Zanim spotkamy się z architektem i usiądziemy do stołu, by porozmawiać na temat projektu naszego wymarzonego domu, inwestycji warto wykonać odpowiednie badania geologiczne.

Wiele osób zastanawia się w jakim celu wykonywać takie badania? Czy w ogóle muszą je przeprowadzać, czy nie są to pieniądze “wyrzucone w błoto”?

Przed zakupem działki

Większości z nas zależy na znalezieniu atrakcyjnie zlokalizowanej działki. Wykorzystując odpowiednie narzędzia możemy niedrogo sprawdzić, czy nasza atrakcyjnie położona działka nadaje się pod budowę wymarzonego domu.

To nie mit…niemiłe doświadczenia Naszych klientów wielokrotnie przypominają nam, że dobra lokalizacja działki nie oznacza, że nadaje się ona pod inwestycję, tzn. podłoże zbudowane jest z gruntów nośnych czyli takich, które bez specjalnych, często kosztownych zabiegów, nadają się do budowy (pod budowę).

W badania te warto zainwestować szczególnie na Śląsku, gdzie struktura geologiczna jest nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana. Na znacz­nej czę­ści terenu można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m.Dodat­kowo sytu­ację kom­pli­kują zło­żone warunki gór­ni­cze zwią­zane czę­sto z wie­lo­po­zio­mową eks­plo­ata­cją węgla kamien­nego oraz rud metali.

Oferta-odwierty geologiczne

 

zakup-dzialki-11

zakup-dzialki-7zakup-dzialki-9zakup-dzialki-6

Działkę już mamy…

 Przed przystąpieniem do prac geologicznych, geolog powinien uzyskać kilka informacji na temat planowanej inwestycji. Przede wszystkim ważna jest skala inwestycji –  ilość planowanych kondygnacji naziemnych i podziemnych, powierzchnia budynku oraz stopień skomplikowania . Uzyskane przez geologa wyniki badań są podstawową i najważniejszą informacją dla projektanta i konstruktora. Dzięki prawidłowej analizie podłoża gruntowego oraz warunków hydrogeologicznych architekt określa kategorię geotechniczną, dobiera odpowiednie narzędzie pracy materiał oraz konstrukcję budynku i fundamentów. Występowanie gruntów słabonośnych bądź gruntów o zróżnicowanych właściwościach fizyko-mechanicznych determinuje konieczność wzmocnienia fundamentów w celu uniknięcia osiadań lub osiadań nierównomiernych Prawidłowo wykonane badania geotechniczne pozwalają także określić poziom wód gruntowych. Zalecamy wykonanie takich badań w przypadku, gdy fundamenty inwestycji mają być osadzone poniżej poziomu wód wodonośnych, jeśli planujemy budowę garażu podziemnego…. unikamy w ten sposób potencjalnego podmakania i zalewania.

Schemat osiadania domu jednorodzinnego http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,3185950.html

pekajace-fundamenty

Pękające fundamenty http://www.e-sciany.pl/a/jak-naprawic-pekniety-fundament-9971.html

podmakanie

Podmakanie fundamentów https://www.castorama.pl/inspiracje-i-porady/budowa/izolacja/jak-mozemy-zabezpieczyc-sie-przed-zalewaniem-piwnicy.html

Przykład geotechnicznych badań gruntu określających warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu planowanych inwestycji wykonanych przez Nasz Zespół przedstawiają poniższe fotografie.

badania-4

Odwierty geologiczne na hałdzie pod inwestycje przeymysłową

badania-5

Odwierty geologiczno-inżynierskie wykonane pod budynek wielokondygnacyjny

badania-7

Odwierty w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji przemysłowej

badania-8

Profil geologiczny w próbniku okienkowym (RKS)

badania-9

Odwiert celu określenia warunków geotechnicznych wykonany ręczną sondą badawczą

badania-10

Przykład nasypu niebudowlanego pobrany z odkrywki fundamentowej

badania-11

Odwiert geologiczny wykonany wiertnicą na podwoziu typu pick up

badania-2

Zestaw sprzętu

Oferta- badania geotechniczne

Kilka słów na temat kategorii geotechnicznej…

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

 • jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
 • ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
 • wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

 • kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
 • ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
  grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
 • przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
 • tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
 • nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

 • obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
 • nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
 • obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397)
 • budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
 • budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
 • przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
 • duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
 • głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
 • tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
 • obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

CZYM JEST OPINIA GEOTECHNICZNA I KIEDY SPORZĄDZA SIĘ OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

CZYM JEST DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ BADAN POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST PROJEKT GEOTECHNICZNY I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ PRO­JEKT GEO­TECH­NICZNY?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

 • pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
 • okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
 • przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
 • obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
 • usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
 • spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
  i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
 • okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
 • gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ INŻY­NIER­SKA?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA BADA­NIA POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

Nie takie ceny straszne jak je malują!

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu  z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

Przykład opinii określającej warunki geotechniczne pod projektowane osiedle

Przykład opinii określającej warunki geotechniczne pod projektowane osiedle

Podsumowanie

Odwierty geo­tech­niczne wyko­ny­wane są bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem prac nad kon­struk­cją i pro­jek­tem obiektu budow­la­nego. Są doku­men­tem nie­zbęd­nym do roz­po­czę­cia pro­ce­dury zgło­sze­nia lub pozwo­le­nia na budowę.

Odwierty geo­tech­niczne pod budow­nic­two to powszechna norma. Świadomość Inwestorów, obawy pro­jek­tan­tów co do jako­ści pod­łoża grun­to­wego jest coraz większa. Bada­nie geo­tech­niczne działki jest sto­sun­kowo nie­dro­gim bada­niem, bio­rąc pod uwagę zagro­że­nia jakie może nieść ze sobą nie­pra­wi­dłowe zapro­jek­to­wa­nie czy wzmoc­nie­nie fun­da­men­tów, gdzie koszty ewen­tu­al­nych dzia­łań napraw­czych nie rzadko prze­kra­czają sumy kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy zło­tych. Szcze­gólne ryzyko nie­sie ze sobą posa­da­wia­nie budyn­ków w stre­fie oddzia­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala podjąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa, iż nie­droga działka wymaga znacz­nie więk­szego wkładu finan­so­wego w kon­struk­cję fun­da­men­tów a w skraj­nych przy­pad­kach prak­tycz­nie unie­moż­li­wia budowę.

Zalecamy, aby przed Inwestycją przejrzeć mapy geologiczne albo zleć geologowi wykonanie badania geotechnicznego. Dzięki temu unikniesz: pękających ścian, zapadających się fundamentów, uszkodzeń konstrukcji, zalewania… itp. P

Obsługa budów

PAMIĘTAJ… BADANIA GEOLOGICZNE POD DOM JEDNORODZINNY WYKONUJEMY PO TO BY OSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE!

[divider scroll_text=”Przewiń do góry”]

GGS-Projekt

Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o.

Narutowicza 3, 41-503 Chorzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

 

Kontakt

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]

Zadzwoń do nas Extraseo.pl