Slide background

Ochrona śro­do­wi­ska

Sto­so­wa­nie zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju i odpo­wie­dzial­no­ści
śro­do­wi­sko­wej wpi­sują się w misję naszej firmy.

Slide background

Geo­lo­gia inży­nier­ska

Badamy warunki geo­lo­giczne oraz ich zmien­ność na potrzeby pro­jek­to­wa­nia,
wyko­naw­stwa i reali­za­cji obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych
oraz fun­da­men­tów budyn­ków i nawierzchni dro­go­wych.

Slide background

Geo­lo­gia zło­żowa

Geo­lo­gia zło­żowa to dzie­dzina o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia,
która zaj­muje się poszu­ki­wa­niem, bada­niem, roz­po­zna­wa­niem,
doku­men­to­wa­niem i udo­stęp­nia­niem złóż surow­ców mine­ral­nych.

Slide background

Pompy cie­pła

Sys­temy pomp cie­płą sta­no­wią inno­wa­cyjne, eko­lo­giczne,
a jed­no­cze­śnie oszczędne źró­dło ogrze­wa­nia i chło­dze­nia domu.

Slide background

Hydro­ge­olo­gia

Hydro­ge­olo­gia jako nauka zaj­mu­jąca się wodami pod­ziem­nymi bada ich pocho-­
dze­nie, roz­miesz­cze­nie, dyna­mikę, zasoby oraz wła­ści­wo­ści fizyczne i che­miczne.

Slide background

Odwierty geo­lo­giczne

Nasza pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu wyko­naw­stwo
róż­no­rod­nych odwier­tów geo­lo­gicz­nych na tere­nie
całego kraju

 

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. sta­nowi mobilny, prężny zespół geo­lo­gów z dużym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, doku­men­to­wa­nia, dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi. Nasza firma chce wnieść na rynek  usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Uczci­wość to dla nas pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie pro­jektu na każ­dym eta­pie jego reali­za­cji.

Rdze­niem firmy są wykwa­li­fi­ko­wani, upraw­nieni geo­lo­dzy posia­da­jący zasoby wie­dzy i doświad­cze­nie prze­kła­da­jące się na pro­fe­sjo­na­lizm wyko­ny­wa­nej pracy. Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuki inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy poprzez trans­fer inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które umoż­li­wią pod­ję­cie przez firmę nowych wyzwań. Cią­głe poszu­ki­wa­nie i wdra­ża­nie  efek­tyw­niej­szych spo­so­bów reali­za­cji zobo­wią­zań firmy ma na celu opty­malne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów mate­ria­ło­wych oraz wie­dzy i moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków.

Nasz Zespół posiada upraw­nie­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia kat. II-1396V-1817, VII– 1703 oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI-0189, XI-0184, XI-0188 oraz XII-0172, XII-0173 nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa. Posia­damy doświad­cze­nie w róż­nych dzie­dzi­nach Nauk o Ziemi, zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług. Sta­no­wimy pręż­nie dzia­ła­jący zespół ofe­ru­jący Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach.

Pra­cow­nia GGS-Projekt  obsłu­guje Klien­tów na tere­nie całej Pol­ski, lokal­nie Klien­tów z regionu Śląsk, głów­nie z miast takich jak: Będzin, Bytom, Tar­now­skie Góry, Cho­rzów, Cze­ladź, Czę­sto­chowa, Dąbrowa Gór­ni­cza, Gli­wice, Kato­wice, Łazy,  Mysz­ków, Olkusz, Pie­kary Ślą­skie,  Ruda Ślą­ska, Sie­mia­no­wice, Sie­wierz, Sosno­wiec, Świę­to­chło­wice, Tar­now­skie Góry, Zabrze, Zawier­cie, Miko­łów, Żory.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą …

Partnerzy

GEOTECHNIKA

Geo­lo­gia inży­nier­ska i geo­tech­nika zaj­muje się bada­niem warun­ków geo­lo­gicz­nych …

Przeczytaj więcej

BADANIE GRUNTU

Wyko­nu­jemy bada­nia labo­ra­to­ryjne prób wody i grun­tów oraz bada­nia polowe…

Przeczytaj więcej

OBSŁUGA BUDÓW

Ofe­rujemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji budow­la­nych (indy­wi­du­al­nych i prze­my­sło­wych), dro­go­wych i mosto­wych.

Przeczytaj więcej

POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Ofe­rujemy Pań­stwu spo­rzą­dze­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego.

Przeczytaj więcej

HYDROGEOLOGIA

Hydro­ge­olo­gia jako nauka zaj­mu­jąca się wodami pod­ziem­nymi bada ich pocho­dze­nie, roz­mie­sze­nie…

Przeczytaj wiecej

POMPY CIEPŁA

Sys­temy pomp cie­płą sta­no­wią inno­wa­cyjne, eko­lo­giczne, a jed­no­cze­śnie oszczędne źró­dło ogrze­wa­nia i chło­dze­nia domu…

Przeczytaj więcej

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Geo­lo­gia zło­żowa to dzie­dzina o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia, która zaj­muje się poszu­ki­wa­niem, bada­niem, roz­po­zna­wa­niem…

Przeczytaj więcej

PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Wyko­nu­jemy bada­nia: wód powierzch­nio­wych, wód pod­ziem­nych, ście­ków komu­nal­nych i prze­my­sło­wych …

Przeczytaj więcej
24
MAJ
2017
16
MAJ
2017
05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza fir...
28
KWI
2017

Projekt TANGO

Jest n...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »