Na naszym koncie już ponad 50 opracowań operatów wodnoprawnych.

Zaufaj Profesjonalistom!

kontakt

Ope­raty na odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych i roz­topowych

 1. Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z terenu CH Pla­tan w Zabrzu
 2. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych w oczysz­czo­nych w oczysz­czalni „Ornontowice-Południe” oraz na odpro­wa­dze­nie ście­ków desz­czo­wych w Ornon­to­wi­cach wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego;
 3. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych w miej­sco­wo­ści Kietrz.
 4. Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej oraz hydro­ge­olo­gicz­nej wraz z wyko­na­niem ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych z kana­li­za­cji desz­czo­wej pro­jek­to­wa­nego odcinka ul. Tet­ma­jera w Zawier­ciu
 5. Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych na tere­nie pro­jek­to­wa­nego par­kingu przy ul. 1 Maja w Rudzie Ślą­skiej.
 6. Ope­rat wod­no­prawny dla odpro­wa­dze­nia wód opa­do­wych do kanału kana­li­za­cji desz­czo­wej a następ­nie wylo­tem na pola z terenu inwe­sty­cji (dachy i nawierzch­nie utwar­dzone ) w związku z inwe­sty­cją Roz­bu­dowa i prze­bu­dowa Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej w Psa­rach
 7. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wod opa­do­wych z terenu Drogi Woje­wodz­kiej nr 768 w m. Kazi­mie­rza Wielka, ul. Kole­jowa w km 52+180 na dz. ewid. nr 23 do prze­pu­stu dro­go­wego
 8. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wy­chi roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej drogi dojaz­do­wej i dachów domów jed­no­ro­dzin­nych oraz odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ist­nie­ją­cego stawu na tere­nie pola gol­fo­wego w Przy­toku
 9. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych oraz na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ziemi z terenu pro­jek­to­wa­nych hal Ślą­skiego Cen­trum Logi­stycz­nego BIK w Sosnowcu
 10. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści terenu ul. Błot­nej i Ostat­niego Tura w Jak­to­ro­wie.
 11. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wod opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści terenu ul. Błot­nej i Ostat­niego Tura w Jak­to­ro­wie kolek­to­rem DN 250 mm do rzeki Pisia Tuczna oraz kolek­to­rem DN 200 mm do ist­nie­ją­cego rowu
 12. Wyko­na­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód roz­to­po­wych i opa­do­wych z terenu całego zakładu tj. namio­to­wej hali maga­zy­no­wej, hali pro­duk­cyj­nej oraz par­kingu dla firmy Bater Sp. z o.o.01–376 War­szawa
 13. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej drogi dojaz­do­wej i dachów domów jed­no­ro­dzin­nych oraz odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do ist­nie­ją­cego stawu na tere­nie pola gol­fo­wego w Przy­toku
 14. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków desz­czo­wych do rzeki Desty z kana­li­za­cji desz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej w pasie Drogi Woje­wódz­kiej nr 757 w m. Sta­szów, ul. Opa­tow­ska z km 33+360 do km 34+700
 15. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia­wod­nego, odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z pro­jek­to­wa­nej sta­cji paliw płyn­nych i gazo­wych w mie­ście Czerwionka-Leszczyny przy ulicy 3 Maja do rzeki Bie­rawki w km 44+710 km
 16. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową do rowu B-N z rejonu ul. Słonecznej,Norbertańskiej
 17. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją do rowu A z ul. Miedzianej
 18. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją deszczową z rejonu ul. Żyznej
 19. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ist. Kanalizacją do rowu ziemi z ul. Dobrzyńskiej
 20. Ope­rat wod­no­prawny wraz  z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych Ślą­skiego Cen­trum Logi­stycz­nego BIK w Sosnowcu
 21. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów  dzielnicy Szombierki wylotem przy ul. Godulskiej w Bytomiu
 22. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Łagiewniki wylotem przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu
 23. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Szombierki wylotem przy ul. Wiktora Maksa w Bytomiu
 24. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z terenów dzielnicy Bobrek wylotem przy ul. Czajkowskiego w Bytomiu
 25. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki o nr ewid. 75/2 przy ul. Kocha w Błoniach
 26. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej z terenów Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A.  z siedzibą w Warszawie, oddział w Świerklanach oraz z terenu firmy CETUS-ENERGETYKA GAZOWA Sp. z o. o. w Świerklanach, powiat rybnicki, woj. śląskie”
 27. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie podczyszczonych wódopadowych i roztopowych do ziemi  z terenu pawilonu handlowego przy ul. Chęcińskiej w Małogoszczu
 28. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Piastowskiej (most) w Rudzie Śląskiej
 29. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 30. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu „Ruda Południowa” w Rudzie Śląskiej
 31. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu Ronda Solidarności w Rudzie Śląskiej
 32. Operat wodnoprawny na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni fragmentu drogi krajowej nr 94 za pomocą istniejących wylotów do wód płynących oraz do ziemi w obrębie powiatu bocheńskiego, woj. Małopolskie
 33. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Przemszy kolektorem Ø 315 mm w km 19+840  z terenu Firmy Handlowej  Towarzystwo Węglowe Sp. z o. o. w Jaworznie
 34. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu pawilonu handlowego przy ul. J. Rymera w Radlinie

Ope­raty na pobór wód pod­ziem­nych

 1. Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row kredy gor­nej uję­ciem „Wełecz II – Zdroj”w miej­sco­wo­ści Wełecz, gmina Busko-Zdroj
 2. Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row kredy gor­nej uję­ciem „Nowy Nurek” zlo­ka­li­zo­wa­nym w miej­sco­wo­ści Busko-Zdroj, powiat buski, woj. świę­to­krzy­skie
 3. Ope­rat wod­no­prawny na pobor wody pod­ziem­nej z utwo­row czwar­to­rzędu uję­ciem zlo­ka­li­zo­wa­nym na działce nr 278/1 w Budach Grab­skich
 4. Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu dla wodo­ciągu gru­po­wego w Lip­nie
 5. Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów neo­genu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 na działce o nr 960/4 dla Szpi­tala Powia­to­wego w Chmiel­niku
 6. Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych z utwo­rów triasu ze studni nr 1, 2, 3 i 4 dla zaopa­trze­nia komu­nal­nego Gminy Rado­szyce
 7. Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów kredy gór­nej — mastrychtu  dla wodo­ciągu gru­po­wego w Węgle­szy­nie
 8. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów triasu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 w miej­sco­wo­ści Koło­mań
 9. Ope­rat wod­no­prawny na pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu  stud­nią wier­coną na działce o nr 1476, w miej­sco­wo­ści Gąbin, gmina Gąbin, powiat płocki, woj. Mazo­wiec­kie
 10. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych studnią głębinową S-1 położoną na działce nr 3412/173 przy ul. Bór I 21 w miejscowości Goczałkowice – Zdrój w woj. Śląskim

Ope­rat – ścieki bytowe

 1. Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla oczysz­czalni ście­ków poło­żo­nej w Jastrzę­biu k/Poraja, na tere­nie Ośrodka Sportu i Rekre­acji
 2. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych do rzeki Rawki w km 29+020 za pomocą ist­nie­ją­cego wylotu w Budach Grab­skich
 3. Ope­rat wod­no­prawny wraz uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla oczysz­czalni ście­ków RTCN Sucha Góra w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim
 4. Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych bilogicznie rozkładanych w zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy Zdroju

Ope­raty na  likwi­da­cję studni ; prze­bu­dowę i likwi­da­cję rowów melio­ra­cyj­nich

 1. Ope­rat wod­no­prawny na likwi­da­cję urzą­dzeń wod­nych – studni kopa­nej K-1,w Dynowie, w woj. Pod­kar­pac­kim
 2. Ope­rat wod­no­prawny na prze­bu­dowę rowu melio­ra­cyj­nego w Zbą­szy­niu

Spo­rzą­dze­nie Pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych, ope­ratu wod­no­praw­nego oraz doku­men­ta­cji powy­ko­naw­czej dla likwi­da­cji studni głę­bi­no­wej S-1

 1. Ope­rat wod­no­prawny  na prze­bu­dowę rowu odwad­nia­ją­cego na działce na dz. ewid. nr 2280/80 w Miko­ło­wie przy ul. Stra­żac­kiej

Operat wodnoprawny i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinka rzeki Żerdziny zlokalizowanej pomiędzy działkami o nr ewid. 264/1 i 289/1 w miejscowości Wilcza Góra

Ope­raty na urzą­dze­nia wodne

 1. wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych oraz pobór wody pod­ziem­nej z utwo­rów czwar­to­rzędu skła­da­ją­cego się ze studni S-1 na działce o nr 84/9, w miej­sco­wo­ści Klo­nowo Dolne,
 2. Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych
  oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych do ziemi z czę­ści terenu ulicy Kazi­mie­rza Przerwy-Tetmajera w Zawier­ciu
 3. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działki 838/224 przy ul. Łokietka w Bytomiu  do pobliskiego rowu

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl