Od wielu miesięcy w mediach dyskutowano na temat słuszności zmian w Prawie Wodnym, które były podyktowane, przede wszystkim, potrzebą dostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE. Długo oczekiwane i omawiane zmiany  przyniósł rok 2018. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Do pobrania

 

Wody Polskie

Nowa ustawa z dniem 1 stycznia 2018 r.  powołała do istnienia nowy organ administracji publicznej tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do zadań Wód Polskich należy miedzy innymi udzielanie zgód wodnoprawnych, które obejmują:

 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • wydanie oceny wodnoprawnej,
 • zwolnień z zakazów dotyczących odpowiednio gromadzenia i lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami oraz chroniących wały przeciwpowodziowe.

 

Do 1 stycznia 2018 r. decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego należała do starostów, marszałków województw oraz dyrektorów RZGW.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, które zostały wszczęte jeszcze w 2017 roku zostały przekazane właściwym organom na podstawie art. 545. ust. 5 (Ustawa Prawo Wodne – Dz.U. 2017 poz. 1566). Natomiast pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. obowiązują także po wejściu w życie nowego Prawa wodnego z kilkoma wyjątkami.

Nowe Prawo Wodne wprowadziło zmiany w systemie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych i w sporządzaniu operatu wodnoprawnego. Wraz z wejściem w życie nowego Prawa Wodnego pojawia się nowe pojęcie: zgoda wodnoprawna oraz ocena wodnoprawna.

 

Zgoda wodnoprawna

Udzielenie zgody wodnoprawnej obejmuje m. in.: przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czy oceny wodnoprawnej.

 

Ocena wodnoprawna

Ocena wodnoprawna to całkowicie nowy element wymagany w przypadku inwestycji lub działania mogącego znacząco wpłynąć na środowisko (art. 425).

Ocenę wydaje się w drodze decyzji na wniosek podmiotu planującego realizację danej inwestycji lub działania (art. 426).

Jeżeli ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,

 • dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego,
 • dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego,
 • dla jednolitych części wód podziemnych jest:
  1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
  2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
  3. ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan,
 • dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.

organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wydaje ocenę wodnoprawną (art. 431).

 

Jeżeli ustalono, że planowana inwestycja lub działanie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa powyżej, organ właściwy w sprawach ocen wodnopranych nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków:

 • podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;
 • przyczyny zmian i działań,
 1. nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych;
 2. niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub niezapobieżenie pogorszeniu potencjału ekologicznego z maksymalnego do dobrego, jeżeli jest ono wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.

są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych dla:

 1. jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;
 2. sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
 3. jednolitych części wód podziemnych;
 4. obszarów chronionych.

utraconymi w następstwie tych zmian i działań;

 • zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty ( 432).

 

Opłaty

Wysokość opłaty za oceną oraz innych opłat za wydawanie zgód wodnoprawnych będzie określana co roku w drodze obwieszczenia  wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (niż do dnia 31 października każdego roku). Pozostałe opłaty związane z udzieleniem zgód wodnoprawnych w 2018 roku wynoszą:

 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego 87 zł.
 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł (jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł – Prawo wodne, art. 398 ust. 4).
 • wydanie oceny wodnoprawnej podlega opłacie w kwocie 868 zł (Prawo wodne, art. 398 ust. 5).

Opłaty, o których mowa, wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich.

 

Nowe Prawo Wodne = zaostrzone sankcje

Każdy kto odprowadza wody opadowe i roztopowe do wód oraz wprowadza ścieki do wód lub do ziemi bez pozwolenia wodnoprawnego od 1 stycznia 2018 r musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Prawo Wodne wprowadza tzw. „opłaty podwyższone”. Dział XII USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Nasza Pracownia oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu hydrogeologii zgodne z obowiązującym prawem. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Pozwolenia wodnoprawne

Dokumentacja hydrogeologiczna

 

Adresy części placówek PGW Wody Polskie w poszczególnych regionach:

 1. Gdańsk: http://gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,1123,1133
 2. Gliwice: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/orzgw-sp-1525354935/kontakt2
 3. Kraków: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie/index.php/kontakt
 4. Poznań: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/aktualnosci/1248-mapa-i-adresy-placowek-pgw-wody-polskie-w-regionie-wodnym-warty
 5. Szczecin: http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/aktualnosci/single/id/3176
 6. Wrocław: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/219/Zarzady_Zlewni
 7. Warszawa: https://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni

 

Źródła:

Zadzwoń do nas Extraseo.pl