Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska.

Rodzaj oczyszczalni uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych. Pracownia GGS-Projekt przeprowadza badania geologiczne w celu sporządzenia opinii hydrogeologicznych dla przydomowych oczyszczalni ścieków.  Badania mają na celu określenie głębokości występowania zwierciadła wody oraz określenie przepuszczalności gruntów.

Do Naszych zadań należy:

 1. Wykonanie, nie mniej niż, dwóch otworów wiertniczych do głębokości 3 m
 2. Wykonanie badań makroskopowych gruntu
 3. Pobranie prób gruntu oraz analiza laboratoryjna
 4. Obliczenie współczynnika filtracji
 5. Opracowanie opinii hydrogeologicznej

Opinia hydrogeologiczna uwzględnia:

 • ogólną charakterystykę terenu na którym położona jest oczyszczalnia,
 • przebieg badań,
 • budowę geologiczną (określenie miąższości poszczególnych warstw geologicznych),
 • warunki hydrogeologiczne (określenie występowania zwierciadła wód gruntowych, miąższości poziomów wodonośnych, współczynnika filtracji),

Do sporządzenia opinii hydrogeologicznej niezbędne są:

 • prace terenowe – wykonywane są przez Nasz Zespół metodą mechaniczną, a w przypadku trudnego dojazdu metodą manualną,
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1: 500 lub 1:1000, na której zaznaczona jest lokalizacja planowanej oczyszczalni ścieków,
 • dane na temat projektowanej oczyszczalni ścieków – maksymalna ilość odprowadzanych ścieków,
 • dane Inwestora,

Miejsce posadowienia oczyszczalni ścieków regulowane jest Prawem, m.in.:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

 

 1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

 1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

 1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

 1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia”

 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,

dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów

produktów spożywczych — 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 7,5 m.

 1. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji

indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny

wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 2 m.

 1. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 — 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego— 10 m.

 

Pozostałe Akty Prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami);
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniając rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Należy pamię­tać jed­nak, że jeśli pla­no­wana ilość ście­ków prze­kro­czy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego (nie­ważne, czy zrzut ście­ków nastąpi na działce inwe­stora, czy poza nią). Przypominamy, że Nasza Pracownia świadczy również usługi z zakresu wykonywania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenia wodnoprawne

Zapraszamy do kontaktu!

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]

 

 

 

Źródła:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=AAB016

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl