GGS-Projekt prowadzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapewniamy kompleksowe realizacje prac związanych z  geologiczną obsługą kopalń. Nasz zespół dys­po­nuje nie­zbęd­nym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska(kat. II– 1396, II-1398)).

Przypominamy, że w naszej pracowni wykonujemy:

 • doku­men­to­wa­nie i bada­nie złóż kopa­lin i surow­ców
 • projekty badań geo­lo­gicz­nych złóż oraz doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nych złóż węgla kamien­nego, bru­nat­nego, rud i surow­ców skal­nych
 • projekty zago­spo­da­ro­wa­nia złóż kopa­lin,
 • wyceny infor­ma­cji geo­lo­gicz­nej
 • doku­men­to­wa­nie wier­ceń geo­lo­gicz­nych
 • dozór i kie­ro­wa­nie robo­tami geo­logicznymi
 • opracowania kar­to­gra­ficz­nych i cyfro­wa­nie map pokła­do­wych.

Jesteśmy stosunkowo młodą firmą, a mimo tego, posiadamy duży dorobek w zakresie geologii złożowej. Na przestrzeni lat nasi specjaliści z zakresu geologii złożowej oraz hydrogeolodzy wykonywali pro­jekty oraz doku­men­ta­cje geo­lo­giczne zgod­nie z art.1 punkt 1 i 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geo­lo­giczne i gór­ni­cze. Pod okiem naszych pracowników powsta­wały stra­te­giczne dla kraju pro­jekty i doku­men­ta­cje geo­lo­giczne.

Więcej…

OBSŁUGA OTWORÓW WIERTNICZYCH

W 2016 roku na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektów górniczych i Wierceń Geologicznych „DMM” Sp. z o.o. prowadziliśmy obsługę geologiczną przy wierceniu otworów badawczych podszybowych OS-4 i OS-4 BIS związanych z realizacją koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego „Ostrów” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Zakres naszych prac obejmował m.in. :

 • dozór w trakcie wiercenia rdzeniowego i bezrdzeniowego, w trakcie wykonywania prac pomiarowych, badawczych i pomocniczych.
 • Prowadzenie chronometraża i karty otworu
 • Obserwowanie horyzontów wodonośnych i gazowych
 • Koordynowanie badań
 • Profilowanie rdzenia wiertniczego, pobieranie, opisywanie i zabezpieczenie próbek
 • Przeprowadzenie badań geologicznych

Po zakończonych pracach terenowych Nasz Zespół pracował nad dokumentacją geologiczną. Wykonaliśmy:

 

 • doku­men­ta­cję geo­lo­gicz­ną badaw­czego otworu wiert­ni­czego “OS-4 BIS” w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” dla LW Bog­danka S.A.
 • doku­men­ta­cję geo­lo­gicz­ną badaw­czego otworu wiert­ni­czego OS-4 w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” ” dla LW Bog­danka S.A.
 • doku­men­ta­cję geo­lo­gicz­n0-inżynierską, hydro­ge­olo­gicz­ną i gazo­wą dla potrzeb głę­bie­nia “Szybu S3.1″ w złożu węgla kamien­nego “Ostrów” LW Bog­danka S.A.
 • image2

IMG_0457 IMG_0462 IMG_0464 IMG_0468

ROZPOZNANIE I UDOKUMENTOWANIE ZŁOŻA PIASKU

W 2015 roku zre­ali­zo­wa­li­śmy pełną ścieżkę prawną, zgodną z Pra­wem geo­lo­gicz­nym i gór­ni­czym, dot. uzy­ska­nia kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie kru­szywa natu­ral­nego „STASIOLAS 1”. Nasza praca obej­mo­wała nastę­pu­jące etapy:

 1. Wyko­na­nie Pro­jektu Robót Geo­lo­gicz­nych na roz­po­zna­nie złoża kru­szywa natu­ral­nego (pia­sków) na działce nr 245/2 w miej­sco­wo­ści Sta­sio­las, w gmi­nie Ujazd, w powie­cie toma­szow­skim, w woj. łódz­kim wraz z wyko­na­niem otwo­rów wiert­ni­czych nie­zbęd­nych do udo­ku­men­to­wa­nia złoża o powierzchni 2 ha –otwo­rów wiert­ni­czych i ozna­czeń labo­ra­to­ryj­nych.
 2. W związku z zakwa­li­fi­ko­wa­niem ww. przed­się­wzię­cia zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Roz­po­rzą­dze­niem  z dnia 9 listo­pada 2010r. w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko, jako przed­się­wzię­cia zawsze zna­cząco oddzia­łu­jące na śro­do­wi­sko nasza pra­cow­nia spo­rzą­dziła Kartę infor­ma­cyjną przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­cego na eks­plo­ata­cji złoża kru­szywa natu­ral­nego (pia­sków) na działce nr 245/2 w miej­sco­wo­ści Sta­sio­las, w gmi­nie Ujazd, w powie­cie toma­szow­skim, w woj. łódz­kim.
 3. Ostat­nim eta­pem naszych prac było spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża kru­szywa natu­ral­nego „Sta­sio­las 1” w kate­go­rii C1.

 

 

CON­SUL­TING HYDROGEOLOGICZNY

Nas Zespół sporządził  Doku­men­ta­cję Hydro­ge­olo­gicz­ną okre­śla­jącą warunki hydro­ge­olo­giczne w związku z zamie­rzo­nym wyko­ny­wa­niem odwod­nień w celu wydo­by­wa­nia kopa­liny ze złoża węgla kamien­nego “Stu­dzie­nice 1″ .

Jako czło­nek Zespołu Badaw­czego na zle­ce­nie KGHM Pol­ska Miedź S.A. wyko­naliśmy nastę­pu­jące opra­co­wa­nia:

 1. Dosto­so­wa­nie „Zasad pro­wa­dze­nia robót gór­ni­czych w kopal­niach KGHM Pol­ska Miedź S.A. w warun­kach zagro­że­nia wod­nego” do wymo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie zagro­żeń natu­ral­nych w zakła­dach gór­ni­czych.
 2. Zasady moni­to­ringu wód pod­ziem­nych
  i powierzch­nio­wych w rejo­nie oddzia­ły­wa­nia kopalń rud mie­dzi KGHM Pol­ska Miedź S.A.

 

PROJEKTY ZAGO­SPO­DA­RO­WA­NIA ZŁÓŻ KOPA­LIN

W 2016 roku sporządziliśmy Pro­jekt Zago­spo­da­ro­wa­nia złoża węgla kamien­nego „Stu­dzie­nice 1” na lata 2018 – 2055.

WP_20161125_12_31_00_Pro WP_20161125_12_38_23_Pro

 

OPRACOWANIA KAR­TO­GRA­FICZ­NE I CYFRO­WA­NIE MAP POKŁA­DO­WYCH.

Wyko­na­liśmy dodatek  nr 2 do Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża węgla kamien­nego „CZECZOTT-POLE ZACHÓD” w kate­go­riach B,C1,C2 oraz dodatku nr 4 do Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża węgla kamien­nego „MIĘDZYRZECZE” w kat. C2 na zle­ce­nie STUDZIENICE SP. Z O.O. Nasza Pra­co­wa­nia zaj­mo­wała się zarówno mery­to­ryczną, jak i tech­niczną stroną wyko­naw­stwa załącz­ni­ków gra­ficz­nych do Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej.

„Stu­dzie­nice 1”, jak i Dodatku nr 2 do doku­men­ta­cji — prace zostały wyko­nane w tech­nice cyfro­wej z zasto­so­wa­niem pro­gramu Auto­Cad. Doku­men­ta­cja speł­niła wszyst­kie wymogi i wytyczne Ustawy Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze oraz Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża kopa­liny. Spo­rzą­dzona przez nas doku­men­ta­cja, tj. Mapy loka­li­za­cyjne, sytuacyjno-wysokościowe, jak i Mapy geo­śro­do­wi­skowe Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej oraz Dodat­ków, zostały zwe­ry­fi­ko­wane przez Pań­stwowy Insty­tut Geo­lo­giczny — Pań­stwowy Insty­tut Badaw­czy, pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym, popraw­no­ści wpro­wa­dzo­nych gra­nic, zasto­so­wa­nych ukła­dów współ­rzęd­nych, czy­tel­no­ści map, wyko­rzy­sta­nych zaso­bów, jak i tech­nicz­nych wytycz­nych .

W 2016 roku  na zle­ce­nie Kom­pani Węglo­wej S.A. Oddział KWK „Zie­mo­wit”- obec­nie Pol­ska Grupa Gór­ni­cza Sp. z o.o. KWK PIAST-ZIEMOWIT-wykonaliśmy zada­nie, pole­ga­jące na: „Dosto­so­wa­niu zapi­sów Doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża „IMIELIN PÓŁNOC” do wymo­gów „Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej złoża…” z 15 lipca 2015 roku. Zespół, posia­da­jący pełne kwa­li­fi­ka­cje, zgodne z Ustawą Prawo Geo­lo­giczne i gór­ni­cza z dn. 9 czerwca 2011 roku oraz Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 16 grud­nia 2011 w spra­wie kwa­li­fi­ka­cji w zakre­sie geo­lo­gii, doko­nał peł­nej, mery­to­rycz­nej oceny czę­ści tek­sto­wej, gra­ficz­nej i tabe­la­rycz­nej doku­men­ta­cji złoża pod kątem zgod­no­ści zapi­sów, umiesz­czo­nych w każ­dej czę­ści i każ­dym załącz­niku z przed­mio­to­wym roz­po­rzą­dze­niem.  (Wpro­wa­dzona aktu­ali­za­cja nie wyge­ne­ro­wała zmian doko­na­nych w doku­men­ta­cji obli­cze­niach wiel­ko­ści zaso­bów bilan­so­wych i poza­bi­lan­so­wych kopa­liny). Oprócz ww. zmian aktu­ali­za­cyj­nych nasz Zespół doko­nał korekty w załącz­ni­kach mapo­wych czę­ści gra­ficz­nej doku­men­ta­cji.

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl