Długi czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne

 

Mija już rok od wejścia w życie nowego Prawa Wodnego … tymczasem nadal wielu Inwestorów ma problemy z szybkim uzyskaniem zgód wodnoprawnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Prawem Wodnym tj. Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) Art. 397

 1. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.
 2. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.
 3. Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach:
 4. a) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1:

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

– na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

– na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

– na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

– na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

– na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

 1. b) ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3,
 2. c) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,
 3. d) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 4. e) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4;

2) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d;

3) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.

 1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.
 2. (uchylony)
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Samą kwestię terminu wydania decyzji administracyjnych reguluje już kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowanie wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego jest data dostarczenia organowi wniosku – w omawianym przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z przepisami organ powinien wydać decyzję w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli organ musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, wtedy na wydanie decyzji urząd ma jeden miesiąc. Jeżeli natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana to organ na wydanie decyzji ma 2 miesiące.

Powyższe terminy były zachowywane, kiedy decyzje o otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego były wydawane przez starostę lub marszałka. Obecnie na decyzję o otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego czeka się do pół roku.

Sytuacja ta negatywnie wypływa na inwestycje budowlane, których rozpoczęcie uzależnione jest od uzyskanej zgody wodnoprawnej, rozpisywane przetargi a także relacje Wykonawców z Inwestorami.

Ratunkiem dla Deweloperów okazuje się Ustawa z dn. 5 lipca 2018 r o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Art. 26. 1. Jeżeli realizacja inwestycji mieszkaniowej wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy

organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479).

 1. W sprawach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego art. 30 stosuje się odpowiednio.
 2. Organ, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego oraz o wydaniu takiego pozwolenia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania tych czynności.

 1. W przypadku niewydania decyzji w terminie wskazanym w ust. 1 organ wyższego stopnia wymierza organowi,

o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód

budżetu państwa.

 1. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 4.
 2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania

określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo

z przyczyn niezależnych od organu.

 1. W sprawach zgłoszenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z Art. 2  pkt 2 Ustawy inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę,

w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie

mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami

budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz

prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl