Nasz skromny sukces!

Nasz skromny sukces!

We wrześniu 2016 zakończyliśmy projekt „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski- reprezentowana przez koordynatora projektu...
Zadzwoń do nas Extraseo.pl