Wychodząc naprzeciw Klientom  zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań geotechnicznych, które  w dużym stopniu ułatwią Państwu rozpoczęcie współpracy z geologiem oraz rozwieją wątpliwości związane ze słusznością wykonywania badań.

Jednocześnie zapraszamy do zakładki Oferta, gdzie umieściliśmy ich szczegółowy opis naszych usług.

Jakie podłoże jest problematyczne przy badaniach geologicznych ?

Dla chcącego nic trudnego;) dobry geolog poradzi sobie w każdych warunkach;) jednak najwięcej problemów stwarza podłoże, w którym można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m a także działki, które zlokalizowane są przy rzekach, potokach, w zagłębieniach i w pobliżu skarp.

W jakich przypadkach korzystać z opinii geologa?

-przed zakupem działki- ograniczenie kosztów na ewentualną konieczność wzmocnienia podłoża.

-przed rozpoczęciem budowy- dobór odpowiedniej technologii

Planujesz wybudować dom? Skorzystaj z usług geologa!

 

 Jak znaleźć odpowiedniego geologa?

Przy poszukiwaniu odpowiedniego specjalisty warto skorzystać z wyszukiwarki internetowej, wpisując odpowiednie frazy „usługi geologiczne Śląsk” „odwierty geologiczne Śląsk” „Geotechnika Śląsk”.

Należy wrócić uwagę, przede wszystkim, na doświadczenie, realizacje i opinie klientów.

GGS-Projekt

Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o.

Narutowicza 3, 41-503 Chorzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

Kontakt

Jakim sprzętem wykonuje się badania geologiczne?

 

Prace tere­nowe wyko­nu­je się  przy uży­ciu prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m, wiert­nicy mecha­nicz­nej do głębokości 20-30m oraz róż­nego rodzaju sond, a także wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich.

Pene­tro­metr tłoczkowy wyko­rzy­sty­wany jest do oceny wytrzy­ma­ło­ści grun­tów spo­istych na ści­ska­nie w sta­nie jed­no­osio­wego naprę­że­nia.

Ści­narka obro­towa kie­szon­kowa służy do bada­nia wytrzy­ma­ło­ści gruntu na ści­na­nie w warunkach in situ.

Sonda Dyna­miczna Lekka (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny) prze­zna­czona jest do wyzna­cza­nia zagęsz­cze­nia gruntów nie­spo­istych.

Son­do­wa­nie sondą SLVT pozwala na uzy­ska­nie w pro­sty i szybki spo­sób cha­rak­te­ry­styki wytrzymałościowej bada­nych warstw pod­łoża grun­to­wego. Pozwala na określenie gł. w słabym gruncie jego wytrzymałości na ścinanie bez odpływu.

Lekka płyta dyna­miczna HMP LVG- Urzą­dze­nie służy do okre­śla­nia dyna­micz­nego modułu Odkształ­ce­nia Evd –Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu oraz określenia wskaźnika zagęszczenia Is.

Płyta sta­tyczna VSS prze­zna­czona jest do ozna­cza­nia nośno­ści pod­łoża grun­to­wego poprzez wyzna­cza­nie modułu odkształ­ce­nia gruntu Ev.

Niwelator-Urzą­dze­nie geo­de­zyjne, moco­wany na trój­noż­nym sta­ty­wie, umoż­li­wia­jący pomiar róż­nicy wyso­ko­ści (niwe­la­cji) pomię­dzy punk­tami tere­no­wymi.

Świstawka hydrogeologiczna– urzą­dze­nie słu­żące do pomiaru ustabilizowanego zwierciadła wody.

Więcej…

Badania geologiczne -a pora roku. Czy mróz, deszcz może zafałszować wyniki?

Badania geologiczne można wykonywać przez cały rok. Niejednokrotnie wykonywaliśmy odwierty geologiczne w trudnych warunkach atmosferycznych (towarzyszył nam mróz, wiatr, śnieg i deszcz). Zgodnie z prawem, w dokumentacji należy umieścić dokładną datę wykonanych badań.

Jak przygotować się do spotkania z geologiem?

Przed spotkaniem z geologiem Inwestor powinien określić usytuowanie planowanego obiektu na działce, tak, aby geolog mógł wytyczyć miejsca, w których będą wykonane odwierty. Ważne jest także, aby zapewnić bezpieczny wjazd maszyny wiertniczej na teren inwestycji.

Ile czeka się na opinię geotechniczną?

Od momentu wykonania odwiertów geologicznych do wykonania opinii geologicznej upływa zaledwie kilka dni. W naszej pracowni opinie geotechniczne wykonujemy z dnia na dzień.

Grunty słabonośne to….?

Za grunty słabonośne uznaje się takie, które nie spełniają wymagań z warunków nośności lub stateczności, czy też przydatności w odniesieniu do obiektu. Upraszczając grunty “słabonośne” – to grunty organiczne (namuły, torfy), nasypowe-niebudowlane, tereny osuwiskowe i zagrożone deformacjami górniczymi, luźne piaski, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym (gliny, iły).

 

Czy możliwe jest posadowienie budynku na gruntach słabonośnych?

Aktualne możliwości techniczne pozwalają na wykorzystywanie pod inwestycję terenów o skomplikowanej budowie geologicznej.  Ważne jest jednak, aby badania geotechniczne były przeprowadzone rzetelnie, przez profesjonalistów. Przeprowadzone badania polowe i laboratoryjne, a także współpraca geotechnika i projektanta pozwalają na dokładne ustalenie warunków posadowienia inwestycji oraz doboru odpowiednich materiałów wzmacniających podłoże.

Kupiłam działkę w atrakcyjnej cenie. Niestety badania geologiczne wykazały istnienie gruntów słabonośnych co dalej?

 

Z takim problem często borykają się nasi klienci. Dlatego warto przeprowadzić badania geologiczne jeszcze przed zakupem a nawet wpłatą zaliczki. Jeśli jednak nie ma odwrotu to trzeba będzie odpowiednio wzmocnić podłoże pod planowany obiekt.  Najczęstszą metodą jest wymiana gruntu-  ta metoda jest opłacalna do głębokości 2-3 m lub wzmocnienie podłoża poprzez palowanie. Wybór metody zależny będzie od wielu czynników tj.  rodzaju i stanu gruntów słabonośnych, obciążeń i warunku dopuszczalnych osiadań.

 

Planuję zbudować dom na skarpie? Czy należy wykonać dodatkowe badania geologiczne?

Często Nasi klienci decydują się na budowę domu jednorodzinnego na/ w pobliżu skarpy, ze wzg. na walory widokowe. Jednakże posadowienie budynku na takim terenie niesie za sobą wiele konsekwencji: osuwiska, zsuwy zbocza lub spływ skarp.

Corocznie obserwujemy takie zjawiska, głównie w okresie wczesnej wiosny (więcej o osuwiskach można przeczytać na naszym blogu).

Podejmując decyzję o budowie domu w pobliżu skarpy należy wykonać badania geologiczne, które sprawdzą jej stateczność. Skarpy należy odpowiednio zabezpieczyć: mury, kotwy, pale , nie wolno zapomnieć o odpowiednim drenażu obiektu, gdyż budowa domu w znaczącym stopniu wpływa na zmianę panujących warunków wodnych.

Odwierty geologiczne – budowa domu jednorodzinnego:

Odwierty geo­tech­niczne pod budow­nic­two jed­no­ro­dzinne stały się powszechną normą. Wynika to głów­nie ze świa­do­mo­ści inwe­sto­rów oraz obaw pro­jek­tan­tów co do jako­ści pod­łoża grun­to­wego. Bada­nie geo­tech­niczne działki jest sto­sun­kowo nie­dro­gim bada­niem, bio­rąc pod uwagę zagro­że­nia jakie może nieść ze sobą nie­pra­wi­dłowe zapro­jek­to­wa­nie czy wzmoc­nie­nie fun­da­men­tów, gdzie koszty ewen­tu­al­nych dzia­łań napraw­czych nie rzadko prze­kra­czają sumy kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy zło­tych. Szcze­gólne ryzyko nie­sie ze sobą posa­da­wia­nie budyn­ków w stre­fie oddzia­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala rów­nież pod­jąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa iż nie­droga działka wymaga znacz­nie więk­szego wkładu finan­so­wego w kon­struk­cję fun­da­men­tów a w skraj­nych przy­pad­kach prak­tycz­nie unie­moż­li­wia budowę. Opi­nia geo­tech­niczna stała się nie­od­łącz­nym doku­men­tem nie­zbęd­nym do zgło­sze­nia lub pozwo­le­nia na budowę.

Odwierty geologiczne

Czy zgłaszać odwierty na własnej działce?

Geo­lo­gia inży­nier­ska – W przy­padku gdy konieczne jest wyko­na­nie badań geo­lo­giczno– inży­nier­skich (zło­żone i skom­pli­ko­wane warunki grun­towe dla budyn­ków w II i III kate­go­rii geo­tech­nicz­nej) wyma­gane są zawsze nastę­pu­jące doku­menty:

Pro­jekt robót geo­lo­gicz­nych, a w razie prac na obsza­rze gór­ni­czym rów­nież plan ruchu zakładu gór­ni­czego

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska

Pro­ce­dura zatwier­dze­nia doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej trwa około od 60–90 dni (po 30 dni na każdy doku­ment). Orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej jest Pre­zy­dent mia­sta bądź sta­ro­sta a w przy­padku planu ruchu zakładu gór­ni­czego – Dyrek­tor Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.

W prak­tyce har­mo­no­gram zatwier­dza­nia doku­men­ta­cji wygląda nastę­pu­jąco:

Zło­że­nie do odpo­wied­niego organu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych

Do 30 dni Urząd powi­nien wydać decy­zję (odmowną lub zatwier­dza­jącą)

W przy­padku badań wyko­ny­wa­nych w obrę­bie obszaru gór­ni­czego spo­rzą­dza się plan ruchu zakładu gór­ni­czego, który w pierw­szej kolej­no­ści przed­kłada się do zaopi­nio­wa­nia Pre­zy­den­towi Miasta/ Sta­ro­ście który to ma 7 dni na wyda­nie opi­nii. Po uzy­ska­niu pozy­tyw­nego zaopi­nio­wa­nia Plan ruchu przed­kłada się do zatwier­dze­nia w Okrę­go­wym Urzę­dzie gór­ni­czym. OUG wydaje decy­zję w ciągu 30 dni.

Po zatwier­dze­niu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych (oraz ewen­tu­al­nie planu ruchu zakładu gór­ni­czego) należy na co naj­mniej 14 dni przed datą roz­po­czę­cia robót poin­for­mo­wać o tym fak­cie sto­sowne organy: Pre­zy­denta miasta/starostę, wójta/burmistrza oraz Dyrek­tora Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.

Po otrzy­ma­niu nie­zbęd­nych zatwier­dzeń i zgło­szeń przy­stę­puję się do prac tere­no­wych, któ­rych owo­cem jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska, którą przed­kłada się do odpo­wied­niego organu (Pre­zy­dent Miasta/Starosta). Urząd wydaje decy­zję w prze­ciągu 30 dni.

Ist­nieją sytu­ację w któ­rych Urząd ma prawo do prze­dłu­że­nia postę­po­wa­nia ze względu na zawi­łość sprawy do 60 dni.

Jaki jest koszt badań geotechnicznych pod dom jednorodzinny?

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Dom z piwnicą a odwierty geologiczne.

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu  z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

 

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl