08
CZE
2018

Obowiązek Informacyjny RODO-Partnerzy GGS-Projekt

Tags :
Posted By :
Comments : Off

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

1                W wyko­na­niu obo­wiązku infor­ma­cyj­nego, okre­ślo­nego w Roz­po­rzą­dze­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) – dalej „RODO”,  mając na uwa­dze fakt Pani/Pana dotych­cza­so­wego współ­dzia­ła­nia z firmą GGS-PROJEKT PRACOWNIA GEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O. oraz fakt zgro­ma­dze­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych, a nadto sza­nu­jąc Pani/Pana pry­wat­ność oraz dba­jąc o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki spo­sób prze­twa­rza Pani/Pana dane oso­bowe, przed­sta­wiamy poni­żej infor­ma­cje, które pomogą Pani/Panu powyż­sze oko­licz­no­ści usta­lić i bli­żej wyja­śnić.

Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest

GGS-PROJEKT PRACOWNIA GEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,NIP 6272743787,UL. NARUTOWICZA 3, 41–503 CHORZÓW zwana dalej: „Admi­ni­stra­to­rem Danych”.

Może się Pani/Pan skon­tak­to­wać z Admi­ni­stra­to­rem Danych w spra­wie ochrony Pani/Pana danych oso­bo­wych na wska­zany wyżej adres jego sie­dziby, a dodat­kowo pisząc na adres mailowy : ggsprojekt@ggsprojekt.pl  lub dzwo­niąc pod numer: 794 966 609

2                 Pod­stawę prawną prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych sta­nowi reali­za­cja umów, zawar­tych pomię­dzy Panią/Panem a Admi­ni­stra­to­rem Danych (dalej jako Umowy), dla zawar­cia i wyko­na­nia któ­rych prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych jest nie­zbędne — art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak rów­nież pod­stawę tę sta­nowi praw­nie uza­sad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia przez Admi­ni­stra­tora Danych umów ze swo­imi kon­tra­hen­tami, pro­wa­dze­nia kore­spon­den­cji han­dlo­wej, pro­wa­dze­nie bez­po­śred­nich dzia­łań mar­ke­tin­go­wych (pro­wa­dze­nie bloga http://www.ggsprojekt.pl/blog/).

3                 Pani/Pana dane oso­bowe prze­twa­rzane są w nastę­pu­ją­cych celach:

◦                              zawar­cie i wyko­ny­wa­nie Umów, zawar­tych pomię­dzy Panią/Panem a Admi­ni­stra­to­rem Danych,

◦                              pro­wa­dze­nie z Panią/Panem kore­spon­den­cji han­dlo­wej,

◦                              pra­wi­dłowa reali­za­cja przez Admi­ni­stra­tora Danych umów z jego kon­tra­hen­tem, będą­cym jed­no­cze­śnie Pani/Pana pra­co­dawcą,

◦                              docho­dze­nie rosz­czeń na grun­cie prze­pi­sów prawa cywil­nego, o ile takie się poja­wią,

◦                              dla celów podat­ko­wych (w razie takiej koniecz­no­ści).

4                 Admi­ni­stra­tor Danych prze­twa­rza nastę­pu­jące kate­go­rie danych oso­bo­wych, które Pani/Pana doty­czą: dane kon­tak­towe (imię, nazwi­sko, adres e-mail, tele­fon, miej­sce pro­wa­dze­nia działalności/miejsce zatrud­nie­nia), dane wyma­gane do wysta­wie­nia fak­tury, dane ban­kowe (numer rachunku ban­ko­wego, nazwa banku), dane doty­czące histo­rii współ­pracy.

5                 Pani/Pana dane oso­bowe będą prze­cho­wy­wane nie dłu­żej niż jest to konieczne, tj. przez okres ist­nie­nia sto­sun­ków han­dlo­wych pomię­dzy Pani/Pana pra­co­dawcą będą­cym jed­no­cze­śnie kon­tra­hen­tem Admi­ni­stra­tora Danych bądź Panią/Panem a Admi­ni­stra­to­rem Danych, a po ich zakoń­cze­niu do czasu upływu ter­minu przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umowy i w związku z reali­za­cją obo­wiązku archi­wi­za­cyj­nego.

6                 Admi­ni­stra­tor Danych prze­ka­zuje Pani/Pana dane oso­bowe nastę­pu­ją­cym kate­go­riom odbior­ców: pod­mio­tom, któ­rym Admi­ni­stra­tor Danych ma prawny obo­wią­zek udo­stęp­nie­nia prze­twa­rza­nych przez sie­bie danych oso­bo­wych, pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane oso­bowe na pod­sta­wie zawar­tych z Admi­ni­stra­to­rem Danych umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia, w tym fir­mom trans­por­to­wym, dostar­cza­ją­cym prze­syłki kurier­skie, fir­mom infor­ma­tycz­nym, biuru rachun­ko­wym jak rów­nież innym fir­mom współ­pra­cu­ją­cym z Admi­ni­stra­to­rem Danych, Urzę­dowi Skar­bo­wemu, ban­kom.

7                 Admi­ni­stra­tor Danych nie zamie­rza prze­ka­zy­wać Pani/Pana danych oso­bo­wych do państw trze­cich.

8                 Ma Pani/Pan prawo żądać od Admi­ni­stra­tora Danych dostępu do swo­ich danych oso­bo­wych, przy­słu­guje Pani/Panu prawo do ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych, jak rów­nież prawo do prze­no­sze­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych (tj. w przy­pad­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane oso­bowe zostały prze­słane przez Admi­ni­stra­tora Danych bez­po­śred­nio innemu admi­ni­stra­to­rowi, o ile jest to tech­nicz­nie moż­liwe).

9                 W związku z prze­twa­rza­niem Pani/Pana danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora Danych przy­słu­guje Pani/Panu prawo do wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, w sytu­acji gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie doty­czą­cych Pani/Pana danych oso­bo­wych, naru­sza prze­pisy RODO. Orga­nem nad­zor­czym od dnia 25 maja 2018 r. jest Pre­zes Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych.

10            Poda­nie przez Panią/Pana danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, ale konieczne dla celów zwią­za­nych z nawią­za­niem i prze­bie­giem współ­pracy pomię­dzy Panią/Panem a Admi­ni­stra­to­rem Danych, w szcze­gól­no­ści do reali­za­cji zawar­tych przez Admi­ni­stra­tora Danych z Panią/Panem Umów lub Pani/Pana dane oso­bowe Admi­ni­stra­tor Danych otrzy­mał od swo­jego kon­tra­henta, będą­cego jed­no­cze­śnie Pani/Pana pra­co­dawcą, dla celów zwią­za­nych z reali­za­cją zawar­tych umów oraz ist­nie­ją­cych sto­sun­ków han­dlo­wych pomię­dzy kon­tra­hen­tem będą­cym jed­no­cze­śnie Pani/Pana pra­co­dawcą, a Admi­ni­stra­to­rem Danych.

11        W opar­ciu o Pani/Pana dane oso­bowe Admi­ni­stra­tor Danych nie będzie podej­mo­wał wobec Pani/Pana zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji, w tym decy­zji będą­cych wyni­kiem pro­fi­lo­wa­nia (tj. Admi­ni­stra­tor Danych nie będzie prze­twa­rzał Pani/Pana danych oso­bo­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany, pole­ga­jący na wyko­rzy­sta­niu Pani/Pana danych oso­bo­wych do oceny przy podej­mo­wa­niu decy­zji przez Admi­ni­stra­tora Danych).

  Z powa­ża­niem

Pre­zes Zarządu

Łukasz Gąsior

 

 

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »