Nasza Pracownia gwarantuje pełen zakres usług związanych z obsługą geologiczną i geotechniczną w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i budowy ekranów akustycznych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich biur projektowych, architektonicznych. Nasza wiedza geologiczna oraz doświadczenie są pomocne i niezbędne dla „trafnych” inwestycji. Długotrwała współpraca pomoże uniknąć zbędnych kosztów w czasie budowy, problemów w czasie użytkowania budynków, a także zaowocuje wprowadzaniem wielu ciekawych i innowacyjnych rozwiązań.

GGS-Projekt wykonuje rocznie dziesiątki projektów, opinii i dokumentacji geologicznych o różnym stopniu trudności. Nadzorujemy także roboty budowlane.

GGS-Projekt to:
Gwarancja najwyższych standardów biznesowych
Interesujące warunki współpracy
Konkurencyjne ceny
Terminowość
Innowacyjność

Wykonujemy zlecenia na terenie całej Polski. Zachęcamy do współpracy wykonawców obiektów z zakresu budownictwa ogólnego (domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych, lokalów użytkowych) i przemysłowego, drogowego, mostowego, hydrotechnicznego oraz kolejowego itp.
2016-12-12-13-25-47

badania-5

Zakres naszych prac obej­muje prace tere­nowe m.in.:

  • wyko­na­nie odpo­wied­niej ilo­ści otwo­rów geo­lo­gicz­nych
  • okre­śle­nie pro­filu ist­nie­ją­cej nawierzchni i wysa­dzi­no­wo­ści gruntu
  • ocenę zagęsz­cze­nia itp.
  • okre­śle­nie sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy i warun­ków gruntowo-wodnych

  prace kame­ralne

  • Opi­nie geo­tech­niczne
  • Pro­jekty geo­tech­niczne
  • Doku­men­ta­cje geo­tech­niczne
  • Doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego
  • Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie

 

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy partnerskiej.

Stałym partnerom gwarantujemy atrakcyjne ceny, doradztwo, konieczne badania laboratoryjne.

NASZE USŁUGI= NAJWYŻSZE STANDARDY.

Nasze tegoroczne realizacje to m.in. :

Wykonanie badań geotechnicznych celem określenia warunków gruntowo-wodnych w związku z projektowanym posadowieniem komina elektrociepłowni w Jeleniej Górze.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy dla inwestycji budowalnej w Katowicach.

Sporządzenie analizy dotyczącej określenia stanu technicznego konstrukcji drogi technicznej prowadzącej do hangarów na terenie MPL “Katowice” w Pyrzowicach.

Sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego na potrzeby budowy budynku hotelowego przy MPL Pyrzowice.

Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne na ul. Orlików w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl