Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych” został ukończony.

Projekt był realizowany w Ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR I NCN TANGO. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez kierownika pro­jektu dr Iwonę Jelo­nek. W skład Zespołu Badaw­czego wcho­dzili  także: Bar­bara Gąsior, repre­zen­tu­jąca firmę GGS-PROJEKT oraz dr inż. Marian Ponie­wiera.

Zgodnie z oceną merytoryczną, Projekt został uznany za wykonany na wysokim poziomie.

zakończenie projektu NMJZ TANGO

Zadzwoń do nas Extraseo.pl