomocnictwo (oryginał).

 1. w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu, kanału, rzeki itp. – niezbędna jest zgoda administratora cieku
 2. w przypadku wykonywania operatu na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych:
 • schemat separatora z danymi urządzenia lub kartą charakterystyki, jeśli jest,
 • schemat osadnika z danymi urządzenia lub kartą charakterystyki, jeśli jest,

(Schematy mogą być w plikach PDF lub CAD np. dwg,).

 

W praktyce często ww. materiały, w ramach uzyskanego od Inwestora pełnomocnictwa, uzyskują Pracownicy GGS-Projekt.

Kto może wykonywać operaty wodnoprawne?

Nie ma konieczności, aby osoba wykonująca operat wodnoprawny posiadała jakiekolwiek uprawnienia w związku z tym coraz częściej operaty wodnoprawne sporządzane są przez osoby bez przygotowania merytorycznego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz Prawa Wodnego.

Pracownia GGS-Projekt ma na swoim koncie dziesiątki opracowań operatów wodnoprawnych. Uzyskujemy pozwolenia wodnoprawne dla jednostek budżetowych oraz osób fizycznych.

Operaty wykonywane są na najwyższym poziomie przez uprawnionych geologów, którzy stale doskonalą swój warsztat.

 

Jakie operaty wykonujemy:

– na wprowadzenie ścieków, wód opadowych

– na wprowadzenie ścieków przemysłowych

– na pobór wody

– na wykonanie urządzenia wodnego

 

Czas wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Czas opracowania operatu wodnoprawnego przez naszą Pracownię wynosi od 2-4 tyg.

Zgodnie z przepisami pozwolenie wodnoprawne organy zatwierdzające powinny wydać „niezwłocznie” tj. w ciągu miesiąca lub w ciągu dwóch miesięcy – w sytuacjach wymagających dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Niestety w praktyce na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego czekamy nawet do 4 miesięcy.

 

Operat wodnoprawny – cena

Każde zapytanie ofertowe skierowane do GGS-Projekt rozpatrywane i wyceniane jest indywidualnie. Koszt uzależniony jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia. Najczęściej przed przygotowaniem oferty kontaktujemy się z Klientem, w celu uszczegółowienia zapytania. Prowadzimy darmowe konsultacje i analizy formalno – prawne. Po wykonaniu opracowania operatu wodnoprawnego oferujemy opiekę w czasie postępowania administracyjnego

Co dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

 • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez Pełnomocnika
 • Operaty wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem w języku nietechnicznym
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana
 • wypis i wyrys    z miejscowego    planu    zagospodarowania    przestrzennego, a w przypadku  jego  braku – decyzję  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana
 • dokumentację hydrogeologiczną – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana
 • Do wniosku  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  na  wprowadzanie  do urządzeń  kanalizacyjnych  ścieków  przemysłowych  zawierających  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.100 ust.1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń
 • instrukcja gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

 

Jeżeli  ustawa  nie  stanowi  inaczej,  pozwolenie  wodnoprawne  jest wymagane na:

1)usługi wodne;

2)szczególne korzystanie z wód;

3)długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

4)rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5)wprowadzanie  do  wód  powierzchniowych  substancji hamujących  rozwój glonów;

6)wykonanie urządzeń wodnych;

7)regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

8)zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ

na warunki przepływu wód;

9)prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

10)prowadzenie   przez   śródlądowe   drogi   wodne   oraz   przez   wały przeciwpowodziowe

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

(źródło: Ust. z dn. 20.09.2018 Prawo Wodne Art.389).

 

Jeżeli nie są Państwo do końca przekonani, czy do realizacji danego przedsięwzięcia niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego prosimy o kontakt telefoniczny lub @.

Przypominamy, że nasza Pracownia prowadzi konsulting hydrogeologiczny…Szczegóły

Zapraszamy do kontaktu! Formularz

Zadzwoń do nas Extraseo.pl