OPERATY WODNOPRAWNE:

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg ul. Solarnia i Zachodnia w Ornontowicach, do urządzenia wodnego – rowu.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji w miejscowości Łapanów.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – Pajęczno.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej za pomocą drenażu rozsączającego do ziemi.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z rejonu dworca kolejowego PKP.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze Stacji Elektroenergetycznej Czeladź.

Wykonanie 15 operatów przekroczenie projektowaną  linią światłowodową wraz z kablem telekomunikacyjnym.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody podziemnej z utworów wapienia muszlowego studnią głębinową S-1 położną w Zabrzu.

Operat wodnoprawny na przekroczenie liniami kablowymi elektroenergetycznymi.

Operat wodnoprawny na przekroczenie rurociągiem produktowym.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie nadmiaru wód leczniczych z ujęcia „XXXX”do potoku.

Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów triasu dolnego studnią głębinową S-1 położoną w Nakle Śląskim.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNEIRSKIE:

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie parku handlowego, w Piekarach Śląskich.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odsiarczania spalin.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo – biurowego z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym w Katowicach.

Dokumentacja określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla inwestycji polegającej na przebudowie siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” zlokalizowanej w Katowicach

Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Świętochłowicach.

HYDROGEOLOGIA:

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę z utworów wapienia muszlowego – studni S-1 zlokalizowanej w Zabrzu ul. Wincentego Witosa

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wódpodziemnych ujmującego wodę z utworów triasu dolnego – studni S-1 zlokalizowanej w Sączowie.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej ujmującego wody utworów trzecio- i czwartorzędowych na potrzeby zakładu „XXXXT” w Kuźni Raciborskiej, woj. śląskim

Opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu na stosunki wodne odwodnienia budowlanego w trakcie budowy XXXX.

Opinia dotycząca wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „XXXXXXXX”, na warunki wodne terenów przyległych.

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem otworami wiertniczymi wykopów budowlanych w rejonie projektowanej przebudowy XXXXXXXXX wraz z niezbędną infrastrukturą

Zadzwoń do nas Extraseo.pl